Jump to content
Arkivverket

[#17160] Christian IV - Ahled Povelsdatter- Wiborgslekta.


Guest John Johansen

Recommended Posts

Guest John Johansen

Jeg har tidligere her sett tema angående Christian IV og hans angivelige datter Ahled Povelsdatter.I samme tema var medtatt slekt etter Henrich Henrichsen Wiborg. Kan noen hjelpe meg med å finne dette tema igjen BF.?

Link to comment
Share on other sites

Guest Knut Fjogstad

I følgende bok finner du nok det du leter etter.Langslet, Lars Roar: 'Christian IV, Konge av Danmark og Norge', Cappelen, 246 s.Hvor temaet her finnes er vanskelig, da ingen søking i selve temaet er mulig. Kanskje var det noe med Bergen?Mvh Knut

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi C. Huitfeldt

Hei,Jeg fikk en henvendelse forleden med spørsmål om jeg visste noe om Ahled Povelsdatter og hennes opphav. Spørsmålet var om hun kunne være datter av Jomfru Ingeborg(Andersdatter)Huitfeldt.Ingeborg (1590-1620) mistet adelstittelen, alt sitt gods og ble internert pga leiemål med en 'ufri Mand'. En hypotese er at Ahled er reultatet av denne forbindelsen, og at hun vokste opp som fosterdatter hos Povel Winter, skattefogd i Eiker.Jeg ble litt nysgjerrig, har du opplysninger som forsterker eller avkrefter at Ahled var Ingeborgs datter?(Han som henvendte seg til meg er bruker av forumet, men søk på hans navn fant ingenting som vedrører herværende tema.)Heidi

Link to comment
Share on other sites

Guest Heidi C. Huitfeldt

Og mens jeg skrev det dukket lenken til tema 11403 opp.For den interesse det måtte ha tillegger jeg det som står skrevet i 'Efterretninger om Familien Huitfeldt' HJ Huitfeldt-Kaas vedr denne saken:(Dette har jeg skrevet av ved en tidligere anledning, -utdrag fra kapittelet om Anders Huitfeldts barn.) Det som fremkommer om saken i boken 'Efterretninger om familien Huitfeldt' (1907) er at Jomfru Ingeborg f. ca 1590 gjorde seg skyldig i Leiemål med en 'ufri Mand'. Hun ble dømt i henhold til Kong Fredik II's resolusjon fra 1576: 'Når nogen Frue eller Jomfrue findes at lade sig udi saadan Uære beligge, da skal hendes Værge hende strax tage og fængelige lade indsætte og forvare udi hendes Livstid..'Og samme Konges Gaardsret 1562: 'Beligger nogen Adelsmand nogen Frue eller Jomfrue, som af Adel er, da skal han være æreløs og saa foragtet, som hun er, der sig haver ladet beligge. - End beligger nogen fattig Karl, som ikke er af Adelen, nogen Frue eller Jomfrue, som af Adelen er, da skal han straffes paa sin Hals, End rømmer han, da være æreløs, og skal ingen tage hannem udi Tjeneste eller handhave hannem, efter det er hanem bevist over, uden at han vil svare til hans Gierninger. - Og hvilken Frue elle Jomfrue, som af Adel er. der lader sig beligge, skal have forbrudt alt hendes Arvegods til hendes rette Værge, og han skal det strax mue anamme. End vil hendes Værge samme hendes Gods ikke anamme, hvor der vil, og det beholde, saalænge hun lever, men efter hendes Død skal samme komme til hendes næste Arvinge dog ikke til hendes egne Børn.'H.J. Huitfeldt -Kaas skriver : ' I henhold til disse Bestemmelser ble Ingeborg Huitfeldt (hun benævnes i Brevet af 11 Decbr.1620 ikke længre med Adelstittelen 'Jomfru') altsaa interneret (note 1) formentlig enten på Throndstad eller Killingstad, og betragtedes fra nu av som borgerlig død; hun nævnes ikke mere, saa at det ikke vides, naar hun døde. Hvem 'Karlen' var og hans senere Skjebne er ubekjent; formodentlig har han reddet sig i Tide ved Rømning, muligens over til Holland med et af de mange Fartøier, der hentede Tømmer fra Hudrum. Det viser sig overhovedet, at Døtrene paa det afsides liggende Throndstad ikke have kunnet finde ligebyrdige Beilere, saa meget mere, som ingen større Formue besad, og at de derfor i de to første Generationer have foretrukket at forblive ugifte fremfor at gifte sig under sin Stand.'note 1 Nogen egentlig 'Indmuring' har vel ikke fundet Sted, om hun end neppe har faaet Tillatelse til at fjerne sig fra Stedet. Det mest kjente Exempel af denne Art er den ofte omtalte Begivenhed med Jomfru Riborg Brockenhuus, der i Kongens Gaard blev beligget av Frederik Rosenkrantz....'

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Hamberg

I mitt innlegg i tema nr. 11403 refererte jeg til den såkalte 'Wiborg-boka' av Yngvar Hauge og Terje Gulbrandsen. Deres konklusjon mhp. Aleth Povelsdatters opphav var (så langt jeg forstår) at sannsynligheten for at Christian IV var faren var heller liten.Siden den tid har jeg lest en bok av Harald Danielsen om Ingeborg Huitfeldt ('..jomfruen som i 1620 ble offer for et justismord').Iflg Danielsen kan Christian IV, pga en del ytre politiske omstendigheter (for omstendelig å komme inn på her), blitt tvunget til å fornekte sitt mulige forhold til Ingeborg Huitfeldt og derved også farskapet til Aleth.Som pekere i retning av at Aleth hadde et annet opphav en en 'Povel' til far nevner Danielsen at Aleth i en tidlig fase av sitt voksne liv skal ha hatt relativt høy sigarføring i forhold til sine omgivelser og i den sammenheng ordlagt seg på måter som kunne indikere at hun også mente seg berettiget til det.Så kan man tro det man vil....Mvh Kjell Hamberg

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Engedahl

Ahled- en kongsdatter ?Drammens Tidende og Buskerud Blad hadde 13.02.1982 en helside om dette. Forfattet av Ludvig TrondsenFor en del år siden var jeg borti et lite hefte som og omhandlet denne saken. Desverre husker jeg ikke hvor det var. Muligens svenskt ????.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Kai S Gurrik Larsen

Jeg er selv etterkommer av Ahled. Finnes det flere av dere? Og er det noen som har en oversikt over barn nedover i generasjonene?Jeg har også e-mail: kasaglar@online.no

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.