Gå til innhold
Arkivverket
Gjest torkil lier

[#24459] Stammor til Kragerøfamilien Rømer.

Recommended Posts

Gjest torkil lier

Hallo igjen til forumets lesere. Vil gjerne meddele hva jeg har funnet ut om opphavet til Kragerøfamilien Rømer, da dette aldri tidligere er publisert. Mvh.Torkil.ELSE OLSDATTER HOLBECH (Kragerøfamilien Rømers stammor). Om denne Madame og hennes to menn , er det så vidt vites, ikke tidligere skrevet i den genealogiske literatur. Da det imidlertid viser seg at hun via sine døtre er kognatisk stammor til Porsgrunnsfamilien Kruuse og den i Kragerø mektige brukseierfamilie Rømer, tør det være av en viss interesse å klarlegge de slektsmessige orhold , i den grad dette lar seg gjøre. Else Olsdatter Holbech ble ant. født omkt.1685 i Steenene v. Larvik , hvor faren, skredder Ole Jacobsen virket og fremdeles var i live 20.mars 1714 da han denne dato solgte sitt hus til skomaker Mathias Mogensen. Gift 1.-ca.1707 med hammersmed JOSEPH HENRICHSEN STEEN, f.ca.1676, -død 1715. Vi finner ham første gang nevnt i mantallet 1701, oppført som ”gemen” arbeider ved Fritzø Verk, 25 år gl. Noen år senere er han bosatt på Langestrand, og opptrer ofte på tinget som lagrettesmann. Dagskatten for årene 1712,13 og –14 betaler han med 4 , -3-3-5 og 4 rdlr., siste år som nr. 3 av de høyest lignede på Langestrand etter forvalter Frantz Edler og Michel Pedersen. Om hans herkomst vites intet sikkert. Det er imidlertid nærliggende å anta at han kom fra et miljø eller en familie med tilknytning til jernverksfolk , og tanken ledet da hen til Bærums Verk. På Stein (den gang skrevet Steen) gård i denne bygd bodde nemlig finnesønnen Henrich Henrichsen Steen, f. ca.1633 i Sunne socken i Fryksdalen, Värmland. Denne hadde med sin far Henrich Henrichsen (ca.1593- ca.1671) kommet fra Fryksdalen til Krokskogen i 1651, hvor han hadde vært bosatt på en rydningsplass til han i 1681 bygslet Steen gård av lagmann Jørgen Philipsøn. ”…hafver Qvinde og Fem børn, hans Qvinde er Findsck fød, Alle deris børn Auflede og Fød her i landet , boer paa Steen i Øster Bærum, som er en half gaard…”. ”…Denne Mand Hendrick Hendricksøn hafver ellers Jt got Skudzmaal af alle Naboer , oc dem som boer her i bøigden, tvende af hans børn tiener ved Bærums Jernwerch, dend Eene for Hammer Smed-suend, oc den anden for Dreng”. Så sies i finnemantallet av 4/1-1686. Det foreligger dessverre ikke noe skifte etter Henrich Henrichsen, som kunne ha klarlagt de faktiske forhold. Hans finskfødte kone het antakelig Eli, og deres kjente barn var: Tor f.ca.1656, Anders ca.1661-1729, eier av Guriby fra 1697, Johan f.1663, Jørgen o.1670-1736, eier av Steen fra 1714, ( Joseph 1676 ) Johannes 1679, utskrevet som soldat 1697, og Christopher 1681-1761, -bygsler av Danielbraaten i Lommedalen. På bakgrunn av dette skulle det ikke være urimelig at Henrich Henrichsen Steen også hadde sønnen Joseph, og at dette var den sønn som i 1686 var hammersmed-svenn på Bærums Verk. Joseph Henrichsen Steen avgikk ved døden i 1715; skiftet ble begynt 20.juli d.