Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#42382] Hans (Ollufsen) Strømøens Etne- og Ølen-slekt

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

BRITTE (OSVÅG, ETNE),sl. Askild Ousvogs i Etne, som var død, men hadde etterlatt segsønnen Mons Ask. Æraas,sønnen Johan Ask. Qualvog,sønnen Sl. Olle Ask. Førdals sønn Olle og Mathias Hixdall,datteren Mari Askildsdatter, sl. Even Hansen Støles, død, men hadde etterlatt seg barna Aschild, Tørris og Britte,(Etnesoga II s 320; Eivind Hansen f 1639 d 1690 på Støle. Gift med Mari Askjellsdtr FØRLAND i RYFYLKE, d 1694 på Støle. Kan det bety at Britte og Askild bodde på Førland?)Skifte etter Mari Askildsdtr: 'Skiftet er datert 7. juni 1694, og avdøde var død '14dage efter Paasche'. Hun etterlot seg barna Adschild, 18, Hans, 14, Torris, 8, Anne, 12 og Brite, 11 år. De var Evinds-sønner og døtre. Som formynder står 'Fader- og Moder broder' Elling Røg og Mathis Hixdal.'datteren sl. Anne Askildsdatter, Tollef Ousvogs, død, men som hadde etterlatt seg sønnen Rasmus Brochenes. (BROKENES er nabogård til STRØMØE)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

GIERTRUD (FJØSNE, ETNE)sl. Abraham Fiøsnes, død, men hadde etterlatt segsønnen Gunder Lien i Ølen,sønnen Osmund Kalve i Vichedal,datteren Maritte (Sørem), Pouell Sorimbs,datteren sl. Kari, sl. Johannes Haalands, barn.Det er ingen opplysninger om denne slektsgrenen i Etnesoga II utover at Abraham Larsson var bruker på Fjøsne i 1635 til han døde i 1661, og at han var gift med Gjertrud, nevnt i 1645 og død etter 1676. De hadde den vanføre datteren Imgeborg, så de øvrige barna må ha vært flyttet. Døtrene Maritte og Kari eller deres ektemenn er ikke nevnt under Søreim og Håland i Etnesoga II. Skal sjekke etter 1700.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Roger Fossum

Til (2). I den forbindelse kan nevnes at under Færås, Sveio II, side 66, nevnes ikke Mons Ask. Æraas, som er nevnt i skiftet men:3. Anders Askildson Osvåg, Etne, var 32 år gl i 1665, men i 1701 var han vorten 75 år, og greidde å svare skattane då. Han var såleis bra velståande. Han døydde før 1704. Han var bror til Johannes A. Kvalvåg. Gm Marta Eivindsdtr. Nordskog. Kjende born: a. Synneva g Lokna. Marta g oppatt med Sjur J. Færås.Anders bygsla garden i 1657 og var brukar til 1701 då han gav frå seg halve garden som då vart delt. Dei to bruka kallar me bruk A og bnr. 4.BRUK A. HALVE GARDEN Anders var framleis brukar til han døydde. Enkja hans var brukar i 1704. I 1657 fødde han 2 hestar, 8 storfe, 3 smale og 2 geiter. Han var lagrettemann.4. Sjur Jørgenson d 52 år gl i 1734. Gm 1. Marta Eivindsdtr., enkja etter føremannen. Barnlause. Marta d 87 år gl i 1732. 2. Gunvor Torgjersdtr. Eilerås f ikr 1699. Born: a. Andrine ?, nemnd i skiftet etter faren. Gunvor g oppatt med Pål P. Færås.Sjur tok over bruket då han giftet seg med i 1704. Han var brukar så lenge han levde. Enkja sat med bruket til 1737. Han var lagrettemann.Mvh Roger Fossum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hei,omtrent samtidig har vi fått endelig avklart at 'Anne Ingemundsdatter' (1) ikke heter det, men som vi den siste tiden har trodd var hun gm Ingemund Fossa. Altså ser det ut for at alle barna i Hans Strømøens søskenflokk trolig har hatt samme foreldre; en Olle eller Olluf, men hvem var han? Bodde han i Etne, siden de fleste barna var bosatt der, eller...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland
Lenke Mener dere at Mons Askildson Æraas (2) (slik han er nevnt i skiftet), skal være Anders Askildsen Færaas?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Ja.Det jeg har skrevet av fra skiftet er 'anders Feraas'. Jeg skal for sikkerhets skyld dobbeltsjekke dette.Arvingene slik de nevnes i Lenke (2) er lett redigert i forhold til lista i skifteprotokollen, slik at det blir mer leselig. Originalen inneholder både gjentakelse og overstryking.I manntallene fra 1660-åra og 1701 finner vi Anders Færås, men uten farsnavn her også. Selv om det ikke står farsnavn på noen av barna til Brita i skifteprotokollen, er det ingen grunn til å tvile på farsnavnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Norodd Hagenson

