Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jostein Børnes

[#77429] Hvem er foreldrene til Brynjel Monsen Li (1676-1743),Kvinnherad?

Recommended Posts

Gjest Jostein Børnes

HeiJeg er på leiting etter foreldrene til Brynjel Monsen Li f ca 1676 - d 1743 (og gift med Magnild Larsdtr Bringedal) iht bygdebok for Kvinnherad. Er det noen som har informasjon om dette?I Sunnhordland Tingbok finner vi følgende: 1708 fol 86 Publicerit Lars Mogensen Gaatte og Lars Hansen paa Tuftt udj Ølfve Kierke Sogn, deris udgifne skiøde till Brynild Monsen Lj paa 1 pd: Sm: og 1/3 H: hvor af Lars Mogensen selger ½ pd: Sm: i mod penge 12 rdr: og Lars Hansen paa sin Hustrues Karj Mogens datters weigne ½ pd: Sm: 1/3 Hud, i mod penge 30 rdr: 4 Mrk: dat: 17 Julij 1708: 08 fol 86I Skattematrikkelen 1647 finner vi følgende tilleggsinformasjon: Lie har total skyld 1 løb sm og 1 hud i 1647Mons (Monsen?)Li eide ½ løb sm og ½ hud i 1647 , bruker hele gården. Marite Skorpen eier 1 pd sm og 1/3 dels hud og Knut Bondhus eier ½ pd smør og 16 sh pengeMons Li eide også en part av gården Gote i KvinnheradTakknemlig for alle svar.mvh,Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Dåpen 17/7 1676, far Mons Monsen (Li), høyre side. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

