Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#71025] Lesehjelp pantebok ønskes.

Recommended Posts

Guest Remi Pedersen

Prøver meg på nr. 5:N5. Publ. den 24de November 1809.N1 Fb27 1809: Joachim de Knagenhielm von Daae, Capitaine ved det Bergenhuuske Infanterie Regiment - Giøren vitterligt at have bortbycslede, som ieg hermed bycsler og fæster min eyende Gaard Kiønaasen i Ladvigs Habende og yttre Sogns fogderie beliggende af Skyld 1 Pund Smør, til velagte Dannemand Arne Endresen Ovedahl. Og da si begge er til ..vnigelse bleven kierlig foreenet fra bycsler og fæster er?? og herved min bemelte Gaard Kiønaasen med sine dertil tilliggende herligheder; dog saaledes at have?? opføred sig som det anstaaende?? en Leilending, og at holde Huusene i ... forhe.... Stand, som havde rygte og forbudne Gaarden, og ey hugge den tilligende Skog ufors.... som ...... med saadan husbrug bliver straffet efter Loven; ...reeter har og de ...gelige Hated??, som ere paalagde og hevelser?? paabudne iorder; Ind........?? tiltadde?? .....lgaarden indeværende Aars Høste og Til ydermere Sikkerhed haver ieg formaaende 2de underskrevne Mænd med at underskrived - ..... min Haand og Seigl R./K.?? Daae (L.S. Bergen den 6te December 1808. Til Vitterlighed Gullach Lyrhuus?? - I./J.?? Espeland.Denne Bycselsedels Indhold loved og for...ligted ieg mig under min tilbycslede Gaards forlatelse at efterlevne - D...... et Supra Arne Endresen Ovedahl - paaholden Pen - Til Vitterlighed T. Aanestrup??, L./K.?? Hansen.Noe gjenstår og der kan være både skrivefeil og tydefeil.Hilsen Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Tusen takk, Remi,skal se på gårdene og se om jeg ikke kan klare å få dette til å stemme.Er det noen som våger seg på nr 6 også. Skriften der er tildels svært liten og utydelig.Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Arnfrid!Eg håpar at ikkje Remi tek det ille opp at kjem med min versjon, truleg ikkje utan feil...Joachim de Knagenhielm von Daae, Capitaine ved det Begenhuuske Infanterie Regiment: Giører herved vitterligt: at have bortbyxlet, som ieg herved byxler og fæster min eyende Gaard Kiønaasen, i Ladvigs Skibrede og Ytre Sogns Fogderie beliggende, af Skyld 1 Pund Smør, til velagte Dannemand Arne Endresen Avedahl: Og da vi begge er til Fornøyelse bleven kierlig foreenet; saa byxler og fæster ieg herved min bemelte Gaard Kiønaasen med sine dertil tilliggende Herligheder; dog saaledes at han opfører sig som det anstaaer en god Leilænding, og at holde Huusene i lov forsvarlig Stand, samt [hævde?] rygte og forbedre Gaarden, og ey hugger den tilliggende Skog uforsvarlig da som ellers ved saadan Misbrug bliver straffet efter Loven: Udreeder han og de [....] Skatter, som ere paalagde og herefter paabudne vorder; Imidlertiid tiltræder han Gaarden inderværende Aars Høst. Til ydermere Sikkerhed haver ieg formaaet 2de underskrevne Mænd med at underskrive. Under min Haand og Seigl.J. K. Daae (L.S.)Bergen den 6te December 1808.Til Vitterlighed Gullach Lyrhuus. J. EspelandRevers.Denne Byxelseddels Indhold lover og forpligter ieg mig under min tilbyxlede Gaards Fortabelse at efterleve.Datum ut SupraArne Endresen Avedahl med paaholden Pen.Til VitterlighedT. Aarestrup. L. Hansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Takk til deg også, Gunnar.Ja dette er vel kanskje du interessert i også.Det jeg egentlig er ute etter er et dokument som skal vise at en Knagehjelm eller Knagenhjelm Daae skal ha gitt en gård til Ingeborg Lassesdatter Bråstad (f Tronvik). I familien sies det nemlig at Ingeborgs datter, Lussi, f 1805, var datter av en Knagenhjelm, og ikke hennes man Lasse Lassesen Bråstad (f Klævoll).Men det skal vel godt gjøres å finne det, men nr 6, handler, så vidt jeg kan se, om Bråstad, om noen tør prøve å tolke det.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Dei nederste linene er uleselege, så her er kanskje litt feil...No. 6. Publ: den 24de November 1809(NB Herved Attest af 24 Novbr. 1809 om at intet [...]ter, der er Kiøberen til Hinder.Jeg Hans Knagenhielm Daae giør vitterligt at have uden nogen skriftlig Contract eller andet saadant Document solgt og afhændet til velagte Ungkarl Claus Lassesen [....] 1 Løb Smør i Gaarden Braastad /: men skylder efter Martriculen en Løb Smør som [...] den hoshæftede Attest udviiser :/ i Lavigs Skibrede og Ytre Sogns Fogderie for den Summa 800 Rd. Og da benevnte Kiøber Claus Lassesen Tvedt haver rigtig betalt [Kiøbe]summen 800 Rd, skriver Otte Hundrede Rigsdaler bekiender ieg ved dette mit Skiøde, at have solgt og afhændet og hermed sælger, skiøder og afhænder fornævnte Gaard Braastad af Skyld 1 L[øb] S[mø]r i Ladvigs Skibr. Y[tre] S[ogns] Fogderie beliggende [...] Claus Lassesen for sig og retmessige Arvinger til Eyendom med ald dens Herlighed og Rettighed af Skov, mark og Eng, Sæter og Sætterboligen samt alt andet fra Field til Fiære, som det tillig[g]e bør og Gaarden fulgt haver [...] [....] til dette Gods tilkommende Odelsløsningsrett. Hvorfore ieg med dette [....] Hiemmelsmand. Dette til Bekræftelse under min Haand og Signet [..............]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Den Claus Lassesen tro jeg må være denne Lenke og altså ikke en sønn av Lasse Lassesen og Ingeborg Lassesdatter Bråstad. Så da må jeg nok undersøke litt nærmere forbindelsen mellom Bråstad og Tvedt, begge i Bø.Tusen takk, Gunnar.Kan du ta dette skiftet etter Ingeborg? først venstre side.

