Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Fergestad

[#14641] Bragernes/Modum - manntall 1665: Arent Michelsen von Kampen (d. 1693)

Recommended Posts

Guest Rune Fergestad

I HST, bind 7, s. 17, skriver Christian Spangen bl.a.:'Mye tyder på at Arent Michelsen von Kampen har hatt sitt egentlige hjemsted på Bragernes. Det er vel helst slik at den nederlanske by Kampen har gitt opphav til familienavnet. Dette er bare en formodning, da vi ikke vet noe om slekten. ....Vi skulle gjerne ha visst noe om Arents ferd før 1663, men det første vi hører om ham er at han for annen gang var blitt enkemann da hans andre hustru Magdalene Hjort var død på Svenhaug før 8/2 1663......De senere år av sitt liv bodde Arent på Storhamar, som han bygslet av lagmannen. Han døde under et opphold på Bragernes i 1693, og ble gravlagt der. Skiftet ble avviklet på Storhamar i 1694.'I skiftet etter Arent i 1694 er han omtalt som Arnt von Klimpen.I manntallet for 1663-66 for Bragernæs finner jeg to Arent (eller variasjoner av det) som enten er den aktuelle Arent von Kampen, eller kanskje er i slekt med ham.Den første er Arent von Kiempe, 50 år, og oppsitter på Settersberg gård i Modum prestgjeld, Nykirke annex. Se denne linken: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bd08MT60&variabel=0&postnr=2078&fulle=true&spraak=n>LenkeDen andre er en Arrenndt Vannkiemp, (Borger Egidt hus. Marcellij grudn) gr 3 marker. Han er det ikke oppgitt alder på. (Hva betyr forresten dette 'Marcellij grudn'?). Se denne linken:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

I følge Modums historie VI overtok Arendt von Kampen bygselen av gården Fossum på Modum i 1673. Eieren av Fossum var da Lauritz Jacobsøn på Bragernes. Lauritz Jacobsøn skulle tidligere ha hatt en fullmektig som het Lauritz von Kampen. Arent von Kampen på Fossum er sannsynligvis den samme som Arent von Kiempe på Sætersberg i 1666. Fossum og Sætersberg er nabogårder.Marcellij grudn(nd) betyr vel at grunnen der huset sto var eid av en Marcelius, f. eks Johannes, Gabriel eller Selius. Dette var rike kjøpmenn fra Amsterdam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

Halvor, takk for hjelpen. Jeg får gå på biblioteket og se om jeg kan få tak i Modums Historie. Er forresten disse bøkene en generell gårdshistorie, eller er også slektene der omtalt?Mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Det er vel rett å si at 'Modums historie' er forholdsvis dårlig gårdshistorie og atskillig dårligere slektshistorie. Slektshistoriedelen er først og fremst mangelfull, men inneholder tross alt en del opplysninger som ikke er feil. Det vil likevel være klokt å sjekke opplysningene i boka mot originalkildene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Fergestad

I tingbøkene for Bragernes i 1684 er Arent nevnt i forbindelse med hans stesønn Bottolf Hansen - sønn av Elsebe Christensdatter. Jeg har ikke så god trening i å lese slikt språk, men oppfatter det slik:Arents 3. kone Elsebe Christensdatter er død i 1684, og hun har en sønn Bottolf fra et tidligere ekteskap med en eller annen Hans.Er dette riktig oppfattet? Har noe viktig gått meg hus forbi (når det gjelder familieforhold)? Mvh Rune Fergestad Sak nr. 106 i tingboka BRAGERNES 1684 (nr. 4)''Jacob Poulssen som fuldmegtig paa en engelschmands naufnligRobert Scheltons veigne, hafde med afftenvarsel indstefnt ensag, angaaende Arent von Kiempens stefsøhn ved naufn BottolfHanssen som schal befindes schyldig til for/schreff/neengelschmand effter hans vdstedde obligation af dato 14Octobr/is/ 1681. lydende paa 12 £pund£ starling, som er - 48rdr: och schullet verit betalt d/end/ 2 Februarij 1682. Ocheffterdj iche er effterkom/m/et, persohnen och ej heller herpaa stedit, mens paa nogle aar verit herfra forreigst, saapaastaaes at som for/schreff/ne Bottolf Hanss/en/ erberettiged och tilfalden arf effter sin s/alige/ moder ElssebeChristens daater som en deel af her paa stedit bestaaende, atda motte døm/m/is betalling deraf, med rente och ombkostningserstatning; Lodseddelen blef och nu frembuist huorefftersam/m/e Botolf befindes at tilkom/m/e sam/m/e sin møderen arfi adtschillig løssøre och gield til - 104 d: 1 £mark£ 8 s:foruden en anpart i noged jordegoeds; For/schreff/ne lodseddeldaterit d/end/ 16 Julj 83: Affsagt, Saasom paa schifte effterBotolf Hanssens s/alige/ afgangen moder Elssebe Christensdaater, er giort prætension paa hans arf, formiddelst saadanhans vdstedde obligaton, som saaledis hid indtil hafuer huiletofuer aar och dag for at forvente hans hiemkombst, da effterdjfuldmegtigen Jacob Pouls/en/ paastaar paa sin principalsveigne, betalling och execution, vdj det seqvestrerede, ochingen ret ellers hannem det kand hindre, effterdj det i sigsielf er ret och billigt; Thj forefindes, at citanten paa sinprincipals veigne, bør for de = 48 rdr: udj det seqvestreredeløssøre, schee vdleg effter dend taxt det er sat for, huilchetom iche {...} kand tilstreche, da vdj andre hans arfueligemidler, sampt vdj ombkostning = 4 rdr:''

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Bottolf Hansen er sønn av Elsebe Kristensdatter fra et tidligere ekteskap. Da han har en loddseddel (etter skifte) datert 16. juli 1683, må Elsebe være død før denne datoen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.