Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kenneth Bratland

[#36815] Omstreifere 1700-tallet: Rogaland, Hordaland, Telemark, Sogn og Fjordane

Recommended Posts

Gjest Kenneth Bratland

Det ble holdt høstting for Arne skipreide (Arna, Åsane og Sandviken) den 2. desember 1754.Efter Fogden Hr: Kam/m/eRaad og Foged Rasmus Smithes Foranstaltning og Deres Excellences Høy Velbaarne Hr: Stiftsbefalings Mand von Cicignons derpaa fulte Resolution er hid til Ting stædet Nedre Mielde hidbragt nogle paagrebne løsgiengere der har havt sin tilhold og Huus værelse udi Erich Er-1754: 48bvigens Huus i Arne Skibbreede, for at examineres, Af de hidbragte blev først under behørig Vagt fremstillet en Mands Persohn navnlig Børge Olsen siigende sig at være 50 aar gam/m/el og fød nest i Hallingdahl, men siden hand Var 2 aar gam/m/el reyste hands Søster over alt med ham hist og her, og har opholt sig den mæste tiid i Bergen Ved at Være drager, ligesom og i 4, 5, á 6 aar Været paa Muster havns Marmor Verck, siden henreyst i Stavanger Lehn og arbeydede som en Kiedel flicker paa Gryder og Messing Arbeyde, derefter reyst til Lier Sogn øster paa og derfra igien til Sogn ved Hafsloe og der med vedkom/m/ende Præsters Attest forsiunet sig, ligesom og sagde at Være gift med det her til Stædet hidbragte Qvinde Men/n/iske Anne Gabrielsdatter som hand for 20 aars tiid er bleven Copulered med Øster paa i Tellemarqven og Tinns Præste giel af Sognepræsten Hr: Lars Qvistie, og har hand i sit Egteskab avlet 8 børn hvoraf 5 er døde, og 3 i Live, den eene hands datter er i tieniste hos Capitaine du Vahl og de 2de andre børn er nu hos ham nemlig 1 dreng og en pige og tillige møder for Rætten, og siger hand ey at have lengere opholdt sig her i Fogderiet paa Ervigen end fra sistleeden Som/m/er, og imidlertiid med Kiedel flickerie ernæret sig, og anmelt sig for Fogden, men dog ey faaet endnu nogen tilladelse, som hand dog attraaer, da hand enten haaber at faae det Huus til Leye i Ervigen fremdeelis eller og at faae selv et Huus opbygt. Comparenten sagde efter tilspørsel det hand hos Erich i Ervigen har leyet sig Huusværelse paa 1 aar som begynte dette Aars Som/m/er og ey forfalder førend tilkom/m/ende Aar, da hand derfor i aarlig Leye skulle give 2 rdr, og holde sig halv brende og Lys selv, og har intet usøm/m/eligt foretaget sig efter den tilstædeværende Almues forklaring saavidt dem er bekiendt i disse Grændser. Dernæst blev efterspurdt om Comparenten Var Vidende om de øvrige paagrebne hvem de er og hvorfra de er komne, Comparenten sagde at den g/amme/l Kone er hands Væmoder navnlig Anne *pedersdatter som skal Være fød i Sundfiord, men da hand fick hendes Datter opholt sig i Hardanger, og har bem/el/te hands Værmoder ey Været i Lav med Comparenten i all den tiid hand har omreyst, forinden hun for 4 Ugers tiid kom til ham i Ervigen, og var med ham i 14 dages tiid *samlet (samt?) den 2den Mands Persohn navnlig Peder Gabrielsen er Comparentens broder, der og nyelig er kom/m/et til ham i Ervigen, da saasnart hand kom af sit Slaverie fra Bergen fæstning, søgte hen til Ervigen for at faae hos Comparentens Hustrue nogle Klær tvettet, men ey agter Videre at opholde sig hos Comparenten i det leyede Huus i Ervigen Qvinde Mennisket Anne Gabrielsdatter sagde at Være Børge Olsens Hustrue gam/m/el henved 50 aar fød i Hardanger i Odde dog ey at Viide Præstegieldet hvad1754: 49sam/m/e kaldes, hændes forældre sagde hun at Være Gabriel Isachsen som for 7 aar siden skal Være død synden for Bergen men ey Veed paa hvad Stæd, da hun ey har været paa de grændser, men fra sin barndom Været hos sin Farbroder Øster paa Tellemarqven fra hun var 8te Aar til hun Var 22 aar derefter kom i tieniste hos en KloKer Øst i Tellemarqven ved Navn Ole Helgesen Schortechs (Schorbechs) i Tinns Præstegield, og blev hun i sam/m/e tieniste i 4 aar indtil hun blev gift med sin nerværende Mand *Ole Børgesen* (tidl. og senere nevnt Børge Olsen) og sam/m/en viet af en præst H/err Lars Qvisling, og siden har de med hinanden omreyst og hændes Mand arbeydet paa Kongsberg 1 aar siden vest efter reyst til Tellemarqven i Setter dahl, opholt sig der i 2 aar, derfra til Marmor Verket og opholt sig 1 aar som Arbeyder, siden i Bergen 2 aar, derfra reyst i Modahlen nogle Uger, derfra igien til byen reyst og opholt sig i Bergen i 4 aar hos en Mand boende i Strangehagen navnlig Gytte Lars, derfra atter reyst søe veyen Vest efter igiennem Stavanger Lehn til Setterdahl i Walde Sogn, hvor de opholdt sig 1 aar og siden kom til Byglands Præstegield og der opholt sig i 3 aar, der fra henreyst