Jump to content
Arkivverket

[#18113] Lasse Henningsøn Munk's far eller svigerfar?


Guest Øystein Lillegaard

Recommended Posts

Guest Anders Sevaldson

Oluf Skiedagger står i skattemanntallet fra 1610 til 1618. Engebret Hougen argumenterer for at han er sønn av Sissel Østensdatter i 'Noen bemerkninger om bondearistokratiet i Gudbrandsdalen' i NST nr. XIII s. 256 og i Ættesoge bind II s. 115. Hvis det stemmer at han var sønn av Sissel, og at Sissel var gift med Sevald Dyresson, må han vel kalles Sevaldsson. Han kan selvfølgelig være produkt av et annet ekteskap, men nettop det at navnet Sevald dukker opp i Blakar-slekten kan jo styrke hypotesen om at han er sønn av Sevald og Sissel.Jeg vet at man må bruke Hougens konklusjoner med den største forsiktighet, men de kan jo være fruktbart grunnlag for en hypotese. Spesielt når de får brikkene til å passe i puslespillet.Men det kan jo også være at dette er tilbakevist av senere forskning?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anders Sevaldson

Ifølge Bygdabok for Lom, som siterer Skjåk bygdebok, var Torø Olsdatter født på Prestgard i Skjåk, og ikke på Skiåker. Og da sprekker vel hele teorien. Pokker!

Link to comment
Share on other sites

Guest Kjell Ove Hattrem

Ad nr. 25:Torø Olsdotter g.m. Rolv Mikkelsson på Blakar skulle ikke tilfeldigvis være foreldre til Magnhild Rolvsdotter fra Blakar, gift med Kristen Jensson på Hovauk (på Lesja)?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anders Sevaldson

Det kan nok stemme. Jeg siterer fra Bygdabok for Lom, fra oppregningen av barna til Rolv Mikkelsson og Torø Olsdatter, s. 502:'9. Magnhild, ikkje nemnd i skiftet etter broren Ola, d. ca. 1676. Det var kanskje ho som vart gift med Kristen Jensson f. ca. 1604 på Prestgarden i Lesja, d. 1669. Gbr.folk på Hovauk, sjå Lesjaboka 3 s. 444.'

Link to comment
Share on other sites

Guest Anders Sevaldson

Jeg fortsetter fra innlegg 28.Opplysningen om at Torø Olsdatter er født på Pestgard virker mer og mer tvilsom. Den eldste av sønnene hennes, Sevald, er født i 1602. Hun hadde også døtre og kan godt ha fått en eller fler av disse før Sevald. Men hun må da være født i 1580 eller helst litt før. Brukere på Prestgard på den tiden var enten Ola Torsteinsson og Guri Nilsdatter eller far til Ola, Torstein. Hvis det var Torstein som var faren hennes stemmer ikke navnet, og hvis det var Guri som var moren stemmer ikke alderen. Guri skal nemlig være født ca. 1570.Nei, jeg tror jeg opprettholder mitt opprinnelige forslag, at Torø Olsdatter er datter av Oluf Skiåker. Det kan i hvert fall være en arbeidshypotese.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn P. Hagen

Da er det kanskje av interesse at 'Oluff Skeager' er med som lagrettsmann ved Kristian IV's hylding i 1591. Hans segl er bevart og viser truleg første bokstav farsnamnet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anders Sevaldson

Det kan vel sies å styrke opstillingen i innlegg 24/25. Det er vel et lite indisium, men det ligger på riktig side av skålvekten. Takk skal du ha.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn P. Hagen

Det var fint å få sikkerhet for kva som står i seglet til Oluf Skiåker. Sjølv har eg ein kopi av hyldningsbrevet med segla på, men med få unntak er kopien for svak til å lesa det som står i segla. Vil ellers nemne at blant dei 12 lagrettsmennene i 1591 er to frå Andvord. Eg skriv om dei under tema 22635.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfinn Kjelland

