Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Tre foreldrelause born i Bergen 1891 - 5-9 år gamle - kvar vart det av dei?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Anna Hansdotter (Sjøthun), fødd i Hafslo 13.3.1855, gifte seg i Bergen 22.5.1881 med Christen "Kristen" Pedersen, fødd på Sleire lille i Masfjorden 1.3.1854. Kristen Pedersen var brannkonstabel, og han og Anna vart buande i Bergen der Kristen d. alt 9.7.1889. Anna Pedersen d. same staden 18.8.1891. Dei let etter seg tre born mellom 5 og 9 år gamle som i 1891 budde i Nedre Hamburgersmug 1 i Bergen i lag med ei enkje Sofie Pedersen, syerske, fødd i Sogn 1860. Eg veit ikkje kven denne Sofie var!

 

Men her er dei tre borni:

 

a. Harald August (Kristenson) Pedersen, fødd i Bergen 23.10.1882, voks kan henda opp på Voss, men utvandra i 1904 som elektrikar til Minneapolis, MN "hadde eit år permisjon". Eg ser ikkje noko til han i Amerika!

 

b. Marie (Kristensdotter) Pedersen, fødd i Bergen 11.6.1884, er nemnd i 1891, men er elles ukjend.

 

c. Petra Bergitte (Kristensdotter) Pedersen, fødd i Bergen 9.5.1886, døydde i Bergen 30.6.1906 etter barselseng. Petra voks opp som pleiedotter hjå John Johnson, fødd Os 1845, og Oline, fødd Lindås 1847, men gifte seg i Bergen 7.1.1905 med Peter Tobias (Thomasson) Pedersen, fødd på Lille Damsgård på Laksevåg 18.12.1884. Peter var verksarbeidar i Bergen, men lagnaden hans er ukjend. Dei fekk ei dotter i lag, Petra Johanne, fødd i Bergen 19.6.1906 og døypt 10.3.1907, var i 1912 pleiedotter hjå John Johnsen og Oline, busette i Kjeldersmuget 5 – same paret som hadde vore pleieforeldri til mor hennar!

 

Eg står heilt fast når det gjeld lagnadane til dei to første borni og likeins enkjemannen etter den yngste dotteri, so no vonar eg at ein kvan i Brukarforum kanskje kan hjelpa meg litt på veg? Kanskje er det òg mogeleg å identifisera Sofie Pedersen frå 1891?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Solveig R Håklev

Konfirmasjonen til Marie 14/4-1901 Domkirken

Kildeinformasjon: Bergen fylke, Domkirken, Ministerialbok nr. C 6 (1898-1915), Konfirmerte 1901, side 174.

 

FT 1900

Barnehjemmet Anna Jebsens minne

http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=11&filnamn=f01301&gardpostnr=12389&personpostnr=57532&merk=57532#ovre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Ser da Harald emigrerte i 1904, at det var snakk om en permisjon fram til 1/5-1905:

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=0128emig&gardpostnr=2418&merk=2418#ovre

 

Ser også ut som han reiste sammen med en smedlærling (elektriker):

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=0128emig&gardpostnr=2417&merk=2417#ovre

 

Kan Harald være kommet tilbake etter endt permisjon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Solveig, Gunn og Grethe for gode og spennande innlegg om denne huslyden!

 

Eg slår fast at Marie framleis levde i 1901 då ho vart konfirmert i Bergen.

 

Eg har søkt etter Harald August, Marie og svogeren Peter Tobias i FT1910, men finn ikkje nokon av dei! So, anten har alle tre feil i fødselsdatoane i 1910, eller dei var ikkje i Noreg! Eller kanskje dei var avlidne?

 

Eg vonar på fleire gode tips og takkar på ny for god hjelp so langt!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Lars skriv i innlegg # 1 her at:

 

"Petra voks opp som pleiedotter hjå John Johnson, fødd Os 1845, og Oline, fødd Lindås 1847, men gifte seg i Bergen 7.1.1905 med Peter Tobias (Thomasson) Pedersen, fødd på Lille Damsgård på Laksevåg 18.12.1884. Peter var verksarbeidar i Bergen, men lagnaden hans er ukjend. Dei fekk ei dotter i lag, Petra Johanne, fødd i Bergen 19.6.1906 og døypt 10.3.1907, var i 1912 pleiedotter hjå John Johnsen og Oline, busette i Kjeldersmuget 5 – same paret som hadde vore pleieforeldri til mor hennar!"

