Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alf Inge Fagerheim

[#35245] Skifte: Elisabeth Lassesdtr Eikeland, Strandvik i Fusa

Recommended Posts

Gjest Alf Inge Fagerheim

Knut Olsen Egeland var antakelig gift med en datter av Lasse Lauritzon Vandvik, ettersom jeg har fått forståelse av at det foregår et jordskifte vedrørende gården Wanduig i Sunnhordaland tingbok nr. 17a (1676): 'och selff eyer forschreffne Knud Egeland paa hans hustrues vegne en søsterlod derudj'.Jeg lurer på dette kan være ovennevnte Elisabeth Lassesdtr. Hvem var arvinger ved dette skiftet?Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Skiftet er datert 27. februar 1694 og nevner enkemann Olluf Andersen og seks barn: Anders Eikeland, Joen, soldat, Efuind, hjemme, Guro, g.m. Johans Qvale, Ingeber, hjemme, Ingegjer, g.m. Niels Gjerde. Formuen og gjelden var like stor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Takk for hjelpen. Da er i hvert fall hun utelukket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Hallo Alf hvis du leser dette i Sunnhordlands tingbok i 1676. Så finner me at Knut er svoger til Anders Berge, som nedenfor også er nevnt som Anders Larsen Berge, så Knut har trulig vært gift 2 ganger, da første gang med ei NN Larsdatter. Her er jo også nevnt noen andre, hvis du er heldig så kan finne farsnavnet deira.Knud Olszen Egeland loed læsze it kiøbebreff vda[ff] hansz suogere Anders Haauig, Anders Berge, Olle Lygre och Erich Sundfiord vdgifuen, liudende paa en half løb smør och it giedschin, liggendes udj end gaard i Fussze sogen kaldisz Wanduig, och det for 53 ½ rdr, som er paa huer søsterlod tolff och en half rixdlr, och selff eyer forschreffne Knud Egeland paa hans hustrues vegne en søsterlod derudj, for-uden dette. Samme bref daterit Skougszeid den 21 Aprilis 1675.Anders Lauritzen Berge i Stranduig schibrede och Fussze sogen boende, loed læssze it kiøbebreff liudende paa endeel odelszgodz udj hans paaboende gaard Berge, huorudj Knud Aaland paa hans hustrues wegne aff staar ælste broder loed 10 2/5 marcher, med dedz vahre for atten rdr. Suend och Joen Joensønner och Olle Kleppe paa hans hustrues vegne affstaar en broderloed ligesaameget for ligemange penge. Willumb Lauritzen Sambøen afstaar ochsaa en broderloed ligemeget for lige mange penge. Daniel Jørgenszen Øfre Bouge aff staar paa hans hustrues wegne en søsterloed, |-her-| 5 1/7 marcher smør och tilhørinde wahre for nie rixdlr. Efuind Koldjed ochsaa afstaar en søsterloed, lige megit for ligemange penge. Olle Egeland affstaar en søsterlod for ligemange `penge´, alt forschreffne udj Berge beliggende med bøxel och herlighed. Samme breff daterit Marchus til it almindelig skatteting den 10 Augustj 1676.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Heisann, takk for innspill. Mitt utgangspunkt er at Knut Olsen Egelands hustrue hadde en søsterlodd i gården Wanduig/Vandvik i 1675/1676. Da må man vite hvem som eide i gården fram mot 1676. Lensregnskaper, odelsmanntall, sakefallslister, herredomsbøker og annet materiale kan kanskje gi svar på dette. Jeg vet at en Lasse Lassesøn var 72 år og oppsitter på Vandvik i 1666. Likedan en Bendt Lassesøn og en Lauritz Oluffsøn. De to sistnevnte var relativt unge i 1666. Jeg tenker som så at det er Lasse Lassesøn, sist nevt i 1676, som har falt fra og etterlatt seg arv til blant annet NN Lassedatter, gift i 1676 med Knut Olsen Egeland. Men basert på hva du sier i ditt innlegg, så ser det jo ut til at det er ved navn Sten som har etterlatt seg eierskap i Vandvik. Men jeg kan ikke se annet enn at her mangler det informasjon til at man kan gå videre. Vi vet ikke hvem som eide i gården da dette kjøpebrevet ble skrevet. Jeg forsøker egentlig å finne ut om Lasse Lassesøn Vandvik var far til Lauritz Lasseson Høyheller (1630-1709), ved å finne så mange barn som mulig av Lasse Lassesøn Vandvik og så se om jeg kan knytte noen søskenforbindelser mellom Lasse Lasseson Høyheller og noen jeg vet med sikkerhet er sønn eller datter av Lasse Lasseson Vandvik, eller på annen måte finne ut hvem som var far til Lasse Lassesøn på Høyheller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

