Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Frode Johansen

[#42696] Innsyn i Kriminalsaker - Politiets etterforskningsdokumenter -Sperregrense

Recommended Posts

Gjest Jan Frode Johansen

Jeg skriver dette innlegg fordi jeg sitter igjen med et stort spørsmålstegn: Hvordan kan man få tilsendt etterforskningsdokumenter fra politiet så sent som i 1970(Isdalsaken)til fullt gjennomsyn m.o.a til bruk for roman eller forskningsarbeid,mens henvender du deg til Arkivene er det lagt ut sperregrense?Er ikke dette litt merkelig.Jeg har kjennskap til folk som t.o.m har eget kopisett av politiets etterforskningsdokumenter.Politiet er forholdsvis velvillig dersom doklumentene brukes til avtalt formål.Noen ganger avslås en slik henvendelse, men da begrunnes det ofte nærmere.Jeg selv,som dere sikkert har oppfattet har mange jern i ilden(kanskje for mange!),jeg skriver bok om så smått,hobbyer som ,slektsgransking,kriminalogi,skriving av bok osv. Får ikke de 24 timene til å strekke til!Men til saken.Jeg får sannsynligvis tilsendt etterforskningsmateriale snart,primært for å skrive evt.kriminalroman,dels p.g.a interesse for slike saker.Derfor er jeg litt overasket over at arkivene har vel en klausul på 60 år i private saker og 80 år på kriminalsaker(Offentlige saker). Hvordan kan det da ha seg at politiet låner dem ut-mens arkiver ikke engang kan gi en innsyn?Er det spesielle regler for Arkiver? Kan de overprøves av vedkommende politidistrikt for dispensajon?Intressant¨å høre svar fra noen som har fakta.Blid morgenhilsen fra Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Du kunne jo begynne med å lese ditt eget tema fra i fjor:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest B. Gredeli

Til 1: Forstår jeg deg rett - har du avtale med Hordaland politidistrikt om at de skal sende deg 'etterforskningsmateriale' fra Isdal-saken fra 1970?Dersom dette er korrekt har jeg enda et spørsmål: Er tillatelsen i så fall begrunnet med at du a) skal skrive kriminalroman, eller b) har 'interesse for slike saker'?Mener du at Riksarkivaren nekter kompetente forskere innsyn i klausulert materiale? (Det er Stortinget som har definert begrepet forsker i denne sammenhengen.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Spørsmålet gjelder ikke kun Isdalsaken men generellt.Jeg forstår det slik at det er 80 års sperrrefrist for kopisett i kriminalsaker ved arkivene. Jeg ønsker forøvrig ikke gå inn på hvilke instanser som jeg har kontakt med vedr. kopisett som jeg sannsynligvis får utlånt. mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg ser av linken til Nedrebø fra ifjor at det stilles krav til forskerkompetanse for å få innsyn.Et slikt krav reiser derimot ikke nødvendigvis Politet da jeg har kontakter som politiet VET om som har EGET kopisett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Tilgangen til klausulert arkivmateriale styres av lov. Se Forvaltningslovens paragraf 13 om taushetsplikt: LenkeForskriftene til forvaltningsloven gir Riksarkivaren adgang til å forlenge taushetsplikten.Arkivloven har bestemmelser som går på oppbevaring og sikring av originalmaterialet.Jeg skal i morgen, som statsarkivar i Bergen, ta kontakt med Hordaland politidistrikt for å få opplyst hvilken utlånspraksis man der måtte ha lagt seg på i forhold til forvaltningsloven og arkivloven. Jeg har jevnlig hatt kontakt med dem, og ville bli meget forbauset om man deler ut klausulert materiale eller originalt arkivmateriale til enhver som viser intersse.Stortinget har i lovs form gitt føringer for hvem som skal kunne få forskerinnsyn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Til delspørsmål i 1: 'Er det spesielle regler for Arkiver? Kan de overprøves av vedkommende politidistrikt for dispensajon?'Det ville være meget interessant å se hva som skjedde om 'vedkommende politidistrikt' ville forsøke å overprøve Riksarkivarens vedtak i en innsynssak. Et slikt vedtak kan ankes inn for departementet. Det kan definitivt ikke 'overprøves' av politiet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Takk for informasjonen Nedrebø,du vet vi 'amatører' vet ikke alt-derfor spurte jeg. mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Nedrebø: Svein Krogvold ved Hordaland Politidistrikt har vist allerede en restriktiv holdning så det burde jo si sitt.Jeg har kontakt med andre politidistrikt. Bla. Hedmark. mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Da må jeg be deg forsøke å oppklare setningen fra innlegg 1:'Hvordan kan det da ha seg at politiet låner dem ut-mens arkiver ikke engang kan gi en innsyn?'Finnes det noe politidistrikt i Norge som er villig til å låne deg originale etterforskningsdokumenter eller å gi deg innsyn i taushetsbelagt materiale?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Yngve Nedrebø

