Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Are S. Gustavsen

[#67801] Heks kan man kalles - ikke straffbart i 2009

Recommended Posts

Guest Knut Inge Apesland

Dette ble da i overkant voldsomt mye hekseri... Beklager trippelvaksinen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Noen hundre meter unna der jeg holder til ble et ektepar forvist fra prestegjeldet så sent som i 1776 etter en vidløftig trolldomssak.På 1500-tallet var en sønn her fra gården prost i Sandefjord, og da fikk han besøk av James I av Skottland og England da denne jaktet på sin bortkomne brud i Skagerak, som var søster av Kristian Kvart. Det viste seg at årsaken til uværet som laget kalamitetene var en heks på Jylland, som hadde hengt to smådjevler etter skipet i hver sin øltønne (tror jeg det var). Denne første samlekongen for hele Britannia, som var sønn av Maria Stuart, ble etter denne historien den verste heksejegeren noensinne på den britiske tronen.I Rendalen skyldes vel listeføringen en av mine forfedre, den danskfødte sokneprest Jens Bondesen (Budde), som visstnok kom til Rena etter et flerårig opphold i India på 1640-tallet. Han klarte selv etter mye strev likevel ikke å få brent de anklagede, og flere høyere embetsmenn måtte ta sin hatt å gå (men ikke presten, som for øvrig er femdobbel ættefar til Sigrid Undset).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

I den norske kildeskriftserien Norske Samlinger (tror jeg den het) fra 1800-tallet er det trykt en lengre dansk redegjørelse for James' reise til Norge og hjem, med uværet, hendelsene i Vestfold, Oslo etc. Intet ord om hekseri i denne kilden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

