Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest arne kvitrud

[#16891] Var superintendent Jørgen Erikson i Stavanger gift med Barbra Trondsdatter?

Recommended Posts

Guest arne kvitrud

Blant annet i Norsk Biografisk Leksikon og en rekke andre steder er det opplyst at Barbra Trondsdatter var gift med superintendenten Jørgen Erikson i Stavanger.2.9.1571 (Absalon Pederson Beyer, 1858, side 434) giftet Barbra Trondsdatter seg med skolemester Jens Pederson i Bergen. Barbra Trondsdatter ble siden gift med lagmannen i Stavanger Morten Nilsson. 6.4.1601 (NRR III side 629) er Morten Nilsson død. 25.10.1632 (Erichsen A E: Samlinger til Stavangers historie, bind I, Stavanger, 1903, side 184) var det skiftesamling etter Barbra Trondsdatter.Jørgen Erikson ble født i 1535 og døde 5.6.1604. Han var først gift en gang med en ukjent kvinne, og så med Adriane Schjelderup.24.9.1605 (Brandrud Andreas: Stavanger domkapitels protokol: 1571-1630, Christiania, 1901, side 152-154) er det en strid om hvilke renter og rettigheter som tilhører bispestolen og hva Jørgen Eriksons enke og arvinger hadde fått i året etter at Jørgen Erikson døde. Så Jørgen Erikson hadde en enke, men navnet på enka er ikke oppgitt. I et referat fra en sak i 1633 skriver de Fine (De Fine Bendix Christian: Stavanger amptes udførlige beskrivelse (fra 1745), utgave ved Per Thorson, Stavanger, 1987, side 76) at hustru Barbra var biskop Jørgen Eriksens hustru. Det er det eneste som jeg har funnet som likner på et kildegrunnlag for et ekteskap.Tveterås (Tveterås R: Biskop Jørgen Eriksen, Rogaland historielag årbok, 1931, side 24) skrev at Adriane Skjelderup levde flere år etter at Jørgen Erikson døde. I så fall må Jørgen Erikson ha skilt seg. Vi finner også at Barbra Trondsdatter i perioden 1602-09 selv betalte grunnleie til kongen Stavanger hvert år. Det ville hun nok ikke ha gjort om hun var gift. Vi kan se for oss at dette er mulig dersom de for eksempel ble gift i mars 1604 og Jørgen Erikson døde i juni 1604. Da blir Tveterås sin opplysning om at Adriane Skjelderup levde flere år etter at Jørgen Erikson døde viktig. Jeg har ikke klart å finne Adriane Skjelderup igjen i de kildene jeg har fra Stavanger. 26.7.1627 (Erichsen, 1903, side 148) ble skiftet etter Jørgen Erikson avholdt i Stavanger, det kan være fordi begge foreldrene da var døde.Er det noen som vet noe mer om Adriane Skjelderup etter 1604, eller noe mer om Jørgen Erikson kan ha vært gift med Barbra Trondsdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

E A Thomle: Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen, NST II (1929-30), s. 57-122, gir s. 118 note 2 opplysningen om hustru Barbra Trondsdatters (Bratt) egteskap med mag. Jørgen Erikssøn, med henvisning til de Fine 1745.Den eldre og den yngre Barbra, begge av slekten Bratt, drøftes ellers inngående av Engebret Hougen i Ættesoge for Gudbrandsdalen III (1974), se navnereg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Jeg har ikke klart å komme meg lengre her. de Fines referat fra hekseprosess-saken mot Adlaug Eriksdatter i 1633 ser ut til å være den eneste referatet som finnes? Avslutningen av saken mot Adlaug Eriksdatter finnet i Rådstueprotokollen for Stavanger i 1634 (SAS), men hovedforhandlingene som må ha vært i protokollen for 1633 er tapt. Det åpne spørsmålet er fortsatt om de Fine har lagt til opplysningen om at hustru Barbra var biskop Jørgen Eriksens hustru, eller om det faktisk sto i protokollen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

