Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karin Romstad

[#40173] Hjelp til tyding av skrift. Gjelder Adelus Kruchow og Jon Haar

Recommended Posts

Gjest Karin Romstad

Hei, Det ville være fint om noen kunne hjelpe å tyde skriften i dette diplomet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Bragstad

Har du noen adressse til diplomet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Bragstad

Vel, her er en Beta-versjon: Vi efterschreffne Isach paa Gieristadt Mogens Waage, Oluff paa Øffre gieristad, Styrcher paa Næss Joen ibidem, Johans Hoffiskeland, Rolff paa Tøde, och Anders paa Reissem, suorne mendt wdi Waags oc Opdals skibrede, Kiendis och giør witterlig for alle medt dette wort obne breff, At Anno 99 denn 27 Julij, waare wi tilbedenn aff Erlig och welbyrdig Hustru Adelus till Østrom paa denn ene, oc Erlig welbyrdig Joen Haar till Gierisuig, paa denn anden siide, att gaa markegang och skifte Imellom tuende Jorder den ene wed nafn Haahiem den anden Iorden liggendis i for(skrev)ne Opdals skibrede oc sogn, then Ene som forbemeldt Hustru Adelus tilkommer, oc den andre for(skrev)ne Joen Haard, offueruerendis Erlig och welbyrdig Palle Friis till Lundsgaard Kong.Ma:istatis befallings mand i Sogn, men efterdi wi wdi (her er et ord tilføyet over linjen:mellom?) for(skrev)ne tuende iorders Hage fand ingen att(?) skifte, Daa bleffue for(skrev)ne Eiger Hustru Adelus oc Joen Haard saa forligte, att efterdj der skulde wære saa goth som it gods, daa skulde Bøndernis quæg paa for(skrev)ne gaarder, gaa Horn imod Horn, och ingen aff dennom skall fordriste sig till att føre enten till fields eller fraa igienn, førend de louglige tilsige huer andre, oc saa at følies ad, bort oc hiem, Heller haffuer i minde mod Huer andre, om th kunde were forfall louglige paa ferde der icke ens kunde tøffue ein dag eller tho efter -and oc ingelunde giøre huer anden forfang eller skade paa beite(?) i naagen maade, desligeste skall oc ingenn aff thennoen mere quæg føre i Hagen, end Hand Kand føde om winteren paa Hans egen Jord efter Lougenn, Huo som aff Landbønderne paa forscqne Jorder Her i mod i naagen maade enten wed blide eller andenn vold oc mact giør, skall were aff med hans iordt, oc saa at staa i Egerens miskund om hand hannom deenn will igien leye, Neste side: Och ther som hand (overstrøket ord?) same iord igien kand faa for gudt oc goth folkis børrn skyld, lige hends saa som Hand aldrig (!) før haff de borth der paa, Eller Jordeigeren were friit at leye same Jord- till huo hannom Løster, Thill ydermere widnisbyrd setter wi forsqne mend waaris signeter h wnder oc Kierligen tilbeder forbemelde ErLig och Welbyrdige palle Friiss, dette waaris breff med oss at besegle, Actum die et Loco ut Supra: Siste side: Marcheschifte Imellum Haaheim(?) och Dalle udj Opdals schibrede Ao= 1599 d 27.Juli. Tilhører Bergens Museum No 13 Med alle mulige forbehold....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Bragstad

Det ble litt mye jord her, det skal selvfølgelig være _den anden Dalen liggendis i_