I koppskatten 1645 er det registrert en Steen Lauretzen på gården Haavik, konen Karren, tre drenge og Marite. Da aner jeg en mulighet for at Steen Lauritzen og Lasse Lauritzen Wanduig kan være brødre. Det kan forklare tilknytningen til Wandvik. Lasse Wanduig var forøvrig mye benyttet som lagrettemann, og møtte ved de fleste tingmøter i Strandvik skipreide fra 1648 til 1676.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Dette er en mulig og god teori, men det gjenstår jo sjølsagt å bevise dette og det blir nok ganske sikkert vanskelig.Ett sidesprang for min interesse her ligger i siste avsnitt av mitt innlegg 4, der nevnes Ole Eikeland, om dette er samme Ole som er nevnt i skifte etter Elisabeth Lassesdatter er vel også usikkert. Om så er skulle Elisabeth være søster til Anders Larsen Berge. Knud Olsen bur på N. Eikeland og Ole Andersen, som er nevnt i skifte bur på Ø. Eikeland og i Fusaboka står det: Eigar av garden Ø. Eikeland i Fusa er nevnt arvinger etter Ole Mæland (Lensmann Tysnes) i skifte 1674. Dette er Henrik Stusvik og svoger Samson Waage Sotra (antar at dette må være Våge på Tysnes). Skjøte fra disse to til Oluf Andersen Eikeland i 1674. Anders Olufsen Eikeland, sønnen til Oluf står oppført som bygselmann i 1689, med bygsel fra Paul Olsen Hope, Mons Nilsen Waage ( Sotra ) og Ole og Anders Rasmussønner. Dei selde i Eikeland og Waage til Hans Engelsen Lundervik (Lensmann)På garden Øvre Eikeland i Fusa soga står også Jon Olsen Eikeland (1664-1699) g.m. Agathe Olsdatter Waage Sotra 2g.m. i 1702 med Eivind Mikkelsen Haaland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Etter ha finlest igjennom omtalte oversatte tingbok og foretatt en rekke søk i skatte- og manntallslister, samt tidligere tingbøker, kan jeg ikke skjønne annet enn at det må være feil i oversettingen, og at det ikke er Knut Olsen Egelands svogere som nevnes, men sornemend/suornemend - eller noe annet. Bakgrunnen for dette er at alle 'svogerne' har forskjellige farsnavn, tar man utgangspunkt i 1666-manntallet i hvert fall; Anders Steenson Haavik, Anders Lauritzon Berge, Oluff Endresen Lygre, Erich Johanson Sundfiord. De hadde alle tidligere møtt som lagrettemenn ved ting i Strandvik. Knut Olsen Egeland og Britte Steensdatter ble viet i 1657, og hun levde da det ble skiftet etter han. Jeg tviler på om Knut slet ut så mange koner i sin ungdom. Disse 'svogerne' skulle i så fall ha vært eks-svogere, for å være helt korrekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Liten korreksjon: Anders Steenson Haavik kan godt være svogeren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Anders Steensen Haavig er trulig bror til Brithe Steensdatter g. Knud Olsen Eikeland.Eg vil videre anta at den unge Ole Steensen Lygre, igjen er sønn av Steen som er nevnt på Lygre og som lever vel, men her mangler patronym. Utifra alder til Steen er det derfor mulighet for at faren til Steen er den omtalte Ole Lygre og at han da heter Ole Steensen Lygre, men han er død før 1701. Har du noen kobling siden du nevner husmannen Ole Endresen Lygre, han er i tillegg nevnt som fattig.Videre vil eg tru at Anders Larsen Berge også er gift med ei Steensdatter, det samme gjelder Erich Sundfjord, eg ikkje funne han, men om patronym er Johanson, så har nok han også trulig vært gift med ei Steensdatter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Jeg har nå lært meg at begrepet svogerskap ble brukt mer lemfeldig på 1600-tallet enn i dag, slik at det godt kunne inkludere ektefelle til ektefelles søsken. Så med unntak av 'ekte' svoger Anders Steensen Haavik, Brita Steensdatters bror, var nok de andre 'fillesvogere', gift med søstrene til Anders og Brithe. Når det gjelder Ole Endresen Lygre, så er han nevnt som oppsitter på Lygre, 45 år, i 1666-manntallet for Os. Han er oppført med sønnen Steen Oluffson, 1/2 år.Olle Endresen Lygre, 1666-manntallet for Os: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=mt12431666&gardpostnr=226&personpostnr=1029#nedre>Lenke Ved 1701-manntallet finner man oppsitter Steen på Lygre, 40 år. Da er det gått 35 år siden 1666 manntallet, da han ble oppført som sønn av Olle Endresen Lygre,1/2 år. Er dette samme Steen, er en av aldersoppføringene ukorrekt. Når det gjelder Olle Endresen, så stemmer på året at han var 81 år i 1701, dersom dette er den samme Olle Endresen på Lygre som var 45 år og oppsitter der ved 1666-manntallet (man må jo alltid ta dette forbehold - folk flyttet jo på seg den gang som nå.)1701, Lygre: LenkeErich Johanson Sundfiord, 1666-manntalletLenke1701-manntallet, Erich Johanson død, enken oppsitter:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Eg søkte men fann det ikkje tidligere, men nå etter du la inn link ser eg jo dette, størrelse totalt kan tolkes til 1/2løp smør og 1 geitskinn inklusive det Knud eier selv, så kan en kanskje beregne i forhold til oppgitte størrelser i 1666 hvilket bruk det dreier seg om.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