I innlegg (2) er det vist til Engebret Hougen i Ættesoge for Gudbrandsdalen III (1974). For å supplere Hougen om Barbra Trondsdatter, så skriver han på side 24 'Barbra var utan born i alle tre ekteskapa. Det er ikkje kjent når ho gjekk bort. Truleg var det eit tå åra mellom 1625 og 1624.'Vi kjenner bare et barn til Morten Nilsson. 17.3.1592 ble sønnen Samuel Mortenson født (Storm, 1885, side 712). Det er vel rimelig å tro at Barbra var mora.16.11.1617 (Erichsen, 1903, side 168) solgte Barbra Trondsdatter en eiendom Stavanger til Mikkel Glarmester. Omkring 1620 (Hodne, 1986, side 74) betalte hustru Barbra leie til domkapitlet i Stavanger for en del av Breiavatnet. 27.3.1621 (Aurenes, 1957, side 278) stevnet hustru Barbra Orm Bokn for to stuter som han var skyldig hennes avdøde mann. 21.11.1621 (Aurenes, 1957, side 254) stevnet hustru Barbra Trondsdatter Johans Eide (i Idsø og Høle skipreide) for en tønne salt. 27.1.1629 (Erichsen, 1903, side 165) solgte Barbra Trondsdatter en sjøtomt ved Hollenderstredet i Bergen til Rasmus Lauritsson. 20.4.1630 (Gundersen, 1953, side 39) skyldte Anne en tønne malt til hustru Barbra. I perioden 1604-31 (Kiellands samlinger pakke 3) betalte hun også grunnleie til kongen i Stavanger.Det er nok mest rimelig å regne med at hun døde i 1632.Referanser:Aurenes Ola: Tingbøker frå Ryfylke 1616-1663, Stavanger, 1957. Erichsen A E: Samlinger til Stavangers historie, bind I, Stavanger, 1903 Gundersen Erik : Stavanger rettsprotokoller 1617-1722 i utdrag etter A E Erichsens og Axel Kiellands manuskripter, Samlinger til Stavangers historie, tredje bind, Dreyer forlag, Stavanger, 1953. Hodne Kåre Oddleif: Grågås, Stavanger stifts og domkapitels jordebok ca 1620, Kristiansand, 1986. Kielland Axel C: Samlinger. Dette er pakker med varierende innhold knyttet til Stavanger. Det meste er avskrifter av ulike kilder. Håndskrifter i Stavanger Biblioteks magasin. Storm Gustav: Norges gamle love indtil 1387, fjerde bind, Christiania, 1885.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

I sitatet over fra Hougen skal det være 1615-1624 og ikke 1625-1624.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

I 1599 (Storm Gustav: Norges gamle love indtil 1387, fjerde bind, Christiania, 1885, side 712) ble Nils Marteusson gravlagt i Stavanger Domkjerke. Han var far til rådmannen Morten Nilsson. Det kan være at han har bodd et annet sted i landet, men bodd hos sønnen i Stavanger de siste årene av sitt liv.Vet vi noe mer om ham?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

