Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Torgersen

[#79657] Petter Timmermand, død 1684 - strandfogd Bragernes

Recommended Posts

Gjest Per Torgersen

Strandfogden Peter Timmermand ble gravlagt på Bragernes i april 1684 (kirkebok: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8448&idx_id=8448&uid=ny&idx_side=-40>Lenke ). Det var skiftet etter ham på Bragernes 1684-1686 LenkeJeg ønsker mer informasjon om Petter og hans kone Ingeborg Pedersdatter (datter av Peder Guttormsen Lindnes), samt om deres barn. Det var skiftet etter henne på Bragernes 1700 Lenke der barna er nevnt.PS! Dette temaet er en fortsettelse av tema 28031:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiPeter Timmermann nevnes noen ganger i Bragernes tingbok på 1680-tallet. Særlig er det en sak nr. 89 i tingboka for 1681 der Peder Guttormsen Lindnes stevner sin svigersønn Peter for 800 rdl. Av saken synes å fremgå at Peter har stilt som sikkerhet hans salige fars gård i Christiania.Dessverre finner jeg ikke koblingen til tingbøkene nå. Heller ikke på lenkene til DA ser dette ut til å fungere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Tingboksøk: LenkeTingmøte Bragernes, 18-08-1681 BRAGERNES 1681 (nr. 2) Anno 1681. dend 18 Augustj ordinaire byeting, retten at betienne, ofuerverendis med Ko/ngelig/ Ma/yestets/ byefoged, laugrettismender, Knud Jørgenssen, Jørgen Andersen Nordbye, Hans Hanssen Høybye, Olluf Jenssen Læt, Lauridts Eschelsen snedicher, Hans Jenssen Rye,Sak nr. 89 i tingboka BRAGERNES 1681 (nr. 2) Peder Guttormssen Lindnes, hafde med seduanlig afftenvarselladet jndstefne hans suoger Mons/eigneu/r Pieter Tim/m/erman,for gield, effter derom forrestillede obligation |: som afhans fuldmegtig Jens Christopherssen blef producered :|lydende paa 800 rdr: af dato 8 Junj 1670 som med aarlig renteschulled verit afbetalt til d/end/ 8 Junj 74: och jmidlertidoch indtil betalling scheer, sat han/nem/ hans s/alige/ faderseffterlatte gaard i Christiania, til vnderpant ochforsichring; Och som for/schreff/ne Peter Timermand schalhafue verit schyldig til S/eigneu/r Frandts von der Linde iHollandt, en sum/m/a penge, saa haf/ue/r Tønnis Jochums/en/accorderit med for/schreff/ne PederGuttormsen Lindenes paa sin suogers veigne, om sam/m/e gield,at dend forblefuen ved - for/schreff/ne 800 dr: som ditoLindenes sig paataged at betalle til bem/el/te ThønnesJochums/en/ paa Frantz von der Lindes veigne, och derimoedPeter Tim/m/ermands vdgifuen bref/ue/r och beuisser at schullePeder Guttorms/en/ indhendiges, effter sam/m/e foreeningsvidre medføhr, vnder Thønnis Jochumsens haand, af dend 8 Junj1670 huorpaa findes afschrefuen af Peder Guttorms/en/ at veribetalt, half syfuende hunder rixdr: noch - 40 dr: och ellerseffter beuis, som af schipper Dike Hærings paa PederGuttormsens veigne, til van der Linde betalt d/end/ 30 Martj79: - 50 dr: er i alt - 740 dr: dj resterende - 60 rdr: sagdePeder Guttormsens fuldmegtig, at schulle blifue erlagt ochbetalt, saa snart Peter Timermans bref/ue/r och obligationeffter Thønnis Jochumsens forschrifning som forbemelt, vordertilbage lefuerit; Och jmidlertid formoder en retmessig dom,til sin betallings erholdelsse, vdj ded forsichrede pant, medkost och terings erstatning; Jndstefnte Pieter Tim/m/erman,møtte for retten , och negted iche fordringen, mens effterdjhans værfader søger sin betalling hoes han/nem/, som hand ichebilligen kand veigre sig for, saa ville hand och imoed dessenfornøyelsse, formoede at han/nem/ da tilhendestilles hansvdgifuen obligation, som hand til Frandts von der Linde iHollandt har vdsted, naar det scheer, seer hand gierne at hansværfader søger och faar sin fornøyelsse i dend pantsattegaard, som det sig bør; Vidre sagde parterne, efftertilspørgelsse, ej at hafue enten at indgifue, ellerprotestere; Affsagt, At saa som citanten Peder GuttormsenLindnes, her i retten demonstrerer, med velfornem/m/e mandS/eigneu/r Thønnis Jochumsen i Christiania, hans vdgifuenbeuiser, at hand til han/nem/ paa S/eigneu/r Frandts von derLindes veigne, paa dj - 800 rdr: hand paa sin suogersøhnsMo/nseigneur/ Pietter Tim/m/ermans veigne, effter accort, harpaataged at tilsuare, haf/ue/r betalt = 690 rdr: och pervexsel ved schipper Diche Herings = 50 dr: saa atforschr/eff/ne sum/m/a - 800 rdr: paa 60 dr: nehr, findesbetalt, saa eragtes dog, at bemeltepengers betalling, med for/schreff/ne Pieter Tim/m/ermanspaaberaabende derfor vdgifuen obligationers jndfrelsning ochextradering vil beuisses, vdj henseende at ej nogenrigtigh/ed/ forrestilles, at Peder Guttorms/en/ sam/m/e pengetil Thønnes Jochums/en/ schulle betalle, ej heller at ThønnesJochumsen nogen order, eller fuldmagt, den/nem/ at annam/m/e,thj kand effter slig leigligh/ed/ ej andet, for billigeragtes, end naar citanten Peder Guttorms/en/ bem/el/te sinsøhns Pieter Tim/m/ermans vdgifne obligation indfrelsser ochofuerlefuerer at hand da derimoed igien effter dend han/nem/gifuen obligation och pantforschrifning, giører han/nem/tilbørlig betalling baade for capital och rente, effter saasom dend effter huer termins betalling kand befindesforfalden, med sampt fiire rdr: i ombkostning, eller ochdessen verdie, af dend forpantede gaard och goeds at maavdsøges effter landtslouen och recessen, med huad ombkostingderved vidre kand befindes at vorde foraarsaged, effterv=uillige mænds kiendelsse;

