Jump to content
Arkivverket

[#69608] Poul Hansen, fogd i Øvre Telemarken 1745-ca.1770. Hans skjebne?


Guest Oddbjørn Johannessen

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Denne tråden er spunnet ut av denne: (Lenke)Når jeg velger å starte en ny, er det fordi problemstillingen her er en annen. I den andre tråden søker jeg etter opphavet til Poul Hansens far, lensmann i Nissedal Hans Ellefsøn Song. Her er jeg ute etter mer informasjon om Poul Hansens skjebne, dersom noen her i forumet vet noe mer.For enkelhets skyld klipper jeg ut følgende fra den andre tråden:PAUL HANSSON (f. 1708) g.m. Anne Sophie Herbst. Tjente 7 år hos sorenskriver Paus i Øvre Telemarken, var i 9 år fullmektig hos amtmann H. Esemann, fra 1745 til ca. 1770(?) bestalling som fogd over Øvre Telemarken (fra 1752 også titulert kammerråd). Skal i 1770 ha blitt dømt for 76 bedrageriposter. Han anket til Høyesterett/Overhoffretten og ble frikjent for 13 av dem. Dømt til å betale 8600 rdl. i bot og erstatning.Se ellers flere innlegg i den tillenkede tråden.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har klippet følgende fra Store Norske Leksikon/NBL (gjelder den etterfølgende fogden, Peder Jørgen Cloumann), som inneholder et par opplysninger om Poul Hansens skjebne (selv navnet hans ikke er nevnt):1772 blei futen i Øvre Telemark suspendert for underslag. Cloumann søkte konstituering i embetet, far hans kausjonerte for skattepengane og søknaden blei innvilga. 1777 blei den suspenderte dømd, og Cloumann blei utnemnd til “virkelig foged”. Dei første åra av embetstida si budde han i Heddal, men sommaren 1781 flytte han åt Kviteseid, og blei då første futen i Øvre Telemark til å busetje seg fast i embetsdistriktet sitt; alle føremennene hadde halde til nær Skien. 1783 fekk han rangtittelen justisråd, slik det var vanleg for fortente embetsmenn.------------Jeg kan ellers føye til at jeg har funnet følgende av Poul Hansens barn døpt i Skien:1. Andreas Poul Poulsen, døpt 28/5 1738.2. Hans Poulsen, døpt 13/8 1739.3. Hans Andreas Poulsen, døpt 5/9 1742.4. Christian Uldrig Poulsen, døpt 7/3 1747.Blant fadderne finner vi nesten utelukkende embetsmenn og borgere - blant disse: Fru Cammerrad Kierulf fra Porsgrunn, Cansellie Raad Leopoldus, Fogd S(ch)weder, Cancellie Raad Deichman, Captain Stochman, sognepres Iver Hesselbergs enke, Laugmand Lyche, Lieutnant Mæchen, Petter Asløf m.fl. Også en fadder ved navn Margrete Herbst er navnt - formodentlig Poul Hansens svigerinne.

Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Du er så heldig at det faktisk er skrevet en hovedoppgave i historie, av Tor Breivik i 1973, om denne kassemangelsaken: Se LenkeDette er en oppgave om hvordan staten på 1700-tallet så på og behandlet embetsmislighetere. Breiviks tok i oppgaven for seg saken mot fogd Poul Hansen i Øvre Telemark, som i 1770 ble suspendert etter klager fra allmuen. Han påviste at den drivende kraften bak suspensjonen var amtmannen i Bratsberg, som var fogdens uvenn. Kongen satte ned en kommisjon for å undersøke og dømme i saken. Fogden ble anklaget for å ha krevd inn for mye skatt, tatt ulovlige sportler og bestikkelser for å hjelpe folk med soldatutskrivning, odelskrav og annet. I 1775 ble han dømt til festningsarbeide på livstid. Han måtte også betale ofrene tilbake 3850 rd. Hansen anket til Høyesterett som sløyfet frihetsstraffen. Han klarte å betale og døde noen år senere. Hansen drev betydelige forretninger og pengeutlån og Breivik mente at startkapitalen for denne virksomheten kan ha kommet fra manipulering av fogdekassen. Breivik omtaler også Hansen fsamiliebakgrunn og karrirre før han ble avsatt.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant et par interessante skifteavskrifter fra Skien her i Digitalarkivet.Det ble åpnet skifte etter avdøde Anna Maria Fuursmand i Skien 18/7 1753 (skifteslutning 25/5 1754). Arvingene var, i tillegg til ektemannen løytnant Daniel Mæchen, arvelaterens barn og svigerbarn (samt to barnebarn):1. Michael Nicolaj Herbst, avdød løytnant (som dermed arves av sine sønner Andreas Herbst (myndig) og Christian Herbst (umyndig)).2. Else Herbst g.m. Amandus Paus,Flom i Øvre Telemarken.3. Dorthe Sophie Herbst g.m. kammerråd og fogd POUL HANSEN, Øvre Telemarken.4. Helena Maria Herbst, g. i Jylland.5. Susanna Herbst, ugift.6. Margrete Kristine Herbst, ugift.-------Det er så skifte etter sistnevnte datter Margaretha Herbst i 1777 - dvs. skiftet er egentlig etter hennes ektemann Peter Christian Staarup, men hun døde i løpet av denne skiftebehandlingen (8/10 1777). Både kammerråd Hansen og Paus er nevnt (uten fornavn) - og Christian Vilhelm Hansen - 'sønn av kammerråd Hansen' - er kalt 'lavverge'.----------3/10 1784 ble det så åpnet skifte etter en annen av Poul Hansens sønner, Hans Andreas Hansen, kaptein i infanteriet, samt byfogd og skifteforvalter, bosatt i 'Tellemarks Gaaden'. Han hadde da ingen gjenlevende livsarvinger, og kona - Inger Elisabeth Nicolaisdatter Gundersen - døde under skiftebehandlingen (3/10 1784). Hans Andreas Hansens eneste gjenværende (yngre) bror, den før nevnte Christian Wilhelm Hansen, var allerede død (må imidlertid ha vært etter 1777).Øvrige arvinger var arvelaterens far, kammerråd Poul Hansen, bosatt på Nordre Brekke i Gjerpen. Han døde imidlertid også under skiftebehandlingen. Noen dødsdato er ikke innført - men skiftet ble ikke sluttet før 15/12 1789. Arvelaterens mor, Dorthea Sophia Herbst, var død i 1774.Det endelige resultatet av skiftet ble dermed at arven gikk til arvelaterens svigerfar, postmester Nicolai Gundersen i Skien, og svogeren Gunder Gundersen i København.-------------Disse skiftene forteller oss følgende:Kammerråd og avsatt fogd Poul Hansen må ha avgått ved døden en gang mellom 1784 og 1789. Kona, som altså hette Dorthe(a) Sophia Herbst (ikke Anne Sophie), døde i 1774. Ingen av sønnene overlevde dem - og de fikk ingen etterslekt. Dessuten får vi vite at Poul Hansens svigermor, Anna Maria Fuursmand, må ha vært gift med en Herbst (som var far til alle barna hennes) før hun ble gift med løytnant Daniel Mæchen.