I Kjeldeskriftavdelingen i Riksarkivet er det avskrifter og regester av flere dokumenter fra Stavanger som har tilhørt Thor Tofte på Bjølstad. Dokumentene er skrevet av i 1936 og 1947, og ble så returnert til eieren. Hvordan har så dokumentene havnet på Bjølstad?De dokumentene det er tale om er (det kan være flere – men dette er de jeg har kopi av):1) 18.4.1599 et brev fra Mikkel Eskildson på Halsnøy til lagmannen Morten Nilsson i Stavanger – se detaljer under webdebatt om Tranefamilien.2) 5.3.1606 et brev fra Dorte Jakobsdatter i Bergen til Barbra Trondsdatter. Hun omtaler blant annet en skute, og hun betaler husleie for seg selv og for Bernt Pederson.3) 16.3.1606 ga Jens Mikkelson kvittering til Barbra Trondsdatter for betalt grunnleie for huset på Marken, som Nils skredder bor i, og for et stabbur på Arnegård (i Stavanger). Et skrivekammer på Arnegård omtales også. Jens Mikkelson er nok sønnen til Mikkel Eskildson – se brev nummer 1). Morten Nilsson skrev flere kjente brev på Arnegård, så det er nok hans skrivekammer.4) 21.1.1609 skiver Tord Tordson på ''Kundsund'' (Karmsund?) til sin gudmor Barbra Trondsdatter. Brevet er litt kryptisk! Han ber henne sende et hemmelig bud, når hun hører noe mer om det hun lot ham forstå da han var i byen. Han ber henne også være ham og foreldrene behjelpelige hos øvrigheten.Barbra Trondsdatter var altså gudmor til Tord Tordson, men betydde ordet gudmor anno 1609 det samme som i dag?Hvem er så Tord Tordson? Vi har en Tord Tordson på Bjølstad (Hougen, 1968). Det er ikke unaturlig om Barbra hadde vært hans gudmor. Den andre muligheten er navnebroren i Stavanger. Han er vekselvis omtalt som Tore Tordson, Tord Toreson, Tore Todson og Tord Tordson. Han var byfogd et par år, og giftet seg med datteren til borgermesteren Christen Nilsson. Han mangler i ledingslista i perioden 1605-1609, så han kan godt ha vært i Karmsund i 1609. Tord Tordson er kjent første gang som borger i Stavanger 28.6.1585 (Norske Herredagsdombøker for 1585, side 14). Om Tord var født ca 1560-1565, og Barbra vært gudmora kan hun ha vært født så tidlig som omkring 1545.5) 14.6 (uten år) skrev Dorty Jakobsdatter i Bergen til Barbra Trondsdatter om en del varer som hun sender, og om reparasjon på det huset som hun bor i, og som Barbra eier.En rimelig forklaring på at disse dokumentene havnet på Bjølstad finner en vel i skiftet i Stavanger i 24.10.1632 etter Barbra Trondsdatter. Flere av de som var i Stavanger var var fra Gudbrandsdalen. Barbra Trondsdatters brevsamling har vel vært en del av arven, og arvingene har tatt med seg det som var – kanskje i en kiste. Så kan dokumentene ha fått ligge i fred på Bjølstad i 300 år før de ble skrevet av.Så langt er alt vel.Etter å ha bladd litt mer i mappene mine dukker det også opp et annet brev som har tilhørt Thor Tofte på Bjølstad: 1.7.1563 i Bergen hadde Erik Bratt tiltalt Hans Pederson på hustruen Barbra Trondsdatters vegne. Barbra hadde lånt noe sølv, men ikke levert det tilbake. Flere detaljer av dokumentet er gitt av Hougen (1968, side 103).En har gått ut fra at denne Barbra Trondsdatter er en annen Barbra enn hun vi møter i Stavanger (Hougen, 1968, side 102-103). Men hvordan har så brevsamlingene til begge Barbra-ene havnet sammen på Bjølstad? Kan det likevel ha vært den samme Barbra Trondsdatter, var Barbra Trondsdatter i Stavanger arving etter den eldre Barbra Trondsdatter eller har noen på Bjølstad arvet begge?Er Barbra Trondsdatter i Stavanger født så tidlig som 1545, kan hun vel ha vært Barbra Trondsdatter i 1563!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Om Morten Nilssons karriere før han ble lagmann i Stavanger har jeg funnet:30.9.1578 (Norsk Herredagsdombøker for 1578, side 254) er Morten Nilsson fogd i Moss. 13.1.1586 (En dombog med adskillige norske Dommer fra det XIV Seculo, Bergens Sager især angaaende, Thotts samlinger 1279 fol., Københavns Kongelige Bibliotek, side 48) var han fogd i Luster i Sogn. Engebret Hougen (Ættesoge for Gudbrandsdalen, bind III, 1974, side 24 og bind II, 1968, side 91) skriver at Morten Nilsson var i tjeneste hos Jørgen Kruckow på Tjerne før han kom til Bergen. Morten Nilsson var byskriver i Bergen i 1588 (Sollied Henning og P R Sollied: Losna-ætten, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind I, 1928, side 14), 26.9.1589 (Meddelelser fra det norske Riksarkiv (MRA), bind II, side 128) og 6.4.1590 (MRA, bind II, side 133).Er det noen som kjenner Hougens kilde til at Morten Nilsson arbeidet for Jørgen Kruckow, og når det var?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Til innlegg 7:Det var vel Tord Bratt, ikkje Erik, som var gift med Barbara Trondsdt (den eldre)? Tord Bratt døde i Bergen 1558. Var Barbara kanskje gjengift med Hans Pederson? Referatet av brevet gir ikkje god meining.Barbara Trondsdatter var 1570, då Jon Pederson fridde, ''een pige...fød i gudbrandsdale oc sigis vere Tord Brattis søsterdotter'', etter Absalon Pederson. Bryllupet mellom Jon skolemester og ''en pige heder Barbara fød paa Hetmarcken fød aff de Bratters folch' sto 2. september 1571. Denne Barbara hadde altså aldri vore gift før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Barbra var gift med Hans Pederson!Ellers takk! Det var et godt argument!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Kan man sammenfatte at Hr Jørgen Erichssøn IKKE var gift med Barbra Trondsdatter (Bratt) og at Adriane Jensdatter Schjelderup overlevde sin mann? Jfr. innlegg 9 og 1.mvh Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Ikkje heilt!Det er to udokumenterte påstander som står mot hverandre - fra de Fine og fra Tveterås. Så lenge ingen av dem foreløpig ikke ser ut til å kunne dokumenteres så er spørsmålet fortsatt åpent!Mvh Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er vel nødvendig at noen går inn i dybden i kildetekstene enda en gang, for å oppklare problemet vedr en eller to Barbra Trondsdotter og dennes/disses ektemenn. Bjølstad-arkivet finnes fullstendig avskrevet i Riksarkivets Kjeldeskriftavdeling, og er vel et naturlig startsted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Kan Barbra ha vært g. første gang med borgermester Anders scriffuer i Bergen? Fra AP,s dagbok 1562: 'Item hustrw Barebra Borgermesters Anders scriffuers', eller hadde hun ikke hustrutittel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Denne Barbra døde 19.10.1568 og hadde vært gift 4 ganger Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