år, men først sluttet 17.jan.1717. Skifteregistrering som kan opplyse om boets tilstand er ikke funnet. Da det i ekteskapet var 4 barn, og hvorav sønnenes arvelodder utgjorde 37 rdlr. pro persona, kan vi likevel slutte at det til deling mellom Else Olsdatter Holbech og barna må ha blitt om lag 222 rdlr. netto. I dagskatten 1715 og krigsstyr 1716 oppføres ”Joseph Hammersmeds enke”, men 3.aug.1717 finner vi i hennes sted Michel Christensen Styrmand, svarende 4 rdlr. i krigsstyr. Dette var Elses ektemann nr. 2: MICHAEL CHRISTIANSEN RØMER, (o.1690-1737), som de par etterfølgende år sammenlagt ble lignet med …… daler. Dette fant den gode Michael var aldeles for meget og innsendte klage derover, ”da han havde et lidet huus over hovedet som hand fik med een enke och mange smaa børn” . I krigsstyrskatt 1720 av enhvers formentlige eiendom og formue svarte han 1 rdlr.84 sk. av sin formue på 75 rdlr. For tinget 9.okt.1723 verserte en rettsak mellom Cort Nielsens og Michael Christiansens tjenestepiker (Pernille Jansdatter og Maren Erichdatter) på den ene side og skovridder Lorentz Frigast på den annen. Mennenes hustruer hadde sendt sine respektive piger ut i Vetterøskoven etter ved, og disse var da blitt an holdt av Frigast. Det hele endte med at de saksøkte fikk en advarsel og måtte betale 2 ½ rdlr. hver til jernverkets fattige foruten saksomkostninger. I senere saker som verserte på tinget fremgår det at Else Olsdatter Holbech holdt vertshus i Langestrand, og således bidro til de mange barns underhold mens mannen var fraværende utenriks. Fra senest 1731 er Michael Christiansen Rømer oppført som skipper blant Larviks borgerlige skattytere. Han døde i aprilmåned 1737 ”paa overreysen til London i Engeland, som skipper paa Seigr. Jørgen Madsens Skib fra Kragerøe”. Skiftet etter ham ble avholdt i stervbohuset på Langestrand 29.juni s. år og utviste en brutto inntekt på rdlr.291-1-12, hvorav 170-1-9 ble igjen til deling ”imellem bemeldte den igien levende enke och deres i hans eneste ægteskab med hende sammen auflede 4 børn som moderen angav at være af følgende alder och nafne, neml: 1) en datter kaldet Maria Michelsdatter Rømer, findendes som stuepige hos Seigr. Lars Stranger paa Bragernes, 2) en søn Peter Michelsen, er i sit 18nde aar . Siden Langfredag hieme, 3) den anden søn Christian i sit 16nde aar , fra forleden pindse seiligt han med Sr. Jørgen Madsens Skib fra Kragerøe , och 4) den tredie aller yngste søn Ole , i sit 11te aar , er och hieme. Paa hvildke umyndige børns vegne, nu herved skifteforr. var tilstede deres af belevede Hr. oberinspecteur Kiel man paa sit embeds vegne anordnede formyndere saasom den velagte mand Jost Søfrensen , former her ved Fritzøe jernverk , som verge for den eldste og yngste søn Peter och Ole , og den velagte mand, mester Cort Nielsen Hammersmed i den gamle hamer her ved Fritzøe verk som verge for de tvende fraværende børn datteren Maria och sønnen Christian. Lars