1666, Vanvig Lasse Lassesøn: Smør: 1 spand Hud: 1/2 fieringBendt Lassesøn: Smør: 1/2 løb Hud: 1 1/2 fd.Lauritz Oluffsøn: Smør: 1 spand Hud: 1/4- Det står slik i 1666-tellingen. Men man målte vel ikke huder i fierdinger??Jeg trenger hjelp til å regne i lauper og skinn, men jeg kan gjøre et forsøk:La oss ta smøret i lauper først: 1 spann = 1/4 laup. Så da har man 1/4 + 1/2 + 1/4, som er en hel laup. Så hudene: 1/2 + 1 1/2 + 1/4, som er 2 1/4.Så da ble alt unntatt 1 1/4 hud kjøpt opp. Men hva dette kan fortelle oss, har ikke jeg peiling på...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Hmm.. Du skrev at de kjøpte 1/2 laup smør og 1 hud, så da gjenstår det 1 laup smør og 1 1/4 hud. Men det går allikevel ikke opp. De må ha kjøpt mer enn det som Lasse Lassesøn satt med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Retting: Det gjenstår 1/2 laup smør og 1 1/4 hud. (Det skulle ha vært mulig å rette på innlegg i ettertid.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

De som bur på Vanvik kan godt ha bygsla garden og derved forteller dette egentlig ikkje så mykje. Uansett så kan vi sjå litt på garden. Lasse Lassesen bygsler/eier slik eg tolker det 1 spann smør og 1/8 hud (altså ½ fjerdedel) Bendt Lassesen bygsler/eier ½ laup og 1 1/8 hud (altså 1 og ½ fjerdedel) og Lars Olsen bygsler/eier 1 spann smør og ¼ hud. Tilsamen skulle dette bli 1 laup smør 1 ½ hud.Knud Olsen eier en søsterpart utenom det han sjøl kjøper, men her er det vanskelig å beregne, siden søsterpart er verdsatt til 12 ½ riksdaler, så må den ene broren Anders Steensen eie for 16 riksdaler dvs. mindre enn den rettmessige arv (altså det dobbelte av sine søstre) og det går jo fint an, men det blir sjølsagt vanskeligere å beregne. Så Knud kjøper da ½ laup smør 1 hud og da blir det igjen ½ laup smør ½ hud, der Knud eier en søsterpart av dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Bare for å oppsummere: Lauritz Lasseson Høyheller ble født ca. 1630. Er dette årstallet noenlunde riktig, skulle han ha vært skattepliktig (15 år eller eldre) i 1645, mest sannsynlig i foreldrenes husholdning. Og man finner et barn, Lauritz, bosatt hos en Lasse på Wanduig og hans kone Elj i koppskatten 1645. Dette er eneste aktuelle treff, av i alt 14 personer i Strandvik skipreide med navn som begynner med La. Kun Lasse på Wanduig har en hjemmeboende, skattepliktig sønn ved navn Lauritz. Da er det helt naturlig å anta at Lauritz/Lasse Lasseson Høiheller er sønn av Lasse Wandvik. Går man så 21 år fram i tid, til 1666-manntallet, finner man kun to personer over 36 år (skattepliktige i 1645) med fornavn La*, etternavn La* i Fusa og Haalandsdalen sogn. (Jeg har også sjekket at samtilige med fornavn La* er oppført med etternavn. Da står man igjen med Lasse Lasseson på Vandvig, 72 år, og Lasse