Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Wendel

[#38404] Hjelsæt Bolsøy Lasse

Recommended Posts

Gjest Lars Wendel

Otte Olsen Hjælset Agatha Lassesdatter Hjælset Anders Knutsen Hjælset Marte Lassesdatter Hjælset Født 1703. Død 1773.Far: Ole Ottesen GujordGift 1731 med:Agatha Lassesdatter Hjælset Anders Knutsen Hjælset Marte Lassesdatter Hjælset Født ca 1710. Død ca 1759.Far: Lasse Hjælset De hadde døtre som het Anne og Berit.Det er derfor fristende å konkludere med at Agatha og Ottes mødre også het Anna og Berit.Vet du?Agatha Lassesdatter var enten datter av Lasse Andersen eller Lasse Knutsen, som begge satt på Hjælset i perioden fra 1703 til 1720. Dessuten: Anders Knutsen HjælsetFødt 17xx. Død ca 1780.Far: Knut HjælsetGift 1732 med:Marte Lassesdatter HjælsetFødt ca 1710. Død ca 1759.Far: Lasse Hjælset Marte Lassesdatter var enten datter av Lasse Andersen eller Lasse Knutsen, som begge satt på Hjælset i perioden fra 1703 til 1720.Vet du hvem som var faren?Og – var Agatha og Marte søstere?Vh Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har noe om Ole Ottesen Gujorden f. ca. 1661, d. etter 1710, og hans forfedre, men vet ikke hvem Ole var gift med.Ole Ottesen Gujorden var fra Hjellset, og nevnes som sønn på den gården i 1666, 6 år gml. Senest i matrikkelen 1687 var han en av tre brukere på Hjellset, brukte da 1 våg og eide 1/2 våg. I 1688 var han kommet til Gujorden, hvor han som en av tre brukere brukte 2 pd., men eide ingenting i den gården. Han var på Gujorden ved manntallet i 1701, og nevnes som lagrettemann 4/12 1710 ved et skifte.Tingbok Fanne otting (Bolsøy) 1/7 1698 fol. 103: Anders Pedersen Jeldset fremkom for retten, og angav å ha solgt og avhendet til sin granne Sæmund Ottesen 1/2 våg fisk odelsgods i ermelte gård Jelset beliggende, som han fra ham og hans brødre sig til forn tilkjøpt haver, på like måte fremkom Johan Ottesen Nere Mork og Ole Ottesen Gujord, og sa å ha solgt til deres broder oven ermelte Sæmund Ottesen hver 10 2/7 marklag fisk odelsgods, i ermelte Jeldset beliggende, så og i retten forklarte Iver Madsen Malov, at hans hustru Ingelef Ottesdtr. har solgt til sin broder, for bemelte Sæmund Ottesen, 5 1/7 markl. fisk odelsgods i Jeldset beliggende, og bekjendte alle, å ha bekommet deres fulle betaling, minste med meste og derfor kjente seg ingen ydermere lodd, del eller rett, der til å ha, og belovede her, så som bortsolgt, fri for hver manns påtale, sin del å kjenne, her for uten eier Sæmund Ottesen like med sine andre brødre 10 2/7 markl. fisk odelsgods så han nu i alt er eiende, som han og selv bruker 1 våg fisk odelsgods i Jeldset. (På samme ting og like før dette ovenstående ble opplyst, ble tidligere sorenskriver Hans Ørbecks 'avsikt' forkynt, dat. 7/12 1677, at Anders Pedersen Jelset skal være bygselrådig over forbemelte gård Jeldset. Så kjøpet fra brødrene Ottesen kan ha skjedd rundt den tid).Ole var lagrettemann også flere ganger tidligere, og i fogderegnskapene for 1699 sees hans lakksegl med bumerke i form av en oppovervendt pil og initilalene 'O O' over (uten punktum i mellom).Han hadde disse barna:1) Anders Olsen f. ca. 1692, gift 21/6 1727 i Bolsøy med Gjertrud Eriksdtr. De bodde på Gujorden. Anders må være død uten livsarvinger innen 1759, for han nevnes ikke blant arvingene til Anne Olsdtr. Talset.2) Ole Olsen f. ca. 1696, gift 1) 27/10 1726 i Molde med Anne Nilsdtr., gift 2) 28/12 1729 i Kleve med enken Anna Pedersdtr. Berg i Kleve, d. 1753. I første ekteskap på Gujorden, i siste på Berg. I begge tilfeller kom han fra Gujorden da han giftet seg. Ole døde 1754.3) Otte/Otto Olsen, trolovet 1731 med Agathe Lassesdtr. Hjelset. Otte kom da fra Gujorden. Kan ikke finne vielsesdato, men den må være uteglemt. De bodde på Hjelset. Skifte 4/6 1760 etter Agathe. Barn: Lasse, Berit og Berit (d.y.)4) Karen Olsdtr., g.m. Sjur Mortensen Stokke. Karen død før 1759. Barn: Morten (Sjursen) Eide, Ole (Sjursen) Stokke, Peder (Sjursen) Lillebostad, Anne Sjursdtr., ugift 1759, Ingeleiv Sjursdtr., ugift 1759.5) Anne Olsdtr. Talset (g.m. Finn Talset?). Hun var enke i 1759, uten livsarvinger. Skifte 3/5 1759 fol. 659b. Søsknene eller deres barn arvet. (En Anne Olsdtr. Gujorden gift 9/11 1730 i Molde med Ingebrigt Amundsen.)Ole Ottesens far var Otte Andersen Hjellset (ca. 1614-ca. 1673). Kone ukjent.Otte nevnes som bruker på Hjellset fra og med kontribusjonsskatten 1644. Han har mest sannsynlig overtatt etter sin far, Anders Olsen. I 1647 står Otte som bruker av 2 våger i gården, av en totalskyld på 4 våger 2 pd. De to andre brukerne, Ole Jacobsen og Trond, brukte h.h.v. 1 1/2 våg 1/2 pd. og 1 våg. Godset var odelsgods, og hver av brukerne var