Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kristian Fjeldsgård

[#17045] Diplomatarium Norvegicum-Språklig nøtt

Recommended Posts

Guest Kristian Fjeldsgård

I et annet tema om sørlandet/agder refererte jeg til dette brevet: DN III, nr. 788:Sammendrag: Salmund Endridssön stadfæster sin Hustrus Thordis Halvardsdatters Salg af Gaarden övre Straum i Thveits Sogn (paa Agder) til Asbjörn Gunnarssön for 7 Mark Guld. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle.Nummer: 788.Dato: 19 Juli 1445. Sted: Aukland.Brevtekst (fra den trykte utgaven): Allom mannom þeim sem þetta bref sea ædher høyra sændher Salmunder Endridzsson suoren logrettis man q. g. oc sine kunnikt giorandhæ at ek hafuer stadfest þet kauph sem Asbiorn Gunnarsson køypte xij mamatha leighæ j øfra Straume af Þore Amundhzsyni j fullo oc logligo wmbodæ Þordiis Haluardz dottor fyrir halfua vij mork guls eigin kono minnar med allom lutom oc lunnendhom sem till liger oc legit hafwer fra forno oc nyio j wato oc þurro oc engo vndan skelldo osv.Min oversettelse blir som dette:Til alle de som dette brev leser og hør sender Salmunder Endridesson (Salomon Endresson) svoren lagrettemann kungjørende og sin kungjøring at jeg har stadfest det kjøp som Asbjørn Gunnarsson gjorde av 12 månedsmatleie i Øvre STrøm(me) av Tore Amundsson i fult og lovlig ombud (for) Tordis Halvardsdotter 6 1/2 mark gull egne kona mi med alle etc.Som det ser ut fra sammendraget mener diplomatariets utgiver at 'egne kona' viser tilbake på Salmunder mens min oppfatning er at Salmundur stadfester et salg Tore Amundsson har gjort på vegne av kona og at det er i egenskap av et eller annet slektsskaps- eller odelsforhold at Salmomon stadfester salget.Noen som har noen mening?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg meiner at tydinga di er rett, og at sammendraget dermed er misvisande (slik tilfellet er med mange av disse sammendraga).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Grammatisk er det utan tvil Salmund 'eigin kono minnar' peikar attende på. Den mest nærliggjande slutninga er dermed at Tore har selt godset på vegner av Tordis som igjen er kona til Salmund. Truleg har då salet gått føre seg før dei vart gifte, og Salmund har stadfesta salet seinare. Dermed er ikkje samandraget misvisande i det heile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Korfor skulle Salmund opptre med tittelen lagrettesmann når han skulle stadfeste eit sal av dette slaget?Det er jo lagrettesmannen som opptrer her, den uskylde, utaforståande, ikkje ein ektemann, og formuleringa i brevet som innheld uttrykket ''eigin kono minnar'' er tydeligvis eit sitat fra eit anna brev. Salmund hadde nok vore mellom lagrettesmennene då sjølve salet fann stad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Og så siste bolken i dette brevet:' swa vider kennomzst midh hafua vppboret fyrnemdh kallidh Salmundh oc Þordiis huen peningh heilan oc *halfæm fyrsta sall oc øfste oc all þer j mill- om sem j kaup vart kom oc ockor wel at nøger med fullo ja oc han- darbande oc till sanninde her wm setto þæssir goder men sem hia'Og så den andre vesentlige del av brevet hvor det er Salmundh og Thordis som hver for seg er nevnt som mottagere av betaling for gården.Underbygger det argumentet til Jo Rune om at Salmund er blitt gift på et senere tidspunkt. Ville det ikke da enten vært Salmund allene som mottok betalingen, eller ville det ikke også da blitt hengt på 'eigne kona hans'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det hadde jo vore greitt å vite at brevet innheldt ein halvdel til og fleire relasjonsopplysningar... Derfor gir eg meg no.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Eg må seia med delvis samd med Bjørn i det siste hjartesukket hans.Men det er ikkje _naudsynt_ for å forstå sambandet mellom Salmund og Tordis. Å hevda at 'eigin kono minnar' skal vera eit sitat frå eit tidlegare kjøpebrev, når det like framanfor står eit klårt 'ek' er, for å seia det slik, ei lite naudsynt komplisering av noko som vitterleg står heilt greitt. Nå utferdar skriv 'ek' og omtalar ei kone som 'minnar' (mi) er det ikkje rom for mykje tvil i det heile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Vinger

Her er mitt forslag til oversettelse av DN bd 3 s. 787 (finnes under Dokumentasjonsprosjektet):Jeg, svoren lagrettesmann Salmund Eindrideson, sender guds og min hilsen til alle mennesker som ser eller hører dette brevet, idet jeg kunngjør at jeg har stadfestet det kjøpet som Asbjørn Gunnarson gjorde da han kjøpte 12 månedsmats leie i Øvre Straume for 6 ½ mark gull av Tore Amundson, i fullt og lovlig ombud for Tordis Halvardsdotter, min egen kone, med alle luter og lunnende som ligger til og har ligget til fra gammel og ny tid, både i vått og tørt, og ingenting fraskilt mellom fire merkestaver. Eiendommen ligger i Tveitar sokn i Ves skipreide og overdras fra oss ektefolk og våre arvinger og under Asbjørn Gunnarson og hans arvinger og etterkommere til evig eie og full rådighet, frelst og fri for krav fra alle mennesker. Så vedkjenner vi førnevnte ektefolk Salmund og Tordis at vi har mottatt hver halve og hele penning i det første salget og det øverste salget og alle derimellom som inngikk i handelen vår, slik at vi er godt fornøyde med det og gir vårt fulle ja og handerband. Disse gode menn, nemlig Gunnar Sveinungson og Aslak Anundson, var nærværende og satte til ytterligere sannhet sine innsegl sammen med mitt innsegl på dette brevet, som ble gjort sankt Margreta-aften i det herrens år 1445 på Aukland som ligger i Oternes sokn.Merknad: ordet kallid indikerer sannsynligvis at det dreier seg om nygifte ektefolk. Se for eksempel oppslagsorda kallingtrætta og kallingsvip i Hans Ross: Norsk Ordbog.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Vinger

Rettelse til innlegget over: Det aktuelle brevet finnes i DN bd 3 som nr 788. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigurd Vinger

Nytt forsøk: Rettelse til innlegget ovenfor : Det aktuelle brevet finnes i DN bd 3 som nr 788. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.