Et lite feilskjær i mitt forrige innlegg: 'Sl. anne aschildsdatter' er nevnt med farsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjarne Hollund

Mulig debatten om Hans Olson sin far hører hjemme i tema 42130. Der mente Norodd Hagenson at han kanskje kunne finnes i Etne-området, ettersom flere av søsknene bodde der. Her er nok et mulig Etne-spor.Simon Steinsbø i Sveio-boken skriver følgende om eierforholdene i øvre Valo:'Første gongen me høyrer om eigarane av bondegodset er i ei odelsjordebok frå 1624. Då eig Ola Håland i Etne 1 tønne 4 spann korn i garden. Kven som åtte resten veit me ikkje. I 1646 er eigarane av heile bondegodset nemnde. Ola Straumøyno åtte 15 mrk. smør 1 vett korn. lars Austrheim i Etne like mykje. Det er godt truleg at desse to er brør og har arva like mykje. Vidare åtte Tore Håland i Etne 6 mrk. smør og Sjur Skromme i Skånevik 10 spann korn. I 1649 er det sagt at Lars Austrheim og medarvingane hans var eigarar.'Vi finner ingen Ola Straumøyno på denne garden i 1646. Har vi her likevel faren til Hans Straumøyno?MVH Bjarne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Ole Håland kan være indentisk med Olav Persson, bruker på det ene bruket på Indre Håland 1600-1638. Elling Johannesen kom etter han her.Lars Austrheim kan være identisk med1) Lars bruker 1605-1637 på Østrem, eller2) Lars Rasmussen (1602-), lagrettsmann, bruker 1628-1670(to ulike bruk)En Tore Håland var bruker på et av brukene på Ytre Håland fra 1636-1638.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Kanskje en løsning:Tingboken 1663, 7. mars Litledalen i Etne. Olav Taraldsen stevner sønnen Johannes og Thomas (Ståle Dyrvik skriver at han også kan være en sønn av Olav, men det er usikkert). Faren påstod å eie den jorden de to drev. Han ville benytte eiendomsretten til å få de to oppsagt og selv gå inn som bruker igjen. Mot Olav møtte Samuel Bonde og Hans Bugge. Johannes og Thomas vant saken, men Johannes, som siden kan ha benyttet navnet Hans, flyttet i hvertfall fra bruket i 1663, han orket ikke lenger striden. Faren Olav var nå kårmann.Olav var gm Brita, n 1645. Thomas med Sønneve, med datter eller tjenestepike Anne i 1645.Nå gjengir jeg tinboken, men det står en god del om Olav og Litledalen i Etnesoga I.'Samme Dag Waare Wi Atter Forsamblet paa Lille Dale i bette. Schibrede, Retten att betienne, Neruerende Ko. Ma. F. Erlig och Wellforstandig Mand Jffuer Knudss, Aluold Bircheness Lenssmand Och gaatt folch Fleere, Till Huilchen Tid och Sted Haffde Olluff Tarildss lilledale med Slodz Citation Ladet i Rette Citere Johans Oelss och Tomas Oelss Lilledale, For den Jordepart de bruger som hand Sig schall Haffue Tillhandlet, Och Efftersom hand Er boesliden, Formeentte