Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#32943] Sone Christensen Wassenden (Holt/Vegårshei), g. 1771 m. Anne Olsdtr.

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Min 3xtippoldefar, Sone Christensen, ble konfirmert i Holt i 1763. Han kalles da Sone Christensen Wærket - noe som da vel bør bety at faren hans arbeidet ved Nes jernverk. Senere i livet er han navngitt enten som Sone Christensen Wassenden eller Sone Christensen Auseleje. Han har da åpenbart bodd i Vassenden, som ligger på grensa mot Vegårshei - litt nord for jernverket, men som tilhørte gården Ausel i Holt.2. påskedag ble han (jf Gjerstad MINI A-2) trolovet i Vegårshei med Anne Olsdatter. Hun var (jf. Hallvard Tveitens 'Vegårsheislektstavler) f. 1750 og datter til Ole Johnsen Kilandet (f. 1717) og Ingrid Johnsdatter Leiulstad-Mjåvatten. Vielsen er datert Vegårshei 7. søndag e. Trinitatis 1771. Sone Chr. kalles ved begge anledninger Wassenden.Jeg har foreløpig ikke lykkes i å finne Sone Christensens dåp i kirkeboka, men konfirmasjonsåret 1763 burde vel tyde på at han har vært f. i siste halvdel av 1740-årene. Derfor virker det noe underlig at da han ble begravet i Holt 30/5 1836 (som 'Sone Christensen, Enkemand og Lægdslem, Vasenden under Ausel'), er den oppgitte alderen hans 99 år.I FS (IGI) har jeg funnet et mulig foreldrepar, men det gjenstår å få koblingen bekreftet. En Christen Christensen skal nemlig 14/7 1743 ha giftet seg i Holt med Anne Sonesdatter. Sone er et heller uvanlig navn, i hvert fall i Holt, så dette paret må betraktes som interessant.Sone Christensen må, som faren (i det minste periodevis), ha hatt en tilknytning til jernverket. I hvert fall var en del verksfolk faddere ved flere av barnas dåp. Jeg har registrert følgende barn (alle dåpshandlingene kirkebokbekreftet - bortsett fra sønnen Svennings - som er fra FS):1. Anne Sonesdtr., døpt i Holt 30/8 17722. Ole Sonesen, døpt i Holt 16/1 17743. Christen Sonesen, døpt i Holt 10/11 17764. Inger Sonesdtr., døpt i Holt 25/10 17785. Christen Sonesen, døpt i Holt 7/1 17816. Ingeborg Sonesdtr., døpt i Holt 20/4 17837. Lars Sonesen, døpt i Holt 22/1 17868. Karen Sonesdtr., døpt i Holt 2/11 17889. Svenning Sonesen, døpt i Holt 2/10 179110. Gunder Sonesen, døpt i Holt 12/10 1794Sone Christensen Wassenden og Anne Olsdatter fikk stor etterslekt i Holt. Min slektslinje går fra dattera Karen (1788-1864) som ble gift med Gjeruld Evensen Bløita (1791-1879) - sønn til Ewen Ewensen Klovstøl-Skjerkholteie og Gunhild Larsdatter Åseie (Hytta).Sones foreldre KAN altså være det nevnte paret, noe jeg skal ta en ny sjekkrunde på ved neste besøk på Statsarkivet. Uansett er jeg interessert i kommentarer fra andre som har vært borti denne familien - og særlig interessert er jeg i Sone-navnet. Den mulige mora hette altså Anne Sonesdatter, så det må jo ha vært en enda eldre Sone i Holt. Er det noen som har støtt på ham?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Christen Olsen Ousel (Ausel) er nevnt som fadder for to av Sone Christensens barn. Kona hans, Ingeborg Olsdtr., for ett av dem. Ellers finner vi to av Christen Olsens barn, Ole Christensen Ousel og Ingeborg Christensdatter, som faddere for Sones yngste sønn Gunder (1794). Christen Olsen Ausel (1739-1806) var sønn til Ole Christensen Ausel (f. ca 1700) og Anne Håversdtr. Langtveit. Ole Christensen var igjen sønn til Christen Olsen Ausel (ca. 1677-1760), som er nevnt som oppsitter på Ausel i 1723. Han var