bilete7294.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Da Lasse døde ble Ingeborg gjengift med Klaus Lassesen Tveit f 1782 i 1810. Claus gjengift med Barbro Clausdatter f 1794 i 1828.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Skiftebehandling efter Ingeborg Lassesdatter Braastad, sluttet 1 Juni 1827, hvorefter a. Gaarden Braastad, Matr. No. 60 af Skyld 1 Løb Smør er udlagt med Eiendomsret til Enkemanden Claus Lassesen Braastad for 400 Spd, imod at han betaler til Efternævnte, der ere givne Partrettighed i Gaarden, nemlig:1. til 3die Datter Sigrid Lassesdatter med Formynder Claus Hansen Indre Bøe 53 Spd. 23 s.2. til 4de do. Lukris Lassesdatter med Værge Lehnsmand Mons Aass 53 Spd. 18.3. til yngste do. Lussi Lassesdatter med Værge Lehnsmand Mons Aass 52 Spd. 78 s.Tilsammen Pantehæftelserne 158 Spd. 119 s.og C. Gaarden Handalen, Matr. No. 111 af Skyld 1 Lpund 18 Merker Smør er udlagt med Eiendomsret til Lehnsmand Mons Aass for 220 Spd. imod at betale til Efternævnte Creditorer og Arvinger der ere givne Panterettighed i Eiendommen nemlig:1. til Oberstlieutenant og Corpschef O. E. Holck 50 Spd.2. til Søn Daniel Lassesen Kolgrov 62 Spd.-4-16 s.3. til 2den Datter Barbro Lassesdatter med Mand Ole Lassesen Handal 32 Spd.-2-94. til 3die Datter Sigrid Lassesdatter med Værge Claus Hansen Indre Bøe 14 Spd.-1-155. til Fjerde d. Lukris Lassesdatter med Værge Lehnsmand Mons Aass 14 Spd.-1-166. til yngste Datter Lussi Lassesdatter med samme Værge som No. 5. 14 Spd.-1-15Tilsammen Pantesummen 188 Spd. 1- 23

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Blir aldri fornermet av at noen klarer å tyde ting bedre/annerledes enn meg. Det er god opplæring for min del.Men dersom en ikke prøver seg på slikt, så lærer en i hvertfall aldri.Hilsen Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Takk igjen,Men Gunnar, er du i slekt med Curt Sigdestad i Day, South Dakota? Prøver å få kontakt med han vedr vielsen til Joni Mitcells farmor og farfar i Day SD. Kan du evt hjelpe til?A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Nei du, slektningane mine som for til Amerika tok andre namn som Johnson, Davik etc. fordi det var så 'vanskeleg' å uttale og skrive.Så absolutt alle i USA som heiter Sigdestad er stryningar frå ein gard som heiter Segestad, og uttalt lokalt sameleis, men som av ein eller annan grunn har vore skrive Sigdestad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei igjen Arnfrid!Eg hadde nettopp ein hyggjeleg prat med Curtis P. Sigdestad, Louisville, KY. tlf. 001-502-245-3358. E-postadressa hans er csigdestad@insightbb.comHåpar at dette vil vere til hjelp..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, men det er jo den epostadressen jeg har sendt mail til.Han administrerer de genealogiske sidene i Day, SD. Men, da kjente du han likevel da. Nei, dette var da morsomt. Han må svare på mailen min...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Nei, eg kjende han ikkje, eg berre ringde han og spurde etter e-postadressa hans. Eg visste ikkje at du hadde den frå før...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, men det er da ikke så lett med tlf nr i USA. Har inntrykk av at man må betale for å få dem, men du fant det kanskje ved å google han...Får håpe han svarer meg snart på mail da... Takk igjen.Har du lyst å transkribere mer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

www.whitepages.com er gratis og enkelt. Du får både adresser og telefonnummer, andre medlemer i huset & c.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.