Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Barbara Lose

[#63079] Bent Michelsen Sandbech og Anna Andersdatter Brose

Recommended Posts

Guest Barbara Lose

Jeg har fått mange fine opplysninger om Bent Michelsen Sandbech og familien sin fra bygdeboken for Bømlo.I bind 1 står det på side 642/643: Bent Michelson Sanbech, frå austre Bakholmen i Austevoll vart brukar i 1661. Han var då truleg eigar av ein mindre part i garden. Ved kjøp og pant vart han litt om senn eigar av meir, og i 1674 fekk han skøyte frå futen Iver Knudsen Gram på 1 laup smør, 1 hud og var då eigar av heile garden, og frå 1669 brukte han heile garden åleine. Bent var handelsmann og gastgjevar i Sønstabøvågen, og var truleg den første som tok til med handel her. Bent var brukar til ikring 1682. I 1685 var han komen attende til Bakholmen. Han var då vorten ekkjemann og hadde lege tilsengs i omlag 2 år, lama, truleg hadde han fått 'slag'. Han hadde då 2 born hjå seg. Kona heitte truleg Anna Lauritsdtr. (Anna Brose Andersdtr.) 5 born er kjende: a. Hans 5 styrde garden og handelen i Sønstabøvsgen i 1692, seinare handelsmann i Bakholmen. b. Lars Bentsen Sandbech, g. Geitung. c. Maren, g. m. Mikkel Olrich i Bakholmen. d. Anna Cathrine, g. m. Casper Warner i Sønstabøvågen. e. Jannike, g. m. Mats Olson Broch, Sønstabø. (Bent var truleg 64 år gl. i 1665.) Bent var kyrkjeverje i mange år.Jeg lurer på hvor forfatteren har hentet opplysninger om Bents kone® fra. Var han gift to ganger?'Kona heitte truleg Anna Lauritsdtr.'Muligvis er dette hentet fra 1701-Manntallet for Søndre Bergenhus Amt. Enkemann Bent Michelsen Sandbech 'var i 1685 komen attende til Bakkholmen..' og døde ca 2 år senere. I 1701 bor en enke Anna Larsdatter på Vestre Bakholmen, men hun hadde vært gift med sønnen Hans Bentsen Sandbech. Deres sønn Lars Hansen er 4 1/2 år gammel i 1701. [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=30&filnamn=1701sba&gardpostnr=15785&merk=15785#ovre>Lenke Anna giftet seg etter 1701 med Morten Bryning fra Wismar (død 1722 i Bergen). Jeg spekulerer at forfatteren har forvekslet far og sønn - eller var begge to, Bent og Hans, gift med en Anna Larsdatter/Lauritsdatter?'Anna Brose Andersdatter' er omtalt flere ganger i Brukerforumet som datter av Anders Jensen Brose, sokneprest i Kinsarvik og Fiedberg, provst i Hardanger. I Lampes bok om Bergen Stifts Biskoper og Præster ... på side 122 har Anders J. Brose 6 barn, men ingen datter Anna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det jeg har notert er: 'Kona heitte truleg Anna Lauritsdtr. ell. Anna Brose Andersdtr.' Med andre ord en er ikke sikker på hvem som er kona hans.