Blom som enkens Laugverge.” Else Olsdatter Holbech ”paastod i begravelses vederlaug imod sin salige mands 20 Rd., men blef kun tilstaaet 16Rd..” Som enke fortsatte hun sitt liv som vertshusholderske , og ble i kopskattmantallet 1743 anført som fattig. Den 2.des.1754 ble det av Jørgen Pedersen i Kragerø og Andreas Barth i Larvik gjort vitterlig på Larvik Byting at Else Holbech afg. Michael Christiansen Rømers , hadde solgt sin eiende gård på Langestrand og selv flyttet til Kragerø. Kjøper var Christian Andersen Biering som fikk skjøte på huset med to kakkelovner den 12.nov.1754 for 160 rdlr. I Kragerø tok Else Olsdatter antakelig opphold hos sin datter Maria og svigersønn Jørgen Pedersen, hvor hun avgikk ved døden 4 år senere. Begravelsen fant sted i Kragerø 23.aug.1758. I hvert av sine ekteskaper hadde hun 4 barn: A.JACOB JOSEPHSEN STEEN, f. ca.1708 på Langestrand. Den 17.apr.1738 utsteder han kvittering og avkall til moren for sin farsarv på rdlr. 37-3-6. I avkallet sier han at hans mor ”i mine u=myndige aar , til min Reyses fortsettelse til fremmede stæder , for at søge min Lycke og Fortun ” hadde forsynt ham med fornødne klær ”og i anden maade bekostet min Reyse”. Arvemidlene tilfalt derfor henne. I Kragerø døpes 6.nov.1744 Jacob Steens sønn Wilhelm , og blant faddere er Peder Aalborgs hustru Elisabeth Josephsdatter Steen. Han nevnes imidlertid ikke som arving etter sine halvbrødre i 1754 , hvilket vel må bety at er død uten livsarvinger. B.ANNE MARIA JOSEPHSDATTER STEEN , f.ca.1710. Gift med skreddermester i Larvik CHRISTEN CORNELIUSSEN KRUUSE (1710-1793). 3 barn. C.ELISABETH JOSEPHSDATTER STEEN, f. ca.1711, -gravl. i Kragerø 5. mai 1774 , 63 år gl. Gift ca. 1738 i Larvik med borger i Kragerø PEDER AALBORG, dpt. 28. Juni 1708 , -død i Kragerø des. 1782 , 74 år gl.; sønn av Peder Jensen Aalborg (d.1725) og hustru Gunhild Erichsdatter (d.1731) i Kragerø. Peder Aalborg utstedte 7.sep.1741 avkall til svigermoren for Elisabeth Josephsdatters Steens farsarv. Skiftet etter ham ble avholdt i Kragerø 12.mai 1783 ; boets brutto inntekt var 137-2-21 mens utgifter andro til 239-0-10. Boet var således fallitt for rdlr. 101-1-13. I ekteskapet flg. barn: 1.ELSE AALBORG, dpt. 15.juni 1739, - gravl. 4. Aug. s. år. 2.GUNILD MARIA AALBORG, dpt. 23.aug.1741, -død 8. feb.1814 , nærmere 73 år gl. Presten har i kirkeboken anført: ”Gammel Jomfrue , som nærede sig af at sye og at lære smaa Børn stavning og Læsning” 3.MICHEN CHRISTINE AALBORG, dpt. 15. Okt.1743 , -gravl. 17. Okt.1747, 4 år gl. 4.SØNN , gravl. 3.mars 1746. 5.ELSE AALBORG, dpt. 15.mai 1747 , -begr. 17. Juni 1749 , 2 år gl. 6.BARN , begr. 16.sep.1749. 7.PETRONELLE WINTHER AALBORG, dpt. 19.des.1750 , -død i Kragerø 5. Feb.1814, 63 år gl. I folketellingen 1801 finner vi jomfruene Gunild Maria og Petronelle Aalborg bosatt i Lille RaadstueGade nr. 75 i Kragerø med 30 rdlr. i rlig pensjon. De nærte seg ved søm, og holdt i tillegg skole for småpiker. Søstrene ble gravlagt samtidig 11.feb.1814. Presten har bemerket om Petronelle: ”Gammel Jomfru, søster til næst ovenstaaende og nærede sig paa samme maade”. 