Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Karin Romstad

[#40909] Diplom av 1588- hjelp til å tyde tekst

Recommended Posts

Gjest Karin Romstad

Hei kan noen hjelpe meg å tyde teksten på dette diplomet fra Varaldsøy.Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Bragstad

Jeg skal gjøre et tappert forsøk (er litt vrien flere steder): Thiss bekiende vj eft(erskrev)ne Anders pedersøn y øgehaffe Lensmand vdj strand- barms skiprede Od Tollindsøn paa Akre. Samson Farthensøn paa store Kinge (Linge?) Tosten olluffsøn paa Berring Eid.ynosen LagrettMend Thi giøres alle vitterlige med dhs vort obne breff aff Anno 1588 dhen 26 Maij var vij med menige almue forsamllett paa strandbarms Kirke gaardt hørd oc saa att Erlige oc velforstandige Mand Oluff Ellingsøn paa østhuus y Varilsøø Kjerkesogn(?) fremkom oc var begierende det sanfærdig Vidnisbyrd om en Jordepart ij f(orskrev)ne østhuus. Fremkom en danequinde wedt naffn Elyen byrgsdaatter salig Michill haffuerdsøns Effterliffuersche oc bekiendt thee offintlick baade sin salige Mands ordt oc sin Egen som hun y sandhed aff(eii?)ste att høstru Inge som var føedt po Talga oc kom siden till ...landt søgte oc filld(?) j pd ij landskyll tridie huer aar y forne østhuus, oc bleff paa samme Landschylldt indestaaende oc ..ollett sa.. lenge dett kom till j (pund?) derfore ville hendes arffuinge ... huer sitt ..ad endog th kom ey enne paa thet anpart ved j sch(?) ij-tredie huer aar. Thj de var iij brødre. Dagfind, odt och askell, de iij brødre aathe alle tillsamen dett pds booll. oc er thse erlge Mandtall. Dagfinds den første. Odt den anden.Agatta(!) den tridie. Agatt haffde en brod hedt oc Dagfindt. den sin broder arffuede hun Thj hand døde baere 16 ..(?) Oc agatt haffde en daatther ved Naffn Gudron. Gudron haffde en broder ved Naffn Sørendt. den samme arffuede sin fadermoder Gudron haffd aff sig en Søn ved Naffn Oluff oc det er den samme Mand som vitnisbyrd søger oc begier. At saa y sandhed er som forschreffuet staar bestaar vj forne mend medt vore indsgler under dette vort obene breff datum vtsup®a.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiTusen takk. Det er ikke hver dag jeg er på nett om sommeren, men dette er jo bare fantastisk. Samson Fartegnson på Linga. Odd Tollindson er jeg usikker på, har ikke sett navnet Tollind før. Det mest forbløffende er jo opplysningene om hustru Inge (Inga)som var født på Talga. Regner med det er Rogaland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Kan det være den Odd Tolleivson som er nemd på Norheim/Etne: 'Odd Tolleivsson er nemnd i eit dokument frå Fjelberg i 1558 (DN bd, X nr. 753)'Det skal stå noe om dem i Etnesoga II, s. 362.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til 4Jeg tror også at det må være en forvansking av Tolleiv, og at det er her er snakk om Odd Tolleivson. Andreas Peterson, antar jeg er fra Øyerhavn. Kanskje noen kan identifisere Torstein Olafson, Berring? Når det gjelder Oluff Erlingson, har han blant annet et barnebarn, som heter Gotskalk Nilson. Så står det 3 brødre, Dagfin, Odd og Askjell. Spørsmålet er da om Agate er datteren til Askjell. Jeg har en Agate Askjellsdatter for hånd, men jeg må se om jeg kan finne ut av broren Dagfin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Odd Tolleivson på Norheim i Etne var sønn til Tolleiv på Norheim. Odd var bestefar til Tolleiv Bjørnsen Norheim. Odd var lagrettsmann og er nevnt som bruker på Norheim i 1558. Kilde Etnesoga I

