Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#52630] Skrifttyding dåp Kvinnherad 1672

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

24. august 1672 (midt på venstre side), står det Matz Endresønn, hva mer?LenkeMvh Arnfrid M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Tar med denne også; 17. juni 1677 (midt på vesntre side);Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Wow! For en skrift! Synest jeg ser Guddal i begge handlingene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, syns også det, og da er vel faren Endre Lauritsen på Guddal. - og da er det vel far hans, Laurits, og mor Marj, bror Johans, eom er nevnt her i 1645 LenkeDenne Endre på Guddal finner jeg ikke mye om, men han er nevnt. Jeg har en mistanke om at også Heine kan være hans sønn, Han skal være f ca 1664.er ikke Kvinnherad med i manntallene fra 1660-tallet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Ja, da skulle en tro at floken er löst! Jeg synest og at det står Endre Lauritsen i begge tilfeller over.Så hvem var denne Laurits på Guddal? 'Welb. Axell Maatt haffr sig det tillforpanndted'Han hadde satt seg i pantegjeld ser jeg, som mangen andre der. Kan det være til Axel Andersson Mowatt som döde i Rosendal i 1661? “Mannen som åtte mest halve Tysnes” (Se Tysnes 1 s.375)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg har jo ingen beviser for at Endre Lauritsen også var Heines far, men jeg skal be om noen skifter, så får vi se om der kan ha vært noen ugifte, slik at Heine kan være nevnt. Ser at der dør en Anna Endresdtr på Guddal, i tillegg til Erik, som vel er den i innlegg 2. Kanskje det nærmer seg en løsning, men hva kan forbindelsen til Skimmeland være? Det forblir et mysterium.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Fra tingbøkene: 1653:Endre Lauritzsøn Gudall war steffendt formedelst It Quindfolch wed Ollog Hans dater, hand haffde beleyet, huilchit hand selff møtte och Kunde iche nechte Jo det at haffue giort, bad ellers fogden wilde were hannem god och iche strebe for høyt med han/nem/. Sonit aff med fogden effter hans Høyeste formue for 6 R/ix/d/ale/r, de 3 betale hand strax, och de 3 schal betales thil Høsten, Quindfolchit gaar daglig och thigger, och haff/ue/r intit,1651:Lauritz Sandersøn paa Fitt [haffde ladet Steffne] Var steffendt aff, Lauritz i Gudall, for en Koe hand haffde leyet hannem forgangen Sommer 1651. Vngefer en 14 dage for St. Hans dag, och Wanseet de haffde betaldt hannem 1 wag Korn i leye aff den, thog hand den igien nu nest forleden war halffand Vge effter Korsniss(?) som hand selff bekiende som kunde were 2 1/2 Vge for thiiden, huorfor hand bleff tilkiendt at legge hanne. 18 mrk. korn thilbage igien,1664:Fougden Jffuer Knudszen frembførtte for retten itt besoffuett quindfolch ved naffn Anne Guldbrandzdatter, och hinde om szine leyermaalls bøder till talte.Hun møtte och bekiende sin forszeelsze och at Lauridtz Haldorszen Gudall var hindis barne fader. Beklagede hindis fattig dom, at hun indtett haffde att bøde med.Bemeltte Lauritz Haldorszen bleff och iligemaade aff fougden till talt for szine bøder.Hand møtte och beklagede sin fattigdom, berettede at wilde haffue æchted hinde men hun wilde iche. Formeentte derfore at slippe med ingen bøder, effterszom hand eyer indtett.Ehr aff sagtt att effterdj de indsteffentte indtett har at bøde med effter recessen, daa bøhr de och at lide effter bogstafferne med fengszell paa deris kroppe, saafrembtt hand iche fordeligen i Kongens thieniste for soldatt eller i andre maader for nøden giørisz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Lurer på om vi kan danne oss et bilde av Guddal på 1600-tallet. Lagrettemennene var Knut og Haldor Guddal. Laurits er nevnt som lagrettemann en eneste gang, 1662-1663. Dessuten kan det se ut for at der har godt et svært skred i Guddalen like før 1670.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK,da kan det se ut for at Endre Lauritsen Guddal hadde disse barna;Erik f 1662, Mats f 1672 og Erik f 1677.Allerede i 1653 hadde han beleyet Ollog Hansdatter.Dersom det her er tale om samme Endre, så har det vært god plass til Heine, som altså skal være f ca 1664.Iflg 'Kvinnherad III' bygslet Endre, samtidig med Anders, Guddalen. Denne Anders er vel den som nevnes Andor Guddal noen steder.Både Halvar Halvarsen Guddal og Heine Endresen Leite er oldefedre til min 2-tipp Michel Larsen Norheim i Etne. Slik at det kan ha vært et nært forhold, evt slektsskap mellom disse familiene i Kvinnherad; Leite, Guddal, Lund og Kaldestad. Flere av Heines barn måtte da også ha bevilgning ved ekteskapsinngåelsen.Tenker vi oss at Laurits Haldorsen og Halvar Halvarsen er brødre, så blir i tilfelle Endre Lauritsen og Synnøve Halvarsdtr søskenbarn, og 'min' Heine blir tremenning til sitt barnebarns (Synneve Chr.dtr. Leite) ektefelle, Lars Pedersen Lund (barnebarn av Halvar Halvarsen Guddal). Uff, dette blir visst for vanskelig å finne ut av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Muligens etterkommere av Halvar og Brita Guddal:her ser vi at 1.1.1.1. og 1.2.1.1.1.1. er samme ekteparet; mine 3-tipper.1. Guddal, Halvard ef. Brita1.1. Guddal, Halver Halversen f. 1654 † 1729-05-27 Guddal ef. Pedersdatter, Øllegard † 1738 Guddal1.1.1. Guddal, Synneve Halversdatter f. 1689-01-29 Guddal † Lund, Kvinnherad ef. Lund, Peder Torbiørnsen1.1.1.1. Lund, Lars Pedersen f. 1729 Lund, † 1801-04-12 - Leite ef. Leite, Synneve Christophersdatter f. 1730-02-09 - Leite, † 1814-11-15 - Leite1.2. Guddal, Laurits Halvarsen ef. Mari1.2.1. Guddal, Endre Lauritsen1.2.1.1.. Leite, Heine Endresen f. ca 1664 † etter 1723 1.2.1.1.1. Leite, Christopher Heinesen f. 1695-11-25 Leite † Leite ef. Kaldestad, Marta Haraldsdatter f. 1699 Kaldestad † 1754 Leite1.2.1.1.1.1. Leite, Synneve Christophersdatter f. 1730-02-09 Leite † 1814-11-15 Leite ef. Lund, Lars Pedersen f. 1729 Lund † 1801-04-12 Leite

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.