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei Tusen takk.Anna Jonsdatter Hård, gift med Trond benkestokk, er nevnt et par ganger i Jens Nilsens opptegnelse,(feks side 578 under tillæg, bla.omtalt som Fru Kirsten Trondsdatters søsterdatter.) Hennes mor er Elisabeth Kristoffersdatter, som var gift flere ganger. (Dvs døtrene til Kristoffer Trondson Rustung.) Elisabeth var gift med Jon Hård, Axel Fredrikson Fridag, og Anders Mowatt.Jo Rune Ugulen viser til at det er usikkert om hun er datter av en Jon Olavson Hård, men merker seg at det finnes en svensk adelsætt Hård, Olaf Pedersson, smålandsk adelsætt som i svensk litteratur er omtalt som Liljesparre. Ref. Artikkel ved Jo Rune Ugulen i NSHT Bind XXXIX, Oslo 2004 'Kring ætta på Ornes og mel i mellomalderen, samt noko om Rane Jonsons etterkommarar og slekta Hjerne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Med all respekt for spennende fakta og nye vinklinger som Karin Romstad bringer til torgs, her må det da være en sammenblanding av to ulike Anna.Else Tronds datter Anna som hun hadde med Jon (Nilsson) Haard, bør være født på 1570-tallet og var gift med Palle Friis.Trond Benkestoks hustru Anna døde 1569 om jeg husker riktig. Om hun var datter til Jon Olson Haard, vet vi ikke, det finnes flere hypoteser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Vedk. Jon Hård, hvis hovedgård var Store Gjersvik.Fra Sunhnhordland tingbok 8 1662.Fol.14 a, inneholder vitnesbyrd om Fru Welb. Dorette Friis 'Om hun Iche Er Odelssbaaren Till de Haarers og Kruekauffuers goedsz hvor det findes, og Haffuer Ret det at Indløse, och J Synderlig Hendess Sal. Morbrodrs Sal. Joen Haars Hoffuetgaard Stoere Gieressuig, (sitat slutt) med underliggende gods som han hadde pantsatt til Sal. Søren Rasmussen, og som ble innløst av Sal. Axell Mowatt. Fol 15 a. Fru Dorette Friis er datter av Sal. Welb. Palle Friis og har en bror Lars. I fol 15a nevnes en rekke eiendommer som hadde tilhørt gamle Jon Haar og som hadde fulgt hans kone Else Tronds etter hans død. Av fol 14 b. framgår det at Dorette Friis hadde bodd en stund hos sin tante Else Kristoffersdatter da foreldrene reiste til Danmark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Jeg tar med en ref. til. I tingbøkene for Sunnhordland framgår det at det oppstod strid om opphavet til mange av eiendommene til Axel Mowatt. (Hans oppkjøp av eiendommer og innløsing av pant medfører at det er vanskelig å vite hva han opprinnelig kan ha hatt odel til). Men i Tingbok nr. 9, fol. 7a, fremgår det at Anna Johansdatter Aga, svigermor til Ingebricht Hommelvig, hadde hatt Gjersvik i pant i ca 30 år fra Sal. Welb. Jon Haar den unge, som Sal. Welb. Axel Mowatt hadde gjenløst for 16-18 år siden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til 5. Hei igjen kanskje du eller andre kan hjelpe meg å se hvilken velbyrdig Adelus dette gjelder. (Har forresten etternavnet mitt fra Tysfjord, min bestefar, Johannes Martinsen Romstad kom fra Tysfjord)Av innlegg 8 og 9, kan vi oppsummere det slik. Elsa Trond var gift med Jon Hård den gamle, hvorvidt hun er mor til Jon Jonson den yngre, vet jeg ikke. Gamle Jon Hård har en søster som var gift med Pål Friis, far til Dorette og Lars.Jeg antar at det er Jon Jon Hård den yngre som har bodd i Øystese. Her er linken:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til 8.Her ser vi en gjeldssak mellom Elsa Tronds og Søren Rasmussen, Fosen i Trøndelag, Ref. Norske rigsreg.5 bind 1619-1627LenkeTil 10. Denne velbyrdige Adelus, er repr. ved sin fullmektige Botolv Knutsen. Saken gjelder blant annet Øvre og Nedre Vik i Øystese, gården Øystese som velb. Adelus og medinteressenter eier, og Tjosås som eies av velb. Oluf Bildt. Ærlig og velaktet Anders Jørgensen er også nevnt.Noen som kan hjelp og identifisere noen av de nevnte personene, og eventuelle peke på mulige forbindelser til velb. Adelus. (Pål Fris var sannsynligvis bosatt i en periode på Øystese.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Her har vi sønnen til Axel Fridag,Hans, som hadde vært verge for avdøde Christoffer Dal sine barn.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Anna Kruckow, datter av riddaren Johan Krukow, enke etter Jon Olsson Teiste på Kroken, død ca 1555, gift 2 gang med Anders Nilsson (Tornekrans) på Kroken, hvis jeg forstår ref. riktig.Ref. Jo Rune Ugulen. Bidrag til slekts-og person historiske utgreiingar i Sogn. 1. Kring Amla-godset I Sogndal. NSHT bind 4, Oslo 1988.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

John Olson Teiste og Anna Krickow til Kroken i Hafslo:* Ole Johnson Teiste, f. kring 1542, busett Bjelland i Kvinnherad* Hans Johnson Teiste, f. kring 1645, busett Fet i Hafslo* Karen Johnsdotter Teiste, f. ??, gift med Anders Christenson, borgarmeisteren i Bergen. Andre gong med adelsmannen Henrik Munn/Mund til Iden (Io i Herdla skipreide).* Gudrun Jonsdotter Teiste, som var gift med Jørgen Pedersson (Staur).* Finn Teiste, som døydde 1570, er også ein mogleg son av Jon Olavsson og Anne Kruckow. Og han er moglegvis identisk med Finn på Linde i Kvamsøy som er nemnt i 1563, og som då er den absolutt største jordeigaren mellom 'bøndene' i Sogn.Ref. Jo Rune Ugulen, Bergen, 23.10.2006 i et annet tema om Teiste.Anna Kruckow eide i Hovland, i Ullensvang, det gjør også barna til Johans Torgilsson Aga. Johans Torgilsson Aga eier i 1620 bl.a i Skeie i Kvinnherad i Nils Bengtsson sitt bruk. Er det noen som kjenner til etterkommerne etter Bengt Hår?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Bengt Hår er ikke tidligere nevnt i denne debattråden. Hvordan har han sammenheng med personene i denne tråden ? Jeg kan godt si litt om ham, men da må det være relevant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei Tore.Det er mulig spørsmålet ikke er relevant for debattråden, men i mitt hode er det relevant.Det er vel lite sannsynlig at det er så mange Hårslekter i Norge? Forøvrig vises det til at Anna Kruckow makeskifter med Jon Hår, jf. innlegg 4 vedk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er mulig det fantes to personer med nokså like navn, en Bengt Hår på Vestlandet og den ellers kjente lagmannen på Opplandene, Bengt Andersson Hård (Hord, Haard mv.). Sistnevnte har svensk bakgrunn og førte våpen med tre bølger. På grunn av våpenligheten antar jeg at han var bror til væpneren Christoffer Andersson til Jomfruland, hvis felles slekt jeg har valgt (i 1989) å gi navnet Bølger av Jomfruland. Det er skrevet ganske mye om Bengt Andersson Hård og hans ekteskap og etterslekt i NST, f eks bind IX og XXXVf.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Hei igjenTusen takk for informativt og hyggelig svar.Mvh Karin Romstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.