Jeg tok i dag morges kontakt med Hordaland politidistrikt og la fram påstandene om at 'politiet låner ... ut' straffesaksdokumenter til interesserte.Jeg ble raskt beroliget og mottok kort etter på mail Hordaland politidistrikts SPESIALINSTRUKS DOKUMENTINNSYN. Den er datert 9. mars 2006.Den viser til bestemmelsene i Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Påtaleinstruksen Lenke .Jeg kan følgelig berolige alle som i dette temaet måtte ha fått inntrykk av at taushetsbelagt materiale blir satt i fri distribusjon fra norske politidistrikt! De skal følge de samme lover og regler som f. eks. Arkivverket.Jeg har også snakket med statsarkivaren i Hamar i dag, og han tar opp påstandene med politimesteren i Hedmark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Beate Gredeli

De siste innleggene fra statsarkivaren i Bergen setter Jan Frode Johansens påstander om Arkivverket og politidistriktene i et noe underlig lys.I innlegg 2) stilte jeg spørsmål om 'Isdalsaken' fordi denne var konkret nevnt i innlegg 1). Har JFF svart på dette i det hele tatt?Innlegg 1) gir inntrykk av at arkivene er 'vanskelige' og lite servicemindede i forhold til de instansene de har fått avlevert arkivmateriale fra, f.eks. politiet. Var dette tilsiktet? Hvis meningen var å kritisere Arkivverket burde det vært gjort på en mer ryddig måte!For det første: JFJ hevder at det er stor forskjell på hvordan innsynssaker/(utlån) blir behandlet av 'arkivene' og 'Politiet'. Innlegg 11) viser vel nettopp at det er det overhodet ikke. Riksarkivaren og Riksadvokaten forholder seg til nøyaktig de samme lovene og forskriftene.Dersom du JFJ mot formodning har eksempler på at 'Politiet' låner ut kopisett av klausulerte straffesaker til enhver som a) 'har interesse for slike saker' eller b) skal skrive f.eks. 'kriminalromaner' og som ikke er a) part i saken eller b)har kompetanse på forskernivå og har skrevet under på taushetserklæring - DA synes jeg du bør gjøre noe med det.Dette var like lite seriøst som påstandene dine i Køhler-debatten!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Betyr det at denne påstanden fra JFJ er løgn? '..jeg har kontakter (uten forskerkompetanse, min anm.) som politiet VET om som har EGET kopisett.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Per Helge Selgsten har helt rett i sin påstand.Dette kan også jeg bekrefte.Jeg har også fått kontakt med personer som har EGET kopisett og politet VET om at de har det!Politiet ber bare om at det kvitteres ut hvem som har det,slik at de vet hvor det befinner seg.Dette er en betingelse for utlån fra andre enn direkte kopier.Jeg har faktisk fått tips fra politiet om hvilke personer som sitter på EGET kopisett! Hva er useriøst fra min side?Vennligst trekk ikke inn Køhlersaken i denne tråden.Den kommenterer jeg ikke mer her på forumet. mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Nedrebø: Det er riktig at Politet er rekstriktive og leverer ikke ut noe uten videre.Det skal vi jo være takknemnig for i den forstand at de kan MISSBRUKES.Men noen har faktisk egne koisett og Politet vet om hvor de befinner seg. mvh mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Hvis det du påstår i innlegg 14 er sant og utøves i praksis, vil dette bli en skandale innen rettsvesenet. Da finnes det utro tjenere i etaten.Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Herfindal Johannessen

