Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leif Salicath

[#75216] Tyding av skifte i Røyken i 1776

Recommended Posts

Gjest Leif Salicath

Skiftet gjelder Johannes Josvasøn Høvig f. 1723 og hans hustru Marthe Nielsdatter Olstad f. ca. 1725. http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25470/255De hadde følgende barn ved skiftet: Hans Johannessøn f. 1750, Gabriel Johannessøn f. 1759, Adam Johannessøn f. 1764 død 1774, Anna Maria Johannesdatter f. 1748 og Abigael Johannesdatter f. 1753. Ut fra alder på barna, ser det ut til at faren er død i 1774, men jeg klarer ikke å tyde dette ordentlig selv.Anne Maria Johannesdatter ble gift med Hans Olsen Baadstøl 28.3.1776, dvs. før skiftet var ferdig.Josva hadde to søstre, nemlig Abigael Josvasdatter gift med Knut Morberg og Martha Josvasdatter gift med Ole Nærsnes. I alle fall sistnevnte sees i skiftet. Er han verge ?Jeg er på jakt etter dødstidspunkt for foreldrene (Christiania er nevnt uten at jeg finner noe der - står det moe om tugthuset ?). Jeg klarer å se at sønnen Hans overtar gården, men det er en rekke andre navn som kanskje er familie (Jacob Jørgensen Baadstøl ?, Ole Hansen, noen navn helt nederst på side 254 som ser ut til å få arv).1. mars 1774 er nevnt noen linjer ned på side 254. Er det Josvas død ? Er moren død eller ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Bragstad

