Gå til innhold
Arkivverket
Gjest E. Tjernshaugen

[#36385] Anders Jensen Haga gm Inger Gudmundsdatter, Lunner, Oppland

Recommended Posts

Gjest E. Tjernshaugen

I Følge FS var Anders Jensen Haga viet 18.2.1772 i Hovedkirken (Jevnaker?) med Inger Gudmundsdatter.Anders Jensens foreldre er oppgitt å være Jens Kristensen Haga f.1700 og Ingeborg Guldbrandsdatter Ryen f 1700. De skal være viet 8.1.1737 i Lunner.Er det noen som kan bekrefte riktigheten av dette og kanskje vet mer?Mvh Espen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg antar at Ingeborg Gulbrandsdatter Ryen eller Rya må være datter av Gulbrand Christensen (oppr. fra Grinæker i Ål i Gran) og kone Barbro Olsdtr. Rya f. ca. 1680, gift ca. 1704 med Gulbrand. De var gårdbrukere på Rya. Barbro døde i 1734 'gift i 30 år'.Barbro Olsdtr. Rya var datter av: Ole Hansen Rya, f. ca. 1635, yrke: Gårdbruker, d. 1726 på Rya, Lunner, gravlagt 25. mars 1726 i Jevnaker. Ole Hansen Ryen på Rya i 1690 og utover (tiendemt., Rya er oppført som rydningsplass. Den tidligere brukeren Jon står ennå oppført i 1688-89, han var finne, men nevnes ikke i Finnemanntallet 1686, og heller ingen andre finner nevnes på Rya da). Ole betaler 2 spann bygg i tiende i 1698. Ved skoskatten 1711 betaler Ole med sin kvinne og 2 barn, 1 dreng som ikke får lønn (i penger), 10 par sko. Om Ole har noen forbindelse til den tidligere brukeren på Rya, vites ikke. En Ole Hansen 12 år var tjenestedreng på gården Lunner i Lunner i 1664. En Ole Hansen Helgeland innført 1666, er nevnt i rulle for Jevnaker under gårdene Velo og Rud i 1670. I 1702 innstevnes Oluf Hansen Ryen til bygdetinget av Erik Harestuen for ærerørige ord. Ole ba om forlatelse, 'han hadde talt i hastighet og drukkenskap. De ble i vennligste måte forenet; og Oluf lovede herefter å vare sin tunge'. Tb. 8/5 1706 fol. 40-41. Ole Rya stevnes av forpakteren Robsam for slagsmål med Lars Bjørge og ditto i Harestuen med Knut Gamkinn: Sigt og Sagefalds Forpagteren Rubsamb hafuer ved Mundtlig Kald og warsel indstefndt Olle Rya, og Laurs Biørge, for begangen Slagsmaal imoed hver Andre, her om til Vidne er indstefndt Hans Helgeland, Hans Hustrue, og tieniste Folck Anders Torstensen med fleere, af indstefndtes møtte ingen, ej heller Vidnerne, undtagen Olle Rya, - Stefnevidnerne Laurs Biøralt, og Jens Hofland af hiemblede ved derres Sl: æd, at louglig har Stefndt, Laurs Biørge, saa vel som Vidnerne til J det Ordinarie Sage tinget at møde, og talt med den(nem) sielfuer, Erachted, Som Laurs Biørge iche møeder, ej heller Vidnerne Hans Helgeland med Hans Hustrue, og tieniste Folck, efter Forpagterens Stefnemaal, udinden dette begagne Slagsmaal, Alt saa Forelægges de samptlig saa Vel som Olle Rya at møede til Neste ting, Til Hvilchen tied de hafuer til sagen at svahre, og her til retten at indfinde sig, og det under brøde efter lougen, -. Forpagteren Rubsam Hafuer ed Mundtlig Kald og Varsel indstefndt Olle Rya, og Knud Gam Kin forbegangne Slagsmaal imoed hver andre udj Harestuen, - Herom til Vidne er indvarslet og tilstede Johannes Harestuen og Barbroe Hansdaatter, - Knud Gam Kin møtte iche efter paa-raab, mens Olle Rya Var tilstede, -. Stefnevidnerne Laurs Biøralt, og Jens Hofland afhiemblede wed derres Sl: æd, at de louglig har Stefndt Knud Gam Kin, wed hans Boepehl, som ej var hiemme, mens de talte med Hans Hustrue, -. Det Første Vidne Johannes Harestuen blef paa-raabt, - møtte og Proufuede efter at hand hafuer aflagt sin Sl: æd, at nogen tid for Waar tinget i Vinter war Knud Gam Kin og Olle Rya til sammen udj Harestuen og Olle Rya sad paa en Benck, da Kom Knud Gam Kin gaaendes til bem(el)te Olle Rya, og toeg ham udj hans Skieg og røgte han(nem), hvor paa Olle Rya fløtted sig fra han(nem) og sadt sig paa en anden benck, da Kom Knud Gam Kin til Olle atter og sloeg han(nem) under Øeret, med Haanden, mens Olle taugde gandske Stille, der efter gick Knud udj Gaarden, og strax der efter fulte Olle Rya, og som de der Var Kommen udj, løb Knud Gam Kin til Olle atter og Kramsit til han(nem) og vilde tage fat paa ham, toeg Olle Rya en Knippel af sine boxser og sloeg til Knud Gam Kin, som hand forfuldte ham med slaug fra dørren og langt ud paa Gaarden, saa at Knud Gam Kin falt ofuer Ende, - Der efter sagdte Olle Rya til Widnet, mon der Var nogen som saag os nu, da svahrede widnet Ney, at der Var ingen som saag den(nem), og Olle Rya flyede Vidnet dend Knippel eller Kiep som hand sloeg Knud