Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thorbjørn Granlund

[#65324] Henrettelse i Åmot, Hedmark.

Recommended Posts

Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Skal tro hvor man finner opplysninger om denne saken hen ? Anne Olsdatter Nabset ( Morsvea ), Åmot, f. 1748, ble dømt for tre tilfeller av mordbrannforsøk i 1776 og 1777. Saken mot Anne Olsdatter ' Arrestant-Anne,' ble behandlet ved ekstrating på lensmannsgården Lille Arnestad, i desember 1778. Dommen over Anne Olsdatter, ble stadfestet av Overhoffretten 15. desember 1779. Hun ble senere henrettet ved halshugging på Bremersengen i Åmot, og liket ble brent... Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Hvilke tilleggsopplysninger ønsker du da Thorbjørn?De offentlige opplysningene i forbindelse med rettsaken er å finne på SAH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Det jeg er ute etter er når henrettelsen fant sted, fordi det er så dårlig med opplysninger om denne saken. Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Jeg skal finne denne saken i protokollene på SAH og legge det ut på hjemmesiden over nyttår. Det er ikke sikkert at datoen for brenningen er nevnt, men det kan kanskje være artig også for andre å se orginaldokumentene i forbindelse med prosessen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Takk skal du ha Lars Ove. Men unnskyld min uvitenhet, men hva betyr SAH ? Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Statsarkivet i HamarGod Jul !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Takk for svaret. En God Jul til deg også. Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Her er en (av mange) dommer ferdig transkribert av Aud Sandbu:Anno 1778 Tiirsdagen den 15de December blev Retten til Extra Things holdelse sadt paa Lænsmandsgaarden Store Arnestad i Aamodt Sogn, og betient med efterskrevne 8te Eedsvorne Lovrettes Mænd, neml: Ole Iversen Almus, Haagen Haagensen Nedre Boelstad den ældre, Ole Tollefsen øvre Boelstad, Jon Haagensen Sydre Schramstad, Hans Olsen Wivelstad, Hel- ge Olsen Blegstad, Ole Embretsen Nordre Schramstad og Jon Erichsen ibidem. Fogden som befalet Actor, contra Anne Olsdotter med fl. |: side Fol. 352 :| Lænsmand Carl Brynildsen gav tilkiende: at Arrestantjnden Anne side 357 Olsdotter efter hendes Barne Fødsel er saa Syg og skrøbelig at hun ikke kd: møde for Rætten, men Arrestanten Jørgen Jørgensen var nærværende, og efter at de øvrige Parter vare paakaldede, blev, med forindførte 8te Lovrættes Mænd, som tiltagne Meddoms Mænd efter eenstemmige Meeninger udi denne Sag, saaleedes Kiendt og Afsagt Dom: I hvormange Variationer i Arrestanterne Anne Olsdotters og Jørgen Jørgensens Bekiendelser det i Rettelagde Præliminaire Forhør, begyndt sidstafvigte 4de Maji og sluttet den 9de ditto, end indeholder om deres forøvede Misgierninger, hvorfore de ere blevne Actionerede til Undgieldelse, saa er dog Anne Olsdotter til sidst vedblevet, end og her for Rætten, at tilstaae: at hun Natten til sidstafvigte 3die Maji i et Stabur paa Gaarden Ottershougen her i Sognet, har frastiaalen Huusmanden Haagen Larsen Mæhlen og Huustrue Ingeborg Ottersdotter, samt dennes Søster Marit Ottersdotter eendeel Klæder som efter vurdering beløber til værdje 10 rd 1 ort 19 sk tilligemed een Slæt Daler eller 2 ort 20 sk, hvilket alt, de under denne Sag har faaet tilbage. Foruden denne hendes Bekiendelse, haver derom Be- viis udi 6te og 7de Vidne Carl Carlsens og Ole Olsens aflagde Vidnesbyrd; Thi de forklarer, at da de een Søndag Morgen Tiidlig i næstafvigte Vaar vare paa den andren Siide af Leen-aaen, saae de hende med bemeldte Tyve Koster paa Gaarden Ottershougens Jorde, hvilke hun kastede fra sig da Vidnet Ole Olsen raab- te til hende og sagde: at hun skulle blive exerceret; Og da de vare komne over Elven gik de hen til fornævnte Koster, hos hvilke Vidnet Ole Olsen forblev ime- dens Vidnet Carl Carlsen advarede Folket paa Ottershougen herom. Og siger bemelte Anne Olsdotter ved Forhøret, hvilket hun her for Rætten har gientaget, at indstevnede Jørgen Jørgensen har været hendes Behielper og Medviider i dette Tyverie, hvorom hun tillige har giort omstændelig Forklaring baade i hen- siden til Tiiden, Stæden og Maaden, hvorpaa de overlagde at stiæle. Jørgen Jørgen har og ved Forhøret giort Tilstaaelse derom, men siden fragaaet een- deel deraf under foregivende: at Lænsmand Carl Brynildsen havde slaget ham til denne Bekiendelse da hd: var fængslet, hvilke dog ikke er beviist med de mange Vidner hd: derom har ført i denne Sag, og om saadant af Lænsman- den paa hannem var forøvet og hd: var frie for Gierningen kunde hd: vel derom giort benægtelse, saasnart hd: var løs og udi Friehed, som skeede den næste Dag derefter, nemlig den 8de Maji sidstafvigt, da hand atter var under Forhør, men da giør hand end og saadan bekiendelse som viiser at hd: med Anne Olsdotter var Medviider i forberørte Tyverie paa Ottershougen, hvil- ken Tilstaaelse derom, maa gielde til Beviis mod ham; Thi at Buxserne som hd: betingede sig at af Tyve Kosterne ej fandtes deriblandt, kd: ej ansees for noget Beviis, om hands u-skyldighed derudinden. Dette er da det eeneste Tyverie hvorfor Actor mod ham har giort Paastand til Strafelidelse, endskiøndt hands bekiendelse gaar ud paa flere. Ved den Anledning at Anne Ols- dotter er taget under bemelte Forhør har hun viidere bekiendt at have be- gaaet flere