Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#49881] Ole Bendiksen Vangsnes; i Gjest Baardsens fotspor

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Ole Bendiksen på Vangsnes i Leikanger var 23 år i 1801, iflg FT, altså f ca 1778. Gift 1. gng med en 20 år eldre kvinne; Giøri Hansdatter.Han kan ha vært eldste sønnen til lensmannen i bygden, Bendix Olsen og hans kone Solveig Tollachsdtr.[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=f11419&gardpostnr=68&personpostnr=1814&merk=1814#ovre>LenkeI de siste utlagte tingbøkene for Nordhordland leser jeg om Ole Bendiksen Vangsnes; en skikkelig røver, ikke så ulik Gjest Baardsen og fra nabobygden, omtrent samme alder.Noen som kjenner til Ole B Vangsnes;hvordan gikk det med han?http://digitalarkivet.uib.no/DA/tb12001812nhl.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her vies Ole og Guri. - Og her står det at Ole var f 1769 og Guri 1779, altså noe helt annet enn i FT:[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=13&filnamn=sognvigd&gardpostnr=23048&merk=23048#ovre>LenkeHer dør en Guri Hansdtr på Vangsnes, ugift kårkone, i 1825. Født 1757, noe som forøvrig passer med FT 1801, men altså ikke at hun er ugift.LenkeHer dør en Ole Bendiksen 72 år i 1841 i Bergen, almisselem

