Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#70664] Ønsker oppslag i NST 34 og 3

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Hei,Er det noen som er villig til å gjøre et par oppslag i NST 34 fra 1993 og i NST 3?Det er nok fra denne artikkelen, samt kanskje noe på s 42 i samme hefte;Bjørkvik, Halvard, (1924–). 'Soknepresten Samuel Lauritsen Lind og futen Kristen Andersen, Finnøy i Ryfylke.' NST 34 (1993): 34-36.* Står det noe om Hr Samuel Christensen Linds aner og ektefelle? Er det korrekt at han var sønn av fogden Christen Andersen, og at ha var gm en datter av sin forgjenger, Hr Hans Rasmussen Piil. Hva var i tilfelle hennes navn?* Står det noe om Hr Samuel Christensen Linds barn? En sølvskje fra 1676 bærer initialene M.S.D.L. og C.A.S. Jeg lurer på om det kan være en datter av Hr Samuel Christensen Lind eller Hr Samuel Lauritsen Lind?* Er Hr Hans Rasmussen Piils barn n. i artikkelen? -med mer enn navn?* Også i NST 3, s 218, skal Lind være nevnt. Kan ikke finne dette i innholdsfortegnelsen, så det er trolig noe knyttet til et spørsmål el.l. Håper på hjelp.affi alfakrøll online dot noMvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Hefte 34 side 34, svar på spørsmål fra side 42: Samuel Lauritsen Lind, sokneprest i Finnøy prestegjeld, Ryfylke, frå 1614 til han døydde ca. 1650. Han var son til prost på Jæren Laurits Kristensen. Bror til Samuel, Kristen Lauritsen, var sokneprest i Hå prestegjeld på Jæren frå 1612 og prost på Jæren frå 1617.Samuel Lauritsen skulle etter det som blir fortalt, vera ein 'begjærlig og trettekjær' mann. Som supplement til prestegarden leigde han garden Nådå på Finnøy, og rettsprotokollane viser at han prøvde å utnytta stillinga si som prest til å skaffa denne garden forrettar. Dattera hans vart seinare gardkone på Nådå.Samuel Lauritsen var gift med Elin eller Ellen Monsdotter (Mogensdotter), og etter dei opplysningane eg har, hadde dei føljande born:- Kirsten, gift med Hans Pedersen, byfut i Stavanger- Margrete, gift med futen Kristen Andersen- Laurits, døydde som sokneprest i Hå prestegjeld 1668- Karen, gift med Erik Andersson, gardbrukar på Nådå på Finnøy- Visstnok også ei dotter som vart gift med Håvard Henrikson på Steinnes, Finnøy. Han vart gift for andre gong med dotter til Karen og Erik på Nådå, altså søsterdotter til første kona.Kristen Andersen, som vart gift med Margrete Samuelsdotter Lind, var født ca. 1604 (60 år i manntallet 1664). Han døydde i 1691. Han var fut på Jæren 1633-35 og i Ryfylke 1635-42. Medan han var fut i Ryfylke, budde han på den gamle storgarden Hesby. Han bygsla halve garden og budde her heilt til han døydde i 1691. I 1651 brann ein stor part av Hesbygarden ned, og den skaden han då vart påførd, vart det teke tingsvitne på i 1661. Her blir det opplyst at Kristen Andersen hadde bygt sine hus opp att på eigen kostnad, og det var nok dette som var grunnen til at han i 1664 fekk 'benaadningsbref' på Hesby på livstid for seg sjølv, kona og to born.Etter at han gikk av som fut, fekk han eit mindre ombod for domkapitlet i Stavanger og blir kalla kapitelsfut. Med bakgrunn i 'benaadningsbrevet' frå 1664 meinte Kristen Andersen at han skulle være friteken frå å betala skatt, men dette kravet vart avvist, og i futerekneskapen frå 1680 kan vi lesa følgjande:Denne fattige mand formoder allerunderdanigst at maatte nyde den leiede gaardepart fri for skatt, saasom forhen, udi henseende at han i forrige tider haffr, verit Kongl. Maj.s foget, og siden er gaarden ved ulyckelige ilds vaade om natten gandsche afbrent, deroffuer han nu paa hans høye alderdom er geraaden udi stoer armod.Dei hadde føljande born, alle med etternavn Lind:- Kristen, død som sokneprest på Bornholm 1714- Samuel, ca. 1642-1701. M.a. sokneprest i Vikedal, Ryfylke- Margreta- EllenI 1670-åra vart Hesby avvikla som futegard, og garden