Tyverier, saasom: Høsten 1777 hos hendes Huusbonde Otter Ol- sen Sønsthougen i hd:s Skab, hvor hun fratoeg ham Een Rigsdaler i Penge, og een anden gang een liden Taq Uld, af hvilke Penge, hd: under denne Sag har faaet tilbage 2 ort 20 sk. Samme Aars Vaar paa Gaarden Boelstad, hvor hun tilforn havde været i Tieneste, og var vel kiendt, i Stolpe Boden, af Tie- eneste Pigen sammestæds Siri Pedersdotters Kiste borttaget eendeel hende tilhø- rende Klæder som ere Taxerede for 4 rd 14 sk:, hvilke Klæder hun her i Rætten har faaet tilbage. Og ved Ste Hans Dags Tiider 1777 har hun frastiaalet sin Med-Tienerske paa Sønsthougen Kirsti Olsdotter Penge og Klæder efter derpaa sadte Taxt, og Kirsti Olsdotters her for Rætten aflagde Eed, til beløb 14 rd 1 ort 14 sk af hvilke Koster 12 rd vare Penge og Resten Klæder, som hun ligeleedes under Sagen har bekommet tilbage. Om disse Tyverier ere de Persohner førte til Vidner, som hun har overladt Tyve Kosterne til, og disse have fra sig leveret samme som Anne Olsdotter da har vedkiendt sig. Saalee- des beløber da alle disse Tyve Kosters Værdje til 18 rd 2 ort 19 sk. Hvorledes de 2de indstevnte Qvinder Berte Olsdotter, Anders Knudsen Blegstads Huus- trues, og Berte Knudsdotter, afgl: Peder Kieldsen Kløvstads Efterleverske, have interesseret sig i Anne Olsdotters u-troeskab og Tyverie for nogle Aar siden da hun tiente paa Boelstad, i det eenhver af dem med hende ere fulgtes ad op paa hendes Huusbondes Stabur og derfra borttaget Korn og andet Huusbonden tilhørende, derom ligger i Forhøret, og her i Protocollen side 357 b deres Tilstaaelser saaledes: at disse 2de Qvinder for saadanne deres Gierninger derudi maae blive Medviidere og Hælere med Anne Olsdotter; Thi betragter man Tiiden, da er det skeed om Natten for at skiule deres Gierninger, og Anne Olsdr selv, da var hun ikkun een Tieneste Pige der ei enten kunde eller maatte have Korn eller andet til Forhandling, altsaa maae deres Tilstaaelse være Beviis nok mod dem, da intet andet haves. Dernæst falder under Paakiendelse Anne Olsdotters græsselige og ugudelige Foretagende med at sætte Ild paa 3de Gaarder, saasom paa Østhougen ved Pintse Tiider 1776, paa Boelstad Vaaren 1777, og paa Sønsthougen ved 14ten Dagers Tiid derefter og ved Ste Hans Tiid samme Aar hvorved hun har bedrøvet mange Mennisker. At disse Ildebrande har været til, derom eendeel Vidner under Sagen fuldkommen have aflagt Vidnesbyrd. Og at Anne Olsdotter har været den der har udsadt Ilden, derom ligger hendes fulde Tilstaaelse, som er skeed, deels for at skiule hendes begangne Tyverier, og deels for at probere om vedkommende derfore skulde fattet Mistanke paa hende, da om dette sidste feilede, hun kunde foretage sig flere deslige Gierninger, ei at tale om de mange Spectacler hun har forøvet i Fæehuuset paa Sønsthou- gen, vel muelig i samme hensigt, og siden Corpus delicti er befunden foreenet med hendes vedstaaelse og bekiendelse samme at have forøvet maa herom være beviis nok mod hende, da her under Sagen ei haves mindste Anleedning til at troe, at hun derom har giort Tilstaaelse, enten af Kiedsommelighed til Livet eller i anden Maade. Efter saadan denne Sags beskaffenhed, Eragtes og herved Kiendes for Rætt: at fornævnte 4re Actionerede Persohner, dem selv til vel fortient Straf, og andre ligesindede til Skræk og Afskye, bør lide og undgielde, saasom: Jørgen Jørgen- sen som desuden efter eendeel førte Vidners udsiigende har og den imod ham i Rættelagde Præste Attest, har et almindelig Tyve Rygte paa sig, følgelig Lovens 6te B: 17de C: 37de Articul og Forordn. af 27de April 1771; at Kagstryges og arbeide i Jern hans Livs Tiid, samt efter næstpaafølgende 40de Artc. tilligemed Anne Olsdotter, at be- tale Tvigield af det paa Ottershougen stiaalne med 22 rd 30 sk. Anders Knudsen Blegstads Huustrue Berte Olsdoter og afgl: Peder Kieldsen Kløvstads Enke Berte Knudsdotter efter Lovens Ditto Bogs og Capituls 33die Articul, eenhver at miste deres Huud i Fængsel og Anne Olsdotter efter allerhøistbemelte Lovens 40de Artc: at betale Tvigield med Jørgen Jørgensen af det paa Ottershougen stiaalne som meldt 22 rd 30 sk og af det øvrige hun haver stiaalet, saadom paa Sønsthougen fra Otter Olsen Igield 1 ort 4 sk hd: ei har faaet tilbage og Tvigield deraf, og af tilbage bekommen 2 ort 20 sk som giør 2 rd, ligeledes Igield 12 rd af det hun har frastiaalet Tieneste Pigen sammestæds Kirsti Olsdotter og denne ei har kundet faaet tilbage, samt Tvigield deraf, og af Tilbage annammede Klæder som til sammen giør 28 rd 3 ort 4 sk. Og ligesaa Tvigield af det paa Boelstad fra Tieneste Pigen Siri Pedersdotter borttagne med 8 rd 28 sk samt for de af hende forøvede Mordbrande have forgiort sin Hals og efter Ditto Bogs 19de Capitul 1ste Artc. at \ / Brændes, og betale til eenhveer af den som Skaden haver lidt, nemlig: Peder Pedersen Østhougen, Ole Pedersen Boelstad og Otter Olsen Sønst- hougen, samt til Kongen hver 40re Lod Sølv som er 20 ed. Saa bør og alle ind- stevnte 4re Paagieldende at have deres Hoved lod der til Kongen forbrudt. Da denne Dom var aflæst, begiærede nærværende arrestant Jørgen Jørgensen samme til Laug Tinget indstevnte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Lars Ove:Du har ikke tilfeldigvis også en kildereferanse til denne teksten eller til hvilken nettside den eventuelt er publisert på?Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