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Ut fra skiftene etter Peter Timmermand og konen Ingeborg Pedersdatter, vet vi at de hadde følgende barn (alle umyndige i 1684):- Fredrik (i 1700 var han død med enke og umyndige barn)- Ulrik Fredrik- Peter (ikke nevnt i 1700)- Nils (19 år i 1700)- Gert (ikke nevnt i 1700)- Henrik (ikke nevnt i 1700, født i 1684 i følge kirkebok)- Elisabeth (i 1700 gift med Einar Andersen Skarvøy)- Abigael (ugift i 1700, bosatt hos tanten Maren Pedersdatter i Hokksund, som var gift med Nils Karstensen)- Sibilla (gift i 1700 med Peder Ambjørnsen, Bragernes, hadde tidlgiere vært gift med Anders Holdt)Kan noen hjelpe meg med mer informasjon om disse?--I Norske rigsregistranter finner jeg i Kristiania i 1660 omtalt Lisbeth, enke etter Fredrik Tømmermand. Disse navnene har også barna til Peter og Ingeborg. Kjenner noen til disse personene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

Hei igjenHvis du ser i orginalskiftet etter Petter Timmermand, vil du se at på fol. 33 a nevnes at det er sendt en varselseddel til Johan (Jacobsen) Timmermand i København. Kan dette være en slektning?Ang. Fredrik Tømmermand: Han begraves i Oslo i aug. 1660.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette er kjente navn, men kan dessverre ikke bidra med noe konkret hvor jeg sitter. Om hukommelsen ikke har sviktet helt, snakker vi er om en slekt av flamsk opprinnelse, Friderich åpnet Christianias første kjente vertshus.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Hei. Jeg løfter opp dette temaet...Jeg ønsker mer informasjon om Petter og hans kone Ingeborg Pedersdatter, samt om deres barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

På wangensteen.net foreligger nå Alf Collett: Gaarde Mandtal udi Christiania 1661. I manntallet nevnes Lisebet, enke etter Frederik Tømmermand. I sluttnotene står det blant annet at hun ble begravet 19. februar 1664 og at det priviligerte vertshushold fortsattes av sønnen PETER TIMMERMAND i 1664, jamfør 'Budst. III 401 og Meddel. fra N. Rigsarkv. I. 78.'Da vet vi at Fredrik og Lisbet i Christiania hadde en sønn, Petter Timmermand. Vi vet at Petter Timmermand på Bragernes i 1670 hadde satt i pant hans avdøde fars gård i Christiania. Kan vi da konkludere med at dette er samme person?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

For meg vil en slik konklusjon være med all rimelighet innlysende.Men det som jeg har stusset over etter at jeg begynte å gruble over et eventuelt utenlandsk opphav er at Peter blir både til PER (Norske tollere gjennom 300 år) og PIETER.(Tingboka i Bragernes).Assosiasjonene går således både til strekningen Øst-Viken (Länene Bohus, Halland, Skåne og Bläkinge - d.v.s. delvis Sverige) og Holland.TIMMERMAND: At en som ender opp som strandfogd, har bakgrunn som det vi nå vil kalle trelast-eksportør og dermed bærer navnet TIMMERMAND, er vel neppe underlig. IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg har aldri funnet P(i)eter som eier av gården i Toldboed Gaden (idag nr.15, no.36 etter den første matrikkelen) basert på panteregisteret. Første eier etter enken Lisbet jeg har funnet, er tolleren Jørgen Sechman. (selvsagt mulig noe jeg kan ha oversett, korrektur ikke lest).PS. Jeg har heller aldri sett sønnen skrevet Per i en samtidig kilde, hvor står det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Kildegrunnlaget for 'TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886' (OSV. I. MELBYE) vet jeg ikke nok om, men den som registrerte P Tindermand bør jo ha dette med PER fra et sted: ”Timmermann, Per. Strandfoged østenfjords (Christianiafjorden) 15. april (11. juli) 1682.” - Lyder den enkle tekst.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Takk for at dere hjelper til.Til (11): Oslo/østlandet er langt utenfor mitt vante slektsgranskingsområde og erfaringen med byer generelt er liten. Starter ikke pantebok nr. 1 i 1701? Når var Jørgen Sechman eier?Her er innførselen av begravelsen til Lisbet i Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 1 (1648-1704), Døde og begravede 1663-1665, side 412-413: Lenke (19. februar 1664).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Vet ikke når Jørgen Sechman ble eier, men Gerhard Giertsen Treschow (også toller) overtok gården etter ham i 1687.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Det kan se ut som Sechman overtok rundt 1680, i alle fall før Pieter Timmermanns død.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg kjenner ikke personene i debatten. Men ut fra de fremlagte opplysningene synes jeg historien virker troverdig. Peter Timmermand har lånt 800 rd av svigerfar med sikkerhet i farens hus. Rundt 1680 selges huset, og sikkerheten blir med i dragsuget. Dermed krever Peder Guttormsen Lindnes pengene tilbake mens svigersønnen ennå er sånn noenlunde likvid.Ved nærmere ettertanke, kanskje svigerfar ikke er helt ukjent. Det må jeg komme tilbake til etter å ha sjekket gamle papirer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Tusen tall for all info.Fredrik Timmermann hadde også ett lite hus i Piperviken i følge Alf Collett.Det kan tenkes at flere av barna nevnt i (4) er døpt i Christianina og kan finnes i kirkebøkene der...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jo, barn er døpt i Hellig Trefoldighets Kirke i Christiania. Har ikke dette for hånden hvor jeg befinner meg nå, men om det er interesse; ikveld eventuelt imorgen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Jeg sier ja takk til alle som vil hjelpe. Bortsett fra Henrik, som er døpt i 1684, har jeg ikke informasjon om når de andre barna er født. Jeg antar de er født i tidsrommet 1660-1684. Jeg gjetter på at Elisabeth er eldst og født ca. 1660...- Fredrik- Ulrik Fredrik- Peter- Gert- Nils, født ca. 1681- Henrik, født 1684 (i følge kirkebok)- Elisabeth/Lisbet- Sibilla- Abigael

