Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Vigdis Skaar Nygaard

[#27914] Utnevnelse av løytnant og hans død

Recommended Posts

Guest Vigdis Skaar Nygaard

Jeg søker opplysninger om min manns ane, løytnant Nils Løeg/Løgh som i følge Ovenstads 'Militærbiografier' ble utnevnt til sekundløytnant ved 3. tronhjemske nasj. infanterreg., 15. aug. 1718 og døde i 1719, før 8. apr.Jeg trenger å få vite om grunnlagsmateriellet for Ovenstads opplysninger om utnevning til offiser, hans dødsdato og hvor han døde. Hvor han var født er også viktig å finne ut av.mvh Vigdis S. Nygaard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Ovenstad har i sitt forord opplyst 'Den alt overveiende del av de i disse biografier fremlagte data er funnet ved gjennemgåelse av militærarkivene i vårt Riksarkiv. En del er også funnet i det danske Rigsarkiv og endelig en del i det danske Hærens Arkiver.'Løytnant Nils Løeg ble sekondløytnant og døde innenfor det tidsrommet Danmark-Norge var i krig ('Store Nordiske Krig'). Soldater og offiserer var i stor grad stasjonert utenfor selve Norge. Niels Løeg tilhørte 'Ritsenske kompani', og det burde være mulig å finne ut hvor dette kompaniet var stasjonert i 1718-1719.Det bør nok også være mulig å finne Niels Løeg som underoffiser før 1718. I en del av rullematerialet er det oppgitt fødested og fødselsår.Egil Øvrebø har skrevet 'I Kongens teneste' om de Bergenhusiske regimentene og deres soldater og offiserer. Han gir nøyaktig oversikt over kilder og den svært møysommelige prosessen med å sette sammen bitene til historien om de Bergenhusiske regimentene under krigen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

Takk for svar, Yngve. Jeg forstår det slik at det 'hotteste' tipset du gir meg for videre granskning, går via Øvrebøs kildeanvisning. Tror du det også er hensiktsmessig at jeg undersøker Kommanderende generals arkiver og Ovenstads arkiv i RA?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

I Riksarkivet i Oslo finnes privatarkivet til Ovenstad, der er hans grunnlagsmateriale med protokoller osv. med kildehenvisninger til enkeltopplysningene.Kilder for utnevnelse av offiserer finnes i det Danske Rigsarkiv i København (DRA), i arkivet til Krigskancelliet, som var Danmark-Norges 'Forsvarsdepartement'.Her ligger norske og danske saker om hverandre og den norske delen er derfor ikke overlevert til Norge, som de fleste andre norske saker i DRA etterhvert har blitt.Ved hjelp av utnevnelsesdatoen går man først til 'DRA, Landetaten, Krigskancelliet, Refererede sager', der finner man referatet (saksfremlegget) om utnevnelsen, hvor kongens påfølgende resolusjon er notert under. RA i Oslo har mikrofilmkopi av dette. Men det mest interessante materialet er selvfølgelig eventuelle søknader og andre saksdokumenter, disse ligger som vedlegg til hvert møtes referater i pakkene i DRA i København.Har man ikke datoen på den kongelige resolusjonen går man til 'DRA, Landetaten, Krigskancelliet, Register til kongelige resolutioner og ekspeditioner' en for hvert år. og finner den der.Kopi av den formelle kongelige resolusjonen finnes i 'DRA, Landetaten, Krigskancelliet, Protokoll over udgåede sager'. Konsept til den formelle kongelige resolusjonen er i 'DRA, Landetaten, Krigskancelliet,Koncepter til kongelige ekspeditioner'. her kan også saksdokumenter være vedlagt.I Krigskancelliet er det også to andre interessante arkivserier: 'Overkrigssekretærens indkomne håndbreve' (altså brev til sjefen, som ikke gikk videre til kgl. rers.) og 'Memorialer' (diverse søknader). Til disse er det navneregistre i det danske Rigsarkiv.Dette systemet gjaldt 1673-1763. Se det Danske Riksarkivs håndboks avsnitt om Krigskancelliet: [url="http://www.sa.dk/ra/brugearkivet/RAsaml/foer1848/landetat/B0469.htm>LenkeSå jeg ville anbefale en tur til København. Noe som ikke er å forakte uansett hva årsaken er.Og som Nedrebø skriver, forskjellige ruller over regimentet finnes på Riksarkivet i Oslo, i arkivet etter Kommanderende General I og Generalkrigskommissariatet.For å vite eksakt hvor 3. Trondhjemske nasj.infanterreg. (og Ritsenske (Rissa?) kompani) var vinteren 1718/19 kan du i tillegg til Øvrebø se i verket: 'Bidrag til den store nordiske Krigs Historie / udgivne af Generalstaben', København 1899-1934, bind 9 og 10.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