fra Vormevik i Vegårshei, og hadde en bror - Svenning Olsen (f. ca 1675) - som også var oppsitter på Ausel i 1723. Svenning var så far til Albret Svenningsen Ausel (ca. 1708-1778). To av hans barn igjen, Svenning Albretsen Ousel og Ragnild Albretsdatter var også faddere for et av Sone Christensens barn.Hvor vil jeg så med dette? Det kan jo rett og slett bare bety at Sone og kona har benyttet naboer som faddere. Opplysningene ovenfor er hentet fra Holtsboka. Der finner vi også en interessant opplysning i kildedokumentasjonen i innledningen til omtalen av gården Ausel. I 1755 var følgende bidragsytere til kirkens ombygning: Ole Christensen 8 rd. 4 ort, Albret Svenningsen 7 rd. 2 ort, Ellev Hansen 2 ort, Christen Christensen 1 ort, Torkild Torjesen 1 ort. De to førstnevnte eide hver sin gårdpart, mens de tre sistnevnte sannsynligvis disponerte hver sin husmannsplass. Kan den nevnte Christen Christensen være identisk med den Christen Christensen som i 1743 giftet seg med Anne Sonesdtr.? Kan han dessuten være identisk med den 'Christen Verke' FS oppgir som far til Kari Christensdtr. som blir døpt i Holt 1/1 1745. Hun er muligens den Karen Ckristensdatter, gift med Ole Tallachsen (Wærchet/Vassenden), som også er fadder for to av Sones barn (ei mulig søster av Ole Tallachsens ser forresten også ut til å være fadder: Karen Tallachsdtr. g.m. Elef Hansen Wassenden).Holtsboka nevner kun Ole Christensen som sønn av Christen Olsen Ausel d.e., men formuleringen 'Av Christen Olsens barn' indikerer at han hadde flere - f. eks Christen Christensen?Konklusjonen på dette noe intrikate resonnementet blir da følgende hypotese:Sone Christensen Vassendens foreldre var antakelig Christen Christensen Ausel(eie), en yngre bror av Ausel-oppsitteren Ole Christensen Ausel - og sønn til oppsitteren i 1723, Christen Olsen Vormevik-Ausel. Sistnevnte hadde, som tidligere nevnt, broren Svenning Olsen Ausel. Det kan kanskje forklare hvorfor Sone Christensen kalte en av sønnene sine Svenning. Christen Christensen har nok, i hvert fall en del av sitt aktive yrkesliv, vært knyttet til Nes jernverk, noe også Sone har vært. Et gjenstående spørsmål blir uansett: Hvor kom Christen Christensens kone fra - hun som altså bragte Sone-navnet inn i slekta?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå funnet trolovelsen og vielsen mellom Christen Christensen og Anne Sonesdatter i Holt KLOK B-4. De ble trolovet 1. pinsedag 1743. Navnet på den ene forloveren klarte jeg dessverre ikke å lese, men den andre var Gres Sletten (formodentlig Gregers Halvorsen Sletta). Vielsesdato: 5. trinitatis 1743.Jeg har imidlertid ikke funnet noen barn døpt i Holt i perioden 1743-1750, bortsett kanskje fra den nevnte Kari Christensdatter. Hun ble døpt nyttårsdag 1745 og kalles da Kari Christensdatter Wærchet. Foreldrenes navn er ikke oppgitt, men fadderne var Marte Storemo, Olle Ousel, Albret Raaselan (Rosseland) og Anne Gilliusdr. Sannsynligvis er det moren hennes som blir introdusert 5. søndag etter (nyttår?) som Christen Myras Kone. Myra kan her enten være plassen Myra under Øvre Næs eller Auselmyra (en av plassene under Ausel). Det er altså flere momenter som indikerer at dette kan være Sone Christensens foreldre, men jeg mangler fremdeles hans dåp! Han er ikke innført som døpt i kirkeboka for Holt i perioden 1743-1750. I og med at han altså oppgis å ha vært 99 år da han døde i 1836, har jeg også søkt i hele perioden 1736-1750 - uten