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Vedk. hustru Inga født på Tolga i Rogaland. Datter av rike Torstein Askjellson. Dvs. Torstein Askjellson (ca 1440-e 1516) har bodd på Tolga, iallefall har mor til Inga bodd der iom at Inga er født der. Dessverre står det ikke hvor Inga flyttet til. Hustru Inga var gift med Sigurd Matson på Tolga. 2 barn nevnt i 1534, Børge og Amund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Du går litt fort fram her nå, Karin. Hustru Inga kan godt være datter av Rike-Torstein, men det står ikke i dokumentet at hun var det. Det faktum at hun var født på Talgje styrker ikke umiddelbart identifikasjonen, siden vi ikke kjenner til at Rike-Torstein bodde der. Hadde derimot hustru Inga vært den samme som konen til Sigurd Matsson på Talgje, ville det vært med på å forklare hvordan Sigurd fikk hånd om Talgje. Problemet er bare at denne hustru Inga bare var født på Talgje, det står uttrykkelig at hun kom til en annen gård - og det står også i dokumentet hvor hun flyttet, det er bare en av delene som Per ikke har klart å transkribere. Jeg er ikke så stø i gårdsnavnene i området at jeg vil gi meg ut på en transkripsjon her, men for meg ser det ut til at hun kom til Nevland, et gårdsnavn som i hvert fall finnes i Rogaland, selv om det ikke ellers er kjent som hustrugård. (Det kan faktisk også stå at hun kom til Nederland, men det er mindre sannsynlig ut fra skrivemåten). Ellers er Pers transkripsjon grei nok - gårdsnavnet på den siste lagrettesmannen skal nok være Berig=Berg, ikke Berring, og det kryptiske Eid.ynosen som følger rett etterpå skal være Eidsyuorne altså edsvorne lagrettemenn. Også de øvrige ordene som Per gjengir med åpne prikker finnes i dokumentet, men det dreier seg om landskylda, ikke om slektskapsforholdene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

HeiTakk for innspill. Jeg er enig i at jeg nok går litt fort fram, og selvfølgelig kan det finnes flere hustru Inga, men er det så sannsynlig? Jeg har tatt forbehold under temaet om rike Torstein Askjellson, men Inga er et sjeldent navn og denne Inga kan iallefall knyttes til både Talgje og Øvsthus i Hardanger. Hvis det er Berge i Strandebarm, er det også interessant hvis Ingeborg Skunda er en Sevatsdatter. Er pt på mitt andre bosted og har ikke mine notater for hånd, men har idag vært på biblioteket og lånt gards-og ættesoga for Strandebarm. Så jeg kommer tilbake til saken. Men det ville være fint om noen kunne hjelpe til å identifisere Nevland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Jeg tar fortsatt et lite forbehold om lesningen min av Nevland, men du finner Nevland både som Gnr 17 i Gjesdal og, mer sannsynlig, som Gnr 55 i Egersund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

(5) Oluf er der på følgende Ber- gårder i Sunnhordland og Hardanger i 1563, iflg manntallet,Oluff po Berg Østensø sogenn Oluff po Beruenn Wluangs sogenn Oluff po Berge Røringdall sogenn Oluff po Berg Stranduig schipreidtt Oluff Arnnesenn po Berg Strandebarm schipreide Oluff Thorbiørnsenn po Berg Strandebarm schipreide Oluff po Berethuedt Feønn schipreidtt Oluff po Berg Strandebarms kircke Oluff po Berge Fuse kircke Torstein:Thorstenn po Berøenn Feønn schipreide Thorstenn po Bledenn Wluangs sogenn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jo Rune Ugulen

Det står Nettland, ikkje Nevland. Rimelegvis er det gnr 29 i Kvinnherad (etter Rygh), i Hatlestrand sokn, som jo også tilhøyrte Strandebarm skipreide.Elles vil eg vera varsam med å tolka det som eit faktum at Inga var fødd på Talgje. Ei opplysning i eit brev frå 1588, basert på 'hearsay', er i tynnaste laget. Eg trur neppe det er rom for å leggja meir i det enn at hustru Inga kom frå Talgje til Nettland, og det kan jo høva godt med at ho då var enkje etter Sjur Matsson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Løberg

Takk for nyttig korreksjon. Jeg kjenner ikke størrelsen på Nettland, men jeg hadde visse problem med å passe Nevland inn som hustrugård.Støtter ellers skepsisen din til kildeverdien mht fødested. Det er likevel grunn til å merke seg opplysningen, noe må det jo ha ligget i den. Ellers ville det jo vært fullgod identifikasjon å vise til hustru Inga som flyttet fra Talgje til Nettland.Har ikke tilgang til Steinnes sine artikler her, men er det de samme arvingene det snakkes om i dette brevet som de som vitterlig var hustru Ingas arvinger hos Steinnes?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til 12. Hva mener du med 'hearsay'? Det kan jo ikke være så stor tidsforskjell,dvs fra Inga Torsteinsdatter levde til Elin Birgersdatter som er omtalt som enke i 1588. Regner med at Elin Birgersdatter var gift med Mikkel Håvardson på Øye, nevnt feks i et diplom av 1570.Lenke Til 13 Ja, etterkommerne eier i både Nettland og Øvsthus. Jf tema 35568/35349 vedk. rike Torstein Askjellson og Ingeborg Skunda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jo Rune Ugulen