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Skiftet etter Poul Hansen ble foretatt i Gjerpen - og finnes i avskrift/referat (Jon Hvitsand/Reidar Ballestad) på Grenland Ættehistorielags CD nr. 10. Her kommer en del av de slektsforbindelsene jeg har vært ute etter godt fram: ----------------------------------------------------------------- 17/12/1784 POUL HANSSEN Skifte 645 N.Brekke - kammerråd - Pro.k. 11, s. 336a Skiftet varte til 15.4.1789. J.Hv. skriver: 'Dette skiftet er kolossalt i omfang, 44 doddeltspalta foliosider, så tett- og småskrevet som det har vært mulig å få det. - Det vil kreve et veldig arbeid å bli ferdig med det.' Avdødes husholderske, enke Else Paust, måtte oppgi så godt som mulig hvem arvingene var. Avdøde hadde ingen barn, men flere søsken: 1. Lars Hanssen boende på gd. Fiellestad i Nissedals anneks til Widesøe pr.gj. i øvre Telemark. 2. Samuel Hanssen på gd. Bjørge i Sillejord pr.gj. i øvre Telemark. 3. Ellef Hanssen, død, hadde vært postmester i Risør. Hans etterlatte barn var: a. Andreas Severin Hanssen, her i Skien. b. Hans Wilhelm Hanssen 'der for tiden skal conditionere (oplæres?) hos hr. sorenskriver Finne i Nedenes lehn. c. Gurine Susanne Hanssen i ekteskap med prokurator Lars Lind. Hun skulle for tiden oppholde seg i København, men hennes mann i Larvik. d. Barbra Maria Hanssen g.m. hr. Christopher Bomhoff på Eie gd. i Holden sogn i nedre Telemark. Senere kom det fram at avd. også hadde hatt en søster: 4. Ingeborg Hansdtr. vært g.m. Anstein Halvorssen på Næss gård i Nissedal. Begge døde, etterlatt to barn: a. Hans Ansteinssen, myndig, bor på Næss. b. Gunhild Ansteinsdtr. død, etterlatt seg 4 barn: i. Anstein Olssen, myndig. ii. Hans Olssen, umyndig, begge heime hos faren Ole Torgrimssen på gd. Grimstvedt i Nissedal. iii. Ingeborg Olsdtr. g.m. Kittil Bendikssen på gd. Bellerstad i Fyresdal pr.gj. iv. Jørann Olsdtr. ugift og heime hos faren(?). Brt: 7635 - 1 - 15 Gjeld: 7643 - 2 - 18 (insolvent). Det hadde også vært en sønn, nå død, Christian Wilhelm Hanssen. -----------------------------------------------------------------

Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå lånt og lest Tor Breiviks hovedoppgave fra 1973 (POUL HANSEN - fogd i Øvre Telemark 1746-1770). Det kommer ikke fram så mye nytt der om Poul Hansens sleksforhold enn det som allerede nå er kjent - men vi får vite at faren, Hans Ellefsen Song, overlot lenssmannsombudet i Nissedal allerede i 1727 til sønnen Lars ('formedelst høi Alder') - men at han levde til slutten av 1740-årene. Dessuten får vi vite at Samuel Hansen var lensmann i Fyresdal fra rundt 1758 til 1770, og at han da ble avsatt p.g.a. at han var innviklet i noen av broren Pouls lovbrudd.Ellers gir hovedoppgaven en meget interessant innsikt i hvordan fogdeembetet var organisert og fungerte på 1700-tallet.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.