Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Ole Nielsen Reiten

[#53129] Need Help! Old 1852 Letter From Norwegian Immigrant in U.S.

Recommended Posts

Guest Ole Nielsen Reiten

If anyone is willing to look at a very old letter (in excellent condition, very legible), I'd really appreciate it. We are having difficulty translating it - probably Danish? I could send JPGs. Immigrant from Gudbrandsdalen. A lost brother of my ancestor. This could be a treasure describing his voyage - we just don't know.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Super!Will be glad to help with translation.Please send JPGs to nesodden@hotmail.comIf you want, I could also publish the translation here.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Bittman

Great! I'll send in a few minutes.Sorry, I don't read Norwegian, so I apparently put my great-great-grandfather's name in the field where my name should be. My name is Tom Bittman. Also, I was traveling on business, and didn't see how quickly you responded - sorry about that!If you are able to translate this, and if it is of any interest to the forum, by all means, post it here.Tom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

TomHope you don´t mind me posting it here. Then everyone may help in finding out what the letter is all about. Posting the 1st page now...

bilete3588.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Dette var nydeleg handskrift, men diverre noko 'ut av fokus'Oconomowoc[?] August 19de 1852.Kjære Foreldre og Søskende!For Eders Skrivelse med A. R....[?] takkes meget. En sand Glæde for mig at høre at I alle ere ved hilsen[!] og vil ligesaa vel som de mange Nyheder jeg ved denne Leilighed har modtaget directe.Med Vemod modtog jeg Underretningen at min lille Gulddaler indsluttet i mit Brev af 24de[?] January sidstleden var bleven til et Bytte for en eller anden Postaabners stjælende Haand. Hvor stor en Usling er det ikke at lægge Haand paa et Brev der er anbetroet til Befordring af den offentlige Betryggelse. Om det flere Gange skulde indtræffe den Omstændighed at noget Brev er tilsmudset og sønderrevet- saa behag ikke at modtage det, men lad Vedkommende afgive Oplysning naar og paa hvilket Sted Brevet har faaet saadan Behandling.[....] Har ikkje tid til meir no... Vil nokon andre prøve seg, så versågod!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Bittman

Oconomowoc, Wisconsin.Rehton = Reiten (Gaarden), Follebu/Gausdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

Oconomowoc, August 19th 1852.Dear parents and siblings!For your letter with A. Rehton I thank thee so much. A true joy it is for me to hear that you all are in good health and also to recieve the many pieces of news I this time recieved directly. With sadness I recieved the information that my little gold dollar enclosed in my letter of January 24th has become the bounty for some postopener´s stealing hand. How great cowardness is it not to lay a hand on a letter that has been trusted for transportation by the public safety. If it ever should occure another time the incident that a letter has been made filthy and torn apart - then do not accept it, but let the person give your information about when and in what place the letter has recieved this kind of treatment....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

I do not know this family, but I would guess they are from Gausdal. Some of my forfathers lived on Reton, also written Reiton. This was at 1800.There are at least two farms nemed Reton. Reiton og lille Reiton.I hope this could be a usefull onformation.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Transkribering fortsetter:Intet annet sted i Verden har mit [......terede] Brev været undergivet nogen Operation end i et Postaabnerie og jeg er fristet til at troe at dette er skeet i Christiania eller paa Lillehammer. Den er altsaa borte, endskjøndt jeg vilde hellere have tabt ti Daler end denne lille Ubetydelighed som jeg i Haab sendte Eder. Jeg har nu i lidt over et Aar været Enploiet som Contor og Handelsbetjent for Sax Reed & Co og det gaaer mig efter Omstendighederne vel; bedre end jeg ventede. Det er her en temmelig haard og trykkende Pengetid, der er ingen i Circulation og som antagelig har sin Grund deraf at der i toe paa hinanden følgende Aar har været mindre gunstige Aaringer og ikke videre Udførsel af Korn Vahrer. Marketspriserne har været lave og omtrent efter følgende Tariff: Hvinter Hvede fra 50c - 60, Spring Do fra 40 to 50c, Byg fra 25 to 30c, Rug 30 to 35, Havre fra 15 to 18 a 20 cent pr Buschell. Smør 8 à 10c, Flesk fra 3 to 4c à 4 1/2 cent pr. (?). Paa Grund heraf har Handelsstanden i Wisconsin lidt meget under disse mislige Omstendigheder, og flere af de største Handelsmænd ere gaaet Bankeropte da de store Herrer i New York eller Boston hos hvem de tager sine Vahrer ikke givet nogen Tid i saadanne Tilfælder og disse stakkels Kjøbmænd heroppe ikke i en Hast kan faae sine udestaaende Fordringer i en Hast indrivne paa Grund af en i Wisconsin Legislatur ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Torp