resultat. Vegårshei kunne selvsagt være et alternativ, men heller ikke der har jeg funnet ham. Hvis det omtalte paret er hans foreldre, er det påfallende at de ikke ser ut til å få barn etter 1. januar 1745. Kan de midlertidig ha flyttet? Christen Christensen ser altså ut til å ha vært jernverksarbeider. Et alternativ kan selvsagt da være å lete i Søndeled/Gjerstad (Egelands Verk).Hallvard Tveiten bruker i sine 'Vegårsheislektstavler' feil patronym på Sone. Han kaller ham Sone Knutsen Ubergsvassenden. Plassnavnet er også upresist, selv om det er snakk om det samme geografiske området. Ubergsvannet går helt ned til Holts grense, og er dessuten Storelvas kilde - den elva som bl.a. drev hammeren på Nes verk.Jeg fant ellers dåpen til Sone Christensens kone i Gjerstad MINI A-2, hvor Vegårshei er ført i det aktuelle tidsrommet: Hun ble døpt 4. januar 1750 (korrekt fødselsår burde vel da være 1749). Foreldre: Ole Kiilanne og Ingeri Olsdatter. Faddere: Rannej Næss, Knud Kiilanne, Gunder Jonssøn Moland, Gunnild Kiilane, Siri Jonsdatter Simundstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Historikeren Ingeborg Fløystad som - i forbindelse med sin doktoravhandling om arbeiderlevekår ved Baaseland/Næs jernverk - undersøkte verksbøkene for hvert femte år fra 1726-1806, har opplyst meg om at Sone Christensen Vassenden var i arbeid for verket fra begynnelsen av 1770-årene og i hvert fall t.o.m. 1806. Vassenden tilhørte ikke verket, og lå heller ikke innenfor verkets kjerneområde. Det var nokså typisk for dem som ikke var direkte knyttet til produksjonen av jern. Sone Christensens oppgaver var knyttet til fløting av tømmer og skogsarbeid - nødvendige aktiviteter i forbindelse med kullproduksjonen. Fløystad mente også bestemt at han var sønn til Christen Christensen og Anne Sonesdtr. Christen var i arbeid for verket i 1746 og i 1755, men ikke i 1751. Det er derfor sannsynlig at han en periode bodde et annet sted, noe som samsvarer godt med den manglende dåpen til Sone. Han bør nemlig være født rundt 1747-48 (jf. konfirmasjonen i 1763). Det er dermed god grunn til å tro at aldersopplysningen i kirkeboka ved begravelsen i 1836 (99 år), er ca. 10 år for høy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Sone Christensen ser heller ikke ut til å være født verken i Søndeled eller Gjerstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Sone (Sonne) er et såpass spesielt navn at enhver forekomst i det aktuelle område og i det aktuelle tidsrommet, er interessant. Derfor har jeg festet meg ved en trolovelse og vielse i Holt i 1776 mellom Hans Torbjørnsen Verket og Aase Sonnesdtr. Hans Torbjørnsen var bror til masmester Ole Torbjørnsen (og dermed sønn til den forrige masmesteren Torbjørn Hansen). Ole Torbjørnsen var en av forloverne for paret. Den andre var Niels Ingualdsen, sønn til Ingual Josten - som igjen var bror til Jørgen Josten (Torbjørn Hansens forgjenger som masmester) og sønn til Jost Jørgensen som er nevnt som masmester i 1701-manntallet.Kan Aase Sonnesdtr. være ei yngre søster av Anne Son(n)esdtr., Sone Christensens mor?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Det ble døpt en Aase Sonesdtr. i Arendal i 1746.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det var jo en interessant registrering! Og det faktum at faren hennes hette Sone Christensen, gjør det absolutt aktuelt med en kirkeboksjekk. Her kan det i det minste være et mulig slektskap med Sone Christensen i Holt. Kan det f.eks. tenkes at noen av arbeiderne ved gruvene i Arendals-området kan ha bodd slik at det var naturlig å døpe barna sine i Arendal?