Ein kommentar til innlegg 29 og 30: som forfattar av Lesjabøkene og hovudredaktør for Lom vil eg understreke at ein _ikkje_ må rekne bygdebøkene som primærkjelder i slike spørsmål. Når det står 'kanskje' som i Lom, er dette berre å sjå på som eit nokså svakt indisium.No har eg ikkje arkivet frå Lesjabøkene tilgjengeleg, men eg ser eg har notert eit brev frå 1988 frå dåverande brukarkone på Blakar som kjelde for at Magnhild Rolvsdtr. var frå Blakar.Iflg. skiftet etter Ola Rolvsson frå 1683 (nb: Jon Kolden si avskrift, eg har ikkje sjekka originalen) var det berre 4 av syskena som arva: Amund, Torø, Gunhild og Mari. Det kan ha samanheng med at dei andre var gifte, at Ola hadde skrive testament o.l. - det må ein inn i originalskiftet for å finne ut av.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...
Guest Øystein Lillegaard

Jeg har ett spørsmål angående Gunhild, gift med Laurits/Lars Henningson. I følge Lom bygdebok side 501, skal barna ha arvet 3 huder i Frisvoll i Romsdalen og 3 huder i Fossum i Øyer etter henne. Dette skulle trolig gi en henvisning til hvor hun kommer fra, er det noen som kjenner hennes opprinnelse?Så har jeg ett spørsmål angående heftet som nevnes i innlegg 7, er det noe progresjon når det gjelder dette heftet?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I hvilken kilde er det nevnt at Rolf Mikkelsson Blakar var gift med Torø Olsdatter (fra Skiåker eller annet steds)?

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Er det kjent om Rolf Mikkelsen Blakar eide jordegods som kunne være arv fra Ola S. Skiåker?Iflg. Hougens 'Ættesoge for Gudbrandsdalen' bd. III s. 38ff kunne Ola Øverøy kanskje være en sønn til Ola Skiåker, basert på jordegodset i Einangen, som Ola Skiåker satt med i 1611, men som Ola Øverøy i 1615 (med sine søstre, formodentlig?) 'Nyligen haffuer bekommet'. Ola Øverøy hadde en søster Anne, som trolig ikke hadde etterslekt.En kjent datter til Ola Skiåker er jo hun som var gift med Lars Mikkelen Blakar. Det hendte jo av og til at to søsken fant seg to andre søsken som ektefeller. Så slik sett kunne jo evt. Torø fra Skiåker ha giftet seg med Rolf fra Blakar.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anders Sevaldson

Til innlegg 39: Opplysningen står i Bygdabok for Lom som siterer Skjåk bygdebok. Jeg har ikke klart å få tak i sistnevnte, så jeg vet ikke hvilke kilder den bygger på.Til innlegg 40: Fint at det er interesse for dette spørsmålet. Oppstillingen jeg har i innlegg 25 er i hvert fall en mulig forklaring på det forholdsvis sjeldne navnet Sevald dukker opp på Blakar.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Navnet Sevald kunne være et indisium, men det sees av og til ellers også: I Ættesoge III s. 40f. argumenterer Hougen for at Tora Eiriksdtr. Bjølstad, dtr. til Eirik Trondsson og Tora Eysteinsdtr., var gift med en Sevald, som igjen hadde en datter Rønnaug Sevaldsdatter på Sygard Sandnes i Vågå.Derfor hadde det vært interessant å vite hvilket jordegods Rolf Blakar satt med.Forøvrig er vel ikke den eventuelle forbindelsen til Sevald Dyresson endelig dokumentert/utredet: Mens Hougen synes å ha ment at Sissel Eysteinsdtr. nok trolig var mor til Ola Skiåker, mente han at Sevald Dyressons farskandidatur var 'umulig' (selv om, som vi nå vet, Ola Skjåks far i det minste må ha hatt et navn på S). I artikkelen til Per Reidar Bjørnerud Christiansen 'Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene' i NST XXXV nevnes Sissel Eysteinsdtr. som en mulig ektefelle til Sevald Dyresson, med utgangspunkt i det jordegodset som Sevalds datter Kari og hennes svigersønn Nils Ålstad satt med i 1612-15 (se sidene 412-13), men til gjengjeld er det bare datteren Kari Sevaldsdatter som er ført opp som etterkommer etter Svald Dyresson. Dette behøver kanskje ikke å bety at det ikke kan ha vært flere barn, men dette ser det ut til å ha vært forsket lite på, samlet sett.Kanskje noen som har vært forholdsvis godt inne i denne 'materien' har noen mening?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torbjørn P. Hagen