Det er enkelte uklare ord, men innholdet er i store trekk klart. Skiftet gir en eminent innføring i beregning av kostnadene..Mathias Thams cancellie-Raad Sorenskriver og Skifteforvalter over Lier Røgen og Hurum Fogderie giør vitterligt at Anno 1776 den 18de Junii foretog jeg mig(?) paa min beboende gaard Stokken i Lier Præstegiæld et lovligt arve skiftes behandling efter den paa gaarden Høevig i Røgen sogn forhen boende men udi Christiania ved døden afg. mand Johannes Josvassøn, imellem hans igienlevende enke Marthe Nilsdatter og de udi lovlig ægteskab med hende sammenavlede og nu igienlevende barn, som den Dannemand Peder Nilsen Ølstad der nu ved (skiftet?) var tilstæde paa sin søster stervboe Enkens vegne anmeldte at være følgende, af Navn og Alder saaledes: ældste søn Hans Johannessøn gl. 25 Aar, yngste søn Gabriel Johannesen gl. 17 aar, ældste Datter Anne Maria Johannesdatter, er nu gift med Hans Olsen Baadstøe. Yngste datter Abigael Johannesdatter gl. 23 Aar og i pigestand. Ved hvilket skifte nu tillige .... tilstæde, de af stædets foged Velædle Sr William(?) Lembach(?) udnævnte 2de Edsvorne Laugrettemænd Andreas Torgersen (-?) og Lars Andersen Flaaten - hvorda først blev indtagen det af Skifteforvalteren udstædde Proclama under 25de Maij (..?) til dette skiftes foretagelse i dag i hvilket Proclama lensmanden Hans Madsen Friis(?) som nu nærværende ved (skiftet?) fremlagde med hans paategning, at samme er vorden Publiceret ved Kirken den 9de Junii saa velsom og vedbørlig bekiendtgiort for stervboe Enken.- Videre bliver her at indtage den af forrige lensmand, nu afdøde Mads Hansen (..?) med ....? 2den Mænd paa Skifteforvalterens vegne og efter hans ...?, afholdte Registerings og vurderingsforretning her i boet som skeede strax efter at man bleve bekiendt Johannes Josvassøn var død hvilken er saalydende: Anno 1774 den 1te Marti var jeg Mads Hansen Fritz(?) lensmand her i Røgen Sogn tilligemed de 2de Edsvorne Laugrettemænd navnlig Jacob Jørgensen Baar.. og Ole Hansen R...? her paa gaarden Høevig ... eller Be.... gaard for her efter velædle og velbr hr Cancellie Raad og sorenskriver Thamses Ordre at holde een lovlig Registering og vurdering efter den ved døden afg Mand Johannes Josvassøn Høevig som døde for een 3 ugers tiid siden paa (T?)ugthuuset i Christiania, mellem hans igienlevende Enke Marte Nilsdatter og de i ægteskab sammenavlede 5 børn trende sønner og 2de Døttre: ældste søn navnlig Hans Johannesen gl. 23 Aar, 2den søn Gabriel Johannesen gl. 15 aar 3die og yngste søn Adam Johannesen gammel 10 aar, ældste pige Anne Maria JohannesDatter gl 25 aar og yngste pige Abigael Johannesdatter gl 21 aar, som alle er hiemme og ugifte hos sin Moder paa gaarden Høevig. Hvorda Enken blev formanet rigtig at opgive sit med mand felles havende boes løsøreEffecter som der befandtes saaledes som følger /: vide samme i dette skiftes udlægsforretning :/ Suma 238 rd 2 ort. Videre eller meere viidste hverken enken eller de tilstædeværende dette boe til Indtægt at beregne; saa anmeldte Enken ogsaa at være skyldig til Nils Christensen Sundbye? efter obligation 120 rd, til Clemmet Hansen Aaraas? 2 rd, til Sr Achzangen? paa Hof 7 rd 2 ort og til Sr Samuel Samuelsen i Drobach 18 rd. Til lensmanden Mads Fritz? for een laugdags forkyndelse for 4re personer 1 rd, tilsammen 148 rd 2 ort. Videre giæld sagde enken ey denne gang at kunde Erindre. thi blev det hermed saaledes (skiftet?) som vi med vores hænder bekræfter. Datum gaarden Høevig ut Supra. Mads Fritz. Jacob Jørgensen Baarsrud? Ole Hansen .. Forestaaende indfaldende Omstændigheder og især siden den afg Mand eeller dette boe ved Dom var tilstunden at udreede een nstor Summa (til?) hvilken giorde....... Sagen endelig derefter kom til forliig stervboe Enken maatte optage laan hos Nils Christensen Sundbye, og ved obligation Pantsætte boets Effecter har man ikke kundet førend nu foretage skiftets opgiørelse efter fornævnte Johannes Høevig, hvorhos stervboe Enkens broder og laugværge bemeldte Peder Nilsen Ølstad anmeldte paa sin søsters vegne og efter hendes begiær, at hun ey alleene siden Registeringen holdtes har tilbagebetalt Nils Christensen Sundbye paa hans ... Obligation tilgodehavende 120 rd ...Penge 20 rd, saa han nu alleene har i boet tilkommer Capital 100 rd men endog derforuden selv ..leveret og betalt all den øvrige ved Registeringen anførte smaaegiæld, ligesom enken selv vil være ansvarlig til Renterne af de 100 rd som Nils Sundbye har tilgode saa at intet videre for nærværende tiid hæfter paa boet til ansvar og som udgift bliver at anføre end summa Capital 100 rd, tilligemed hvad skifteomkostningerne kan blive ligesom og stervboe Enken ved fornævnte hendes broder lod Declarere, at hun intet til vederlag for den af hende udbetalte giæld forlanger, men alleene 20 rd imod hendes afg mands begravelse, hvilke 20 rd hun saa meeget meere formoder skifte Retten nu tillægger hende udi vederlag mod begravelsen som meldt, som af forestaaende .... hun siden mand død har udbetalt for dobbelt meere og intet i saa maade derefter er begiærende. Videre gav og Peder Nilsen Ølstad tilkiende paa Skifte Rettens tilspørgende i henseende ?dertil