bygselrådig over sin part.I koppskatten 1645 nevnes bare Trond og Lasse med koner på denne Hjellset-gården, Otte må være uteglemt, muligens fordi det foran Trond nevnes en Otte Sigerset (som er en annen Otte).I 5-dalersskatten 1650 er Otte Hjellset eier av 1 våg og Trond av 1 våg.I 1664-66 hadde Hjellset en skyld på 3 våger, altså nedsatt skyld fra 1647, eventuelt er Hjellsetvold ikke regnet med her, men trolig i 1647. Brukerne nå var Lasse Andersen 61 år, Otter Andersen 50 år og Jon Olsen 40 år. Hver av dem brukte 1 våg.I 1657 skattet Otte av denne besetningen: 1 hest, 10 kyr, 6 geiter, 6 sauer og 1 gris.Otte var i 1664 og 1666 bruker av 1 våg. I 1669 står det at Otte Andersen og Jon Olsen eier 2 våger 16 marklag m.b. Gården hadde også to kverner.1673 er siste året Otte nevnes i ledingsmanntallet, året etter er det hans enke. I 1676 sies det at John Ottesen brukte 1 våg sammen med sin mor.Otte skattet nesten alltid som leilending, godset hans var vel ikke stort nok til at fogden fant det formålstjenlig å føre ham blant jordeierne. Men det vites likevel litt om hva han må ha eid i gården etter 1650. I odelsskatten 1677 står det at Johan Hjellset og hans mor sammen eide 1 pd. 19 marklag i Hjellset. Johan Hjellsets søsken eide 1 pd. 5 marklag. Til sammen blir vel dette 3 pd. (lispund) = 1 våg.Otte hadde disse barna som kjennes:1) Johan Ottesen f. ca. 1658. Nevnes fra 1676 som bruker av 1 våg i Hjellset sammen med moren, senere alene, og nevnes som bruker så sent som i 1683. Bodde i 1698 på Nedre Mork.2) Ole Ottesen f. ca. 1660, drev 1 våg av Hjellset i 1687 og var eier av 1/2 våg i gården, var i 1688 flyttet til Gujorden, hvor han drev 2 pd.3) Sæmund Ottesen f. ca. 1664. Han er oppført som bruker av 1 våg i Hjellset i matrikkelen fra 1689 etter broren Ole, og fikk 1698 skjøte fra de andre søsknene på deres parter i gården.4) Ingelef Ottesdtr. g.m. Iver Madsen Malo innen 1698.Om Anders Olsen Hjellset kan følgende sies:I 1596 nevnes Ole Ottersen Hjellset med 2 våger 1 pd. i jordegods og selveie.I 1603 nevnes Anders Hjellset for 1. gang, sammen med Ole (Ottersen). Begge betalte 1 daler i leilendingsskatt.Sakefall 1604: Annammit aff Anders Ollszenn paa Jellszett, for Pouell Michelsen thuende gange haffde steffnedt hannem thill Trundhiemb, och alliguell sadt steffningen offrhørig, Penninge 6 dlr.Sakefall 1608/09: Anders Jelset for hand formidels druckenschab forsømbde Guds Tieniste, pendinge 1/2 dlr.I 1623 skatter Anders Hjellset av 10 1/2 pd. jordegods samt sag etter 20 tylfters kjørsel. I 1633 er han eier av en av Hjellset-sagene.(Alle de ovenstående opplysningene er sakset fra gårdshist. for Bolsøy).Anders Olsen Hjellset står som eier av 3 våger 2 1/2 pd. i odelsjordeboken 1624. Det må være i Hjellset, for hos andre personer er det spesifisert når de eier noe annet enn gården de brukte. Godset han skatter av senere er også bare i Hjellset.I landskatten 1626 skatter han av 11 1/2 pd. (evt. 10 1/2 pd., blekket har sklidd ut). Det tilsvarer sånn omtrent det han hadde i 1624 og senere, for 1 våg = 3 pd. (lispund) (Etter Historisk Leksikon). Dvs. at 10 1/2 pd. = 3 våger 1 1/2 pd.Jordegodset hans veksler litt: 3 våger 2 1/2 pd. i 1624 (odelsskatten), 3 våger 1628-32 (landskatten), 3 våger 1/2 pd. 1639/40 (båtmannsskatten), 3 våger 1 pd. 1639/40-1642/43 (båtmannsskatten). Han skatter også som regel som leilending, selv om han står blant bøndene med odelsgods.Skal jeg tro gårdshist. for Bolsøy så skatter ikke Anders av noe gods før i 1623. Det året skatter også Ole Jacobsen Hjellset for første gang av 1 våg i gården. Før dette, så sent som i 1617, skatter Ole Hjellset av 2 våger 1 pund. Denne Ole Hjellset er mest sannsynlig den ovennevnte Ole Ottersen, som nevnes med farsnavnet så sent som i sakefallet 1608/09, det er også nøyaktig det samme som Ole Ottersen skatter av i 1596. Så kan man lure på om Anders har kjøpt det han eier i 1623, eller om han har giftet seg til det eller arvet det. Var m.a.o. Ole Ottersen Anders' far eller svigerfar? Det er vanskelig å si sikkert, men hvis 'Oluff Paa Jelset' som i sakefallet 1608/09 ble dømt for frillelevned med sin kvinne før bryllupet er den samme som Ole Ottersen Hjellset som i det samme sakefallet av 1608/09 bøtet for å ha slått Trond Myklebostad med en øksehammer i ryggen, så må det i så fall ha vært Oles 2. ekteskap. Men det behøver det ikke å ha vært. Ole og Anders kan ha vært samtidige.Anders er nevnt i skattelistene frem til og med 1643, i 1644 kommer Otte (Andersen) inn i stedet for ham. Anders nevnes ikke i koppskatten 1645, og er trolig derfor død, eller uteglemt slik som Otte faktisk er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Wendel