Hei Berit, Hjertlig takk for svaret ditt - det bekrefter det som jeg har antatt nemlig at Mons Monsen Li er faren.Eierandelene i Li og Gote kunne vært interessant i å studere nærmere da det ser ut til å være arv. Lars Monsen 'Gaatte' kan (uten at det er bekreftet) være bror til Mons Monsen Li, og følgelig onkel til Brynjel.mvh,Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiEg ser av matrikkelen 1647 at 'Mogenns Lie' eier '1 spannd' smør og 'Lauridts'(bruker) eier '3 spannd smør' i gården Stuland i Kvinnhered. Denne Mogenns Lie antar er identisk med ovennevnte Mons Li.mvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiEg ser av matrikkelen 1647 at 'Mogenns Lie' eier '1 spannd' smør og 'Lauridts Lie'(bruker) eier '3 spannd smør' i gården Stuland i Kvinnhered. Denne Mogenns Lie antar er identisk med ovennevnte Mons Li.mvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiHar vært på leiting etter informasjon om ovennevnte Mons Li og hans slekt i Sunnhordland tingbøker, og i tingbok 1648-49 sakser jeg følgende sitater:Sunnhordland tingbok 1648-49 4b Siffr Bielland haffde ladet steffne Mogens Lij, med huis Breffue hand haffde paa lij hand paa boer och gaff hannem sag at hand haffde locket hans Moder søster Birite Arnis dater, i hendis Wmøndig Aar nogen Breffue fra paa 5a samme goeds, Huortil hand suarede at hun bar Breffuene hiem thil hannem, som hun och giorde, huilche hand siden nogen thiid, siden leffuerit hand dennem fra sig for reten, och bleff leffuit thil hans stiffsønn Vnge Mogens Gaute, huor de endnu schal findess, [och war her] Siffr thilbød for reten at løsse han. godtzit fra igien, och Eschet i rete Mogens, sit pandte Breff paa fore. Lij, da fremblagde Mogens, It Breff aff Sex mend beseglet, och dermed beuiste, at hannem war udj Pandt sat, aff Karj Ollufs dater paa Gotte, och hendis Sal. mand Arne Siffuorsen, It spand Smør och fierdeparten i en hud, udj Lj for Atten daller hand dennem Laandt haffuer, Jlige maade beraabte Siffr sig at [Eie] were Odelssmand thil Sex mrk. Smør och 6 S. i penge i Gotte , som Mogens och haffde i pandt, det at wilde løsse, huor paa hand haffde Pandte breff som hand war steffend med, som hand haffde ladet ligge hiemme, Huilcke Siffr war begierendis hand maate føre fremb for reten med de andre Breffue hand haffde thagen fra hans Moders Søster,Fol 34b Siffuer Christophersen Bielland, haffde steffend Mogens Lij, for at løste hans Odelsgods, fra hannem, som er 18 mrk. Smør och 1 giedschind i for. Lij och Sex Mrk. Smør och 10 s. Penge i Gotte, och meente derhoss at boe selff paa Lij. Parterne bleff saaledes forligt, at Mogens Lij Annamit hans Penge som bode? Jordeparter war Vdsat for 24 Rdr. 35a Och bleff Derom saaledes forligt at i steden for den Aasede hannem Kunde thilkomme i Lij, Affstod Mogens gotte for. gotte for Siffr, och schulde Siffuor giffue hannem 2 Rdr. och derimod schulde Mogens Gotte Komme ind paa Lij igien, hoss hans Stiffader Mogens Lij, och hans Moder, huor de paa alle Sider Regte hinanden henderne,Fol 62 Huor da Siffuer Netteland och Mogens Gotte?, haffde med Fogdens Iffuer Knutzens skrifftlig Steffning, ladet i Rete steffne Knud Bundhus, och Siffuer Christophersen, forige Boende paa Bielland, i Hussness, med huis Odelss Breffue de Kunde haffue paa fore. Lj och Gotte?, som de thil holt denn. part udj, Huor da effter at wi flitteligen haffde igiennem seet deris Breffue, och effter Regnit deris Edtleg, befandt wj først, Siffuer Christensen at thil komme Vdj Lj och Gotte, 20 mrk. Smør med thilhørig ware, for det 2. thilkom Knud Bundhus vdj Baade Gaarde, 1 pund 7 1/2 mrk. Smør med tilhørig ware,Ut fra ovennevnte informasjon(jmfr også tidligere innlegg) så kan jeg antyde følgende slektssammenheng:1. Mons Lauritsen Li gift med Anne(se koppskatten 1645) Hans barn: Mons Monsen Li og NN Monsdtr gift med Mons Gaate2. Mons Monsen Li gift med NN har følgende barn: a)Brynjel Monsen Li 1676 - 1743 gift med Magnhild Larsdtr Bringedal b)Kari Monsdtr f 1677 - d 1726 gift med Lars Hansen TofteNoen som har kommentarer eller supplement?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiHer er et sitat fra tingboka som ikke kom med i forrige runde:62b Siffu Netteland tilkom ilige maade udj Baade Gaarde, som hand nu meesteparten indløste fra G. Mogens Lj 1 pund 7 1/2 mrk. Smør, Mogens Lars Lj til Kom sammeledis i Baade gaarde, 25 mrk. Smør, huilchet dennem saaledis bleff imellem Byt, at Knud Bundhus, Siffr Netteland och bette. Mogens Lauritzen Lj, schulde huer haffue It pund i Lj, med Bøxell och herlighed, dog at mogens schulde niude Aasedet, effterdj hans Folck altiid thilforne har boed der, Noch skulde Siffuer Christophersen haffue hans part som er 20 mrk. Smør i Gotte, Och byge Gaarden Knud Bundhus och Siffr Netteland, huer 7 1/2 mrk., Smør, och Mogens Lj 1 mrk. Smør, alt forne. Smør som er schreffuen følger sin thilhørig Vare, och Siffr Christensen skulde boe paa forne. Gotte,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiDet var tydeligvis sent igår, slik at konklusjonen bør justeres noe,Mogens Gotte er naturligvis stesøn til Mogens Lauritsen Li og ikke svigersøn. Følgende blir da konklusjon:1. Mons Lauritsen Li gift med Anne(se koppskatten 1645) barn: Mons Monsen Li og Mons Gaate(halvbror til Mons Monsen - de har felles mor Anne??). Lars Monsen Gaatte er nokså sikkert søn av Mons Gaatte som må være død før 1701.2. Mons Monsen Li gift med NN har følgende barn: a)Brynjel Monsen Li 1676 - 1743 gift med Magnhild Larsdtr Bringedal b)Kari Monsdtr f 1677 - d 1726 gift med Lars Hansen Tofte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jostein Børnes

HeiEr det noen som kjenner til om det kan være noen forbindelse mellom Laurits Christenssøn(se under kopi av diplom fra UBB ) og Mogn Laurirtsen på Li?UBB-1637-06-20 Tittel: 1637, 20. juni Hordaland, Kvinnherrad, Ænes kunngjøring ; (salg) Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Kåre og Johannes Christenssønner på Ænes i Mauranger, Helge på Mel i Kvinnherrad, på sin hustrus og hennes barns vegne, Tollek Torbeinssøn på Mehus, på sin hustrus vegne, og Anne Christensdatter på Ænes kunngjør, at de har solgt sine odelsparter i gården Stuland i Kvinnherrad til Laurits Christenssøn, som selv bor Stuland.mvh, Jostein Børnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.