Lassesøn på Heiheller. Så har man dette kjøpebrevet, utstedt 21. april 1675. Lasse Wanduig ble forøvrig nevnt i Sunnhordaland tingbok nr. 16, for 1676. Dette kjøpebrevet gjelder blant annet Knut Olsens hustrus søsterlodd i Vandvik, som vi nå vet var Britha Steensdatter. Da begynner det å bli komplisert. Steen Lauritzon døde innen 1648, ifølge 2. hånds referanser til O. B. Skaathuns Fusasoge. Konen døde iht. samme kilde i 1691. Da begynner det å bli komplisert. Kjøpebrevet gjelder åpenbart arvegods, siden 'søsterlodd' nevnes. Men arveoppgjør etter hvem? Er det etter Lauritz Lauritzon Vandvik, må vel han da i så fall ha vært barnløs og bror til Steen, siden det er hans barn som arver. Men dette motbeviser i så fall at han var var til Lasse Lasseson Høiheller, noe man får sterke indikasjoner på at han var i koppskatten 1645, da Lasse Wanduigs sønn Lauritz betalte 8 skilling i skatt. Dette er en skikkelig nøtt. Det skal bli interessant å se hva som står i Fusasoga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Er det noen som har sjekket Fusa soga i mellomtiden? Lasse på Höyheller var og min 7. tipp.mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alf Inge Fagerheim

Lauritz Lasseson, nevnt som skattepliktig sønn av Lasse og Eli på Wandvik ved koppskatten 1645, bosatte seg ifølge 'Fusasoga' på Havsgård. 'er n. i Vandvik 1645-1658, var brukar på 1/2 l. sm., 1/2 h. på Havskår som Mowatt åtte, g. Anna Svendsdtr. Bjørndal, 1629-1703.' Kilde: Fusa II, Havsgård, s. 293:Foreldrene var Lasse Lasseson Vandvik (sr.), 1594-1677, oppvokst på Haga øvre, nevnt bruker på Vandvik 1624-66, g. Eli Olsdtr, 1603-1677. Kilde: Fusa II, Vandvik, s. 429.Lauritz Lasseson Høyhiller, 1630-1709, g. Ragnhild, ser altså ut til å være en helt annen person. Kilde: Fusa III, Heihilder, s. 60

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Takk for opplysningen, så kan vi ihvertfall elimineren den personen.mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Kanskje du har funnet løsningen, har ikkje lest alt over ein gong til, men i korte trekk.Knud Olszen Egeland loed læsze it kiøbebreff vda[ff] hansz suogere Anders Haauig, Anders Berge, Olle Lygre och Erich Sundfiord vdgifuen, liudende paa en half løb smør och it giedschin, liggendes udj end gaard i Fussze sogen kaldisz Wanduig, och det for 53 ½ rdr, som er paa huer søsterlod tolff och en half rixdlr, och selff eyer forschreffne Knud Egeland paa hans hustrues vegne en søsterlod derudj, for-uden dette. Samme bref daterit Skougszeid den 21 Aprilis 1675.Dette er søsterlodd som Knud Olufsen N. Eikeland sin kone Brita Steensdatter Håvik, arva etter faren Sten Lassesen Håvik, som kjøpte Vanvik i 1662 av Oluf Tvedt. Ole Tvedt som da er Oluf Olufsen Nordtveit, busett på Tveit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.