The following text is not from the letter: On May 18th 1849, 20 years Johan Nilsen Reton left Gausdal bound for America.3 years later, on April 15th 1852 Anders Svendsen Reton left Gausdal with his wife and 4 children also bound for America.http://op.disnorge.no/artikler/gausdal-em.htmThis Anders Svendsen Reton is probably the person A. Renton that is mentioned in the letter as the person bringing letter and news from Norway to John Nilson Renton.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Anders Svendsen might have married a daughter at Reiton. At least Guttorm Pedersen Reiton was born at Reiton appr 1770. If he continued to live at Reiton, he could have a daughter Kari married to Anders, but I have no time to investigate this to day. Guttorm Reiton was a brother to on of my 'great great....mothers'. Perhaps somebody out there has more information?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

[side 2]..antaget Hjemlengslov[?] efter hvilken enhver Gaardbruger og Enhver ubetinget saasnart han er Familieforsørger heel og holden kan besidde 40 Acres Land toe Hester 2 Køer 10 Sviin og otte Faar samt det fornødne Indboe og enhver Ting hørende til Jordens Brug frit og uhindret for enhver privat Creditor. Det nytter altsaa ikke at sagsøge en Mand for Gjeld saasnart man ikke har mere under Henderne end ovennevnte Ting og en stor Deel af Ienkierne ere nedrige nok til ikke at betale hvad de skylder saasnart man ikke kan tage Noget ved Lovens Bud. Som Følge heraf er Crediten ophørt[,] ingen Betruelse existerer.Jeg lever her meget Bedre end jeg under enhver Omstendighed kunde vente det i Norge. Men dog ikke fornøiet. Noget som jeg ikke selv kan forklare mig. Jeg har megen Fornøielse den herskende Tone[?] og Virvar er ligesom udenfor min Smag. Mine Foretninger ere mig kjærest og hvoraf jeg rigelig er omgivet. Søndagen er den langeste Dag jeg nogensinde oplever og hjemme var den almindelig for kort. Undertiden kan jeg gaae til Kirken men jeg kan der ikke heeller[!] finde noget interessant. Jeg mangler den Aand hvorved jeg fra de høie norske Fjeldtinder ser ud over de bølgende grønne Agre og Enger og hvor jeg øinede Uendeligheden bag ved Samme og den øvrige Kjærlighed[?] der laae udbredt over den hele Natur. Du erindrer Kjære Broder hvorofte vi begeistret læste Romantiske Historier & c & c men nu er alle Romaner[,] alle Historier mig aldeles ligegyldig. Behold disse Lønner ene og alene for dig selv kjære Broder og lad Dem ikke gaae til nogen Spot for disse Tumle Børster hjemme. Det smerter mig at mine Breve ere blevne drevne som et Tøndeband mellem frekke[,] raae og uvidende 'Loafirs'[?] og at De ere dreftede og ophikkede for en Herre Ret paa Latterlighedens Bord. Du kjender disse Junkre bedre end jeg kjære Broder men Du har enn ikke betraktet Dem ved Siden af skikkelige og cultiverede Folk og tillægger Dem kuns...I Auds transkribering er det teiknet for 'pund' der spørsmålsteiknet står i parantes (?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Takk skal du ha, Gunnar.Og ein kommentar frå meg; Eg trur at det i andre avsnitt, linje 2 i transkriberinga av side 2, skal stå:Jeg har ingen Fornøielse[,] den herskende Larm og Virvar er ligesom udenfor min Smag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Eg lurte litt på dette ordet: Fyrste bokstaven liknar ikkje på 'L', jfr. 'Lovens Bud', den liknar mest på 'T'ane han brukar, og siste bokstaven trur eg er ein 'e'. Difor tippa eg det måtte vere 'Tone', eg kom ikkje på noko anna ord det kunne vere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Når det gjeld T vs L så er eg samd med deg. Det er vanskeleg å finne noko anna ord enn Tone som høver der.Men eg held på at han har 'ingen' Fornøielse av dette :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Til Aud (14) (16)Ooops! Eg la ikkje merke til at du hadde retta 'megen' til 'ingen'. Sjølvsagt har du rett, der står 'ingen'PS. Sidan vi er byrja på dette, tek du side 3 eller 4, eg meiner så vi slepp å gjere dobbelt arbeid?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Bittman

Really appreciate all the effort here, and I hope the letter is interesting to everyone. If you are interested in what I've learned about Ole and John Nilsen Reton and their ancestry, see here: Lenke. John's father was born at Skjeggestad, and mother at Reistad. The farm Reton/Rehton/Reiten was owned by Ole and John's brother Gudbrand for some years.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

