Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sven Erling Fyhn Svensen

[#70107] Trelasthandler Mads Aagesen(ca.1647-89)i Hokksund ,hans enke og hennes lagverge

Recommended Posts

Guest Sven Erling Fyhn Svensen

Hei og god kveld,alle Eiker-spesialister og interesserte!Det jeg gjerne skulle ha fått bekreftet fra andre som har befattet seg med døds-skifter fra tilsvarende periode er følgende;VAR OPPNEVNTE LAGVERGER OFTE I SLEKT MED DEN SOM MAN BLE OPPNEVNT FOR???.Jeg skal belyse dette ved å gi to eksempler på det som ser ut til å være slik jeg spør om,men jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger på om jeg er 'helt på bærtur',eller at det kan være slik jeg beskriver det!!.Eksempel 1:Den 10/2-1685 blir det holdt skifte i Mads Ågesens hus i Vestfossen etter trelasthandler Christen Olsen.Arvinger var enken Birgitte/Birthe Jørgensdatter(ca. 1630-1704,begr. 6/7 '74 år gml.'),samt avdødes søsken Søren Olsen(søndre)Aas(ca.1620-97,begr.27/10-'77 år og 2mnd'.)og Kirsten/Kirstine Olsdatter.Som formynder for enken var Mads Ågesen,'efftersom hand dertil nerMest og ingen Anden'.Boet var meget rikt,tilsammen med løsøret beløp det seg til 9631 rdr.,1 ort 9 skill.!!.(Nevøen) Hans Rasmusen Ødegården(FYHN)har krav i boet på tilsammen 152rdr.,2 ort og 16 skill. 'for hans tieneste og Reise udj hallingdalen(tømmeroppkjøpsmann?)for bemelte Christen Olsen fra Anno 1680,Og til 83 den 30 Junj'... MIN PÅSTAND HER BLIR AT BIRGITTE ER RØNNAUGS ELDRE SØSTER;OG AV DET FØLGER AT MADS OG CHRISTEN VAR SVOGERE!!: Eksempel 2:belyser kanskje mer det jeg spør om:Jeg skriver det i original språkdrakt slik jeg har fått det transkribert av J.P.O.Nielsen;'Anno=1689,Dend 10=April, Ware Man med Effterskrevne Edsvorne Laugrettismend Knud(Clausen)Windter(død 1726)og Elias Chrestophersen (Varlo?)forsamlede udj afgagne Mads Aagesens Huus udj Hougsund her paa Eger,der at Registrere og Taxere,hvis middel og formue effter afgagne Madz Aagesen fantes som døde dend 21 febr,(begr.26/2-51 år 5mnd.og 2 uker)og samme Midler imellem hans effterlatte hustroe Ronnow Jørensdtr. og deres tvende Børn Niels Madzen og Daarte Madzdaatter,at dele,Owerwende j hr:Cancelie Raad og Amtmand,Mathias Tønsbergs Sted,hans fuldmegtig monsr.Petter Iversøn(Rosenberg,fogden på Eiker og i Lier,vel etterfølgende 'Cappelen d.y.')Jligemaade paa den u=myndige Søns Vegne hans fader broder hans Aagesen(ca.1636-1720-begr.29/9,'84 år gml.')som formynder, og paa daatterens Vegne hendes mand og hosbonde Mickel Anunsen(Amundsen)Skoemager(ca.1657-94,begr.23/1,'36 år 4 mnd. gml.'),SAMT PAA ENCKENS SIDE HENDES FORSVAR OG LOUGVERGE,MONSR.GABRIEL HOUGSDORF.(sic)-Disse personene kan man lese i 2 debatter her på Brukarforum,nr.69188 'Slekten Thorne-fra Eiker?',startet av Jon Torp,Nesodden den 18/4-2009,se spesielt innlegg nr.15,16,17,18,19 og 22,samt debatt nr.63033 'Gabriel Hausdorfer(død 1709 på Kongsberg)',startet av Stig Nyberg,Oslo den 27/9-2008.Ien telefonsamtale med ham ble det nevnt en viss Christine Jørgensdatter,var dette Gabriels inntil nylig ukjente kone,og derigjennom en mulig '3.søster-kandidat' til Birgitte og Rønnaug??!!.Med ønske om en god natt og noen gode,kritiske motargumenter,vennlig hilsen en Eiker-amatør,Sven Erling.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.