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Tilbake litt raskere enn ventet. Her er hva jeg har (OBS. Bragernes har jeg ikke finlest og jeg har ikke begynt på denne familien ennå);Barn døpt i Hellig Trefoldighets Kirke i Christiania: Fridrich (07.11.1666) - Uldrich Fridrich (12.04.1668) - Peder (28.03.1669) - Elisabeth (30.06.1671) - Sibilla (13.11.1672) og Johannes (01.10.1675) - Ingen funnet begravet.Barn døpt i Bragernes: Abigael (08.11.1682) og Hendrich (19.02.1684)Mangler gjør altså Gerdt og Niels, begge høyst sannsynligvis i Bragernes.Ingebor gifter seg andre gang med Jappe Simons, trolovet 06.02.1690 og viet i Bragernes 01.12.1690.Ingebor dør i 1696, begravet i Bragernes 16.05.1696. (Jappe gifter seg 2. gang med Anne Sophie Christophersdatter Brun 21.10.1700 (trolovet 09.09.1700), men dør ikke lenge etter (begravet Bragernes 15.06.1702).(Nevner i en parantes at en Dorthe Marie Timmermand trolover seg 22.05.1664 med Casten Henningsen).PS. I (11) nevner jeg adressen til Vertshuset til Timmermand som åpnet i 1654, dette er samme år som gaten skiftet navn fra Water Stræde til Toldbod Gaden.Trolig var vielsen på Bragernes etter den Bragernes' første kirkebok (og etter Lisbets død kunne være en gjetning), Gerdt og Niels er det god plass til mellom Johannes og Abigael. Uff, egentlig liker jeg absolutt ikke spekulasjoner,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Tusen takk!!Her er noe informasjon om barna til Petter [Fridrichsen] Timmermand og Ingeborg Pedersdatter, med litt 'spekulasjoner' i parantes:Linkene til dåp nr. 1-6 er fra 'Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 1 (1648-1704), Fødte og døpte'. Dåp nr. 9-10 er fra 'Bragernes, Ministerialbok nr. I 2 (1680-1705), Kronologisk liste'.1. Fridrich, døpt 7. november 1666 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=653&idx_id=653&uid=ny&idx_side=-124>Lenke (død før 1700)2. Uldrich Fridrich, døpt 12. april 1668 Lenke3. Peder, døpt 28. mars 1669 Lenke (nevnt i farens skifte 3. april 1684, ikke nevnt i morens skifte 14. juni 1700 - trolig død mellom 1684 og 1700)4. Elisabeth, døpt 30. juni 1671 Lenke, dødsskifte i 1708 på Skarvøy i Spind5. Sibilla, døpt 13. november 1672 Lenke6. Johannes, døpt 1. oktober 1675 Lenke (ikke nevnt i farens skifte 3. april 1684 - trolig død mellom 1675 og 1684)7. Gert (nevnt i farens skifte 3. april 1684, ikke nevnt i morens skifte 14. juni 1700 - trolig død mellom 1684 og 1700)8. Nils, født ca. 1681 (19 år i morens skifte 14. juni 1700)9. Abigael, døpt 8. november 1682 Lenke10. Hendrich, døpt 19. februar 1684

