Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Steinar Sandvik

[#66792] Kirkebøkene: Hvordan de skulle føres

Recommended Posts

Gjest Steinar Sandvik

En del spørsmål i Brukerforumet dreier seg om hvilke opplysninger kirkebøkene kan inneholde. Her kommer 2 forskrifter som omhandler dette: 1. MINISTERIALBKEN:Minsterialbogen føres af sognepræsten efter følgende forskrifter: 1 Efter de på dette, foran enhver Ministerialbog tilhæftede, Ark aftrykte Schemata indføres schematisk Beretning over Døbte, Confirmerede, Ægteviede, Begravne, Ind- og Udflyttede samt Vaccinerede. 2. essuten holdes paa et særskilt sted Dagsregister over Sognepræstens geistlige Embedsforretninger, der skal inneholde Beretning om, naar og i hvilken Kirke han har holdt Gudstjeneste, hvorover da er catechiseret, hvilke Tillysninger, med Undtagelse af Ægteskabslysninger, ere foretagne, antallet af Communicantere, Barselsqvinders indledning, Bemærkninger i henseende til Ungdommens Cathechisation, stedfundne Uordener m.m.; hvis Kirketjeneste ei er holdt, af hva Aarsag; hvor og naar Sognebud og Skolebesøg ere foretagne o.s.v. I de Præstegjeld, hvor ikke særegne Kaldbøger haves, benyttes de sidste Ark af denne Protokol til heri at indføre Beretninger om hva Mærkværdigt der maatte forefalde i henseende til Kaldets Kirker, Præstegaarde, Ænkessæter, det beneficerede Gods, de geistlige Personer i Kaldet m.v. 3. Vedkomde Sognepræst bestemmer selv, efter bedste Skjønsomhed og Præstegjeldets leilighed, Ministerialbogens Størrelse, dog saaledes: at den kan vare i det mindste i 10 aar, samt hvormange Folia her blive at anvende til enhver af de i §§. 1 og 2 angivne Beretninger, hvorefter Tallet for det Folium, hvorpaa her begyndes med enhver af dem, antegnes ved tilsvarende Schemata paa dette Ark. I Mangel af egen Ærfaring til Veiledning i henseende til Bestemmelsen af bogens Størrelse og Afdelinger, indhenter Sognepræsten Raad hos vedkommende Provst. (Kongl. Resolusjon af 2den December 1820.)2: FORSKRIFT OM FØRING AV KIRKEBOK: Forskrifter angaaende Kirkebøgernes førelseKirke- og Undervisninga-Departementet har med Hjemmel i ovenstaaende Resolution givet følgende spesielle Forskrifter angaaende Kirkebøgernes førelse:1 Afdeling A (og E) anføres under særskilte Løbenummer-Rækker for Mandkjøn og Kvindekjøn alle levende fødte Børn, om de end ere døde ganske kort efter Fødselen, medens Afdeling B alene skal indeholde dem, der fødes uden Liv2. For de Levendefødte Børns Vedkommende, der de udøpte, kunne Navn-Rubrikerne i Afdelingerne A og E Anvendes til en Notits om, at Barnet er død uden Daab. Disse Børn indføres, (ligesom de hjemme¬døbte Børn, der de uden at være blevne bragt til Kirken.) i Kirkebogens Afdeling A med Løbenummer.3. I Tilfelde, hvor nøiagtig Opgave over Fødselsaar (Afdeling A Rubrik 8, B6, D7, E 6, F 6, G 5, H 4 og I 4) ikke kan meddeles, bør der i Rubriken angives de Grændser, mellem hvilke Tvivlen beveger sig, dog (saavidt muligt) ikke utlover 5 Aar, altsaa f. Ex. født 1831-1835 eller 1832-1834, men ikke 1829-1835.4. Et Barn, hvis Forældre ikke vare indtraadte i Ægteskab med hinanden paa den Tid Fødselen foregik, bliver i Afdeling A at anføre som uægte (og Foreldrene som ugifte), uden Hensyn til, om det ved Foreldrenes senere paafulgte .