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

13. april 1813 falt flg dom i Bergen; (og hvem var Antonette Baards- eller Halvorsdatter?)'Dom:Under denne Sag tiltales, ifølge Amtets Ordre af 19 September 1812, Ole Bendixsen Wangsnæs og Antonette Baar Halvorsdatter, eller Baarsdatter, til Undgjeldelse hvad ulovligt der under Sagen maatte blive dem overbeviist. Ved egen Tilstaaelse og corpus delicti er Tiltalte Ole Bendixen Wangsnæs overbeviist om, at han, efterat han d: 27 Julii 1812 var undviigt {var} \fra/ Bergens Tugthuus, har taget en Baad, som han fandt drivende paa Vaagen i Bergen, og at han paa denne Baad har strejfet omkring indtil han blev grebet d: 12 September 1812. Ligeledes er han overbeviist om, at han en Nat i September Maaned 1812 har af Lehnsmand Fougstads Ildhuus i Alverstrøm/m/en borttaget en Gryde, Lehnsmand Fougstad tilhørende, og et blaat og hvidt stribet uldent Forklæde, Tjenestepigen Anna Johnsdatter Solem tilhørende. Baadens Eier har ikke været at opdage uagtet at avertissement derom er skeet i Adresse Aviserne. Baaden er vurderet for 6 Rd:, Gryden for 1 Rd: og Forklædet for 64 s: D: C: Gryden og Forklædet ere komne tilstede og Ejerne udleverede. End videre er Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs overbeviist om, at han, medens han var Actioneret for Tyverie og Bedragerie og sad arresteret i Bergen, har af Arrestforvarer faaet Lov at gaae ud for at kjøbe sig Mad, og at han da, under opdigtede Navne og Løgnagtige Foregivender, har faaet Credit hos Kjøbmand Johan Trumphy, i Bergen, for et Halvanker \Korn/ Brændeviin, for hvilket han skulde have betalt 42 a 45 Rd:, samt hos Madame Lunde for et Halvanker Fransk Brændeviin, for hvilket var accorderet 48 Rd:. Bemeldte Trumphy og Madame Lunde have faaet deres Brændeviin tilbage da de betimeligen fik Oplysning om Bedrageriet. Tiltalte Antonette Baar Halvorsdatter er ved egen Tilstaaelse og Sagens Omstendigheder overbeviist om, at hun har huset Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs efter at han var undviigt fra Tugthuset, hvor om hun var vidende, og at hun derefter er rejst bort med han og i lang Tid, fra Førstningen af August til den 12 September 1812, har strejfet omkring med ham saavel her i Jurisdictionen som i Søndfjord. Og da hun længe har paastaaet, at hun i mange Aar har ejet den Gryde, Ole Wangsnæs, som meldt, er overbeviist om at have stjaalet, og hun først, efter at den rette Eier havde ved kjendt sig sam/m/e og Ole Wangsnæs havde tilstaaet Tyveriet, frafaldt bemeldte Paastand og erklærede sam/m/e for usandfærdig, maae hun tillige ansees overbeviist om at have hælet med Tiltalte Ole B: Wangsnæs i denne Henseende. Det er oplyst, at Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs, ved Bergens Stiftsoverrets Dom, af 11 Maij 1812, for Tyverie og Bedragerier, er dømt at arbejde i Bergens Tugthuus i eet Aar og at han, efterat bemeldte Dom, er indsat i Tugthuuset d: 26 s: M:, men at han derfra er undvigt d: 27 Julii 1812. Tiltalte Antonette Baar Halvorsdatter er derimod ikke overbeviist om tilforn at være straffet for Tyverie, Hælerie eller anden offentlig Forbrydelse. Actor Foged Bøgh har paastaaet, at Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs døm/m/es at arbejde i Bergenhuus Fæstning i 5 Aar, efter at han først har udstaaet den idømte Tugthuus Straf, samt at Tiltalte Antonette Baar Halvorsdatter døm/m/es til arbejde i Bergens Tugthuus i eet Aar, og begge desuden at betale Actionens Omkostninger og et billigt Salarium til Defensor. Defencor, Procurator Heiberg har paastaaet den første tilpligtet at indsættes i Tugthuuset i den Tid, som rester i den ham forhen idømte Straf eller en føje Tid længere, og den sidste friefunden for Actors videre Tiltale. Om det endog kan antages at Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs, saaledes som han foregiver, har fundet den omhandlede Baad drivende paa Bergens Vaag, kan han dog, paa Grund af 5 – 9 – 2, ikke andet end andsees som Tyv derfor, og det uagtet at Baadens Ejermand ikke har været at udfinde, thi Loven lyder i Almindelighed, at enhver der ikke oplyser hvad han hittede, skal blive Tyv derfor. Hvad angaaer hans Forhold med at optage paa Credit hos Kjøbmand Trumphy og madame Lund de foromeldte Varer, da kan dette ikke andet end ansees som svigagtigt, efterdi han har givet sig opdigtede Navne og anført løgnagtige Omstændigheder for at faae Varene crediterede. Vel har det ikke nøyagtigen kunnet faaes oplyst, om Tiltalte har forøvet disse Bedragerier forinden han blev dømt for Tyverie og Bedragerier første Gang; men da det af Stiftsoverrets Dom/m/en sees, at de ikke den Tid var oplyste, og de, om de da havde været oplyste, vilde have forøget hans Straf, hvis Maximum ikke er anvendt, kan de ikke andet end kom/m/e i Betragtning til Strafs bestem/m/else. Men da Loven ikke har fastsadt 3 Marks eller nogen endelig almindelig Straf for Svig hvilket 6 – 13 – 29 og 6 – 18 – 14, med flere Lovsteder beviise saa maae Straffen blive arbitraire og fastsettes til offentlig Arbejde, compatibelt med Tyvs-Straffen; og da Tiltalte forhen er dømt, for første gang begaaet Tyverie og Bedragerier, til en ikke ringe Grad af Straf, og han nu atter er overbeviist om, at have forøvet 2 Tyverier og 2 Bedragerier, saa bliver Straffen, med hensyn til det stjaalnes og det forsvegnes ikke {høje} \ringe/ Værdie, i Overeensstem/m/else med Forordningen af 20 Februarii {1792} \1789/ § 2, at bestemmes til Fæstnings Arbejde i 4 Aar, efter at han først har udstaaet den forhen idømte Tugthuus Straf. Hvad angaaer Tiltalte Antonette Baar Halvorsdatter, da kan hun, som den der har huset og hælet Ole Bendixsen Wangsnæs uagtet hun vidste at han fra Tugthuset var undvigt, og som den, der har strejfet omkring med ham i mere end een Maaned, og endelig som den, der maae antages at have hælet med ham ihenseende til den i Alverstrøm/m/en stjaalne Gryde, ikke andet end ansees strafskyldig. Efter Laugrettes Skjøn og de oplyste Omstændigheder er hun langt over Criminel Lavalder, og hun er ikke overbeviist om at være tilforn belagt med offentlig Straf. Hendes Straf bliver, ifølge 3 – 21 – 16, Forord: af 9 August 1754, Forord: af 20de Februar 1789 § 7, og Analogien af Mandatet af 31 October 1740, atfastsætte til Fire Maaneders Arbejde i Tugthuset, hvorved tillige er taget hensyn paa Tiltales lange Arrest. Begge de Tiltalte maae derhos tilpligtes at udrede denne Sags Omkostninger og deriblant et Sallarium {af} \til/ Defensor af 6 Rbdr:. Om Skades Erstatning kan her ikke under den/n/e Sag blive Qvæstion da det stjaalne og forsvegne er kommet tilstede. I Sagførelsen har intet \u/forsvarligt Ophold fundet Sted. Det anmærkes, at Sorenskriveren, med Hensyn til at en Overret mueligen kunde finde deres Straf anvendelig for de{t} af Ole Bendixsen Wangsnæs begaaede Bedragerier, har taget Meddomsmænd til sig i Sagen, for at intet i denne Henseende skal ansees efterladt.Thi Kjendes For Ret: Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs bør, efter at have udstaaet Resten af den ham, ved Bergens Stiftsoverrets Dom af 11 Maij 1812 idømte Straf af eet Aars Arbejde i Bergens Tugt- og Manufactur-Huus, indsættes til offentlig Arbejde i Bergenhuus Fæstning i Fire Aar. Tiltalte Antonette Baarsdatter, eller Baar Halvorsdatter, bør indsættes til Arbejde i Bergens Tugt- og Manufactur-Huus i Fire Maaneder. Saa bør og de Tiltalte, een for begge og begge for een udreede alle af denne Sag \lovlig/ flydende Omkostninger, og deriblandt til Defensor, Procurator Heiberg, et Salarium af sex Rixbankdaler Navnværdie. De idømte Omkostninger udredes inden 15 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse og det hele efterkom/m/es under Adferd efter Loven. Tiltalte Ole Bendixsen Wangsnæs erklærede, at han vilde nærmere betænke sig om han vilde apellere eller ikke. Antonette Baar Halvorsdatter, som løs og ledig var nærværende, erklærede derimod, at hun med Dom/m/en var tilfreds. Arrestanterne bleve Laugrettet overleverede for at føres tilbage i Arresten. Christie Anfin Olsen Jørgen Ellingsen Anders Olsen Ejchaas Niels Iversen Lunggaarden med holdt Pen'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Antonette forklarte i et avhør at hun var fra Vik, og at faren het Baar Halvorsen og moren Berte. Hun kunne ikke huske hvilken gård hun var fra. Hun kom som liten til Bergen i tjeneste, fortalte hun.Noen som kjenner til denne saken og disse peronene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.