Det var nok heldigvis ikke alle på listen i (18) som virkelig ble henrettet. Jeg finner igjen to av mine formødre fra Bergen der, nemlig Ingeborg på Berget og hennes datter Anna som var anklaget for trolldom og kjetteri i 1568. De ble frikjent, mens han som anklaget dem visstnok ble dømt fra livet, men klarte å rømme.Jeg finner også to til fra den samme slektskretsen, nemlig Strange Jørgensens kone 1606 (Sissel Hansdatter) og Laurits Markvardsens kone 1632 (Birgitte Hansdatter). Hansdøtrene var døtre av Hans Hansen, skriver og rådmann, og datterdøtre av Anna på Berget. Så der er det fire som ikke havnet på bålet.Nå tilhørte vel disse damene byens øvre skikt, om dette var noen fordel. Det hjalp ihvertfall ikke Anne Pedersdatter, stakkar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg toer mine hender, men Hans Lauritsen, som saken under her dreier seg om, var min tipp-tipp...'G.a.w., den 10. juni 1597 på Trondheim rådstue. På kongelig Majestets vår nådigste herrres vegne var sendt oss ærlige og velbyrdige mann Jacob Trolle til Brødager, befalingsmann på kongsgården her i Trondheim, som på vegne av Laurits Andersen og Palme Gregersen og også Tore Hegdal og Madtz Birckenæs - og på deres vegne tiltalte Hans Lauritsen, fogd i Gauldals len, for han skulle for noen tid siden ha pågrepet og innsatt to kvinner ved navn Ane i Gauldal og Berette på Høland [Hølonda?] for en sak, der han påstod at de drev med trolldom. Dette kunne han imidlertid ikke med sant prov og vitnesbyrd bevise.Da de så en lang tid hadde sittet inne, fikk de den ene borget ut hos Ludvig Munk, slik at hun skulle få dra bort for å hente skussmål, noe hun også hadde gjort. Da hun kom til Buvika, fikk hun av alle som hun spurte, godt prov og skussmål, folk var til og med tilstede der og ville gi henne skussmål. Men Hans Lauritsen møtte ikke før om aftenen og da var folket dratt der i fra, derfor fikk hun ikke sitt skussmål.Da satte Hans Lauritsen straks inn henne igjen, og har latt henne bli hardt pinet og plaget i tre dager etter en annen. Men hun hadde likevel ikke tilstått noe som helst, ikke engang for presten, da han skulle forberede henne [for døden].Likevel er hun blitt uskyldig henrettet uten nøyaktig vitnesbyrd, som egentlig i slike saker burde være så klare vidnesbyrd som solen. Man spør så retten om ikke Hans Lauritsen burde stå til rette for dette og hva straffen hans burde være.Hans Lauritsen var selv i retten og fortalte at han ikke hadde latt henne avrette uten vitnesbyrd, men at hun var utlagt [for trolldom] av to ”vdediske” mennesker som var brent for trolldom, og som på sin ytterste dag bekjente at hun var like god som de, og at hun deretter var dømt som skyldig og etter samme dom blitt henrettet.Han mente at han på denne måten ikke hadde forgrepet seg og burde bli kvitt denne tiltalen.Til dette svarte Jacob Trolle at det ikke var nok med slike ”udedische” menneskers bekjennelse for at et menneske skal miste livet, men at det burde være klare vitnesbyrd som solen, noe som ikke hadde vært tilfelle for nevnte domsmenn, som nå heller ikke var innstevnet.Denne saken skal derfor innstevnes for lagmannen, og han skal dømme på de nevnte domsmenn om de med rette er tatt av dage eller om ikke deres dom enten skal reises eller falle.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Til (28):Det jeg nevner er tatt litt etter hukommelsen. For noen år siden hadde et tidsskrift utgitt av Posten (var det vel) en artikkel om denne historien, og det er så langt jeg erindrer der de to tomme øltønnene med smådjevlene bak skipet er nevnt. Om det så var en 'trollkone' eller 'heks' som ble anklaget for å ha hengt dem der er jeg ikke 100% sikker på, men det går vel nærmest ut på ett. Tror den 'skyldige' ved den anledningen ble brent. (I artikkelen var ikke oppholdet i Sandefjord nevnt, men det omtales andre steder. Som takk for hyggelig besøk fikk prosten Peder Vemundsen fra Fjellskål på Osterøy via to statsoverhoders hjelp utvidet sitt Brunla prosti med øvre Numedalen.)Den danske redegjørelsen utfylles vel gjerne av engelske skrifter om dette ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Korrektur til (27): Jeg pleier ikke å gjøre feil med infinitivsmerket, men ser at jeg har klart det her. I siste linje skal det stå 'ta sin hatt og gå', ikke 'å gå', som jeg dessverre har kommet til å si.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Så er det brått noen som mener å ha den komplette oversikten:LenkeMvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Lenken jeg nyss ga, gir foråvidt en forbindelse videre til det samme registeret som Oddbjørn Johannessen ga lenke til i innlegg (19). Dog er litt betenkelig at Aftenposten videreformidler dette som et komplett register. Hvor er muligheten for kontradiksjon?Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Det er vel to tilsnikelser Aftenposten der gjør seg skyld i:1. Avisen påstår at dette er et komplett register (noe de ansvarlige bak registeret aldri har hevdet).2. At det er en nyhet at dette registeret finnes på nettet. Så vidt meg bekjent, har det ligget der en god stund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Og hvorfor har Aftenposten i artikklen et stort bilde av det som ser ut til å være et omslag med skrift fra 1920-30-tallet, i hvert fall ikke 1600-årene. Tror journalisten at det er et originaldokument?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Ja, selvfølgelig tror journalisten det. Journalisten er blitt lurt.Dessuten er ikke landet på langt nær komplett så lenge det landskapet med anntatt flest hekseprosesser ennå ikke er registrert. Båhuslen er naturligvis ikke med i de svenske oversiktene over svenske hekseprossesser, fordi landskapet fulgte Norske Lov helt frem til 1680. Lokalhistorikerne i Båhuslen har påvist mange prossesser i det lokale kildematerialet. Dette stoffet er ennå ikke registrert, ikke i Sverige, fordi det ikke er svensk, og ikke i Norge, fordi journalister og historikere ikke lenger husker at landskapet var norsk. Og dermed sitter vi igjen med et skjevt bilde at hva som skjedde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

I tillegg finnes det i den oversikten fra UiO listet opp en del som i oversikten kalles tiltalt, men som faktisk var personer som den tiltalte selv, i dette tilfelle Barbro Bjelland fra Sokndal, utpekte som hekser, men 'den menige aldmue raabte i huer anden deris mund, at di aldrig haffde hørt, at nogen aff dennem haffde uerret berøgtet for saadan Barbra Biellans tillagde troldoms sagh, mens Barbra haffde dennem det skammelig paadigtet och paaløyet.'De var altså aldri tiltalt, og antakelig heller ikke mistenkt i det hele tatt.Hilsen Stein Norem Wisted http://www.sosialklubben.net/snw/slekt.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Helge Seglsten