Etter odelsmanntallet 1624 var Rolf Blakar eigar av: 8 huder i Blakar, 1 1/2 hud i Skjæsar, 1 hud i Frisvoll i Romsdalen og 3 skinn i Østenteig. Tilsammen 10 1/2 hud 3 skinn. Landsskatten i 1636 skatter han av 11 1/2 hud 4 skinn. Sjå Bygdabok for Lom bind 2, side 502.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Med mindre Rolf Blakar eide noe mer eller annet senere, ser det vel ut til at det skal bli vanskelig å knytte ham til Skiåker via jordegodset.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Iflg. Bredebygden Lokalhistoriske Selskap, under Einangen, Lenke skal Ola Skiåker ha vært gift med Live Eiriksdtr. Bjølstad, på bakgrunn av at Live arvet (bl.a.) 1 hud i Einangen i 1606. Ola Skiåker (som forresten har fått et helt feilaktig opphav på denne siden, da han kalles 'Larsen' og sønn av Lars Mikkelsen Munk, her er vel sammenblanding med dattersønnen Ole Larsen Skiåker), eide imidlertid 2 huder i Einangen fra senest 1610, og i hvert fall den siste huden må han ha fått et annet sted fra enn ved et evt. giftermål med Live.Hougen er inne på at dette ekteskapet kunne være en mulighet i Ættesoge II s.115f., da ville i så fall Ola Skiåker og Live Bjølstad ha vært søskenbarn, og jeg vet ikke hvor mange slike som med sikkerhet kan dokumenteres fra denne tiden? De måtte i hvert fall ha løyve til det. Hougen holder uansett mer på at Sissel Eysteinsdtr. var Ola Skiåkers mor.I 1575 arvet Sissel Eysteinsdtr.: i Skiåker 5 huder, i Kjæstad 3 huder, i Storurd 1/2 hud, i Viste 2 huder og i Hjelle 4 huder.I 1610 sitter Ola Skiåker med 2 huder i Skiåker, i 1615 med alle 5.I 1612 eier Anders Nilsen Busvold bl.a. 2 huder i Kjæstad, i 1615 3 huder.I 1624 eier Lars Munk på Skiåker 2 huder i Kjæstad.I 1643 eier Anders og Halvard Busvold bl.a. 4(!) huder i Kjæstad, men i 1647 har ikke gården en større skyld enn 3 huder.Spørsmålet er om Ola Skiåkers eiendom i Skiåker er arv og innløsning fra medarvinger etter Sissel Eysteinsdtr., og om Lars Munk på Skiåkers eiendom i Kjæstad, om enn kortvarig, kan forklares på samme måte. I det siste tilfellet har vel Lars da i så fall makeskiftet eller pantet det til seg fra medarvinger.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

I Ættesoge bd. III s. 39 er Hougen imidlertid overbevist om at Live Eiriksdtr. Bjølstad var Ola Øverøys mor, og dermed Ola Skiåkers kone.

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Hermundsson Vigerust

Per Bergs klassiske artikkel Hvar vart det av Bratt-godset, trykt i NST på 1950-tallet, anbefales fortsatt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vet om den, og trodde jeg hadde kopi av artikkelen, men det har jeg visst ikke. Imidlertid går den vel bl.a. ut på at Berg lanserer Nils (Andersen) Busvoll som Sissel Eysteinsdotters mann, og det kan jo forklare Anders Nilsen Busvolls 2 huder i Kjæstad i 1612 med videre.Det siste jeg har lest om Sissels ektemenn, er den ofte siterte artikkelen til Per Reidar Bjørnerud Christiansen: 'Dyre Sevaldssons ætt, og litt om Hove- og Østby-ættene', i NST XXXV, 1996, hvor han er åpen for at Sissel, evt. en annen Bratt-ættling, var gift med Sevald Dyresson på Søndre Hove i Fåberg.Hvis begge deler er riktig, dvs. at Sissel først var gift med Sevald Dyresson og deretter med Nils Busvoll, vil vel Ingrid Turesdotter Hummer og Nils Mogensen Ålstad ha vært halvsøskenbarn (gitt at den genealogien jeg har sett på Nils Ålstad er korrekt).

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har opplysningen fra Nils Aksel Horvei Lenke for hva det er verdt. Som nevnt behøver det ikke være riktig.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.