Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ivar Glomstein

[#21373] Gravberget / Risberget - finnes en link til finnemanntallet?

Recommended Posts

Gjest Ivar Glomstein

Anejakten har ført meg til Risberget og Gravberget i Våler. Vålerboken er ikke fullstendig når det gjelder personalopplysninger, mens kirkeboken for Hof tidvis er vanskelig tilgjengelig. Jeg er derfor interessert i opplysninger om følgende personer og deres aner:Spørsmål A Lars Andersen var gift med Marte Andersdatter i 1710 ifølge Vålerboken (s. 1059/1062). Syv barn hvorav sønnene Anders, Lars og Morten er nevnt. Ifølge samme kilde bygslet han opprinnelig i Gjuvberget, men flyttet senere til Nedgarda i Gravberget (1714). Ifølge kirkeboken for Hof ble Lars Andersen Gravberget begravet i Våler 24. mars 1737, 56 år gammel. Jeg har hatt større vansker med å finne Marte, men en Marit Andersd. Gravberget finnes begravet i Våler 3. søndag etter faste i 1757, 88 år gammel. Det er den eneste person som kan passe blant de begravede i Hof i perioden 1730-1764.Spørsmål B Ole Gudmundsen Gravberget og Anne Mortensdatter, sponsat i Våler 12. april 1733, gift samme sted 4. oktober samme år. Hun hadde tidligere vært gift med Henrick Andersen Gravberget, og hadde to barn (Morten og Giertrud) med ham. Sønnen Ole ble døpt i Våler15. juni 1734, datteren Sigri 8. april 1735. Ifølge kirkeboken (stadig Hof) ble Anne Mortensdatter, Ole Gudmundsens kvinne, introdusert i Åsnes kirke 10. november 1737. Jeg har imidlertid ikke funnet spor i kirkeboken etter barnet, hverken blant døpte eller begravede. Paret hadde ytterligere to døtre: Kari døpt i Våler 27. desember 1738 og Anne døpt samme sted 11. juni 1741.Jeg finner Ole begravet i Våler 1. søndag etter treenighet 1754, 49 år gammel. Anne finnes død 6. mars 1762, begravet 5. søndag i faste i Våler, 62 år gammel. Paret bodde ifølge Vålerboken (s. 1060) i Arstu'n i Gravberget.Spørsmål C Mattis Riisberget og Lisbeth Andersdatter. Jeg kjenner dem kun fra døtrenes dåp. Birgitha ble døpt i Våler 1. søndag etter påske i 1729, Lisbeth samme sted 29. juli 1731.Er det noen som kan hjelpe? Er spesielt interessert i anene. Det ville være morsomt om det finnes en link til finnemanntallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Hei !Det eneste Finnemanntallet jeg vet om til nå er denne : Finnemanntallet i 1686 Utgitt for Kjeldeskriftfondet av Erik Opsahl og Harald Winge. Boken kjøpte jeg på Statsarkivet.Kanskje det kan hjelpe, så jeg skriver ned hva som står i boka for Risberget side 113-114 og 115.Riisberget schylder til Kongl.Maj 1/2 hud huoraa boer Anders Erichsen puran barnfød i giestrichland og suerig af finsche forældre och verit udj 6 aar i Huuse udj løfthøigden i Grue Sogen, och siden aar 68 kommen til Risberget ved Kongl. Maj. fouged Johann SteinKuhls min bevilning til att opryde pladzen førind hand saaledis som melt blef lagt for landschyld, er ellers ved 44 aar gamel samme schoug er huerchen tienlig til tømmerschoug eller herre bratte och effter rofbemelte findes beretning gaf godvillig udj bevilgning til Kongl. Maj. foget Johann SteinKuhl 1 Morsschind, och aarlig i landschyld for den halfue deel som er 3 schind 1 mk. 6 stk. schatter lige ved andre og gifuer tiende, sørger Kierchen och tinget och giort god kundschab udj seeniste Kriigs tiid, och er i Soldaterleeg.Hans qvinde :Annichen Stephens datter mulig 45 aar barenfød udj Oersøe i Sverig af finsche forældre.Deris børen :Gjerttrud Anders datter puran 9 aar. Kari Andersd datter 6 aar.Stifbørn :Ole Olsen tos barnfød i Vaalberget i Grue Sogen af finsche foreældre 26 år.Hans qvinde :Kari Pouls datter barenfød i Friisdahlen i Sverige af Finsche forældre 21 aar gamel.Deri børn :Ole Olsen 4 aar. Anders Olsen 1 aar.Noch forschrefne Anders Purans Stifdatter.Kari Ols datter 19 aar. Lisbeth Ols datter 15 aar.Tieniste folch :Johann Dauidsen pønden 15 aar oxh Vanfør, fød i giestrichland aff finsche forældre og kom der forleden høst. Mortten Morttensen liiden bruger den 1/2 deel som er 3 schind forbemelte gaardeplad Riisberget och same tiid kommen der som Ander puran och med lige bevilgning, er eller fød paa samesteder i Suerig ved 62 aar gamel och gaf godvilligen til Kongl. Maj fouged, Johann SteinKuhl for bevilgning en Morschind och i aarlig landschyld 1 mk. 6 stk. schatter och schylder, och tiender med Andre och udreeder Soldater, Søger Kierchen och tinget och indbragt god Kundschab i seeniste Krigstiid. Hans hustru :Kari Erichs datter berenfød samesteds i Suerig som hindis Mand och er 40 aar gamel.Deris børen :Mortten Morttensen 18 aar. Anders Morttensen 15 aar. Johann Morttensen 9 aar. Karj Morttens datter 12 aar. Marte Morensdatter 5 aar.Tieniste folck :Zacarias Johansen SeiKen 23 aar barnfød i friis dallen i Suerig af finsche forældre och schal vere kommen der forleden Juel Sambt vanfø, pch tiener for mad och Kleder, ej schatter. -Voborig Laurid datter KerKen 20 aar gamel, er fød i Elfvedalen af finsche forældre, och verit i tieniste och kommen til dtedet fra Suerig forleden Jueltiider.Noch deris Huusfinder :Maties Jørgensen Haion 43 aar gamel barenfød i helsingland af finsche forældre, och verit hoes hannem paa it half aar, ej schatter.Hans qvinde :Marte Maties datter Rusten 25 aar barenfød i helsingland i Suerig af finsche forældre.Deris børen :Peder Maiesen 5 aar. Marit Maties datter 2 aar.Noch findis samested Henrich Erichsen paioch som hafuer verit forschrefne Mortten liidens foster Søn, och fød af finsche forøldre ved 30 aar gamel, søger Kierchen, ej schatter.Hans qvinde :Karij Johans datter 22 aar.Deris børen :Anders Henrichsen 4 aar.Erich Erichsen møller 30 aar fød udj østerdalen i Suerig, af finsche forøldre, och verit i Norge samested 3 aar, søger Kierchen, ej schatter.Hans qvinde :Mirte Olsdatter MarKan 20 aaar barnfød i Elfvedalen i Suerig af finsche forældre.Deris børn :Voborig Erichs datter MarcKan 2 aar.Marie Stephensen !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Du har nok rotet deg borti en vanskelig materie. Det er svært vanskelig å si sikre ting om slektene i Gravberget og Risberget. En del er skjult og en mengde like navn gjør det nesten håplaust å finne noe sikkert.Kort kommentar til spørsmål A:Lars Andersson er med stor sannsynlighet sønn av den Anders Mortensson Liitiäinen som røddet i Gravberget. Og den Marit Andersdatter du finner død på er den rette. Navnene Marte og Marit blir brukt om hverandre på samme person i forskjellige kilder. Marits aner så langt usikre. Men hun er søster av den Lisbet Andersdotter gift med Mattias Risberget som du nevner.B: Ola Gudmundsson kjennes ikke anene til, men som hypotese kan han være fra Sørskogbygda i Elverum. Kona Anne Mortensdotter er datter av Morten Andersson som var bruker i Gravberget. Morten ser ut til å være sønn av Anders Mortensson Liitiäinen. Jeg har også notert introduksjon 1737, men ikke noe barn.C: Dette paret er trolig Mattias Eriksson Purainen og Lisbet Andersdotter som ble gift 23.11.1710. Mattias i såfall sønn av Erik Andersson Purainen, sønn av Anders Eriksson Purainen nevnt i Finnemanntallet over. Paret havnet i Håberget, Elverum etter Mattias' far? Erik Andersson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Glomstein