I Absalon Pederssøn Beyers dagbok, kan man lese 25.2.1571 'Same dag stod her Bartils festenøl paa Hamer med en pige som er søster til den quinne Mester Jøren hafde før til echte' Lenke . Hvem var Hr. Bartils hustru?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

(16)APB s 187 '25.2.1571 'Same dag stod her Bartils festenøl paa Hamer med en pige som er søster til den quinne Mester Jøren HAFDE FØR til ECHTE'' [min utheving]Hamre, Nordhordland:Hr Bartil på Hammer = Bertel Christopersen Størch, som fra 1568 var pers kap hos Mag Jørgen Eriksen, mens han var i utlandet. Bertel ble sogneprest i Hamre i 1571. Det kan være han var slottsprest en tid i Bergen. Han døde i 1599. G 8.11.1571 med en søster av Mag Jørgen Eriksens første hustru, og hadde med henne datteren Laurentia, som først ble gm Henrik Hansen, s pr i Vikør, og etter at han døde med hans ettermann i Vikør, Bjørn Koch. Kfr Norske Magasin, 1 ste bind, s 399, 444, og Miltzows Presbyterol, s 46.Bergen, Slottsprester:Bertel betjente slottsmenigheten en tid mens Jørgen Eriksen var i Kbh. Videre vet vi ikke om han (Hatting)......Kilde: Lampe ****Arne, har du kommet noe lenger i spørsmålet om Hr Jørgen Eriksens første hustru? Om Mester Absalon er korrekt gjengitt i Norske magasin og på Dokumentasjonsprosjektet (UIO), så har han vært gift en gang før han ble gm Adriana Schjelderup i 1571, dette fordi datteren Helvig dør i 1563, og fordi Adriana overlevde Hr Jørgen, -eller gjorde hun det? Kan Hr Jørgen ha vært g 3 ganger?* Finnes det dokumentasjon på at den Hans Jørgensen, som studerte i Sorø i 1590, i Wittenberg i 1595 og i Rostock i 1599 'M Johannes Georgii Stfangrius Norwegius', var en sønn av Hr Jørgen og hustru Adriana? Noen som har kunnskap om det? Han må vel i tilfelle være en av de eldste barna i søskenflokken..* Hr Daniel Jørgensen skal ha skrevet et dikt til Hr Christen Simonsen i Rostock, mens sistn var studen der, 23.4.1603. Ref som er oppgitt er Thrap. Er det muligheter for at dette diktet kan finnes trykt noe sted?Jeg har noen flere problemstillinger, men får ta dem etterhvert.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.