 

'John Johnson' er eigentleg John Johnsen Rol(f)svaag, fødd på garden Rolsvåg (også skrive Rolvsvåg) i Samnanger sokn av Os prestegjeld den 17. august 1844. Og då er det nok rettast å seia at han var frå Samnanger, ikkje frå Os. Ved FT i 1865 er han 'ug tjenestekarl' på Våge i Samnanger, ved FT i 1875 er han 'inderst, stenarbeider' på Lille Damsgaard i Laksevåg. Kona hans, Oline Rognaldsdtr. var fødd på Ytstebø i Lygra sokn av Lindås prestegjeld den 02. mai 1847.

Dei fekk to søner som eg veit om, Johan Martin, f. 1874, seinare sjømann/ fyrbøtar, og Reinert Michael, f. 1878; som vart steinarbeidar som faren.

 

I FT for 1891 finn vi att steinarbeidar John Johnsen og huslyden hans i Bergen by, då bur dei i Hollendergaten 2 der. Ved folketeljingane for høvesvis 1900 og 1910 bur dei som ovanfor nemnt i Kjeldersmuget 5 i Bergen, og John Johnsen er framleis steinarbeidar. John Johnsen Rolfsvaag døyr i Bergen den 25. juni 1919 og kona Oline Johnsen Rolfsvaag er avliden 25. oktober 1924 same staden.

 

http://digitalarkive...ilnamn=bedo1912

 

Desse opplysningane fører deg kanskje ikkje nærare lagnaden til søskena Harald August og Marie Pedersen, fødde i høvesvis 1882 og 1884, men eg tenkte likevel at det ikkje kunne skada -.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Hjarteleg takk til Solveig, Gunn og Grethe for gode og spennande innlegg om denne huslyden!

 

Eg slår fast at Marie framleis levde i 1901 då ho vart konfirmert i Bergen.

 

Eg har søkt etter Harald August, Marie og svogeren Peter Tobias i FT1910, men finn ikkje nokon av dei! So, anten har alle tre feil i fødselsdatoane i 1910, eller dei var ikkje i Noreg! Eller kanskje dei var avlidne?

 

Eg vonar på fleire gode tips og takkar på ny for god hjelp so langt!

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

Det kan òg tenkjast at elektrikaren Harald August (Kristenson) Pedersen _aldri_ kom att frå Amerika. Vi veit heller ikkje om han nokonsinne kom fram til Minneapolis. Kanskje døydde han snøgt der borte eller kan hende allereie under overfarten til USA ? Denne permisjonen på tretten månader (1. april 1904 til 1. mai 1905), jfr. merknaden i emigrantlista av 1904; kan elles tyda på at Harald August anten var tilsett i ein offentleg sivil etat eller i Forsvaret, og at permisjonen såleis var eit slags vern mot oppseiing. Harald August hadde med andre ord handfaste planar om å venda attende, men - gjorde han det ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til elohen(!), Terje og Lars J. for spennande og nyttige innlegg! Eg har god tru på at det kan vera den riktige Petter Tobias Pedersen som er funnen, og eg vil leggja inn spørsmål om han i Arkivforum!

 

Når det gjeld dei to andre borni, og då særleg Harald August, veit eg ikkje kva eg skal tru. Eg finn han ikkje i amerikanske kjelder, ikkje ein gong som framkomen til Amerika i 1904! So kvar me no skal leita, veit eg ikkje...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Som det framgår av Arkivforum, so synte det seg altso at Petter Tobias Pedersen, fiskehandlar i Bergen, var den rette Petter, og spørsmålet om lagnaden hans er soleis løyst!

 

Då sit me att med Harald og Marie...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Som det framgår av Arkivforum, so synte det seg altso at Petter Tobias Pedersen, fiskehandlar i Bergen, var den rette Petter, og spørsmålet om lagnaden hans er soleis løyst!

 

Då sit me att med Harald og Marie...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

 

 

Vedkomande Marie Pedersen:

 

Ei ugift jente, 'almisselæm' Marie Pedersen, fødd i Bergen i 1885; døyr 17. juli 1902 på Lungegaarden og vert gravlagt av Stiftelsespresten i Bergen 24. juli 1902. Dødsårsaka er tuberkolose. Fødselsåret hennar er éitt år feil i høve til di Marie, men det treng for såvidt ikkje tyda noko anna enn vanleg slurv.