til Stavanger Lehn og paa Veyen kiøbte sig en baad i Aagefiorden men ey Veed hvad Mandens Navn var der solte dem baaden, med sam/m/e baad reyste de som snarest i byen men derefter reyste Nord efter til Sundfior som kand være for en 8te aars tiid siden, hvor de da som Løsgiengere blev paagrebne og bragt til Bergen, og da de for Politie Rætten blev examinerede og løsgivne, reyste de Øster atter igien, og der i Bache Sogn opholt sig 6 aar, og siden her og der med Smeede tøy omreyste indtil de omsiider hidkom igien til Sogn afvigte Aar, og der opholdt sig til de sistleeden Som/m/er fick huusværelse i Ervigen, Efter tilspørsel sagde hun ligesom Manden at have eyet 8te børn, 5 døde og 3 i Live, de siste ligesom Manden forklaret haver at have de 2de nu med sig og datteren at tiene hos Capitaine du Vahl, de døde børn er paa de Stæder hvor de har opholt sig, nemlig 1 \ved/ Tinns Sogn, \2den/ paa Echer, 3 i Bergen den 4de med Hesjestad, den 5te med Tonstad i Sirdahlen. de nerværende børn er en Sønn fød i Bergen g/amme/l 12 aar og 1 datter 3 aar fød i Sirdahl efter Comparentindens berettning. Comparentinden sagde det den g/amme/l Kone Anne Pedersdatter er hændes Moder og Mandspersohnen er hændes broder Ved Navn Peder Gabrielsen, som ey har Været i Lav med hinanden, forinden de nu for kort blev samlet i Ervigen, da hændes forklaring derom Var enstem/m/ig som hændes Mand, og ønsket hun at faae et fast stæd at blive paa, at de ey som hidtil er skeed skulle nødes at omreyse efter deres brød og Næring at Vinde, og har de accorderet med Manden i Ervigen om huus værelse for 12 maanetlig da Fogden har tilladt dem at opholde sig der saalænge de skicket sig vel, barnet Axel Børgesen g/amme/l 12 aar forklarede enstem/m/ig om sine forældre føde og Op-1754: 49bhold stæd ligesom de forrige. Derefter blev Qvinde Mennisket Anne Pedersdatter frem kaldet siigende at Være henved 80 aar, fød i Sundfiord, siigende at have havt til ægte en Mand Gabriel Isachsen i Hielmelands Sogn i Stavanger Lehn og nærede sig ved Smeede profesion, og var de gift med hinanden i 40 aar og er det henved 10 á 11 aar siden hand døde i Fiorslands Sogn ved Grændserne Øster efter, og har hun ey noget beviis at fremviise da hun som et fattig Men/n/iske har reyst i Echelands fiorden i Ous Gield siden hændes Mand døde indtil hun kom for en Maaneds tiid kom til sin datter i Ervigen, og sagde hun det Anne Gabrielsen og Peter Gabrielsen begge er hændes børn, og agter ey at forbliVe længere i disse Grændser, men vil begive sig til sin Sønn i byen navnlig Peter Gabrielsen, Ligeleedis blev Mandspersohnen Peter Gabrielsen frem stillet der medbragte Vagt Mæster Lieutnant Bryggers attest under dato 8 Nov: 1754 det hand som ind dømt paa Bergens fæstning i 3 aar har udstaaet sin straf, sigende sam/m/e dag hand blev dimitteret at have udreyst til sin Svoger Børge Olsen i Ervigen og hos ham opholdt sig en 14 dage, og siden hands Moder og Søster Var til stæde værende Var hands agt allene at faae sine Klæder lappet og tilrette hiulpen, og ey Var andre stæder i sam/m/e tiid, indtil hand sist leeden Løverdag 8te dager siden blev af Lehns Manden antastet og til Morvigen hen bragt, og agter hand som tilforn at opholde sig i Bergen naar hand did henkom/m/er, og ernære sig enten at giøre nye Capitulation som Soldat Ved Gvarnisonen eller og som drager at see sig brød forhverVet, da hand og haaber at see sin gamle Moder Anne Pedersdatter ernæret i hændes Alderdom. Fogdens fuldMægtig forlanget examinationen sluttet og de forhørte at dimitteres til nermere hands fore stillelse desangaaende kunde gives, og imidlertiid blev Comparenterne overleveret efter hands Forlangende til Varetægt hos Lehns Manden Anders MorvigenEr det noen som kan bidra med fødslene til barna eventuelle dødsfall eller hvor denne familien ble ut av etter å ha oppholdt seg på Ervik i Åsane.Sønnen Axel ble døpt ved Nykirken i Bergen 30. desember 1740 av foreldrene Borgar Olsen og kona Anna Gabrielsdatter. Faren var da drager og foreldrene bodde i Strangehaven.Oppsettet på familiene blir slik:Gabriel Isaksen fra Hjelmekand i Rogaland død ca. 1744 gift med Anna Pedersdatter f. ca. 1674 i Sunnfjord, nevnt i saken ovenfor. Barn: a) Anna f. ca. 1704, se nedenforb) Peder, nevnt i saken 1754Berge (Børge/Borgar) Olsen f. ca. 1704 gift ca. 1734 med Anna Gabrielsdatter f. ca. 1704 i Odda i Hardanger. Barn:1) NN død i Tinn i Telemark2)NN død på Echer3) NN død i Bergen4) NN død i Hesjestad5) NN død på Tonstad i Sirdal6) Datter tjente hos kaptein du Vahl i 17547) Axel f. 1740 i Bergen, nevnt 17548) Datter f. ca. 1751