Det at det ikkje naudsynleg er tale om så stor tidsforskjell er forsåvidt sant nok. Men opplysninga om at ho var fødd på Talgje er berre ei bisetning, og har ikkje nokon relevans for det som er hovudsaka i det som vert sagt, nemleg at ho åtte landskyld i Øvsthus tredje kvart år. Det er dette som er det sentrale. Ikkje at ho ikkje kan vera fødd på Talgje, men ein skal vera varsam med å ta det som eit faktum.Elles er brevet interessant nok det. Opplysninga om at tre brør Dagfinn, Odd og Askjell åtte landskylda saman, gjev dessutan rom for tolking. Askjell kan vera far til Rike-Torstein som igjen er far til Inga. Det forklårar greitt kvifor ho berre får landskylda tredje kvart år, ettersom arvingane etter dei andre to brørne tek den dei andre to åra. Dagfinn ser ut til å vera far til ein Odd som igjen er far til Agata, som då altså er ei Agata Oddsdotter. Med meire. Nok ein gong får ein altså underbygd at Rike-Torstein ikkje har noko med Voss å gjera, men snarare må søkjast i Sunnhordland eller Ryfylke.Rike-Torstein kan for den saks skuld godt ha budd på Talgje, utan at han har ått noko i den garden. Og hustru Inga kan godt ha vore fødd der (men eg vil ikkje ta det som eit faktum). Det er vel ikkje noko som indikerer at Sjur Matsson har hatt noko rett til Talgje, så bustaden der kan like gjerne ha kome gjennom kona.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Til 15.Takk for svar. Ifølge A.Steinnes døde Inga Torsteinsdatter ca 1540.Det er altså 3 brødre, Dagfinn, Odd og Askjell, og tidsmessig kan det være Askjell som er far til Torstein og Gunhild. Nå finnes det en samtidig Dagfinn Torsteinson på Øvsthus, nevnt i eldre dok,ca 1449 gift med Margreta Håvardsdatter. Men slik jeg har forstått det var det hennes far Håvard Arnvidson som hadde eid i Øvsthus. Jeg har forøvrig lurt på om Håvard kan være bror av Magnhild Arnvidsdatter. Men kommer tilbake til dette etter morellesesongen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Iht. et diplom datert 1460(Kvinhered)kungjør Kristina Roaldsdatter at Dagfinn Torsteinson hadde innløst gården Øvsthus, som Øystein Arneson hadde utsatt og som nå tilfalt Marita Håvardsdatter.Dagfinn Torsteinson kan da ha en bror som heter Askjell Torsteinson og en bror som heter Odd Torsteinson. Askjell Torsteinson kan ha vært gift med Ragna Berdorsdatter, og være foreldre til rike Torstein og Gunhild.Lenke Håvard Arnvidson hadde iht til et diplom av 1449 pantsatt Øvsthus til Birgit Jacobsdatter, gift med en Henrik, to sønner hvorav Tomas er nevnt. Margreta Håvardsdatter kan være datter av Håvard Arnvidson, og kanskje søster til Torgeir Håvardson, som er nevnt sammen med rike Torstein Askjellson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Kristina Roaldsdatter kan være den samme som er gift med Gunnar Jonson, som iht. et diplom av 25.08.1479 kjøper jord av Eilif Olafson i Sondedal og hele gården Lofanger i Tjellesund i Throndenes (Senja).LenkeEilif Olafson, kan være sønn av en Olaf Arnvidson nevnt på Torsnes, Jondal, dvs en bror av Håvard Arnvidson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Korreksjon til site avsnitt i 17.Håvard Arnvidson hadde pantsatt Øvsthus til Birgitta Jonsdatter, og det godset som Håvard Arnvidsson eide i Norge skulle følge Birgitta Jonsdatter inntil hun fikk igjen like mye gods som svarte til det hun hadde gitt Håvard.Iht diplomet av 20 oktober 1449, DN IV nr.911 representerte Øystein Arneson Margreta Håvardsdatter, kona si, og Harald i ombud for Tomas 'Hæniksson' og brødrene hans, stesønnene hans. 'Hænik' og Birgitta hadde oppebært landskyld av Øvsthus i mange år, og Birgitta og 'Hænik' kunne ikke bevise at skylden var større enn det de til nå hadde fått i landskyld.Dagfinn Torsteinsson hadde løyst inn Øvsthus for 8 kyrlag, som Øystein Arnesson hadde pantsatt for husebot i 'Sauderine', som Jo Rune Ugulen ikke har klart å identifisere. Dette iht Jo Rune Ugulen sin transkipsjon av diplomet i hovedoppgaven.... alle the knaber ther inde och sædescwenne, sak nr. 141, side 158.Da tror jeg at Håvard Arnvidson er far til både Margreta og Torgeir, som er i sak med Torstein Askjellson, om eiendommer på Jæren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.