Sjå innføring # 41 under kvinnekjønn i kyrkjeboka for Stiftelsespresten i Bergen 1887 - 1908, her:

 

http://www.arkivverk...&uid=63958&js=j

 

Skifteattesten for denne ugifte Marie Pedersen syner òg at ho var elev, og at ho døydde på Lungegaardens Hospital. I rubrikken 'anmærkninger' står det ho 'begraves av Fattigvæsenet v/ Turi Pedersen' - kven no dét måtte vera. Kan hende denne Turi var ei faster/ farsyster ? :huh:

 

http://arkivverket.n...ize=full&mode=0

 

 

Når det gjeld broren Harald August Pedersen, så kan det tenkjast at merknaden om Voss som bustad då han utvandra _ikkje_ skal tolkast slik at han vaks opp der, men truleg heller slik at det var dér den dåverande arbeidsstaden hans var. Gunn Huglen fann jo ein Harald i FT for 1900 som då er rekrutt. Dersom me føreset at denne rekrutten er Harald August Pedersen, så kan det hende at han heldt fram i Forsvaret ?

 

Den heilt naturlege koplinga til Voss vert då dei to militærleirane på Voss Bømoen og Tvildemoen, dvs. at han var tilsett som elektrikar der. Forsvaret har til alle tider hatt bruk for teknikarar og fagfolk av ymse slag - høgare offiserar kan som oftast lite og ingenting om elektriske installasjonar :D

Det vil i så fall forklara den noko underlege merknaden i emigrantprotokollen vedkomande Permisjonar. For som dei fleste truleg veit så har Forsvaret i alle dagar drive med permisjonar, og i dette høvet er permisjonsøknaden tydelegvis innvilga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Kan elles leggja til at Tvildemoen på Voss vart vedteken etablert i 1882 og opna i 1888, medan Bømoen vart vedteken i 1898, og teken i bruk få år seinare. Om etableringa av Bømoen skriv Tysklandsbrigaden si avdeling for Voss og Omegn følgjande:

 

"I åra før unionsoppløysinga i 1905 var det ei kraftig styrking av forsvaret, og den militære beredskapen var retta austover. Dersom krigen skulle koma var det viktig med rask overføring av vestlandsavdelingar til Austlandet.

 

Bergensbanen var i 1899 ein god grunn for å leggja ein større ekserserplass til Voss. Utan banen hadde det knapt kome ein større "eksisplass" på Bømoen. Arbeidet med jarnveg austover var i gang. Vossebanen hadde vorte opna i 1883 og i 1884 vedtok Stortinget at banen skulle førast vidare over fjellet til Hønefoss.

Ekserserplassen for Sogn bataljon var i 1874 flytta frå Lærdal til Vik som den gongen låg lagleg til for kompania frå Sogn og Sunnfjord. Men Viksmoen låg ikkje lagleg til i høve til Bergensbanen - det var eit godt stykke mellom Vik og Voss. Til det kom at arealet i Vik på 180 mål var for lite til to bataljonar.

 

Difor vedtok Stortinget 16. desember 1898, mot sterke protestar, å flytta heile leiren frå Vik til Voss. (At det var ei rett avgjerd synte seg i 1940 då 4. Brigade vart transportert frå Voss til Gol.). Den nye ekserserplassen vart lagt ved utløpet av Raundalen, knappe 5 km frå Voss sentrum. Leirområdet er for det meste flate sandmoar med furuskog. I boka om Fjordane Infanteriregiment nr 10 fortel oberst Bragstad at det vart ekspropriert heile 2000 mål frå gardane Rykkje, Bø, Hydle,

Bakketun og Ygre."

 

(Kjelde: "Bømoen og Tvildemoen, litt om dei gamle ekserserplassane",

Tysklandsbrigaden Veteranforening for Voss og Omland, Voss prenteverk A/S; Voss 2008).

Edited by Terje Hatvik - Os i Hordaland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Terje for nye spennande innlegg!

 

Eg er framleis svært so usikker når det gjeld Harald August Pedersen og lagnaden hans... Eg veit ikkje fleire stader å leita...