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

En aktuell Borgar Olsen finnes på Fintland i Tonstad sogn, Sirdal i perioden 1749-50. Han bodde på en husmannsplass som senere fikk navnet Borgarsletten. Ifølge bygdebok for Sirdal fikk han følgende barn der: a) Ole, døpt 26.01 1749 og b) Marta, døpt 11.10 1750.Bygdebokforfatteren Per Seland skriver videre: 'Hvor Borgar var fra er ukjent. Navnet var fullstendig ukjent i Sirdal før hans tid, og det kjennes heller ikke senere. Borgar Fintland er således den eneste som har hett Borgar i Sirdal efterat vi begynte å få skriftlige kilder. Men navnet fantes på enkelte gårder i Lund [Rogaland] på den tiden, og på gårdene Rannestad og Løland i Bakke (Flekkefjord)'.Personlig har jeg antatt at Borgar Olsen på Fintland er identisk med personen med samme navn som 14.04 1755 ble gift i Hidra sogn, Vest-Agder (trolovet 11.09 1754 og da kalt Borgar Nilsen). Det kunne derfor være interessant å vite om du har ytterligere opplysninger om denne omstreiferfamilien som kan avkrefte at min antakelse stemmer. Den Borgar Olsen som giftet seg i Hidra i 1755 etterlot seg ifølge skiftet etter ham 26.11 1766 to barn av et tidligere ekteskap: Ingeborg (gift m. Ole Evensen - ukjent bosted) og Todne begr. 28/11 1804, 89 1/2 år gammel (Gift to ganger i Hidra sogn).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Vidvei

Ingen døde som passer funnet i 'Døde i Heskestad 1713-1839'Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rune Thorstensen

Da er kanskje dette et av de døde barna?Lenke Mvh. Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Bratland

Hei og takk for svar! Det kan virke som om Borgar Olsen er identisk med han på Fintland i Tonstad. Sønnen Ole f. 1749 kan være identisk med sønnen som døde på Tonstad. Ellers passer datteren Marta f. 1750 godt overens med 3 åringen som er nevnt med foreldrene i Ervik i 1754. Når det gjelder Borgar Olsen som ble gift i 1755 kan dette være samme person, men det er noe usikkert.Mvh.Kenneth Bratland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Vidvei

Det var ikke uvanlig å begrave folk i Tonstad selv om man bodde i Heskestad. Dette har jeg fra senere kirkebøker. Barnet kan altså være begravet i Tonstad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigbjørn Sandsmark

VRI har en Borger Nielsen døpt.25.des.1731.Far Nils Tostensen.Denne er det vel som har kommet til Hidra? VRI har to andre Borger i Sirdal men den ene er fra Løland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Til 7) Borgar som kom til Botna i Hidra er kalt Olsen ved skiftet i 1766. Den Borger du nevner døpt 25.12 1731 var ifølge bygdebøkene for Bakke og Nes fra Bakke i Bakke sogn. Han kom til nedre Fjellså i Nes sogn, Flekkefjord før 1758. Han giftet seg der i 1760 og døde i 1765 på Eikeland samme sted.Til 5) Borgar Olsen gift 14.04 1755 kan ikke være identisk med den Børge Olsen som opptrer på høsttinget 02.12 1754. Sistnevnte var da gift med Anna Gabrielsdatter, mens førstnevnte ble trolovet allerede 11.09 1754.Til 6) Det var (dessverre) langt fra alle som ble oppført i oversikten over begravede i kirkebøkene på denne tiden. I Historisk leksikon står det: 'Påbudet om at presten skulle delta i begravelsen, ble ikke overholdt, og folk begravet selv sine døde uten å melde fra til presten, noe som ble påtalt flere ganger (reskript 18. des. 1751, 8. mars 1754 og 10. mai 1800)'. Jeg vet ikke hva som var tilfellet for Heskestad, men i nabosognene klaget ofte prestene over akkurat dette, og det er vel hovedgrunnen til at oversikten ofte er svært mangelfull i kirkebøker fra 1700-tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Bratland

Takker atter en gang for nyttige tips. Mvh. Kenneth Bratland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.