Tusen takk til Ola Teige for et fyldig og interessant svar. Jeg har bestilt bøker.I likhet med deg, har jeg også tolket 'ritsenske' til å bety kompaniet fra Rissa. Det har jeg gjort ut fra de opplysninger som Kjærland gir, at de utskrevne hadde geografiske navn, mens de vervede hadde navn etter kompanisjefen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

Det er jo morsomt at jeg i Øvrebøs bok overraskende fant Nils Løeg som sersjant i 1712 hos kompaniet fra Nordhordland. Men det var satt ? ved når han var innskrevet. Jeg tenker at han kom til mens kompaniet lå i kongvingertraktene.mvh Vigdis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

Jeg strever fortsatt med min 'løk'.Leste bøkene som Teige anbefalte. Jeg har også sett gjennom arkivet til Ovenstad, uten å finne utfyllende opplysninger. Jeg synes også rullemateriale som jeg har fått registre over fra norsk riksarkiv, ser mangelfullt ut.Før jeg tar turen til København, har jeg noen spørsmål som jeg ønsker tilbakemelding på. Utnevnelsen til løytnant kom i en krigstid, 15. aug. 1718. Vil behandlingsprosedyrene i Krigskanselliet være like utfyllende og regelementære som i fredstid? Eller er arkivene fra Store nordiske krig mer mangelfulle når det gjelder utnevnelser? Med andre ord, hvor stor er sjansen for at jeg i København vil finne opplysninger om Nils Hansen Løghs militære karriere og hvor han var født?Sitat Teige:'Ved hjelp av utnevnelsesdatoen går man først til 'DRA, Landetaten, Krigskancelliet, Refererede sager', der finner man referatet (saksfremlegget) om utnevnelsen, hvor kongens påfølgende resolusjon er notert under. RA i Oslo har mikrofilmkopi av dette'.Er sjansen stor for at jeg kan finne mer om utnevnelsen i mikrofilmene som norsk RA har, enn det som arkivet til Ovenstad inneholder?Håper noen har tid og erfaring til å svare meg på spørsmålene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Hei,Jeg får svare på det selv. Det er synd at du ikke fant fyllestgjørende opplysninger i litteraturen jeg nevnte.Det dansk-norske byråkratiet virket godt, selv i krigstid gikk papirmøllen rundt. Så alle formelle prosedyrer ble fulgt.I arkivserien ”refererede sager“ som Riksarkivet på Sognsvann har mikrofilmkopi av vil du finne noe som dette eksempelet (Gottfried Coppys utnevnelse som regimentskvartermester og auditør ved det 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment i 1719 – altså omtrent samme tid og sted som din mann). “Odense den 27te Maij 1719 Extract aus verbeligender Nordische und andere Sachen[...]11. der Obriste Haxthausen proponiret in stellen des avancirten Schnitlers zum Regiments Qvartier meister und Auditeur den Secretaire von General Major Budde nafen Coppÿ.”