8.MICHEN CHRISTINE AALBORG, dpt. 14.aug.1753, -gravl.24.des. s. år. D.JOSEPH JOSEPHSEN STEEN, f. høsten 1715 på Langestrand, etter farens død. Han oppholdt seg 1737 i England, men var død i utlendighet innen 1754 uten livsarvinger. E..MARIA MICHELSDATTER RØMER, f.1717 på Langestrand, -gravl. 30.juni 1780 i Kragerø, 63 år gl. Gift 1.-iflg. kongebrev i Kragerø 6.okt.1739 med skipper ABRAHAM NIELSEN (MAY), -død 1744 på hjemreise fra Frankrike: ”Skal paa hiemreysen med Mand og aldt være foruløkket og bortebleven”. Skiftet etter ham ble holdt i stervbogården ”nedenfor tollbodtomten” i Kragerø fra 8.feb.1745 og sluttet 28.nov.1746. Boets midler ble ved auksjon solgt for rdlr. 217-2-2, som likevel ikke dekket boets passiva, beløpende til 221-3-20. Maria Michelsdatter gikk derfor på egne og sønners vegne fra arv og gjeld. Abraham Nielsen hadde vært gift 1.-i Kragerø 2/1-1732 med Signe Kieldsdatter, begr.22/1-1739, og hadde i dette ekteskap flg. barn: Niels dpt.22/1-1732 -?begr.15/9-1733?, Inger Catharina dpt.30/12-1734, begr. des.1746 ”Inger, J.Pedersens”, datter begr.18/9-1737, og Jacob dpt.1/12-1738, -levde 1745. Gift 2.-iflg. kongebrev i Kragerø 22.aug.1747 med skipper JØRGEN PEDERSEN, dpt.25.sep.1722,- -gravl. i Kragerø 27.sep.1782, 63 år gl.; sønn av Peder Baarsen Halle og hustru Inger Sørensdatter i Kragerø. (Dpt. i Kragerø 25/9-1722 Peder Baarsens sønn Jørgen). Ved Maria Michelsdatters død ble boet oppgjort med om lag 1500 rdlr. netto (Hennes sønn Christian kvitterte 7.mars 1781 for sin morsarv på 182 rdlr.) Ved Jørgen Pedersens død tok et vidløftig skifte til fra 1.okt.1783. Boets aktiva andro til betydelige 5408 rdlr.-1-19. Etter flerfoldige skiftesesjoner ble imidlertid det hele sluttelig oppgjort med en kapital av 41 rdlr. 14 skilling i behold! Barn: 1.MICHAEL RØMER, dpt. i Kragerø 3.okt.1740 med faddere: Madme Madsen, Madselle Munch, Søren Keisen, Niels Hoff. Levde 1745. Mer vites ikke om ham, men han ble ikke oppkalt i familiekretsen. Det er en mulighet for at han kan ha bosatt seg på øya Curacao, hvor en Michael Romer (f.o.1745) ved ca.1769 ektet Hermina Adriana Rojer, f.ca.1750; datter av Hermanus Rojer og Sara Gijsberta Veeris. Barn:Constantinus Petrus 1770, Claude Francois 1774, Cornelia Catharina 1777, ABRAHAM OTTO 1779, Johannes Horthensius 1784 og Lucretia Constancia f.1790. 2.PETTER (MARIUS) MAY, dpt.i Kragerø 12.apr.1742 med faddere: Madme Keisen, Severine Bøchman, Tolder Rottenburg, Monsr.Peder Poulsen. Død i London. I 1765 var han borger og seilmaker i Kragerø. Gift iflg. kongebrev 17.jan.1766 i Kragerø med EDEL WADSAGER, f.8.jan.1747 i Kragerø; datter av skreddermester Peter Christensen Wadsager (1705-1782) og hustru Aase Samuelsdatter Morland (1709- 1780) i Kragerø. I en liste over handlende i Liverpool 1774 finner vi: Peter May, 59 South Side Old Dock, Liverpool, Ship broker, financial / broking services. Ved Åse Samuelsdatters død 1780 var ekteparet bosatt i Liverpool, men to år senere i London med adresse: Woodstreet nr.10. Det skal for øvrig bemerkes at det mellom Petter Marius og halvbroren Abraham oppsto et bittert uvennskap, hvilket refereres i skiftet etter Jørgen Pedersen. Barn: Jørgen Petersen May, dpt.31/7-1766, -begr.13/11-1770, 4 år gl. Abraham May, f.11/7-1768, -begr.9/9-s.