Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thor Böhmer

[#57037] Tordenstjerne, Solum i Skoger , Gullaug i Lier og Tokstad i Ringsaker

Recommended Posts

Gjest Torbjørn P. Hagen

I matrikkelen 1647: Haldor Wedumb - 3 huder. Bøgger Johan Kius i Ringsaker sougen paa Hedemarken. Er Johan Kius den same som Johannes Mikkelsen Refling som seinare vart bruker på Vedum?Thor(61) Johannes Oudensen Hong var frå Offigstad på Tretten. Gift med Anne Torgersdtr. Hong skifte i 1720. Anne var dtr. til Torger Guttormsen Hong(ca 1625 - 1702) Johannes var son til Ouden Berdonsen Offigstad, 60 år i 1665. Bruker Offigstad saman med (broren?) Henning i 1665.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Johannes Oudensen Hong sin brordatter Mari Berdonsdatter Offigstad (1691-1759) ble gift i 1714 med Halvor Knudsen Hov (1691-1764) fra Øyer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Dersom du, Torbjørn, ser debatten om Nyhus så vil du se at Ouden Nyhus hadde en sønn Guttorm. Jeg blir sikkert satt på plass dersom jeg sier at Guttorm ikke er et vanlig navn på Hedemarken og at det peker mot Gudbrandsdalen! Nyhus hadde jord i Snerle og på Segalstad i Fron hadde de jord i Nyhus. Det er sikkert mange ukjente forbindelser mellom Gudbrandsdalen og Hedemarken! Kanskje er folket på Nyhus og Skyberg i slekt????

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

(62, 66, 74, 75) Der tok jeg skammelig feil, og takk til Lars som også har funnet igjen lovteksten på UiOs nettsider.Hvor lenge var Lisbet Audensdatter i live? Hvis hun var død før Arild Audensen, vil ikke skiftet etter ham i 1665 utelukke at de var søsken. For i Christian IVs lov finnes ikke representasjonsrett i utarv. (Eller tar jeg feil igjen?)Hvis det derimot kan dokumenteres at Lisbet Audensdatter var i live etter 1665, må skiftet bety at forbindelsen til Auden Skyberg må forkastes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Jeg har ikke allverden å bidra med, men til Vigerust i innlegg 51, Gjertrud var datter i Olufs første ekteskap med Ingeborg Olufsdtr, så hun er da halvsøster til Thore.Til Kristian innlegg 79, Lisbet er i live ved Thores skifte i 1664(innlegg 72) men hun kan jo være død året etter ?Det sies i Veldre BB at det ikke finnes noen skifte etter Oluf Haagensen Togstad men at Eline holdt skifte mellom alle barn og barnebarn på Togstad den 17 okt 1628.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Det er viktig å være klar over at det er to Skyberg-garder i 'Løykjedalen', øvre og nedre. I en kilder på 1600-tallet nevnes Ouden Skyberg (1612, 1613, 1615, 1616, 1624,1630). Han er nevnt som lagrettemann og nevnt på Skyberg i odelsjordeboken i 1615. Da er Skyberg fullgård.Amund Skyberg nevnes i 1610 og 1624. En Oluff Skyberg er nevnt i 1633 og 1644. En Ole Skyberg er nevnt i 1641, og Jens Skyberg er nevnt i 1641, 1642, 1647, 1664, 1666 og 1686. Kruckow på Tjerne eide minst en Skyberg-gard og i skattemantallet for 1647 nevnes det at Skyberg tilhører Ellen Marsvin på Tjerne, og at Jens Skyberg gjør tjeneste på hovedgården Tjerne på ukedagene.I manntallet i 1664 er følgende nevnt under Skyberg: 'Oppsittere Arild 60 og Jens 50, tjener Arne 40, husmann Peder Laurss. 60.'Dermed kan det fastslås at Ouden fikk barn fra ca 1600 og utover.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

For å få mere detaljer i dette puslespillet er det avgjørende å finne ut når Tore Olufsen kom i besittelse av jord i Vedum. Det er også vergt å merke seg at Ouden og Tore ikke eide like mye i Vedum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Du får bære over med meg Thor,men jeg kommer litt tilbake til denne stedatteren til Eline, enken etter Olluf Haagensen, som skal ha vært gift med Nils Haagensen Tordenstierne som han da kalles i Bygdeboka.Dette skal da ha vært Gjertrud Ollufsdtr d før 1628.Dette skulle en tro kom frem i skiftet i 1628? Ingen av Ollufs kjente døtre het Malene(innlegg 49),det var Thore og Lisbet som hadde en datter Malene gift til Koss. Jeg har ikke helt fått med meg hvilken slektsforbindelsen det ville ha vært mellom denne Nils Haagensen og en eventuell Lisbet, dtr av Ouden Jonsen Gullaug? Er det noen som vet det ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