[kongens resolusjon] Wir approbieren allerg: dießen Vorschlag, + ordre“ Det er trolig ikke flere opplysninger enn dette i referatet. Mikrofilmkopien i Oslo er kun av referatet, ikke vedleggene til det.Som sagt, det er i dette (eventuelle) vedlegget som ligger i pakken i det danske Rigsarkivet det kan være personopplysninger. Men hva vedlegget er varierer, hvis du er heldig ligger det en søknad fra Leuch, hvis du er uheldig ligger det kun et kortfattet brev fra hans sjef, eller ingenting.Jeg tror nok dessverre at sjansen for å finne et kort brev fra regimentssjefen der han ber om Leuchs utnevnelse er størst. Til eksemplet jeg brukte over var vedlegget dette brevet, som som du ser inneholder \få personopplyninger:“ Stormægtigste Monarch Allernaadigste Arve HERRE og KONGE!Som dend ved det Mig allernaadigst anbetroede 1ste Trunhiemsche Regimente verende Regiments-Qvarteer-mester og Auditeur Petter Snittler, af Deris Maiestet allernaadigst er avanceret till Capitain ved Oberste Mÿhlenpfortes det 3die Trunhiemsche regimente, og samme Charge deß formedelst vacant; Saa Understaar jeg Mig herved udj allerdÿbeste Underdanighed, till bemelte Vacante Regiments-Qvarteer-mester og Auditeurs betiening allerunderdanigst at forreslaae dend nu hos General Major Budde verende Secretaire Nafnlig Gottfried Coppÿ, som icke alleene haver stillet fornøyelig Caution for hvis Penge hannem for Regimentet vorder givet i hænde. Mens end og af General Majoren tillegges eet Got skudzmaall, Jeg og ingenlunde paatvifler, det hand joe nocksom findes habill till forbemelte Charge; Saa Udbeder jeg herudjnden allerunderdanigst Mig desto meere Deris Maiestetz allernaadigste Bønhørelße, som med Lifv og blod er Stormægtigste Monarch Allernaadigste Arve HERRE og KONGE! Deris Kongelige MaiestetzAllerunderdanigste tro & pligt sküldigeste knechtTrundhiem den 6te maÿ 1719.- Christian Friederich von Haxthausen”(referansen til eksempelet er: DRA, Landetaten, Krigskancelliet, Refererede sager, pk. 1054 (1719 Maj-Juli), 27.5 1719, nr. 11.) Hvis du skal til RA i København er det verdt å merke seg at det er tre dagers bestillingtid på materiale fra Landetaten (det ligger i fjernmagasin i Glostrup). Det er derfor lurt å bestille det du skal ha på forhånd, det gjør du her: http://www.sa.dk/ra/aabtid/default.htmDu skal ha: Arkivnummer: 469 Arkivskaber: Krigskancelliet Arkivserie: Refererede sager. 1701-1763 pk. 1049 1718 Juli - 1718 August, Magasinopstilling: 12+Glo+76+06+26+06Håper dette er til hjelp, og at du finner din mann.Mvh.Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

Jeg setter uendelig pris på å få et slikt fyldig svar, med et så relevant eksempel og konkret veiledning for hvordan jeg kan finne arkivaliene i København. Hjertelig takk!Før jeg drar er det sikkert lurt å sjekke Ovenstads dato mot mikrofilmens referat. Jeg har også denne opplysningen hos Øvrebø om at en Nils Løg ble sersjant 1712 i et Bergenhus-regimente. Jeg vet jo ikke om det er samme mann. Og om det er sannsynlig at en sersjant ville avansere til sekondløytnant på 6 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