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hei Kjellaug,du har jo sendet flere sitater fra bygdebøkerne for Bømlo til meg i 2004. Jeg glemte å føye dette til:Fra bind IV, side 83:Denne Peder Aalborg var gift 2 gonger. Første gong med Sara, dotter til herr Daniel Pederson på Finnås, andre gong med Anna, dotter til presten i Fjelberg, herr Anders Brose. Ho vart seinare gift med Bent Mikkelson Sandbech. Dei budde på Kyvik, men Bent flytte til Sønstabø etter at kona hans døydde.Har forfatteren Simon Steinsbø oppgitt i fotnoter hvor han har hentet alle disse informasjonene fra?Mye er nå tilgjenglig på Digitalarkivet. Jeg tok meg det bry å gjennomsøke alle tingbøkerne for Sunnhordland etter „Michel“ og „Bent“ / Bend“:Faktisk fant jeg en BENDIX MICHELSEN på Kyvik (Kyuig eller lignende) omtalt flere ganger i tingbøkerne 1 – 4, dvs 1648-1654, for det meste som „fuldmegtig“ i noen rettssaker. I bok 3 er „Bendix Ryning(?)“ / Bendix Michelsøn og hans hustru Anne Andersdatter omtalt:Sl: H/e/r Raßmus Michelsøn i Suldall hans effterleffuersche haffde med Slotzsteffning ladet udj rette steffne, Bendix Ryning(?) och hans hustru Anne Anders dater, for 32 R/ix/d/ale/r Sl: Hans Jørgen be/mel/te Bendix Michelsøns formand hoß hannem 70b Laandt haffde, effter en fuldkommen haandskriffts formelding, Hertil at suare be/mel/te Bendix møtte och kunde iche negte for at den sl: mand samme bekommit haff/ue/r, huorom hand fremblagde en antegnilße paa nogit Allhonde(?) sl: her Raßmus hoß hannem bekommit haffde, dog ingen beuis derhoß, derfor saadant at were leffuit, megit mindre paa samme schyld at were betaldt. Thj Kunde wi Ey anderledes Kiende end Bendix Michelsøn och hans Hustru io samme 32 R/ix/d/ale/r bør betale, och det inden halff maanitzdag eller liide wordering i hans boe , och dersom hand siden haff/ue/r be/mel/te Sl: H/e/r Raßmus Arffuinger nogit thil at thale, da dem derfor for deris thilbørlige dommer wed loug och Ret at søge, ---------- Jeg oppfatter (Ryning(?) som Kyuig)En BENT(T) / BENDT MICHELSZEN BAGHOLMEN er nevnt i tingb. 8, A12, 16b og A17b, dvs 1662-1678, BENTT MICHELSZEN SYNSTABØE i tingb. A18 dvs i 1679 og BENT MICHELSØN i tingb. 20, i 1683.Aldri har jeg sett slektsnavnet Sandbech i denne sammenhengen. Navnene 'Bendix Michelsen Kyvik' og 'Bent Michelsen Bakholmen' går ikke om hverandre i samme tingbok. Det kan altså være riktig at BM på Kyvik og BM på Bakholmen som hadde eiendom i Sønstabø og Geitung er samme mann.Bent Michelsen fra Bovling len i Jylland tok borgerskap i Bergen i 1651 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=borg1600&gardpostnr=3351&merk=3351#ovre>Lenke. Det er mulig at han holdt til på Kyvik de første årene og var da gift med Anna Andersdatter Brose. Ifølge BB bind IV var det slik at han 'flyttet til Sønstabø etter at kona hans døydde'. Ifølge BB bind I var han bruker på Sønstabø i 1661. Jeg har ikke fødselsår på alle barn, men etter det jeg har notert er Janikke født i 1653 og (Anna) Catharina Bentsdatter Sandbech i 1656 (Hun ble gravferd i Bremnes langfredag, 15. mars 1740, 'gamel 83 aar 8 maaneder 3 uger' (Finnås Mini A1, side 223).)Jeg synes det er rimelig å anta at småbarnsfar Bent Michelsen giftet seg på nytt etter AA Broses død. Anna Larsdatter/Lauritsdatter er et veldig vanlig navn. Egentlig er det da ikke helt umulig at både Bent og sønnen Hans Bentsen hadde en kone med samme navn.Jeg er mest interessert i moren til Lars Bentsen Sandbech. Han var 30 år gammel i 1701 Lenke og 43 år gammel i 1704