Først en takk til deg, Marie Stephensen, for at du tok deg bryet med å skrive av finnemanntallet. Jeg husker at de solgte boken på Riksarkivet for en del år siden, men den gang hadde jeg ingen anelse om at den kunne få praktisk nytte for meg. Nå er den visstnok utsolgt, men slik er livet! Takk skal du ha.Så en takk til Arild Kompelien for interessante svar. Jo, jeg var nok klar over at jeg befant meg i ”ulendt terreng” og at man antagelig må ty til en del hypoteser når man skal behandle slektsforholdene i Risberget og Gravberget rundt år 1700.Du skriver at Lars Andersen ”med stor sannsynlighet” er sønn av den Anders Mortensen Liitiäinen som ryddet i Gravberget. Skulle du ha noen kilder / særskilte forhold som støtter denne hypotesen? Jeg er interessert i det samme nå du skriver at Morten Andersson ”ser ut til å være” sønn av Anders Mortensen Liitiäinen.Det høres tilforlatelig ut at ”mine” Mattis Riisberget og Lisbeth Andersdatter er identiske med Mattias Eriksson Purainen og Lisbeth Andersdotter som ble gift 23.11.1710. En motforestilling kan være at deres siste (?) barn, Lisbeth, ble født/døpt så sent som i 1731. Men man giftet seg jo tidlig og reproduksjonsperioden var ofte lang i de tider, så det er absolutt mulig. Derimot har jeg vondt for å se at denne Mattias kan være sønn av Erik Andersson Purainen. Gift i 1710, må han senest være født tidlig i 90-årene. Erik Andersson Purainen oppgis å være født ca. 1686 i den utskrift av databasen med finneslekter som er gjengitt på s. 77 i Solør Slektshistorielags jubileumsbok 1977-1997. Eller snakker vi om forskjellige personer?Er interessert i å høre fra deg, Arild. Med vennlig hilsen Ivar Glomstein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