med, som Vidnet imoed toeg og Kastede dend lang paa Marchen, efter tilspørsel sagdte Vidnet at Olle Rya hafde samme Knippel udj sine boxser førend hand Kom af Stuen paa Gaarden; Videre sagdte Vidnet inted at hafue til Proufning, -. Det Andet Vidne Barbroe Hans daatter blef frem Kaldet Proufuet efter at hun hafuer aflagdt sin Sl: æd, at hun samme tid, war ind J stuen udj Harestuen, da det første Vidne der var, saag hun at Knud Gam Kin sloeg Olle Rya it slaug under Øeret, og der efter løeb Knud ud paa gaarden, og Olle Rya der efter; og som Hun da løb end liden stund der efter udj Gaarden, saag Widnet at Olle Rya sloeg til Knud GamKin med en Kniffel et slaug, saa hand falt til Jorden, da sagdte Olle, mon der Var nogen som saag os nu, widere sagdte Vidnet ej at hafue til Proufning, for hun siden gick og toeg varre paa hendes Arbeide, -. Olle Rya war tilstede og sagdte med formeening at ingen skiød nogen Prouf til mindes, og der for mente at det Ej hafuer at betyde, beklagede sig ellers at Knud Gam Kin som var drucken ofuer fusede han(nem) først og røgte ham udj hans Skiæg - Forpagteren Stillede sagen under Doms med formeening til bøeders udredelse, -. Afsagt, - Det forrefindes udj Retten Vel efter Proufernes udsaugn at Knud GamKin har først ud førænet [? blekkflekk gjør ordet utydelig] og røgt Olle Rya udj hans Skiæg, og der paa fuldte strax et Øreslaug, Olle Rya som der til sielfuer har Revanceret sig, og iche saadant forøfuende søgt ved rettens maade til Strafslidelse, mens i dend sted snedig taget en Kniffel af sine boxser og der med slaget Knud Gam Kin, saa at hand er falden til Jorden, For saadan begge derres forøfuende befindes de begge straff skyldig, som ej saadant Klammerj Kand tilstedes, og imoed loven er stridig, alt saa tilkiendes Knud Gam Kin formedelst hand hafuer slaget Olle Rya under Øret, og for hand hafuer refuet ham udj hans Skiæg at bøde efter lofuens 6te bogs 7de Capt: 8te Art: med trende 6 loed sølf og Olle Rya som hafuer betalt und mod Und, og slaget Knud GamKin med en Kniffel, bør at bøde Efter samme boeg 2den Art: med trende 3 loed Sølf, Hvilchet de bør at udredes under adferd efter loven -. Tb. 18/8 1706 fol. 96. Saken vedrørende Ole Ryas og Lars Bjørges slagsmål ble tatt opp igjen. Ingen nærmere detaljer ble nevnt i saken. Saken ble utsatt igjen, og jeg finner ikke mer om den. Tingbok mangler for 1707 og 1708. Tb. 8/8 1714 fol. 108. For retten fremkom Gulbrand og Ole Rya av Jevnakers sogn som ynkelig beklaget seg over den store ulykke som dem nu nest 'forschinet' våres tid er overgått, ved det at all deres på gården Rya påstående hus, så vel som all deres gårdsredskap og annet bohave i aske blev nedlagt, hvorover de er geråden udi største armod med kvinne og børn, gjorde derfor tilspørsel til de nu tilstede værende almue og lagrette om de sådan deres tilstand ikke er vitende, som svarte at det er altfor meget sant, som Gud bedre dessverre, herom var Gulbrand og Ole Rya et tingsvitne begjærende, for at fremvise det for den høye øvrighet hvor de ville anholde om tillatelse at søke kristen medlidende mennesker som dem av miskunn noe til deres skades oppreisning ville meddele. Tb. 5/8 1719, sak om Ryebråten. Ole Rya 80 år (f. ca. 1639) prover at det nå er vel 36 år siden han kom til gården Rya at bo (ca. 1683), da vet han ikke annet som han år for år har sett, at de fra Melås, Frøysli, Bjøralt og Hovland-gårdene har gått om hverandre her uti disse omtvistede marker med 'geisler', han har ikke fornemmet at noen skjelne og dele er holdt her i marken, men alle tider har vært holdt for sameie forbemelte gårder imellom.Informasjonen om Ole Rya og hans familie er hovedsaklig fått fra Per Jacob Desserud, men tingbokavskriftene fra 1706 og fremover er mine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest E. Tjernshaugen

Hei, og tusen takk!Dette var virkelig mer en jeg hadde forventet.Opplysningene om Ingeborg Guldbrandsdatters opphav stemmer med det jeg fant på FS, men det mest morsomme var å lese tingbokavskriftene dine. De gir et innblikk i liv og levnet på den tiden som er gull verdt.Igjen, tusen takk for bryderiet.Mvh Espen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Intet bryderi i det hele tatt, jeg regner selv Ole Hansen Rya som min forfar, så opplysningene var allerede registrert. Det er alltid morsomt når man kan få litt 'kjøtt på beina' utover navn og årstall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.