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, nå ser jeg at Sone Christensen og Agnete Ellefsdatter i Arendal hadde flere barn, og her kalles faren Sone Kaastrup: Lenke. Da har vi nok med en borgerfamilie i byen å gjøre. Kaastrup er nemlig et kjent Arendals-navn av dansk opprinnelse. Dermed er det vel ikke rimelig å anta noen kopling til familien i Holt.(Jeg er ellers noe bskjemmet over en grammatisk hastverksfeil jeg gjorde i slutten av forrige innlegg. Pronomenet 'sine' i den siste setningen er selvsagt ikke korrekt.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det dukket imidlertid opp noen nye navn nå i kveld som det kan være verd å snuse nærmere på. Litt leting rundt omkring i FS fikk paret Sone Jørgensen og Inger Hansdtr. som resultat. Jeg har ikke funnet vielsen, men det ser i hvert fall ut til at de har fått følgende barn døpt i Holt:1. Gunvor Sonesdtr., døpt 31/3 17772. Jørgen Sonesen, døpt 8/11 17783. Anne Sonesdtr., døpt 25/12 17794. Hans Sonesen, døpt 25/12 17815. Ingeborg Sonesdtr., døpt 27/6 1790Den eldste sønnen, Jørgen Sonesen, gifter seg for øvrig 18/10 1807 i Holt med Lisa Rollefsdtr. (formodentlig datter til Rollef Saumyra).Jeg fant dessuten en Sone Jørgensen døpt i Gjerstad 12/6 1763. Foreldre: Jørgen Torjussen og Marte Hansdtr. La meg i samme rennet nevne en Sone Jørgensen som blir døpt 18/7 1756 i Øyestad. Foreldre: Jørgen Sonesen og Gundvor Olsdtr. Kan Sone Jørgensen i Øyestad muligens være identisk med den Sone Jørgensen som får barn i Holt? I hvert fall heter både mora og ei av døtrene Gunvor...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Uten at jeg kan finne den direkte koplingen, førte noen kirkeboksøk i dag til at Sone Jørgensen og Inger Hansdtr. rykket noe nærmere Sone Christensen Vassenden.Parets første barn, Gunvor Sonesdtr., ble altså døpt i Holt 31/3 1777. Teksten i kirkeboka starter slik: 'Et uægte barn kaldet Gunvor', og mora blir identifisert som Inger Hansd. Ausel Eje. Som barnefar utlegges Sonne Jørgensen Ausel, og hvis jeg leser kirkebokteksten rett (den er ikke på alle punkter så lett å tyde), har han lovet å inngå ekteskap med mora. Fadderne: Niels Nielsen (...)s Kone Maren Grundes..., Inger Hansd. Wassend (formodentlig barnets mor), Asgier Fred.... Ausel, Elef Wassend, Søren Olsen Midbø.Sonne Jørgensen Ausel og Inger Hansdatter Wassend trolover seg en tid etter fødselen, nærmere bestemt 15. juni 1777 og ektevies 20. juni (eller juli). Forloverne: Elef Wassenden og Christen Olsen Ausel.Ved Jørgen Sonesens dåp (8/11 1778) kalles foreldrene Sonne Jørgensen Lindland og Inger Hansd., og følgende var faddere: Haavor Lindlands K. Ingeborg Pedersd., Ingeborg Hansd., Guri Andersd. W..., Niels Nielsen W..., Ole Elefsen Lindland.Ved Anne Sonesdatters dåp (25/12 1779) og Hans Sonesens dåp (25/12 1781) kalles foreldrene Sonne Jørgensen Lindlandeie og Inger Hansd.Ingeborg Sonesdatters dåp fant jeg ikke. Sannsynligvis er datoen i FS feil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg gjør et forsøk på å friske opp denne etterlysningen.I FS finnes denne noteringen: LenkeDen er beviselig feil. Sone Christensen er ikke døpt i Holt, og han må være født før 1750.Jeg har heller ikke funnet ham døpt i Holts nabosogn. En mulighet, som jeg ennå ikke har undersøkt skikkelig, er at han kan ha vært født i Danmark - jf. at navnet Sone Christensen forekommer i Kaastrup-familien i Arendal på 1700-tallet (oppr. fra Thy). Sistnevnte familie ser ut til også å ha hatt en viss tilknytning til Tvedestrand/Holt.Alle tips mottas med entusiasme!