AreDette er fra Østerdal Dombok (husker ikke i farten nr på den), og jeg avfotograferte den fredag og sendte den til Aud for transkribering.Den er ikke publisert på noen nettside. (tror jeg)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Takk skal du ha. Da skjønner jeg sammenhengen. Alltid greit med kilden synes jeg. :-)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei Lars Ove. Hjertelig takk for et skikkelig arbeid. Det var sannelig ikke småtterier. Jeg fikk nå et mye bedre innblikk i saken. Nå gjenstår det å prøve å finne ut om når denne doomen ble fullbyrdet, hvis det nå lar seg gjøre? Med beste hilsen : Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Den som virkelig har gjort en kjempejobb her er Aud Sandbu, ikke jeg. Send henne en takk du Thorbjørn (du finner e-post adressen i den mailen jeg sendte deg.Når det gjelder datoen for fullbyrdelsen er jeg ikke sikker på om den lar seg finne. Du henviser til Overhoffretten 15 desember 1779, altså akkurat på dagen 1 år etter denne dommen. Det var jo et pussig sammentreff?, men dokumenter fra Overhoffretten er å finne i Riksarkivet i Oslo, ikke på Hamar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Her er høyesterettsdommen:Dansk Høyesterett 3.6.1780Procurator Smith som actorcontraDelinqventen Jørgen Jørgensen og Anna OlsdatterIndstevner til confirmation og yderligere Paakiendelse en Ober Hof Rets Dom afsagd den 15 Nov 1779 over Delinqventerne Jørgen Jørgensen og Anna Olsdatter, ved hvilken Dom den over bemeldte Delinqventer, den første for begangne stort Tyverie, og den sidste for tillige begangne Mordbrand afsagde Laugtings Dom er stadfæstet og Delinqventerne saaledes tilfunden: At Underrets Domen som tilpligter Jørgen Jørgensen foruden Tvigields Betaling af det stjaalne paa Ottersborg at kagstryges, og gaae i Slaveriet sin Livstiid, samt Anna Olsdatter, foruden Igield og Tvigields erlæggelse af det stiallne, at have forgiort sin Hals og brændes i følge Lovens 6-19-1 art, bør i alle Deele ved Magt at standeActor deducerede sagen og paastod: De ergangne Domme ved Magt kiendteDefensor Skibsted exciperede og paastoed. De ergangne Domme ihenseende til Jørgen Jørgensen underkiendte, tilsidesatte og han for Actors Tiltale friefunden, I Henseende til Anna Olsdatter indstillede han om hun ikke kunde forsones sin begangne Misgierning med at arbejde i Tugthuuset sin Livs Tiid.VotaFridsch: Der er saa lidet at sige for Anna Olsdatter, saa Defensor end ikke haver vidst noget at anføre. Corpus delicti, hendes egen Bekiendelse er her i den fuldkomneste Grad oplyst. Der er saaleedes ingen Tvivl om applicationen af 6-19-1. I henseende til Tyveriet som er begaaet af Jørgen Jørgensen saa er her ej allene hans egen Tilstaaelse, men Anna Olsdatters overeensstemmende forklaring hermed, virker fuldkommen Vished. Concl: Oberhofrettens Dom bør ved Magt at stande RestedJuell WindSommerRosenkrantzHoltermannTreschowKorenCortsenligeleedesHvorefter Dom blev afsagtOg her er den kongelige resolusjon:Danske Cancellies norske tegnelser 1777-1781No 209 KammerHerre Baron Holck, anlangende højeste Rettes Doms Approbation over Delinqventinden Anna OlsdatterC 7musV[or] S[ærlige] B[evaagenhed] T[ilforn]! Os er allerunderdanigst bleven refereret en i vores højeste Ret den 3die Juni sidstleden over Delinqventinden Anna Olsdatter afsagt Dom, som tilfinder hende formedelst ej allene at have begaaet adskillie Tyverier, men endog fem Gange giort sig skyldig i Mordbrand og Ildspaasættelse, for at skiule det begaaaet Tyverie, hvorved adskillige Huse ere afbrændte, at have forgiort sin Hals og brændes; Og, som Vi samme Dom i alt ville have approberet, saa tilskikke vi Dig berørte Dom herhos in originali og er tilligemed vores allernaadigste Villie og Befaling, at Du foranstalte at Dom paa Delinqventinden vorder exeqveret; Derefter Du Dig allerunderdanigst haver at rette og Vedkommende sligt til Efterretning at tilkiende give samt Os ellers at indberette at Du denne Vores Befaling med hosfølgende Dom haver bekommet, Befalendes etc.Fredensborg Slot den 23de Augusti Ao 1780