år. Maria May, f.14/5-1769, -begr.15/9-1770, 1 år gl. Maria May, f. i England. Levde 1782. 3.CHRISTIAN ABRAHAMSEN RØMER, kjøpmann i Kragerø. Dpt. 6.juli 1744 i Kragerø med faddere: Madme Tønder, Jomfru Jessen, Tolder Knap, Jørgen Alsing, Thomas Rasmussen. Død der 24.juni 1799, nær 55 år gl. Gift iflg.kongebrev i Kragerø 13.jan.1780 med ANNE SOPHIE RENDTLER, f.16.apr.1756, -gravl. i Kragerø 29.apr.1791, 35 år gl.; datter av kjøpmann Johan Georg Rendtler og hustru Johanne Maria Hegaard. Barn: A.ABRAHAM GEORG RØMER, grosserer, skipsreder og sagbrukseier i Kragerø. f.23.sep.1781, -død 9.mars 1852. Gift 1810 med MARIE MAGDALENE HEUCH, f.1789. Barn: 1.Christiane Sophie Rømer 1812-1850. Gift m. Oluf Berner. 2.Marie Margrethe Rømer 1814-1889. Gift m. brukseier Tellef Dahl Schweigaard 1806-1889. 4 barn. 3.Peter Andreas Heuch Rømer 1817-1900. Gift m. Benedicte Dorthea Blehr 1817-1900. 4.Johanne Halvordine Petrea Gustava Rømer 1822-1909. Gift m. skipsreder Paul Carl Emil August Bonnevie 1812-1897. 5 barn. B.JOHANNE MARIA RØMER, f.1787, -begr. i Kragerø 13.mai 1788, 1 år og 12 uker gl. C.JOHAN MARCUS RØMER, skipskaptein i København og senere i Kragerø. f.1788 i Kragerø, -død der 26.juni 1838, 50 år gl. Gift i Kragerø 12.nov.1819 med ANE MØLLER, dpt.15.feb.1791 i Kragerø; datter av kjøpmann Ole Møller og hustru Margrethe Torstensen. Datter: 1.Sophie Margrethe Rømer, f. 5. Juli 1820 i Kragerø, -død der 17.juni 1848, nær 28 år gl. Gift i Kragerø 16.feb.1840 med Carl Didrich Hoppe, f.1813; sønn av Friderich Gotlob Hoppe og 2.hustru Helene Sophie Luth. Hoppe ble gift 2.-1849 på Kongsberg med Anne Margrethe Preus, f.1793 i Modum. I 1865 finner vi ekteparet på Bergene i Brunlanes, hvor Hoppe er gårdbruker og selveier. Foruten 1 tjenestedreng og 2 –piker var hans mor og enkemadame Anne Rømer bosatt på gården, samt døtrene Fredrikke og Sophie og sjømann Anton Hoppe f.1849. A.Fredrikke Hoppe f.1846 i Kragerø. Gift med Knud Peter Kjerulf, f.1856 i Larvik; sønn av skipskaptein Carl Ludvig Kjerulf og hustru Ulrikke Fredrikke Leegaard. I 1900 var ekteparet bosatt i Kristiania, Wesselsgt.9; Kjerulf er handelsfullmektig i Chra. Glasmagasin. B.Sophie Hoppe, f.1848 i Kragerø, -i 1900 ugift og bosatt hos Kjerulfs. 4. ABRAHAM PETERSEN, juvelèr og kjøpmann i London. Dpt. 30. jan.1748 i Kragerø med faddere: Madme Torup, Jomfru Viborg, Lars Findbosen, Søren Keisen, Niels Hoff. Han var 1783 tilbake i Kragerø som eneste arving etter Jørgen Pedersen. Gift 1.-i London 23.sep.1770 St.James, Westminster med ELISABETH ALSOP. Gift 2.