Gå til innhold
Arkivverket
Leif Salicath

Ovenstad: "Vårt dragonregiment" - hvor var det ? Leegaard og Arnold

Recommended Posts

Leif Salicath

I forbindelse med en lengre tråd i DIS Danmark lenke dukker det opp en mulig sønn av generalløytnant Friedrich Hansen von Leegaard c1650-1733, nemlig Kommandørkaptajn FRIDERICH JØRGEN LEEGAARD (ca. 1694-1763). Han er ikke "plassert" hos de andre kjente Leegaard og tidsmessig passer han godt inn, da generalløytnanten også har en datter Anna Catharina Leegaard ca 1695-1735.

 

Spørsmålet er selvfølgelig om det er mulig å finne riktig kirkebok for fødsel i 1694-95. Et viktig spor er altså hvor "vårt dragonregiment" var i de årene. Se også utsnitt fra Ovenstad nedenfor.

 

Jeg synes det virker ganske rimelig at en må lete blandt militærpersoner for å finne far til kommandørkapteinen, da det var mer enn normalt at sønnene til offiserer også ble offiserer. Som en ser av den danske tråden, er det ikke mange andre offiserer Leegaard der. De andre norske Leegaard i Ovenstad passer ikke inn tidsmessig.

post-639-0-63662500-1300528716_thumb.jpg

post-639-0-63185700-1300528742_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Myhre

Ser han ikke her ..http://www.hedmarkslekt.no/Diverse/regimentchefer.htm

Hans Myhre, Nes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Ser han ikke her ..http://www.hedmarkslekt.no/Diverse/regimentchefer.htm

Hans Myhre, Nes

 

Takk for bra lenke, men var det flere dragonregimenter i Norge på den tiden ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Vet ikke om dette er noe til hjelp, men ser at Friedrich Hansen von Leegaard var ved oberst Palle Krags regiment i Norge 23/4 1687. På en nettside står det følgende om Palle Krag: ”...Han rejste til Ungarn for at overvære Krigen mellem de kejserlige og Tyrkerne. Ved hans Hjemkomst 1687 var det bestemt, at der i Steden for de spredte Garnisonskompagnier i det søndenfjældske Norge skulde oprettes et hvervet Regiment, og Krag blev saa stillet i Spidsen for dette, men vendte 1690 tilbage til Danmark for at tage Kommandoen over Prins Frederiks (fra 1699 Prins Christians) Regiment.” Min lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Petter Vennemoe

Takk for bra lenke, men var det flere dragonregimenter i Norge på den tiden ?

 

Et tillegg til opplistingen i Hedmarkslekt: Christian Friderich Marschalck ble ifølge Ovenstad innsatt 21.04.1685 som oberst i det Norske Dragonregiment. Såvidt jeg forstår var det fire avdelinger her, en av disse må ha vært stasjonert i indre Østfold, trolig i områdene rundt Basmo festning, da fenriker og korneter i Marschalks dragonkompani ved navn Gødsche og Wolgast nevnes i områdets kirkebøker på 1680-90 tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Her er hva det står om han i Dansk biografisk Lexikon. Runeberg.org

Slik jeg forstår teksten her, forlot han Norge i 1690, og vendte ikke tilbake.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Her er hva det står om han i Dansk biografisk Lexikon. Runeberg.org

Slik jeg forstår teksten her, forlot han Norge i 1690, og vendte ikke tilbake.

Dansk biografisk Lexikon har også detaljert beskrivelse av hans svigerfar og ut fra dette kan en tenke seg at Leegaards hustru, Margrethe Arnold ble gift i Gjerpen/Skien, trolig omkring 1691-93. Generalmajor Arnold gifter seg i alle fall for 4. gang i Skien i 1692.

 

Når det gjelder Dansk biografisk Lexikons opplysninger om Leegaard, så bringer det viktig nytt i saken, nemlig det at han neppe tok over tjeneste i Norge etter at han kom tilbake fra Frankrige. Ren gjetting, men er det ikke litt tvilsomt at han tok sin hustru og småbarn med på felttoget i Ungarn ? Kan hun fortsatt være i Skien eller er mere sannsynlig i Danmark - f.eks. København ? Det er også mulig at de giftet seg i København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Året 1692 er interessant. Dette er det året som FHL ble forfremmet til Oberstløytnant i Norge, og hans svigerfar giftet seg på nytt med Anna Clausdatter. Kanskje han var i Norge dette året, for å gifte seg med Margrethe Arnoldt, men at han vendte tilbake til Danmark?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Året 1692 er interessant. Dette er det året som FHL ble forfremmet til Oberstløytnant i Norge, og hans svigerfar giftet seg på nytt med Anna Clausdatter. Kanskje han var i Norge dette året, for å gifte seg med Margrethe Arnoldt, men at han vendte tilbake til Danmark?