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En Holt-kobling: Jeg har en sterk mistanke om at den Aase Sonesdtr. (Kaastrup) som ble døpt i Arendal i 1746 (se innlegg 7), er identisk med hun som giftet seg i 1776 med Hans Torbjørnsen fra Nes Verk: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et indisium her (gjelder innlegg 13) er at da Aase Sonesdtr. Kaastrups søster, Johanne Sonesdtr. (som da bodde i Tvedestrand), ble trolovet 10/3 1778 i Holt med Hans Ellingsen Skibevig (u/Mørfjær), var følgende forlovere: Hans Torbiørnsen Werket og Anders Olsen Tvedestrand.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, det blir litt parlamentering att og fram her. Jeg vil nok likevel holde på den hypotesen at Sone Christensen må være sønn til Christen Christensen og Anne Sonesdtr - selv om han ikke er døpt i Holt. Så er det da også ting som tyder på at foreldrene kan ha bodd et annet sted i den perioden Sone antakelig er født.Problemstillingen m.h.t. hvor Sone-navnet her kommer fra, forskyves dermed et ledd - og kan derfor formuleres slik: Hvem var Anne Sonesdatters foreldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Sone Christensen (Kaastrup) ble, som navnet han antok som slektsnavn sier, født i Kaastrup i Thy i 1715. Foreldrene var Christen Pedersen og Maren Sunesdatter (danskene bruker formen Sune på navnet).Jeg har registrert 6 barn på dem i perioden 1701 til 1715, den mest kjente er nok skipperen Christen Christensen som slo seg opp i Arendals elite. Sone startet opp i sin brors fotspor og giftet seg godt i Arendal, men på et tidspunkt må det ha skjedd noe med karrieren hans, for han endte opp som adskillig med beskjeden jekteskipper i Tvedestrand.Christen Pedersen var født ca 1664 i Kaastrup og døde samme sted i 1740, om Maren Sunesdatter vet jeg bare at hun døde i Kaastrup i 1747, jeg har ikke registrert fødsel på henne. Det er selvfølgelig tenkelig at hun og Anne Sonesdatter var søsken, i så fall er vi på jakt etter samme foreldrepar.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hei Per - og takk for respons. Jo, jeg har tenkt nettopp litt i den retningen, altså at Anne Sonesdtr. kan ha kommet fra Danmark. Det er ikke noe mer enn en 'intuitiv hypotese' foreløpig, men jeg har rotet litt rundt i gamle slekter på vestkysten av Jylland i det siste. Det jeg da har oppdaget, er at det var svært mange slektsforbindelser mellom Vendsyssel/Thy og Tvedestrands-området.C. Klitgaard gjorde jo i sin tid en omfattende research på denne utvekslingen i forbindelse med den såkalte skutefarten, men jeg har inntrykk av at han mest konsentrerte seg om strekningen Arendal-Lillesand.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Hei Oddbjørn!Min danske kilde ga meg ikke noe yrke på Christen Pedersen, jeg tror ikke han kjente det. Men det er ikke urimelig å anta at han også var skutehandler, et vanlig yrke i denne delen av Thy. Og vi vet at minst to av sønnene ble skippere. Det er derfor ingenting i veien for at Maren da kom fra nordsiden av Skagerak, selv om jeg har liten tro på at det kan være fra strekningen Arendal - Lillesand.