Rockstrohs bøker ga meg en pekepinn om Nils Hansen Løghs død.'Bind 10, ved kaptein K. C. Rockstroh Krigens afslutning 1719-1720”S17 Kap 3 Forhold ved Hæren i Norge Den 12. Januar(1719) havde der været holdt Krigsraad i Trondhjem...hvori var vedtaget, at naar man var bleven sikker paa, at Fjenden havde forladt Landet, kunde samtlige nordenfjældske regulære Tropper og Landdragonerne hjemsendes til Lægene... Inden Maanedens udgang blev saa de af Sygdomme og Død haardt medtagne nordenfjældske Afdelinger hjemsendt, og ogsaa de opsendte søndenfjældske Hjælpetropper gik til Hjemmene. .... Samtlige Regimenter skulde kompletteres for dens store Afgang ved Sygdom og Død – for nogle Regimenter 150-160 døde – hvad der stødte paa store Vanskeligheder, naavnlig ved de Vesterlenske Regimenter og i Trøndelagen, dels fordi mange af de bedst egnede Karle absenterede sig fra Hjemegnen eller søgte Tjeneste og Beskyttelse hos formaaende Personer, dels paa Grund af den store Dødelighed ogsaa blandt Civilbefolkningen. Trøndelagen anbefaledes formedelst den ’slette og armselige Tilstand’ blandt Bønderne til udsættelse med Udredning af Mandskab, skønt over Halvdelen af Regimenternes mandskab sagdes at ligge syge i Lægene og var ude af Stand til at møde. ...De i Hamburg bestilte Uniformer var endnu ikke leveret, og først naar dette var sket, kunde Regimenterne betragtes som forsaavidt feltdygtige. ...Daarlig forplejning.... uden Senge, Sengetøj – ja endog uden halm laa de paa den bare Jord i den strænge Vintertid...Norske Generalitet samledes i Begyndelsen af Februar i Kristiania...S 22 kap 5 Mod slutningen af januar havde samtlige Regimentchefer i D. Og Holsten mm ligeson de i Norge faaet Befaling til at være i fuldt marschdygtig Stand til slutningen af April.... S 140: Kap 24. Vingerkorpset Ved slutningen af Juli (1719) havde Generalmajor Budde ved Vinger samlet det lille Korps, hvorved han skulde rykke ind i Værmland. Ved Surprise eller paa anden maade skulde han søge at bemægtige sig Eda Skanse, en god Dagmarsch hinsides Grænsen, og derefter rykke mod Karlstad ved Nordenden af Venern for derfra at dække Operationerne i Bahus Len mod angreb fra nordøst. Budde raadede hertil over Trondhjemske Dragonregiment, 1. og 2. Trondhjemske og 1. Oplandske Infanteriregiment samt et lille Artelleri paa 6 kanoner – ialt omtrent 4000 Md. Det 3. Trondhjemske Infanteriregiment forblev hjemme til Dækning af Grænsen”.I følge disse opplysningene må Nils Løgh ha befunnet seg i Trondheim da han døde, før 8. april 1719. Han døde også før hæren gikk inn i Sverige. Dessverre mangler kirkebøkene i Trondheim lister over døde for denne perioden.Ovenstad gir ikke noe belegg for datoen 8. april 1719, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Joh. Brodahl utga avskrifter av kirkeregnskapene for Trondheim.Jeg kan ikke se løytnant Løgh selv begravet, men 21/6 1717 ble det betalt for Capt. Armes Løghs lidet barn, jord., og 26/6 1718 ble det betalt for Lieuten. Løghs sal. Kieriste, jord, klok. Begge Domkirkens sogn.Det finnes et register her: http://home.online.no/~larssh/Trondheim.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Hvis du vil finne ut om omstendighetene rundt Løghs død, er et tips å se på utnevnelsen av hans etterfølger. Det er god sjanse for at det da nevnes hvorfor det må utnevnes en ny i stillingen. Se eksempelet jeg viste over.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vigdis Skaar Nygaard

Takk for linken med registeret, Randi. Regnskapene kjente jeg imidlertid til fra før. Det ser ikke ut som forsvaret har sørget for noen begravelse med klokkeringing for løytnanten, nei. I hvert fall er det ikke regnskapsført.Nok et nyttig tips fra Ola.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.