Gunnar (19); det er greitt, eg tek side 3 seinare i kveld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Sandbu

... en raae en i Raaehed og Hovmod sammenbagt. Opforsee (Opførsel ?) der ikke kjende andre Grændser end overdrevne Fornøielser opførte paa Stolthedens Spidse. Lad dem vide at jeg er dem meget forbunden at de uden Grund og uden Opfordring har veret uleiliget med saadanne Besveerligheder og at jeg vedlegger herved min dybeste Respect som Deres obedient Servant og ønsker dem Held og Lykke i Deres antagelig veltrufne Udstillinger, og haaber at de vil faae sin Løn i et klingrende Bravo fra Publicum. Hurra, Bravo i Trefold for disse herlige Spottemagere og Mode-Junkere.Hvorledes staar det egentlig til Hjemme? Jeg vilde ønske at jeg var der end otte Dagers Tid, jeg kunde da fortelle deg mangt og meget som her vil blive for vidløftigt at berette og som egentlig ikke er Umagen verdt.Som du af mit forige Brev saae havde jeg bestemt mig til at reise til Calefornia i Vaar men som af to gyldige Grunder blev opsat. Den første at der ere saa uhyre mængde Mennesker strømmede dertil saa Fremtiden lovede mindre gunstige Udsigter og den Anden at min Compagnon blev forelsket i en pige og denne kastede Kjerlighedens Tømme om ham og holdt ham hjemme. Jeg troer jeg er næsten for kjølen(?) til at foretage en saa lang Reise.En stor Deel af Guld Jegerne ere komne tilbage og mange af dem andvende deres ved denne farefulde Reise vundne Capitaler meget slet og som vel har sin Grund deri at de glemmer den Møie hvorved de ere erholte. Mange af dem døer der, og atter andre blive dræfte af Indianere eller Røverbander og endeel atter forsvundne hvis videre Skjebne ikke er bekjendt.Jeg erfarer af Eders Brev at min kjere Moder ønskede at sende mig et BoxeEvne; men jeg har herfor den Fornøielse at berette dem at jeg for nærværende ikke synderligt trænge til Nogen. Har ellers ingen Omsorg....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hav ellers ingen Omsorg[side 4]for mig med nogen Klæder, jeg vil see og stræbe til at sørge for mig selv i denne Anledning. Jeg har flere Buxer nu end jeg egentlig behøver. Klæder eller nogen anden Ting vil slet ikke mangle mig hvis Alstyreren forunder mig Helsen og Folkets Gunst. Hvorledes lever Du min kjere gamle Fader. Formodentlig ikke anderledes end at Alderdommen falder Dig tung om Halsen vandrende ved hver Dag det Øieblik 'Skilsmissens' imøde. Det er en salig Trøst for de Lidende og trætte af Verdens Gjenvordigheder, at vide at de engang ved Livets Skibbrud vilde strande forklaret i den himmelske Havn hvor ingen Sorger[,] ingen Kummer trykke en mere. Afskedens Blik kjere Fader er en vemodig[,] en gjennemgribende Stund, det bitreste Ord som nogen Tunge formaar at udsige falder i vort Minde[?], det er 'Farvel!' Farvel! og maaske for altid. I den varmeste Tillid til Eders Bevegenhed henlever jeg skjøndt i en fjern Distance fra Eder i den tillidsfulde Troe at vi hisset skulde glæde os ved Gjensynet i hinsidens[?] Gravens mørke Hjemme. Jeg vilde ønske at I ret ofte vilde beære mig med nogle Linnier og fortelle mig nøiagtig Forholdene Hjemme. Hels Bekjendte og Venner[,] Ingen undtagen. Hels John Lunde at jeg har modtaget hans kjerkomne Skrivelse, og gjerne ønskede at skrive ham til men Tiden tillader mig denne Gang ikke.Imedens jeg nedskriver disse Linnier er over ti Forretninger jeg burde udrette og som venter min Assistence.Haabende at Alting ere som Sedvanligt henlever jeg idet jeg vedlegger de ømmeste Hilsener til Fader Moder Sødskende Bekjendte og VennerEders for stedse troe og hengivneDeres Søn og BroderJohn NilsonS.T.Hr. Gulbrand & Niels Rehton

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Bittman

Jon, Gunnar, Thor, Aud - thank you for your time and effort! Is there anything interesting in the rest of the letter? I can't read Danish (or Norwegian). He mentions California - the 'gold rush' in California started in 1848, and lasted through about 1855. Did he plan to go to California? I have found a John Nelson from Norway in 1860 and 1870 census records in California.Again, thanks for your help!Tom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.