Her er det behov for at Jan Frode Johansen presiserer påstandene sine:Mener Jan Frode Johansen virkelig at:1. Nær sagt hvem som helst, uten videre, kan stille på nærmeste politikammer/lensmannskontor og låne kopisett av straffesaker?2. Hvilke saker mener du politiet utleverer kopisett av på denne måten? Saker som er under etterforskning, ferdig etterforskede saker eller saker der vedkommende som er dømt for straffbare forhold for lengst har sonet sin dom?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Fra Finn Bjørn Tønders omtale av 'Isdalskvinnen' fra BT 2002-12-16:'Forfatteren legger nemlig ikke skjul på at mye av bokens innhold bygger på etterforskningsdokumentene. Dessuten er forfatteren sønn av Bergen politikammers hovedetterforsker på saken. En hovedetterforsker som har gitt sønnen mange opplysninger pressen og offentligheten aldri fikk, og som heller ikke er kjent gjennom dokumentene i saken. Denne anmelder har lest politidokumentene, og kjenner derfor igjen hva som stammer derfra. Jeg aner også konturene av hovedetterforskerens frustrasjoner av opplagte opplysninger som burde ha blitt sjekket, men som noen høyt oppe i systemet ikke ville at noen skulle komme til bunns i. Er påstandene ekte, er de også oppsikts-vekkende.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Når Jan Frode sier han sannsynligvis vil få utlånt et kopiesett av politiets etterforskningsmateriale, bør vi ikke så tvil rundt hans utsagn.Hvorvidt dette innsynet er etter 'forskriftene', spiller vel mindre rolle. (Isdalsaken fulgte jeg ikke med på, var ikke her i landet på den tid.) Trodde det var heller vanlig at forsvarere, kommisjoner o.l., fikk kopi av politiets etterforskningsmateriale.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jan Frode Johansen har vel ikke noe sted sagt at han faktisk har fått låne eller sett disse kopiene, bare at han vet om politiets praksis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Diskusjonen kan vel best løysast ved at Jan Frode Johansen legge fram bevis for påstandane sine i innlegg 1. Som prosessfullmektig burde han vel ha metode for det. Inntil han legg fram eit konkret eksempel, trur eg for min del at han bløffar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest K. Juskevik

No veit eg ikkje om eg har forstått alt riktig, difor må eg spørja meg litt for sidan er folk med kjennskap te korleis samfunnet verkar.Er det no slik at om eg vil få greia på alle fakta til dømes i ein drapssak frå 1975, so e da berre for meg å ga te lensmannskontoret og få låna meg eit kopisett? Gjeld det berre straffesakar eller kan eg be om kopisett frå nokre farskapssakar frå 1960-talet òg? (Ikkje at eg e so forveten, men da kan no vera interessant å sjå i desse og kanskje eit par andre sakar viss politiet delar ut kopiar)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Hvis det er riktig at JFJ 'KAN' få innsyn i disse papirene, så er det etter min mening, for det første godt gjort av JFJ,(og han gjør ikke noe ulovlig), men det må være noe riv ruskende galt innen etaten som kan la dette skje.Slik jeg forstår det så er det bare å utgi seg for forsker eller forfatter, eller ha de 'riktige' kontaktene innen etaten, så 'KAN' man få tilgang på hemmeligstemplede papirer.Det skal ikke være sånn!!! Og loven er HELT klar på det området.Jeg tror ingen her på forumet eller i Norge ellers vil ha det slik. Vi må huske på at i alle straffesaker er det kanskje nålevende slektninger av både gjerningsmann og offer.Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Fra JFJ inlegg 14:'Per Helge Selgsten har helt rett i sin påstand.Dette kan også jeg bekrefte.Jeg har også fått kontakt med personer som har EGET kopisett og politet VET om at de har det!Politiet ber bare om at det kvitteres ut hvem som har det,slik at de vet hvor det befinner seg.Dette er en betingelse for utlån fra andre enn direkte kopier.Jeg har faktisk fått tips fra politiet om hvilke personer som sitter på EGET kopisett! Hva er useriøst fra min side?'Den eneste påstanden Per Helge Seglsten kommer med er vel, innlegg 13: 'Betyr det at denne påstanden fra JFJ er løgn? ' Resten er referat fra JFJ.Ellers har jo Nedrebø vist til regler om dokumentinnsyn. I henhold til disse er innsyn ikke begrenset til forskere. Det kan også skje til andre med rettslig interesse eller saklig grunn. Hvor er avgrensningen i forhold til disse?Hva i all verden betyr dette: 'Dette er en betingelse for utlån fra andre enn direkte kopier'?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ellef Ellefsen

Jeg valgte som sagt å tro på Jan Frode, når han sa han sannsynligvis ville få utlånt et kopisett av politiets etterforskningsmateriale.Skulle mene flere kommisjoner og innstanser i sin tid fikk slike kopier. Ingen kan vel laste politiet dersom disse igjen ble kopiert?Om i det hele tatt noen av oss har rett, tviler jeg sterkt på vi får vite. Saken har fått såpass omtale allerede, at jeg tror neppe han får tilsendt settet han var lovd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.