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Jeg har prøvd å bekrefte eller avkrefte via 1666-Manntallet at Bendix Michelsen Kyvik og Bent Michelsen Bakholmen er samme mann. Bendix Michelsen er fremdeles registrert som opsidder på Kyvik i Stord i 1666: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=14&filnamn=mt12211666&gardpostnr=16&merk=16#ovre>Lenke. I hvert fall finner jeg ingen Bent på Sønstabø Lenke og heller ikke på Geitung

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Jeg har fått 3 sider fra Stord bygdebok (gard Kyvik). Kyvik var klokkergardenpå side 189/190:Frå 1648 bur Bendix Mikkjelsson der. Han brukar heile Øvra Kyvik. I 1660-åri er han gjesgjevar og, truleg for brennevinssal. Det ser ut til at han dreiv ymse rettssaker, serleg pengekrav, og hadde fullmakt frå styresmaktene i Sunnhordland til det. I 1649 vart han sjølv kalla for retten av Anders Troelssøn i Engesund 'for 2 rd. 2 march 14 skill. han var hannem skyldig' Bendix sa seg å vera skuldig 1 rd. resten hadde han betalt. Men 'eftersom Bendix ingen nøiagtig bevis hafuer,' vart han dømd å betala det heile. Same året saksøkte 'gudfrygtig matrone Mette Povelsdtr. sal. Hans Jenssøn Fobergs' Bendix for 4 rd. Ho vilde ikkje bia lengre. han vart dømd å batala innan 14 dagar, og 1 mark sylv til kongl May's kasse.på side 191:Velbyrdige Bernt Orning melde Bendix for at han var komen full i kyrkja ein preikesundag i 1656. Det var mange som vitna i saki, og alle vitneprov gjekk ut på at Bendix var 'beskjienket', og at han 'brumblede noget'. retten sa: ' Da efter tiltale, gjensvar, prov och vidnesbyrd for os i denne sag har været i retten, och efterdi den norske ordinants folio 38 udtrykkelig formelder om hvad uskikkelig i kirken begaaes, skal forfølges och straffes som for tingfred, er derfor af os for retten afsagt, at bemeldte Bendix Kyvig bør for saadan hans forseelse och adferd bøde til H øibemeldte Kongl. May. 1/2 mark sølv-purt sølv'I 1666 vart 'Kyvik gaards skaug och march lydelig fredlyst at ingen derudi maa gjøre nogen skade eller forfang enten med hugster eller fæbede paa sæter eller udmarch under tilbørlig straff efter loven.'----------------------------------------------------------I 1666 er Bendix Michelsen opsider på Kyvik. Måtte han flytte fordi garden ble fredlyst? Hva betyr 'fredlyst'. Det er da vel ikke snakk om noen slags naturvern i denne perioden? Noen som vet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Så har du ihvertfall funnet bevis for at den kona han hadde før han flytta til Bømlo var en Andersdtr.Det er jo ikke godt å si hvem av konene som var mor til Lars ettersom han står med to vidt forskjellige aldere. Men det er mulig at du har rett i din antagelse.Det hørest nærmest ut som om det er snakk om 'naturvern' her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hvis Bendix flyttet fra Kyvik til Sønstabø etter at kona hans døde, er tidspunkt på flytting avgjørende over hvem som er mor til Lars. I Bømloboken I på side 642/643 står det at han var bruker i Sønstabø i 1661. Derfor trodde jeg at Lars var sannsynligvis født i Bents 2. ekteskap.Men det kan også være slik at Bent var eier i Sønstabø, men at han ikke bodde der i 1661. I Tingboka 8 for 1662 er han kalled for Bendt Bagholmen mens Bendix er fremdeles opsidder på Kyvik i 1666 (og det er umulig å se hvem som bodde i Bakholmen i 1666).Hvis Bendix M. og Bent M. er identiske, hadde han eiendom i Kyvik, Sønstabø, Bakholmen, Geitung og Habbastad. Han kan ha bodd hvor som helst. Kildene spriker og så ser det ut til at jeg må bare gi opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hvis Bendix flyttet fra Kyvik til Sønstabø etter at kona hans døde, er tidspunkt på flytting