vart stykkja opp i bruk og bortbygsla til bønder. Dei to døtrene til Kristen Andersen, Margreta og Ellen, vart gift med to av desse bøndene, Margrete med Halvor Andersson frå Vestbø på Finnøy (seinare med Jakop Andersson frå Kingestad på Finnøy) og Ellen med Sjur Knudson frå Helleland i Dalane.I sine to ekteskap fekk Margrete borna Margreta, Anders, Samuel, Halvor og Gunhild. Ellen fekk borna Brynhild, Elisabet og Kristen. Gjennom Gunhild Jakopsdtr., som vart gift med Rasmus Jonson Lauvsnes, vart ættelina frå Kristen Andersen og Margreta Samuelsdotter Lind førd vidare på Finnøy.Når det gjeld den vidare slektssamanhengen viser eg til det grundige registreringsarbeidet om norske prestar som Sigurd Engelstad har gjennomført, og som finst på NSF's bibliotek (mikrofilmkort og kortkatalog). Kortkatalogen har følgjande oppslag på slektsnavnet Lind (i kronologisk orden):- Laurits Christensen Lind, prest i Klepp, død før 1617- Gabriel Lauritsen Lind, prest i Stavanger 1628- Christen Lauritsen Lind, sokneprest i Hå og prost på Jæren. Død 1640- Laurits Gabrielsen Lind, 1630-1706. M.A. sokneprest i Hjartdal.- Mogen Lauritsen Lind, ca. 1633-1695. M.a. sokneprest i Holt.- Samuel Christensen Lind, ca. 1642-1701. M.a. sokneprest i Vikedal. Manntallet 1701 har føljande opplysninger om han: 59 år, ingen søner, to brør til kona bue på prestegarden, nemleg Rasmus Phiil 69 år og Nathaniel Piil 66 år.- Andreas Lind, 1733-1791. M.a. sokneprest i Hafslo- Wilhelm Lind, m.a. Trondheim 1751. Kristiansund 1798.- Henrik Lind, 1736-1800. M.a. soknepreste i Andenes.- Mathias Lind, 1743-1829. M.a. prost i Førde og prest i Jelsa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Dette er jo formidabelt, Carsten, men om Hr Samuel Christensen Linds evt etterslekt står det ingen ting, slik jeg leser det.Problemstillingen dukket opp i forb med denne debatten LenkeJeg mener å ha funnet belegg for at Hr Samuel Lind i Vikedal var gm 'Anne'? Hansdatter Piil, datter av hans forgjenger i embedet, Hans Rasmussen Piil, og søster til Samuel (min 6-tipp), Rasmus og Nathanael Hanssønner Piil. Jeg lurer på om Hr Samuel Lind og 'Anne' Hansdtr Piil var barnløse.Utg pkt er altså to gjenstander som skal være n. i et skifte i Etne på 1700-tallet; en sølvskje, der det etter bygdebokforfatterens mening skal ha stått 'Samuel Christensen Lindenov' og en annen sølvskje med initialene C.A.S og M.S.D.L., noe jeg tro må være Christen Anders Søn og Margrete Samuels Datter Lind. Likeså at inskripsjone på den første sølvskjeen er feiltolket som Lindenov, istedet for Lind.Jeg vet ikke vhor disse gjenstandene befinner seg, men det er trolig på Bergen Museum. Skal ta kontakt med min kontakt der over helgen.Det var da etterkommere etter Hr Samuel Christensen Lind i Etne hvor disse skjeene befant seg på 1700-tallet, -dog ikke i min slektsgren ;-) Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Et tilleggsspørsmål; Iflg Ovenstad var major Gabriel Christensen Lind f 1654 og gm Anne Nilsdtr Bugge fra Selje, bosatte i Gloppen. Det er greit. Men så skriver han at han var sønn av fogd Christen Andersen og Margrete Samuelsdatter Lind, noe jeg ikke kan få til å stemme. Han er ikke ført sammen med faren på Hesby i 1664, noe han vel burde, om han var hans sønn og f så sent som i 1654.Noen opplsyninger om denne karens herkomst i NST 3 eller 34?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei, siden sist har jeg fått ny HD og nytt Wifikort for å slippe unna en hacker, menNST III s. 219 oppgir nok også (dessverre) på s. 218 at Margrethe Samuelsdtr. Lind g.m. Christen Andersen, foged i Ryfylke i 1630-aarene ... ennu som forrige foged i 1661 da han opgav at ha ti barn; av disse kjennes følgende: ...3. Gabriel Christensen Linde, løitnant i Nordfjord 1705. (Svar på spørsmål 86 s. 216).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.