At svarene blir noe ullne har minst to årsaker - det er mye usikkert og jeg har dette under arbeid, og har ikke kommet til noen klare slutninger.Morten Andersson Liitiäinen er muligens det sikreste utgangspunktet. Anders Mortensson Liitiäinen har under finnemanntallet 1686 en sønn Morten Andersson på 16 år. 1700 er denne? Morten Andersson 29 år i Gravberget (setter spørsmålstegn bare for å antyde hvor mye usikkerhet som gjør seg gjeldende - selv om vi vet om Morten Andersson som 16-åring i Gravberget 1686, er det ikke nødvendigvis samme Morten som er i Gravberget 1700 som 29-åring). Tingboka forteller også at han 1693 fikk et barn utenfor ekteskap med Anne Josefsdotter som siden rømte til Sverige. Faren Anders Liitiäinen møter for ham på tinget. Denne Morten er fra midten på 1690-tallet til ut ut i 1730-åra en stabil bruker i Gravberget. 1718 forteller tingboka at Morten overgir bruket til dattera Anne Mortensdotter og mannen Henrik Andersson (matrikkelen 1723 viser at de brukte en halvdel hver). Jeg har ikke heftene over finneslektene, men vet at der blir en Morten Mortensson Liitiäinen fra Risberget nevnt som far til Anne, eller retter sagt hennes søsken. Dette er det ikke noe grunnlag for, og jeg har også fått bekreftelse fra slektshistorielaget på at dette er rein gjetting. Denne Morten Mortenssons far (med familie?) som var i Risberget forlot Norge 1692/93, og det er tippet på at han kunne være blant de finnene som tidlig dro til Amerika.Videre forteller tingbøkene ved et par anledninger at Lars Andersson og Morten Anderssons antatte barn er søskenbarn. Morten Andersson kone kjennes ikke. Slektskapet kan gå gjennom konene - derfor usikkerhet med hvorvidt Lars Andersson og Morten Andersson er søsken/halvsøsken.Er helt enig i spørsmålstegnet med Mattias og Lisbet - vielse 1710, barn 1731. Men det er et faktum at finnene kunne gifte seg tidlig, ned i 15-16 år for kvinnene. Lisbet trengte ikke være så gammel 1731 - selv med giftealder 20 år var hun ikke mer enn 41 1721. Så jeg ser ikke noe hinder for at det stemmer.I Tingboka for Solør-Østerdalen 1734 f. 281b vitner Erich Andersen Gråberget fra Elverum - 81 år gammel, født Röjdoset, Fryksdalen i Sverige. Forteller om opphold Gravberget, og at han kom til Risberget med faren. Fra det han forteller er det ingen (?) annen mulighet enn at Anders Eriksson Purainen er faren (Eriks etterkommere kaller seg Purainen. Samme? Erik Andersen Finne må bøte 1687 fordi hans kvinne fødte et barn 'for tidlig'. Han ble alstså gift ca. 1687. Jan Myhrvold regner da med at Erik mest sannsynlig er det barn Anders Eriksson Purainen fikk utenfor ekteskap nettopp i Röjdoset i 1660 med Helga Ørjansdotter.Erik Andersson f. ca.1686. Kan det være ei gjetting på alder? i mangel av kunnskap om vitnemålet nevnt over?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.