Boets Indtægt at intet videre i saa maade er eller forefindes end hvad allerede forhen er registeret og vurderet thi som registerings forretningen viser at alle dette stervboes tilhørende løsøre effecter der ved Taxeret for den Summa 238 rd 2 ort og intet videre er bleven anmeldt som kan komme boet til formeerelse, saa er altsaa dette Boes gandske Indægt og formue berørt? Summa 238rd 2ort, skriveretc: herimod bliver som giæld og udgift at anføre saasom: 1 hvad stervboe Enken Martha Nilsdatter har paastaaet i vederlag mod hendes afg Mands begravelse der hende bliver tilstaaet med 20 rd og 2det Boet til Rest skyldig hos Nils Christensen Sundbye efter Enkens anmeldelse 100 rd, hvorom dog til hiemmel ... befandt fornøden af Pantebogen her at indtage berørte Obligation som er dateret 16de October og lovlig Tinglyst paa Røgen høsteting næst paafølgende 9de Decbr. hvilken er saalydende: vide Pantebogen No 4 Fol 115b. Mod forestaaende Pante Obligation er da fuldkommen oplyst og beviist, baade af hvad .... stervboe Enken maatte optage Pengelaan saavelsom og at hun eller stervboet derefter var skyldig at udreede den Summa 120 rd, men som hun efter hvad forhen findes? skifteBoken? tilføret, derpaa har betalt til afdrag 20 rd, samt at hun selv, uden dette Boes vedkommende ansvar vil betale forfaldne Renter, som nu kan indestaae, saa kommer her alleene til udgift de Resterende 100 rd, hvorefter nu bliver at beregne dette skiftes lovtilladelige bekostninger for samtlige betienter som er følgende - 1 Vil det stemplede Papiir til Original skiftebrevets beskrivelse i følge forordningen af 27 Novbr 1775 være et Ark No 3 til 1 rd 2: tilkommer stædets foged velædle Sr William Lembach for mænde-udnævnelse til dette skifte 16 skilling 3: for Proclamas udstædelse og omsendelse til Publication 2 ort 16 skilling 4: for Original Skiftebrevets beskrivelse som formodes bliver 20 Ark tilkommer sorenskriveren i følge loven og forordningen af 19de Augusti 1735 à toe ort arket er 10 rd hvorved dog Sorenskriveren igien maae udbetale til Justits... af de 14 Ark a 6 s er 3ort 12 s. 5te: tillægges skifteforretningstiener? paa dette skifte med den i loven dertil givne allernaadigste tilladelse 1 rd. 6te: bliver afdøde Lensmand Fritz Enke og Arvinger tillagt for hans møde og umage ved Registeringen med skyds som billig 2 ort. 7de tilkommer den nu nærværende lehnsmand Hans Fritz saavel for Proclamas Publication ved kirken og for stervboe Enken, som og for møde idag ved skiftet med skyds 3 ort 12 s. 8de: tilkommer de 2de ved Registeringen overværende Mænd Jacob Jørgensen Baarsrud og Ole Hansen Ramton? for deres møde og umage derved hver 16 s. er 1 ort 8 s. og 9de ligesaa de 2de Mænd Andreas Torgersen Lian og Lars Andersen Flaaten for deres møde og umage idag, hver 16 s er 1 ort 8 s. tilsammen disse beregnede skiftes Omkostninger 14 rd 3 ort 12 s. Summa denne boets giæld og udgifter 134 rd 3 ort 12 s. Naar nu fra forestaaende dette boes indtægt og formue som er den summa 228 rd 2 ort fradrages ovenstaaende boets giæld og udgift med 134 rd 3 ort 12 s. bliver beholdne midler 103 rd 2 ort 12 s. hvoraf skifteforvalteren i følge loven og forordningen af 19augusti 1735 tilfalder sin Sallarium med 1 procento beløbende til 1 rd 2 s. Igien til Deeling imellem Stervboe Enken og hendes Børn den Summa 102 rd. 2 ort 10 s. hvoraf Stervboe Enken Marthe Nilsdatter tilfalder i følge loven det halve med 51 rd. 1 ort 5 s. og det andet halve boe, som er lige Summa 51 rd. 1 ort 5 s. tilfalder samtlige børn, men forinden summa mellem dem bliver at deele, bør dog først efter kongl. allernaadigst anordning fragaar til Christiania skifteTugthuus(?) 1 ProC(ent?), der beløber sig til 2 ort 1 s. Igien den Arv som nu skal deeles mellem afg Johannes Josvasøns igienlevende Børn 50 rd 3 ort 4 s., hvoraf ældste søn Hans Johannesen arver for een broderlod 16 rd 3 ort 17 1/3 s, yngste søn Gabriel Johannesen ligesaa 16 rd 3 ort 17 1/3 s. Ældste datter Anne Marie Johannesdatter med mand Hans Olsen Baadstøe for een søsterlod 8 rd 1 ort 20 2/3 s. og yngste datter Abigael Johannæsdatter ligeleedes 8 rd 1 ort 20 2/3 s. tilsammen forestaaende disse? børns paa dette skifte tilkomme FædreneArv 50 rd 3 ort 4 s. skriver halvtredsindstyve Rigsdaler tre Ort og 4 skill. På de neste halvannen sider kommer så utlodningen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Jeg er meget imponert og sier tusen, tusen takk, Per.Jeg har jo forsøkt meg selv, men fikk ikke sammenhengen fordi det var så mange ord jeg ikke klarte.Barna og enken er på plass hos meg og morsomt å finne min 3 tip fogden William Lembach også. Jeg finner ikke dødsfallet til Johannes Josvasøn hverken i Christiania eller i Røyken, men hans sønn Adam 10 år dør omtrent samtidig i februar 1774 og begraves i Røyken.Det lå nok bak saken en utleggsforretning og gjeld til Nils Christensen Sundbye. Jeg ser av senere skifte etter sønnen Hans Johannessen Høvig i 1791 at han hadde overtatt gården - trolig ved skiftet i 1776.Meget interessant å lese alt omkring kostnader og fordeling, tusen takk igjen for alt arbeidet du har lagt ned, Per.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Bragstad