Ægteskab er blevet legitinteret. Dersom foreldrene ere indtraadte i Ægteskab efter Barnets Fødsel. men forinden dets Daab, bør en Anmærkning herom tilføies ved Barnets Indførelse i Afdeling A. Ogsaa i andre Tilfelde, hvor et uægtefødts Barns Foraldre senere ere indtraadte i Ægteskab med hinanden, bør Anmærkning desangaaende tilføies ved Anførselen om Barnet i nevnte Afdeling, naar nogen vedkommende fremsetter Begjæring derom og tilveiebringer Bevis for Foreldrenes senere Indtrædelse i Ægteskab.5. I Tilfelde af, at der matte findes særlig Grund til at betvivle Rigtigheden af en til Indførelse i Kirke¬bogen skeet Angivelse af, hvem der er et uægte Barns Fader eller Moder, bør Presten ved direkte Henvendelse meddele den opgivne barnefader eller Barnemoder Underretning om den skeede Anmeldelse og, i Tilhelde af at Vedkommende benægter dens Rigtighed, anmerke dette i Kirkebogen.6. Naar der i Sehemaet begjæres Opgave over borgerlig Stilling (Næringsvei), bør denne angives efter Personens vesentlige Beskjæftigelse. Forener vedkommende flere Stillinger, der kunne ansees som væsentlige, bør han opføres med dobbelt Livsstilling, idet hans vigtigste Ervervskilde stettes først f Ex. Gaardbruger og Fisker; Skibsreder og Gaardbruger o. s. v. Forovrigt bør Stillingens spesielle Art angives, saaledes at der f. Ex. ved Benevnelsene Arbeider, Inderst, Strandsidder o. Lign. tilføies det Slags Arbeide, hvormed Vedkommende hovedsagelig er sysselsat i, ligesom ved saadanne Tjeneste¬forhold, der baade kunne være private og offentlige, Forholdets Art hør anføres.7. I Afdeling E (Døde) bliver at indføre — foruden de, der begraves, — ogsaa Personer, om hvem det med Bestemthed vides, at de ere omkomne, men hvis Lig ikke have været at finde. Disse indføres med Løbenummer i det Sogns Kirkebog, indenfor hvis Grænser — deri iberegnet den tilstødende Del af Søen — Dødsfaldet har fundet Sted, Dersom Vedkommende ikke hørte hjemme i Sognet eller Hjem¬stedet ikke vides, bør Bemærkning herom gjøres, hvorhos i første Fald fuldstændig Meddelelse om Dødsfaldet bør gives Hjemstedets Præst, der da har at indføre samme, men uden Løbenummer, i sin Kirkebog. I Hjemstedets Kirkebog, blive ligeledes uden Løbenummer at indføre de af dets Indbyggere om hvem det for øvrigt med Bestemthed vides, at de ere omkomne, med Benærkning om, hvor Dødsfaldet har fundet Sted, saavidt dette vides. Samme Regel gjælder i Henseende til dem af Hjem-sognets Indbyggere, der ere blevne begravede i Udlandet.8. Kirkelige Forretninger vedkommende Personer, der hører hjemme i et andet Sogn end det, hvor For¬retningen udføres, bør indføres med Løbenummer i forretningsstedets Kirkebog, dog med Bemerkning om, hvor Vedkommende hører hjemme (ved Døbte Moderen, ved Ægteviede Bruden), eller at Hjemstedet ikke vides, hvorhos i første Fald fuldstendig Meddelelse om Forretningen bør gives Hjemstedets Præst, der da har at indføre samme, men uden Løbenummer, i sin Kirkebog. I Tilfælde af at det Sogn, hvor Forretningen udføres, og Vedkommende Hjemsogn høre til samme Præstegjæld, bliver ogsaa nævnte Regel for Indførelsen i Kirkebøgerne at befølge, dog saaledes, at der i Hjemsognets Kirkebog isaafald kun behøver at indføres et Uddrag af det Hovedsagelige af Oplysningerne vedkom¬mende Forretningen med Henvisning til det Sted i Forretningsstedets Kirkebog, hvor den fuldstændige Anførsel findes. Denne Regel gjælder ogsaa for de Konfirmeredes Vedkommende.9. Dagregisteret (Afdeling K) skal indeholde dag lige Opgaver over de geistlige Embedsforretninger. I dets Anmærkningsrubrik bør — foruden de i Overskriften uttrykkelig mevnte Gjenstande — tillige indføres Notitser om Sygebesøg, Bibellesninger, Missionsmøder samt de Forretninger, som udføres i Kirken i Henhold til Kgl. Resol. af 21 Juni 1884 om udvidet Adgang til Benyttelse af Kirkerne til Gudstjeneste m.v. Personelkapellaners Embedsforretninger indføres i vedkommende Sognepræsts Dag¬register. Angaaende Trediepresters, Kateketers og Kaldskapellaners Forpligtelse til at føre særskilt Dagregister henvises til Kgl. Resol. at 7. Oktober 1880. Forskrifte ble funnet innkopiert/innlimt i en kirkebok, men var ikke datert.Digitalisert 03.11.2008 – Steinar Sandvik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.