HeiDette var helt fantastisk.Si ifra dersom du vil ha kopi av mitt Bolsøy-materiale.vh Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Wathne

Under punkt 4) har Svein Arnolf Bjørndal Karen Olsdatter (d.før 1759), gift med Sjur Mortensen Stokke.Vet du om Sjurs far kan være Morten Pedersen Stokke f. ca 1665 på Stokke, Kleive, MR? Jeg har denne Morten (død 1702 på Stokke), gift med Ingelef Sivertsdatter. Barna jeg har er: Peder, Sivert og Søren. Sivert eller Søren kan jo være identisk med Sjur.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Ja, jeg er ganske sikker på at Sjurs foreldre er Morten Pedersen Stokke og Ingelef Sivertsdtr. I mine notater har jeg skrevet Sjur i parentes etter Sivert, og det betyr at jeg har funnet begge navneformene brukt. Sjur hadde også en datter Ingeleiv (Ingelef), som nok er oppkalling etter farmoren.Jeg kunne ellers vært interessert i å få nærmere avklart hvem Ole Ottesen Gujordens datter Anne Olsdtr. Talset var gift med (nr. 5 av barna i mitt oppsett). Var hun først gift med Ingebrigt Amundsen og deretter med Finn Talset, var det Ingebrigt som kom til Talset og Finn som giftet seg med hans enke, eller var kanskje Anne ikke gift med Finn i det hele tatt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Eva Wathne

Mange takk for hjelpen - nok en gang! Når det gjelder Anne Olsdtr. vet ikke jeg svaret, men skal komme tilbake ang. den nøtta.God påske! Hilsen Eva

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.