 

Det står også noe om ham her lenke som kanskje kan tolkes slik at hun ble boende i Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Han må i alle fall ha vært i Gjerpen i 1693, i følge det som står på den siden du henviser til i forrige innlegg:

"Kapteinløitnant Heiermann. Hans «slegfredbarn» begravedes dom. exaudi 1686, 1.1/2 aar gammelt. Det synes ikke at ha angrepet hans honnør videre, at han hadde hat et slikt barn; i alle fald er kaptein Heiermann i 1693 fadder i Gjerpen sammen med saa høiagtede officerer som brigadier (general) Arnold og oberstløitnant Leegaard. Aaret efter, i 1694, er han endog fadder hos selve sognepresten i Gjerpen, Ole Flor, sammen med amtmand Adeler og brigadier Arnold. Senere forekommer ikke hans navn i kirkeboken. Han synes at ha bodd paa Otterholt oppe i øvre Gjerpen."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Jomfru Leegaard var fadder for Kai Børting og Inger Clausdatters barn i Gjerpen 1708, Telemark. Kan dette være Anna Catharina Leegaard? Inger Clausdatter er søster til Anne, som var gift med Arnoldt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Men jeg ser av lenken din at Jomfru Leegaard hyppig har vært benyttet som fadder mellom 1702-1722, og det passer ikke med Anna Catharina Leegaard, som skal være født ca 1695.

"Saaledes var her længe en «jomfru Leegaard paa Borgestad», som var en meget benyttet fadder mellem aarene 1702 og 1722."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Skifte i Skien 25.4.1714 etter Steenhugger Christen Clausen, som er Anne Clausdatters bror. Der er Kai Børting nevnt som svoger, gift med Inger Clausdatter. Trolig er Jomfru Leegaard - som opptrer som fadder - FHLs datter, og er født senest 1687.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Vet ikke om dette er relevant, men tar det med. I 1688 er kaptein Legaard, gift med Christenze Hesselberg, nevnt i et skifte i Skien 2.8.1688.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

I følge Per Nermo var Christence Christensdatter gift med Iver Jenssen Hesselberg, som døde 1688.

Hun døde 1692. Min lenke

Skifte 1692.

Datteren Kristentze Jfuersdtr. var g.m. Matias Legarte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Skifte i Skien 25.4.1714 etter Steenhugger Christen Clausen, som er Anne Clausdatters bror. Der er Kai Børting nevnt som svoger, gift med Inger Clausdatter. Trolig er Jomfru Leegaard - som opptrer som fadder - FHLs datter, og er født senest 1687.

Jeg har tidligere funnet mye i skiftene fra Skien, men ikke sett dette før. Johan Arnold, generalmajor ble gift 1692 med Anne Clausdatter 1659-1713. Hun er datter av lagmann i Skien, Claus Andersen -1692. Jeg har fra før notert en søster, nemlig Maren 1658-1716 gift 1) med lagmann, godseier Iver Hansen c1645-1693 og 2) med bergråd Niels Mechlenburg til Skjelbred. Skiftet inneholder flere søsken. Johan Arnold var gift 4 ganger og Anne Clausdatter var hustru nr. 4. Det går an å spinde videre på skifter av flere av de som er nevnt i skiftet.

 

Det er som nevnt flere indikasjoner på at generalløytnant Friedrich Hansen von Leegaard hadde flere barn. Jeg antar at han ble gift langt tidligere enn tidligere antatt, kanskje så tidlig som 1686 fordi han kan ha hatt en datter som ble fadder allerede i 1702. (For å være fadder bør en ha vært konfirmert). Dette utvider tidsperioden for en mulig sønn som ble kommandørkaptein, men fordi det ikke er nevnt i Gjerpen/Skien hvor alt er ganske godt dekket, ble han ganske sikkert født i 1694 eller senere, trolig i Danmark.