(83) I 1613 kommer det frem at Kjell Lauritzen på Stenshorne var Nils Håkonsen på Spærens farbror. Kjell må derfor ha hatt en ikke nærmere kildebelagt bror Håkon Lauritzen. I 1613 klaget Elin Gulbrandsdatter på Tokstad i Veldre, Hedmark, over at 1 skippund i Nordre Spæren på Eiker var blitt pantsatt til Henrik Ikink på feil grunnlag. Pantsetteren var Nils Håkonsen på Spæren. Var Nils Håkonsen bror til Elling Håkonsen på Spæren? 26/6 1597 pantsetter Elling Håkonsen på Spæren i Øvre Eiker 1/2 pd. mel rente i nordre Vik i Stange til nevnte Henrik Ikink for å dekke en gjeld på 12 rdl. (Se Per Reidar Christiansen: 'Frang, Vik og Store Re i Stange - brikker i ett og samme genealogiske puslespill?', i NST XL, 2005 s. 118f.)Kjell Lauritzen på Stenshorne var Auden Jonsen til Gullaugs fetter. De var sønner av hhv. Lauritz Nilsson til Stenshorne og Jon Nilsson til Gullaug.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Takk for det Svein Arnolf, om jeg ikke tenker helt feil skulle da Nils Håkonsen bli en tremenning med Lisbet, datter av Ouden Jonsen, hvis hun da har eksistert vel og merke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Til (86),Her er det vel slik at Simon har gjengitt ulike ting fra den eksisternde litteraturen. Jeg ser også at han har flere ting om Skjerven og Holch som snart bør revideres.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jakup Skjedsvoll

Til Tor (65)Du spør om om dette har noko med Tokstad å gjera. Det går nok mest på ”kvalitetsssikring”, og det er ikkje uvesentleg. Ein skal vera forsiktig så ein ikkje dreg tilsynelatande sikre konklusjonar på grunnlag av feil i (original)kjeldene. Eg har sjølv brent meg meir enn ein gong.At Lisbet Oudensdotter kan vera dotter til Ouden på Skyberg virkar tilforlateleg ut frå jordeiga i Vedem. Eg har også tidlegare fått presentert løysinga, av Ole Kristian Sveen, og har da hella litt kaldt vatn i blodet også på han, ut frå følgjande resonnement:Som eg har nemnt i innlegg (63), ser det ut til å vera oppgjeve 1 hud 3 skinn for mykje i privat jordeige i Vedemgardar i Øyer i odelsmanntalet i 1615. Det må da vera ein feil, enten i dei forutsetningane eg legg til grunn (kongen kan t.d. ha fått tak i 1 hud 3 skinn mellom 1615 og 1647) eller det kan vera ei feilskrift i originalkjeldene frå 1615 eller 1647. Vi veit at det dessverre er ein god del feil i odelsmanntala frå tidleg 1600-tal, særleg utegløymingar, men det finst også dobbelføringar. Ein kan dessutan ha mistanke om at dei som har ført listene, har hatt eldre lister som forelegg, og at dei av og til har misforstått namna. Som eksempel på dobbelføring kan ein jo her enkelt vise til føringa av jordeiga til Lars Bratt på By i Veldre i Ringsaker og sonen Lars Larsson i odelsskattemanntalet for 1624. Der er t. d. dei 4 hudene i Heringstad ført to gonger i odelsmanntalet for Ringsaker, og i tillegg er dei same 4 hudene også førde på Guttorm Heringstad i Heidalen som pantegods med bygsel. Særleg oppgåvene om utanbygds jordeige vil naturleg nok vera litt usikre.Eg har ikkje studert originalkjeldene sjølv, men eg har sjeldan sett nokon grunn til å tvile på avskriftene til Tore H. Vigerust, og han har i odelsmanntalet for 1615 notert at Mikkel Refling hadde jordeige i ”Wedenn”, Ouden Skyberg i ”Wremb” og Per Tørud i ”Weumb”. Forma ”Wremb” for Ouden Skyberg har nok skjerpa mistaken min om at noko kan vera gale, sjølv om det kanskje også kan vera ei feilskrift/feillesing for ”Weemb”(?).Som sagt: At Lisbet Oudensdotter kan vera dotter til Ouden på Skyberg virkar tilforlateleg, men problema med å forklare jordeiga i Vedem gjer ho usikrare enn ho ellers ville vore.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jakup! Jeg har alltid stor respekt for det du sier. Nøkternt og forsiktig! Jeg må medgi at dette er vanskelig. Tanken med denne slektsdugnaden er å snu de stener som finnes. Til det trengs det folk som har lest kilder og som kan å tolke dem. Det er mange kilder og de er til dels vanskelige å lese.Jeg tenker at det må være logisk at det dreier seg om Vedum på Tretten for både Ouden og Tore. Selvsagt kan jord med odel erverves på flere måter, men de hadde en tendens til å klamre seg til det de hadde. Navnelikheten er jo et indisium på at vi snakker om far og datter.Så får vi ta en diskusjon rundt Skyberg-garda i Løykjedalen og se hva som dukker opp. Det er jo minst et par garder til med Ouden-navn som bør diskuteres. Så mener jeg det kan være aktuelt å ta en tilsvarende diskusjon på noen bruk i Øyer. Sjøl har jeg forfedre fra mange av disse gardene. Også Vedum.Vi vet at Ringsaksokninger kom til Gudbrandsdalen som gardbrukere, bl a fra Glestad til Romsås, fra Refling til Vedum etc. Så selv om avstandene var lange, så forekom det utvandring over lange avstander.I tillegg var det mange bøndser på Hedemarken som dro lange veger oppover Gudbrandsdalen og lånte seg gardpenger. Kontaktene var mange og gode, men det er ikke alltid vi forstår kildene.Eller som en oppegående gardbruker oppi Fron sa til meg: 'Jeg må jo ha slektninger i Løten også jeg! For en av mine forfedre arvet Grøholt i 1742'. Men det var altså slik at hedemarkingene ikke hadde fått gjort skikkelig våronn på tre år og bøndene gikk konkurs i store hopetall! Da måtte kreditorene sikre sine penger og tok gardene. Noen år senere ble gardene solgt tilbake til brukerne og på Grøholt f.eks sitter fortsatt samme slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn P. Hagen