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

TorgrimFlott!! Men hvor har du funnet denne informasjonen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Dette var interessant. Hjertelig takk også til Torgrim Sørnes. Men kan vi da forstå det slik at hun ble henrettet i 1780 ? En eller annen hadde notert 1790, i en liten beretning om ' Arrestant-Anne,' skrevet i sin tid av Sigurd Nergaard. Eller ble virkelig dødsdommen opphevet ? Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgrim Sørnes

Den som har tid til å ta en tur til Hamar, vil kunne finne ut dette ved å søke i kopiboken til fogden i distriktet, det vanlige var at brevene begynte å fly mellom amtmann, fogd og lensmann så fort den kongelige resolusjon var kommet - i dette tilfellet altså i slutten av august 1780. Det vanlige var at eksekusjonen skjedde omtrent en måneds tid senere, fordi presten skulle få tid på seg til å forberede den dømte til døden.Hvis noen tar denne Hamar-turen håper jeg at Annes endelige skjebne finner veien til dette forumet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Jeg slipper å ta en tur til Hamar, da jeg bor der, så jeg skal forsøke å finne ut mer om Annes skjebne.Anne var jo ikke 'mors beste barn', så kanskje Thorbjørn kunne lage en artikkel og kanskje få den publisert i Genealogen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Fint hvis du finner det ut. Det andre skal jeg tenke litt på. Har egentlig hatt dårlig tid denne helgen, for vi har holdt på å snø inne, og jeg måker for hånd. Ha en God dag. Med beste hilsen : Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.