Aftenposten-artikkelen har epostlenke til journalisten. Skriver dere der, det dere skriver her, kan det jo være hun retter opp artikkelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Fra Tingbøker:¶ Anno 1640 den 18.januar Ting holden på Ween, Kvikne¶ ¶ Frannds Jenssen Kulbrender (nevnt Kvikne 1639, !nnset 1657) stevner Olluff Kolbrender fordi han har slått et av hans barn, enn videre stevner han Olluffs kvinde Gisell fordi hun hadde skjelt ut hans kvinde Frantzisse Klestdatter.¶ Til bevis. Hendrich Mortensen Kulbrender og Olluff Joenssen, som bevidner at forleden sommer ved St Hans tid hadde anmeldte Olluff noen kyr som ikke melket så meget som anmeldte Olluffs kvinde syntes godt være, hørte de at anmeldte Olluffs kvinde sa: Den trollkvinde Frandsis kvinde tenker jeg, har både det jeg skal ha, så vel som det hun selv skal ha, og går til lære til Rafael Smelters moder, Gjertrud Halvorsdatter.¶ Anmeldte Olluff og hans kvinde møtte og sådant ganske benektet. Til og med nevnte Frands og hans kvinde ikke selv har hørt nevnte ord fra hennes mund, men hadde hørt det av Hendrich Mortensen.¶ De blev forligte.Frantzisse = Frandsis = Fransvis = Frantsvis er min ane innvandret fra Thüringen til Kvikne i 1635,Kong Kristian den fjerde besøkte kobberverket i Kvikne sommeren 1635. Tilbake i Kjøbenhavnsendte han hyttemester Caspar Helbich til Sachsen for å skaffr folk til hytte-driftaFrantzisse (Frandsis) Klestsdatter fkr 1610 var g m Frannds Jenssen ? Jagow fkr 1600Begge avlønnet som kullbrennere ved Kvikne Kobbervek, dvs erfarne Spesialister på Kullbrenningmed bl.a etterslekt Koppelow/Rosing/WerenskjoldNavnet Fransvis nyttes kun i denne slekt og senest i 1964.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

BKH, side 74 ¥ Absalon Pedersen døde i 1574. Hans enke, Anne Pedersdatter, levde i trange kår. Absalon hadde vært Jens (Christensen Lesemester) sin forløper som teologisk lektor. I 1589 blev den daværende lensherre på på Bergenshus Nils Bild avløst av Peder Thott. Thott lot i 1590 enken tiltale for å ha øvet trolldom. Som følge av denne tiltale blev hun den 9. april samme år av Bergens lagmann, borgermester og råd dømt til å brendes levende. Før denne dom blev fullbyrdet, vendte et par av byens prester seg til lensherren med bønn om at hun som aldeles uskyldig måtte fritakes for å lide sådan urettferdig straff. Men til ingen nytte. Den arme kvinde blev ført til retterstedet og endte sit liv på bålet, Dette vagte den dypeste harme blandt byens prester. En harme som gav seg luft både på veien til retterstedet, hvor de sang salmer, som hun selv istemte, og ved bålet, hvor sognepresten til Korskirken mag. Hans Jørgensen og lektoren ved Bergen skole, Jens Christensen, tok til orde og ropte at den dødsdømte enke var uskyldig, og i skarpe ord lastet borgermesteren og rådet for deres himmelropende urettferdighet. ¥ Myndighetene i Bergen vendte seg nu med klage over disse to mend til lensherren på Akershus, Axel Gyldenstierne, som tillike var stattholder over det Sønnenfjeldske Norge. Stattholderen kom selv til Bergen og fikk til et forlik. Lektoren blev sittende i sitt embede, mens sognepresten måtte stå til rette i Kjøbenhavn. ¥ Så langt BKH ¥

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ifølge 'Bergen bys historie' bind II s. 340 ble hun anklaget to ganger. Første gang var i 1575, men hun ble da frikjent.Anne Pedersd. var vel av litt fornem slekt i Trondheim, og det var kanskje nok til å bli betraktet som heks i Bergen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hekse-yrket (uansett kjønn) later nå plutselig til å få økt status, i hvert fall på de britiske øyer: Lenkemvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Noen ganger går slumpen i pluss, andre ganger i minus. Foran TV-en i går falt fjernkontrollen tilfeldigvis ned på et program på svensk TV 2 der kjente mennesker, i dette tilfellet skuespilleren Claes Malmquist, leter etter sine aner (jeg har sett episoder i serien før på BBC, men var ikke klar over at svensk TV hadde adoptert konseptet.Denne gangen fulgte programmet blant annet Malmquist for å møte ukjente slektninger på Orust. Guide var Folke Almegius, og jeg hoppet i stolen da han pekte ut Vräland der Jöns Guldbrandsson hadde bodd. Da kom han med to korreksjoner til hvordan historien tidligere har vært gjenfortalt, den første var kuriøs: Jöns hadde ikke spilt på glasstrommen sin med fjær som trommestikker, men med revehaler!Den andre korreksjonen var mer vesentlig. Jöns hadde ganske riktig dødd en naturlig død mens han satt i varetekt. Men han var blitt frikjent posthumt da saken kom opp, slik at døtrene kunne arve ham. Derfor må jeg korrigere min påstand i (8) - Jöns var ikke trollmann!Så da gjenstår Anne Pedersdatter. Jeg har gravd meg tilbake til Elsebeth Finde, og så langt er jeg trygg. Derfor og bakover til Anne har jeg stolt på 'Vestlandske Embetsslekter'. Hvis den trekkes i tvil, er kravet mitt i trøbbel.Mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

For ordens skyld, det er vel Malmberg du mener å skrive?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Takk for korrigeringen, det var visst litt for tidlig på dagen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.