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Dette forstod jeg muligens ikke helt Per. Du har lagt ut lenker på oppramsingen i (20), forsåvidt flott det, men dessverre er det ingen relevant tilleggsinformasjon i de scannede originalkildene. (Og for ordens skyld: Vor Frelsers Kirke(fra 1950 Oslo Domkirke) har ingenting med Hellig Trefoldighets Kirke hvor disse Christiania-barna ble døpt - den underlige 'kildeangivelsen' som brukes før 07.11.1697 i Christiania kan avstedkomme misforståelser.)Om du med spekulasjoner mener antatt periode (før 1684 eller 1684-1700), så skulle det ikke ta lang tid å få verifisert dette. Eller var det noe annet du mente og som ikke kom med?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Lenker er lagt ut slik at andre som følger debatten lettere kan sjekke originalkilden selv. Da kan de med selvsyn se at det ikke er relevant tilleggsinformasjon og for eksempel at skrivemåte på navn er konsekvent. Det er Arkivverket som benevner denne kirkeboken 'Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 1 (1648-1704)'. Beklager at jeg videreførte denne misforståelsen. Når jeg sier 'trolig død' mellom 1684 og 1700 er det fordi barnet er nevnt i farens skifte, men ikke i morens og derfor trolig er død (uten etterkommere) i perioden. Jeg har veldig raskt (det vil si: kanskje ikke nøye nok) gått gjennom kirkebok for Bragernes (i årene 1684-1700 uten å finne begravelsen til disse barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Til Innlegg 1 4:Strandfogden Peter Timmermands kone INGEBORG PERSDTR LINDNES var nok fra en av Linnes-gårdene i Lier. Lier og Bragernes hørte sammen både kirkelig og verdslig på 1600-tallet.Lier Gårdshistorien under søndre-Linnes har bl. følgende om eiere på søndre-Linnes - TAR BARE MED ET KORT UTTDRAG VEDR INGEBORGS SLEKT:'og fra 1672 Per Guttormsen. Fra ham gikk parten i arv til Nils Karstensen i Haugsund (det vil si HOKKSUND), som overlot den til Amund Eriksen Gilhus i 1696; ''Skal sjekke om det står mer under de andre Linnes-gårdene.mvh Knut Inge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Vedrørende Linnes-gårdene i Lier:1. I innlegg 24 over er en feil: Det handler om VESTRE- LINNES (og ikke Søndre-) som jeg skrev.2. Men på Søndre-Linnes står der noe om eiere / brukere som nok kan være relevant:Eiere.Hele gården (søndre-Linnes) var i selveie i 1612, og det hadde den sikkert vært helt fra middelalderen. Nygård var kirkegods, for i 1499 makeskiftet biskopen i Oslo, med domkapitlets samtykke, bl. a. denne gården til Torbjørn Kaneson.Brukere.Nils nevnes i 1528. Mellom 1551 og 1565 blir sønnen (?) Guttorm Nilsen nevnt. Guttorm føres opp som bruker også i 1604, men nå siktes det kanskje til:I)GUTTORM OLSEN satt med gården til 1655. I 1647 eide han, foruten Søndre Linnes, 1 fjerding korn i Nordal, 1 skpd. tunge 4 skinn i Hårberg, 10 lp. korn i Vestre Sørum i Hole, 15 lp. salt i Rud i Røyken og 12 lp. salt i Bråset i Røyken. Han nevnes som skyss- skaffer i 1655. Så overtok sønnen Ole.Guttorms barn:1. Ole Guttormsen f. ca. 1604, nevnt som bruker til 1671.2. PER / PEDER GUTTORMSEN Borger på Bragernes. Han er vel trolig far til Ingeborg Persdtr - strandfogden Timmermands kone INGEBOGRG PEDERSDTR LINDNES.3. Nils Guttormsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.