 

Nevnte Mathias Leegaard er å finne i Ovenstad, men er for gammel til å være etterkommer av generalløytnanten, idet han han er nesten like gammel som ham. Jeg finner ham heller ikke omtalt i den danske tråd om Leegaard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Claus Andersen og Anne Christensdatter, og deres 10 barn finnes under gården Brekke nordre i Gjerpen. Her finnes mye info.

 

Generalmajor Johan Arnold var eier av Borgestad i Gjerpen, noe som styrker troen på at jomfru Leegaard er hans barnebarn, siden hun også nevnes hit.

 

Her er to sider med fyldig omtale av Johan Arnold m.fl.: Min lenke + Min lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Fra Manntall Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund 1712:

 

De Graduerede og uden Byes Boende

 

1. Gjemsøe Closters Brug Bestaande udj 9 Sauger for Byen med der

tilhørende Store previligerede Landebrug.

.

2. Høiædle og welbaarne Frue. Frue Genneral Mayorinde Sallig

Arnoldts paa Borrestad Gaard næst uden for Byen, hvis boe for

nogen tiid siden eftter dend Sallig Herres død er blefven

deelt, saa Fruen Beholden /: foruden sit Jordegods i Tælle-

marchen :/ 4 Sauger wed Ullefaas, og tvende Sauger for Byen.

Jtem leier af Hendes med Arfwinger 2de Sauger i Byen hvilcke

8te Sauger med behøfvende Tømmer wed lige holdes, og disforuden

Bruger anden laste Handling, Sampt Korn og dislige frie indkiøb

til Brugets underholdning. Reeder Smaaparter i Tvende Skibber

men ellers taged en anseelig Stoer Skade forrige aar til Søes

wed it Skib Kaldet Haab Johannis med Ladning, jtem ladningen udj

et andet skib som bege Af Fienden blef opbragt; hun har

udestaaende iblant Bønderne udj Øfre og nedre Tællemarchen

nogle Tusinde Rixdaller, en Stoer deel der af Uwiisste

Forrænter ellers aarlig nogle Tusinde Rixd.

.

Famielierne er os Ubekient saa som ovenmelte Borestad gaard udj

Sig Selv dependerer som under Landet udj Gierpen Sogen.

.

3. Høyædle og welb. Hr Genneral Lieutnant Leegard er Eiende for

Byen 1 Saug som frue Sal. Genneral Mayors haver i forpagtning.

.

4. Høyædle og welb. Hr Obrist Arnoldt illige maade Eiende tvende

Sauger i Byen sampt 1/2 deelen udj en qvernmølle som bort

forpagtes, ellers eyer Brewigs Grund, og Eendeel Jordegods i

Landet.

 

----------------------

 

Leif - kanskje du skal endre overskriften, slik at flere fatter interesse. Bør ta med navnet Arnold(t) også, siden flere forsker på denne slekten. Hva vet du forresten om Friedrich Hansen von Leegaards hustru, Margrethe Arnoldt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Fra Manntall Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund 1712:

 

Leif - kanskje du skal endre overskriften, slik at flere fatter interesse. Bør ta med navnet Arnold(t) også, siden flere forsker på denne slekten. Hva vet du forresten om Friedrich Hansen von Leegaards hustru, Margrethe Arnoldt?

Ja, jeg har nå endret undertittelen for det har kommet mye ekstra informasjon inn her. Tusen takk til deg Grete, for mange gode bidrag.

 

Margrethe Arnold er datter av generalmajor Johan Hansen Arnold og hans 1. hustru Anna Mogensdatter Stadsgaard. Margrethe ble født ca 1671 og dør 3. mai 1733 i Rendsborg bare noen måneder etter sin mann generalløytnant Friedrich Hansen von Leegaard som nevnt ovenfor. Dessverre vet jeg lite om hennes liv, egentlig bare med sikkerhet at hun hadde datteren Anna Catharina ca 1596-1735 som var gift med Johan Ludvig von Schlanbusch. En "jomfru Leegaard" som er fadder flere ganger i Skien på begynnelsen av 1700-tallet er trolig en søster. Dette gjør at jeg antar Margrethe og Friedrich ble gift så tidlig som 1686.

 

Jeg har ikke klart å finne foreldrene til Anna Mogensdatter Stadsgaard, men ser at Stadsgaard helt fra 1300-tallet var et gods i Danmark.