-i London 18.feb.1798 St.Olavs, Hart Street med MARY RIGGS. Sønn: Samuel Eddell Peterson, dpt.19.sep.1779 i St.Ann Blackfriers, London 5.ISACH PETERSEN, dpt. i Kragerø 1.apr.1749 med faddere: Madme Madsen, Jomfru Tønder, Obrist Badenhaupt, Monsr. Barth. Begr.26.aug. s.år. 6.ISACH PETERSEN, dpt. i Kragerø 4.jan.1751 med faddere: Madme Miltzau, Jomfru Munch, Andreas Tomsen, Peder King og Jacob Biørn. Begr.12.juli 1754 (?) 7.SØREN PETERSEN, dpt. i Kragerø 30.aug.1753 med faddere: Peder Kinges kiereste, Jomfru Tostensen, Peter Bøyesen, Jacob Biørn og Even Halvorsen. Begr.14.jan.1755. 8.JOSEPH HENRICH PETERSEN, dpt. i Kragerø 11.nov.1754 med faddere: Madme Heuch, Jomfru Glad, Tolder Knap, Peder Poulsen og Christian Tønder. Gravl.6.des.1771, 17 år gl. Konfirmert i Kragerø 1770: ”Joseph Jørgensen Halle”. 9.SØREN PETERSEN, dpt.15.des.1755 i Kragerø med faddere: Ole Torstensens k., Lars Grephsens d., Halvor Heuch og Tellef Dahl. Død 27.sep.1781, nærmere 26 år gl. Våren 1777 seilte han for styrmann sammen med faren om bord på skipet ”Eliezer” av Kragerø. I London stakk han plutselig av og tok hyre med et engelsk orlogsskip. Siste brev til faren er datert 31.sep.1779. Han har det godt om bord og håper snart å komme tilbake til Kragerø. Og som den for- tapte sønn han har vært lover han høytidelig å begynne et nytt og bedre liv ”thi ieg har taget mig faar at lægge al Onskab og slætte Companier til side….”. Under skiftet etter Jørgen Pedersen ble det opplyst at Søren 12.sep.1781 var blitt antatt som annen- styrmann på skipet ”Concordia”, da liggende seilklar i København, og samme dag gikk derfra til Libourne ved Bordeaux. Skipet forliste samme måned i storm på den flamske kyst, 6 mil øst for Oostende, og skipperen Christopher Lorentzen, Søren Petersen samt 3 matroser og en dreng omkom. Dette attestertes 28.apr.1783 i Aalborg av overstyrmannene, Niels Olsen Steenbrygger. 10.PEDER PETERSEN, dpt.20.nov.1758 i Kragerø med faddere: Peder Aalborgs k., Else Kirstine Kruse, Johan Møller, Niels Torstensen og Daniel Barth. Begr.28.mars 1759. F.PETER MICHELSEN RØMER, f.1719 på Langestrand, -død 1746, 27 år gl. og ugift. Ved skiftet 5.feb.1755 ”efter den paa søen bortblevne og omkomne Peter Michelsen” refereres til et tingsvitne opptatt på Larviks byting 21.mars 1746. Boets inntekt var avdødes farsarv inklusive renter: rdlr.45-1-21 som ble overgått med 3-1-11 i gjeld og utgifter. G.CHRISTIAN MICHELSEN RØMER, f.1721 på Langestrand, -død 1754, 33 år gl. og ugift. Skiftet etter Christian ” som døde paa søen udenlands” , tok til samtidig med skiftet etter Peter. Dødsfallet var attestert av Fredrich Lerche 30.nov.1754, og arvinger var moren Else Olsdatter ”Holbech eller Rømer” , broren Ole og søsteren Maria, avdøde Anne Maria Kruuses 3 barn og Elisabeth Aalborg. H.OLE MICHELSEN RØMER, f.1726 på Langestrand og oppkalt etter morfaren Ole Jacobsen. Ved skiftene etter Peter og Christian sies han å være ”25 aar tilsiøs udenlands”. Dette er alt som vites.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.