Jeg tror ikke det er Nils Christensen Sundbye som er årsaken, han var vel heller en reddende engel kanskje, skal man tro det som Marthe skriver: Underskrevne Marthe Nielsdatter i ægteskab med Johannes Josvasen og boende paa gaarden Høvig i Røgen Sogn, giør hermed vitterligt at da bemelte min Mand Johannes Josvasen Høvig for nærværende tiid er udi Christianiæ Tugthuus og mig som hans hustru er bliven Forkyndt een over hannem Erhvervet NamsDom af Iver Olsen Aaraas i Christiania stor 122 rdr, saa for at undgaae videre Rættens Execution, og at vores fælles havende Løsøre Effecter icke skal blive mig fratagen hvorved jeg blir(?) sadt ( - her mangler et -ud- ) af al stand til at kunde forestaae gaardsbruget og Ernære mig og Børn, har jeg maat Resolvere til at see mig forskaffet laant saa mange Penge som til Dommens betaling udfordredes, hvorfore og siden den Dannemand Niels Christensen Sundbye her i Sognet boende, har paa min venlige anmodning herudi villet tiene mig og min mand Johannes Høvig,samt til den Ende Laant os Reede Penge den Summa 120 rdr saa er det jeg herved lover og forbinder os og vore arvinger ej alleene igien Reedelig og rigtig at betale Nils Christensen Sundbye forestaaende mig laante Eet hundrede og Tyve Rixdaler efter et fierding aars foregaaende Lovlig opsigelse paa enten af siderne(?), men endog deraf og svare aarlig Lovlig Rente, som nu er eller herefter allernaadigst vorde paabuden. Og paa det meerbemelte Nils Christensen Sundbye og hans arvinger kand for dette sit velvillig giorde PengeLaan med paaløbende Renter være fuldkommen betrygget Pandtsættes hannem herved med første Prioritets Rætt følgende mine med mand tilfælles havende Løsøre Effecter:...(her en liste med alt fra sølvskjeer til navngitte husdyr) Datum gaarden Høvig den 16de Octobr 1773 - Marthe Nilsdatter Høvig L:S: Til vitterlighed efter begiær underskrives af os: Hans Fritz. Even Gierdahl. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Salicath

Takk igjen, Per.Iver Olsen Aaraas, Christiania var altså kreditoren. Årås er jo også i Røyken, så der er det vel en sammenheng. Det er imponerende hvor nøyaktig og komplett slike gamle skifter er. Jeg har vært igjennom et skifte av idag for en del år siden og det er virkelig stor forskjell.Det er et sørgelig faktum at de under 100 rdl ikke fikk skifte. Det hadde vært til stor hjelp de ganger en går helt lost i gamle slektsdata.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.