avgjørende over hvem som er mor til Lars. I Bømloboken I på side 642/643 står det at han var bruker i Sønstabø i 1661. Derfor trodde jeg at Lars var sannsynligvis født i Bents 2. ekteskap.Men det kan også være slik at Bent var eier i Sønstabø, men at han ikke bodde der i 1661. I Tingboka 8 for 1662 er han kalled for Bendt Bagholmen mens Bendix er fremdeles opsidder på Kyvik i 1666 (og det er umulig å se hvem som bodde i Bakholmen i 1666).Hvis Bendix M. og Bent M. er identiske, hadde han eiendom i Kyvik, Sønstabø, Bakholmen, Geitung og Habbastad. Han kan ha bodd hvor som helst. Kildene spriker og så ser det ut til at jeg må bare gi opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det står og en del om Bendix/Bent Michelson Sandbech i Kristine Sele sin bok 'Meir enn Sirup', s. 127:'Den fyrste handelsmannen og gjestgjevaren dokumenta fortel om i Sønstabøvågen er Bent Michelson Sanbech. Han kom frå handelsstaden austre Bakholmen i Austevoll i 1661, var borgar og hadde løyve til å drive handel. Fyrst åtte han ei del av bruket, men han hadde pengar og kjøpte opp etterkvart. Etter åtte år sat han med heile garden åleine, dessutan var han medeigar i Habbestad og Geitung. På Geitung hadde han på 1650-talet byrja med krambu. Bent var kyrkjeverje i mange år, men han var ikkje nokon fredeleg mann. Han vart stemd til tings for ei grunnleigesak på Geitung og i 1677 stemde han nokre menn frå Nordtun for at dei brukte ein laksevåg han meinte han åtte. (...) Kven som bygde det store flotte våningshuset i Sønstabøvågen er uvisst, men det kan ha vore Bent. Huset, som den dag i dag er eit av dei største bustadhus i kommunen, må ha vore bygd av ein mann som hadde pengar og hadde vore ute i verda og sett seg om. Det er truleg at det er bygd i fleire vender. Der var også losjihus, naust og boder i Sønstabøvågen frå 1600- og 1700-talet. Noko seinare var det 20 hus på eigedommen. Om våningshuset vart det skrive at i fyrste høgda var det storstove og daglegstove (begge med kakkelomnar), sengjekammers, kjøken og spisskammers. I andre høgda var det to salar og to kammers og det var eit kammers på loftet. Huset var rikt utstyrt, med himmelseng, eikemøblar, store speglar og mykje sølv. Etter alt å døme fekk Bent Sanbech slag og vart sengjeliggjande rundt 1680. Av borna hans dreiv eldstesonen, Hans, i Sønstabøvågen nokre år.'Da skulle en jo tro at første konen var død i 1661 og at Lars dermed er sønn av Anna Lauritsdtr. Det er tydelig at han har interessert seg for handel på Bømlo før han flytta dit.Men hun har heller ikke funnet noe mer om hans koner.I fjor sommer avfotograferte jeg et maleri av Sønstabøvågen (rundt om 1860) hos en venn (også etterkommer til Bent). Legger det ved her, slik at du kan se husa.

bilete5708.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hjertelig takk for teksten og den fine fotografien.Jeg er hele tid inne i den tanken at Bendix Michelsen Kyvik gift med Anna Andersdatter (Brose?) og Bent Michelsen Sandbech på Bakholmen og Sønstabø, gift med Anna Lauristatter, er forskjellige menn. I Stord bygdebok står det ikke at han flyttet til Bømlo, heller ikke at han het Sandbech med slektsnavn. Kankje han døde rett og slett på Kyvik ca 1666.Kristine Sele forteller at Bent Michelsen Sandbech kom til Sønstabø fra Bakholmen i Austevoll, som passer godt med det man finner i tingbøkerne 8 (1662) og A12 (1665). Det er kun Simon Steinsbø som skrev at Bent kom fra Kyvik. Dessverre vet vi ikke hvilke kilder han hadde tilgjenglig, som bekrefter at Bendix og Bent er identiske.Kanskje må man bare smøre seg med tålmodighet. Det kommer stadig flere kilder i skannede versjon til å bli lagt ut her på Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.