Har undersøkt litt om Lysbakken på Tretten ettersom den var den andre eigedomen på Tretten(i tillegg til Vedum) som var med på skifte på Tokstad i 1664. Det var 2 skind(heile garden var 4 skind) i Lysbakken som vart skifta på Tokstad 1664. Desse 2 skinna var det nesteldste sonen Jens Toresen som arva. Lysbakken er iføgle Tor Ile nemnd i 1440. Ettersom eg kan sjå er ikkje Lysbakken med i matrikkelen for 1647. I matrikkelen 1661 har Lysbakken ei skyld på 4 skind oppsidder er Rolf. Eigar er Gudbrand Sogstad(dersom eg les rett) i Ringsaker.I ei skatteliste for 1669 har og Gudbrand Sogstad 4 skind i Lysbakke. Han er nemnd på plassen etter Thrund(feil for Tore)Togstad som har 1 hud i Vedum.Kven var Gudbrand Sogstad i Ringsaker?Ettersom eg ikkje har funnet Lysbakken nemnd i første halvdel av 1600 tallet, trur eg kanskje den har vore under Vedum, nabogardar og Lysbakken var berre 4 skind.Elles trur eg ein bør merke seg det Kristian skriv i innlegg 42.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Jeg skal på Gjøvik-marten og selge varmrøkt kalkun. Kommer tilbake senere. Vi må vel også av strukturelle grunner åpne en Vedum-debatt? Jeg har sjøl slekt fra Vedum også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Denne Gudbrand Sogstad fra Ringsaker: Sogstad er bare på Toten, så det må vel være Tokstad? En Gudbrand Tokstad er født på Tokstad og evt ror av Tore Olufsen Tokstad. Han kan være født ved århundreskiftet 1600, men er yngre enn Tore. Han var bruker på lille Lien i Veldre.Jeg har meget lite opplysninger om ham, hverken ekteskap fødselsår eller dødsår.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

En liten oppsummering eller refleksjon.Ouden Skyberg eide jord i Vedum. Gudbrand Tokstad eide jord i Lysbakken i 1661. Dette måtte da kort etterpå ha vært tatt over av broren Tore som det var skifte etter i 1664? Da kan det muligens være slik at Gudbrand var død?Tore, eldre bror av Gudbrand, var gift med Lisbet Oudensdatter. Tore eide også jord i Vedum i 1664. Vi vet ikke når han kom i besittelse av jorda i Vedum.Mallene på Skyberg var muligens enke etter Ouden på Skyberg. Når kvinner nevnes som jordeiere er de oftest enker?Dersom Mallene og Ouden var et ektepar, så kan man tenke seg at de har hatt en datter Lisbet. I hvertfall het Lisbets datter nr to Mallene. Regelen var helst slik at først skulle farmora kalles opp. Derav datteren Eli. Så skulle mormora kalles opp. Derav datteren Mallene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvor og når er 'Mallene på Skyberg' omtalt (hun som du antyder kan ha vært Ouden's enke) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(93:) Du mener altså at Lisbeth ev. er Oudens datter i hans siste ekteskap (ev. med Mal(l)ene/Magdalene) , og at Thore®, Gudbrand og de andre er fra et tidligere ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Bøhmer

Per Nermo: Ikke krev bastante svar foreløpig, men noe kan tyde på det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

(96)Thore og Gudbrand blir vel ikke barn av Ouden ? Her har vi vel foreløbig Aril, Jens og Ingeborg kjent fra skifte,og kanskje en Lisbeth ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else Kari U.Vilhelmsen

Og det var et nei til det meste ?!?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.