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det står heller ikke noe yrke på Christen Pedersen i kirkeboken ved Sunes dåp. Danskene har jo også skannet mange av sine kirkebøker (www.arkivalieronline.dk). I kirkeboken for Hillerslev-Kåstrup (Thisted amt), oppslag 249, finner vi følgende:D. 3. Advent (1715) - Christen Perss og Hustru Maren Sunesdtr. i Kaastrup (1) Søn til daaben kaldet Sune.Faddernavnene er ikke helt lette å lese, men en av dem heter Ane Bisgaard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Siden jeg allerede har presentert Sone Christensen Kaastrups dåp, kan jeg jo ta med det jeg klarer å lese av andre faddernavn også:Christen K...sgaards hustru Ingebore, Ane Bisgaard, Berte (?) S.....mand (?), Peder Bisggard, Else (?) Bagge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

For å fylle opp det jeg vet om denne familien: Christen Pedersens foreldre var Peder Laursen fc. 1631 i Kaastrup, d. 1688 i Kaastrup og Maren Michelsdatter, fc. 1635 i Kaastrup og d. 1711 i Kaastrup. Farssiden virker dermed rimelig bofast. Jeg tror det er mest sannsynlig at Maren Sunesdatter er født, om ikke i samme kommune, så i alle fall et sted i Thy. Dersom Anne er en søster, vil hun trolig også være kalt Sunesdatter i Danmark, der navnet var mer utbredt enn i Norge.Sones søsken var Anne Christensdatter f 1701, Christen Christensen, f 1706 i Kaastrup og død 1734 i Arendal, Laurs Christensen f 1709, Maren Christensdatter f 1712 og Barbara Christensdatter f og d 1714.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for utfyllende informasjon.Nei, det er nok vanskelig å komme videre her før jeg finner 'min' Sone Christensens dåp. Han ble altså konfirmert i Holt i 1763, og da han ble begravet samme sted i 1836, var den oppgitte alderen 99 år(!). Han må - som jeg har skrevet tidligere - være døpt et annet sted (men ikke verken i Vegårshei, Gjerstad, Søndeled, Austre Moland, Froland, Øyestad eller Arendal).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg føler meg ganske sikker på at du kan føye Fjære, Landvik, Eide og Vestre Moland til listen over uaktuelle steder.En kjapp søk på LDS ga en Anne Zonesdatter født ca 1726 i Lendum i Hjørring Amt i 1726. Det er vel bare en snøballs sjanse for at den er den rette, men at en vendelbo skulle dukke opp på Nes for å ta tjeneste virker ikke helt bak mål.Jeg har forresten gjort et notat en gang etter bygdeboka for Austre Moland. Den nevner en innflytter, Christen Sonesen (1768-1846) som slo seg ned på Haugenes i Austre Moland. Jeg har aldri prøvd å finne mer ut om ham, men kan det være en uekte sønn av din Sone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for tipsene. Christen Sonesen i Austre Moland får jeg ta en nærmere titt på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aslak Bekhus

På husmannsplassen Flathall under Stordale i Treungen budde midt på 1700-talet Sone Anundson og kona Åse Eivindsdtr. Dei hadde minst fire barn som truleg var fødde på 1720-30 talet. Tre av barna blei gift og busett i Treungen/Nissedal, dottera Torbjørg ukjent lagnad. Ut frå navnet antek bygdebokskrivaren at han var innflutt. Eine sonen var i fyrste ekteskap gift med ei enke frå Gjøvdal, så det er kansje ein stad ein bør sjå litt.Du finn dette i Nissedal bygdesoge, bind om Treungen sokn s.684-687.Om dette er relevant for di leiting veit eg ikkje, men som du skriv i innlegg nr.6 er det eit uvanleg navn og det kan vera sammenhengar. Avstanden Treungen/Gjøvdal til Holt er heller ikkje urimeleg lang.Helsing Aslak

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.