 

Det opprinnelig spørsmålet i denne tråden dreier seg om hvorvidt kommandørkaptein Friderich Jørgen Leegaard ca 1694-1763 er sønn av Margrethe og Friedrich. Det har vi ikke fått svar på. Men det fremgår av lenker nevnt ovenfor at generalløytnanten må ha oppholdt seg i Gjerpen/Skien i 1692-1693 samt at han eide sag mm. der så sent som i 1712 (jfr. forrige innlegg). Allikevel tror jeg nok Margrethe og barn oppholdt seg i Danmark i årene etter 1693, kanskje med besøk tilbake til Skien av og til.

 

Opprinnelig informasjon om at Friedrich Hansen von Leegaard var ved "vårt regiment" i Norge i 1696 (jfr. Ovenstad) viste seg å være feil (altså et blindspor), da han ikke kom tilbake til Norge etter Frankrige-oppholdet og frem til han dro til Ungarn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

På DIS-Norge under Adel i dansketiden fra reformasjonstiden til 1800-tallet, finnes det innlegg om slekten Arnold. Mange interesante opplysninger, men som mange andre sider, er ikke Margrethe von Arnold nevnt, kun hennes bror, Hans Jakob von Arnold, f. 21. april 1669.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Dette er litt på siden av denne trådens tema, men jeg har prøvd å finne ut mer om generalmajor Johan Hansen Arnolds 1. hustru, Anna Mogensdatter Stadsgaard, for om mulig finne slektninger som datteren Margrethe evt. kunne bo hos ved ekteskapsinngåelsen. (Hun er ikke funnet gift i Skien med generalløytnant Friedrich Hansen von Leegaard).

 

Navnet Stadsgaard forekommer kun én gang til i Ovenstad, i tillegg til Anna Mogensdatter Stadsgaard, nemlig i forbindelse med kaptein Iver Monsen (Mogensen). Under selve omtalen av han, står det at han også ble kalt Hodsgaard. Men slår man opp på Stadsgaard, står det: ”Stadsgaard (Hodsgaard), Iver Mogensen, - se Monsen. – ” Så på en eller annen måte kan navnet Stadsgaard knyttes til han.

Historien om hvordan han ble drept med rottegift av sin hustru, Anne Kristine Orning i 1696 er godt dokumentert. Hun skal være datter av rittmester Mathias Orning og Anne Margrethe Fredriksdatter Budde.

 

Iver Monsen (Mogensen) og Anne Kristine Orning hadde to barn, Anne Margrethe f. ca 1682 og en sønn, mulig var hans navn Bostrup Rimholt.

 

Om Iver Monsen (Mogensen) kan være en bror av Anna Mogensdatter Stadsgaard, vet jeg ikke, men dette kan det være interessant å se på.

 

Legger ved Ovenstads omtale om Iver Monsen (Mogensen).

post-232-0-90550700-1300648057_thumb.jpg

post-232-0-12218000-1300648069_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Tusen takk, Grete. Du er virkelig en kløpper til å finne frem ting.

 

Jeg regner med at Anne Margrethe Fredriksdatter Budde er datter av oberst Fredrik Budde til Rødslet og Anne Axelsdatter Urup og i så fall søster av Ellen Budde som ble gift med generalmajor Christian Diderich von Zernichow (som er en annen gren av mine aner).

 

I andre sammenhenger har jeg tidligere erfart at Mons og Mogens er samme navn eller ihvertfall synonymer. Og som jeg flere ganger har sett så gifter offiserer seg med ektefeller fra offiserfamilier. Noe annet forekom nesten ikke i gamle dager. Mye taler altså for at Anna Mogensdatter er søster av Iver Monsen/Mogensen. Spennende ! Det gjelder selvsagt også om det kan finnes noe om "Hodsgaard" og om det finnes offiserer med det navn lenger tilbake i tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Jeg finner ikke noe om Hodsgaard, kan jo være feilskriving? Navnet Stadsgaard derimot, kan stamme fra herregården Stadsgaard/Stadsgård som ligger 10 km fra Århus. Fra 1583-1661 ble det eid av Kronen, senere kom herregården igjen på private hender, og nå kalt Constantinsborg. Min lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Johan Hansen Arnold var gift to ganger før ekteskapet med Anne Mogensdatter Stadsgaard i Slottskirken på Akershus Festning 11.11.1668 og én gang etter dennes død.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Johan Hansen Arnold var gift to ganger før ekteskapet med Anne Mogensdatter Stadsgaard i Slottskirken på Akershus Festning 11.11.1668 og én gang etter dennes død.

 

 

Jeg blingset, han var gift 3 ganger ETTER Anne Stadsgaard.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.