hand at de bør Rømme Och Hand brugen at bør till Træde, Och Till At beuise hans Rett med, Da Frem lagde hand Nogle gl. Breffue och Copier, Huor Aff Wi Jngen Vnder Rettening Kunde haffue till Denne Sags Opliusening, Fremblagde der Nest Jt Løssnings Breff, Mellende Att Olle Tarildss har løst fra Rassmus graffuelsetter - 1/2 løb S. 2 Spd Korn. liggende udj lille Dale, Dat. d. 14. Apr. 1649. Och for det Andet fremblagde Jt Mageschiffte Breff Dat. d. 14 Apr. 1659. Formellende At Olle Tarildss haffde Wed Mageschiffte till schifft Sig udj Lille dale, Fra Suend Aassemb i Schaaneuig schibrede Jt pund Smør Jttem Jt Halfft pd pandtegoedz ibm och Jt Spd Korn, summa - 1 løb S. 3 Spd Korn, Huilchet Olle Formeente Att bør Dømmes Sig Till Brug och besidelse, Med Forn. Steffning Waar i Rette Steffnt, Hederlige och Wellerde Mend Hr. Samuell Bunde och Hr. Hans Buge, At Suare Till En Byxell Sedell, Jttem at Frem Wise Deriss Ad Kompst till Jt Halfft Mands Werch i Wessbosta, Huor Jmod att suare Møtte Først Forn. tuinde Jndsteffnte Tuinde Mend, Och der Nest paa Hr. Samuels Wegne, Møtte Studiossus Annenias Bugge, Jttem Hederlig och Wellerd Mand Her. Hans Bugge, Bleff aff Hr. Hans Bugge Fremblagt Jt Kiøbe breff Dat. d. 6. Junii 1599. Formellende at Olle Ormss haffde da Soldt Till Sal. hr. Niels Bugge - 1/2 løb S. och - 2 Spd Korn, udj Lille Dale, - Noch Fremlagte Jtt Andet Breff Dat. den 12. Februarii Anno 1612. Liudende Att Johan, Laurss, och Joen Walgardsønner Helleland, Haffde Soldt Till Sall. hr. niels Bugge, Siuff schiellings Boell i Lille Dallen er For det Tredie och Fremblagt Jt Kiøbe Breff Dat. d. 1. Maii Ao. 1627. Liudende Att Anbiørn Wettestøe och Aslach Røgk Da Har Soldt Till Sal. hr. Hans Nielss Bugge Jt pund Smør och - 1 Wogen Korn, udj Liden Dale, Aff Huilche Forn. Her. Hans Bugge och Hans Fader, Sal. Hr. Niels Bugge, Forn. Hr. Hans Hanss Bugge er Den Tredie Mand. Giør Ald hans part i Forn. Dale Tillsammen Smør - 4 pd. 6 Spd. Korn, Noch Er udj samme Gaard Forn. Olless part 1 løb Smør - 3 Spd Korn, Huor Aff Seeis hr. hans bugges part er Størst, Saa Hand Effter lougen er Byxell Raadig Offuer Ald gaarden, Och Olle Tarildss, Huerchen Effter Formeening kand beuise Att den part hand har Sammen samlet, Nogen tid har Fuldt Byxell, Eller Weret Fra den Anden part Vdsteent och Reentt, Der Fore Wiste Wi Jche Jmod Lougen At Vd Dømme Forn. Tuinde Mend, Och Till Dømme Citanten hans part som Saaledes Er Sammensanchet vt supra och Vden byxell, Førend At Saa meget eller Meere i samme Jord bliffuer Louglig Ledig, Da Bør Olle Tarildss Att Were Den nest For Nogen Fremmet, For billig Byxell Om hand Den da behøffuer eller begierer.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.