 

Når det gjeld Marie Pedersen, er eg svært so viljug til å vers samd i at dette må vera "vår" Marie, men eg likte ikkje namnet som står attmed, Turi Pedersen! Det finst berre ei Turine eller Torine Pedersen i Bergen 1900 og 1910, men eg ser ikkje nokon skyldskap med "vår" Turi.

 

Hmf! Det skal ikkje vera so lett dette...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Oyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Hjarteleg takk til Terje for nye spennande innlegg!

 

Eg er framleis svært so usikker når det gjeld Harald August Pedersen og lagnaden hans... Eg veit ikkje fleire stader å leita...

 

Når det gjeld Marie Pedersen, er eg svært so viljug til å vers samd i at dette må vera "vår" Marie, men eg likte ikkje namnet som står attmed, Turi Pedersen! Det finst berre ei Turine eller Torine Pedersen i Bergen 1900 og 1910, men eg ser ikkje nokon skyldskap med "vår" Turi.

 

Hmf! Det skal ikkje vera so lett dette...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Oyane

 

 

Vedkomande denne mystiske "Turi" Pedersen:

 

Eg må vedgå at eg var altfor kjapp her, Lars.

For når eg no ser nærare på innførsla i høgare oppløysing så les eg fru Pedersen. Og dét vert sjølvsagt noko heilt anna. Ei Sofie Pedersen frå Sogn var vel oppført som fostermor eller liknande i 1891, stemmer ikkje det då?

 

P.S. Orsak at eg påførte deg ein unødig "Hmf!" :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Litt meir vedkomande desse borna:

 

Den smedlærlingen som reiser til Amerika saman med Harald August Pedersen, er faktisk søskenbornet hans på farssida; dvs. ein Peder Theodor Andreas Pederson Larsen. Han vart f. 5.12.1884 i Bergen (døypt i KK), som son av ekteparet Peder Andreas Larsen Seljebotten, f. 15.5.1856 på Stranda på Sunnmøre; og kona Trine Pedersdtr. Lille Sleire, f. 19.9.1856 i Masfjorden. Dei vart gifte i KK i Bergen den 31. oktober 1880. Trine var heilsøster til Kristen Pedersen frå Lille Sleire, f. 1.3. 1854 i Masfjorden - far til Harald August.

 

Handelsmannen og restauratøren Peder Andreas Larsen (m.a. oppført som både 'frugthandler' og 'spisevært') døydde i Bergen 24.9.1884 som 'almisselæm', og var såleis avliden då yngste sonen Peder T(h)eodor Andreas vart fødd vel ti veker seinare. Trine Pedersen og mannen hennar fekk fire born saman, to av dei døydde som spedborn i høvesvis 1881 og 1884. Berre Peder T. A. P. Larsen og eldste søstra Laura Sofie Larsen, f. 04.1.1880 (døypt i KK) levde opp.

 

Når det gjeld mor deira, så finn vi både ho og broren Kristen på garden Lille Sleire i Masfjorden ved FT 1865 for Lindås. Ved FT 1875 for Bergen er Trine ug tenestejenta i Slottsgate 9 i Bergen, og ved FT 1885 for Bergen er ho 'enke og fattiglem' med to små born, då busett i Hollendærgaten 1.

 

Men så finn vi henne att ved FT 1900 for Voss. Då held ho til på garden Brække og er oppattgift med ein Ola Torstenson Kvam frå Nord-Fron i Gudbrandsdalen, f. 1851.

Ole T. Kvam er då handelsmann og driv kolonial og manufaktur på Voss, kona T(h)rine er 'husholderske' og dei to borna frå første ekteskapet er med henne. Fødselsåret hennar er ramlande feil, men namna på borna provar at det er rett Trine.

 

http://digitalarkive...&merk=5141#ovre

 

Dér har du då linken til Voss ! Brorsonen hennar, Harald August Pedersen, var altså innom slekta si på Voss før han og søskenbornet la i veg "over dammen" i lag.

 

I FT 1910 for Bergen er Trine Pedersen (Kvam) igjen vorten ekkje, og då bur ho i Vestre Muralmending 6, saman med dottera Laura Sofie, som er vanfør - lam. (Eg har ikkje leita etter dødsfallet til Ole T. Kvam då det ikkje er relevant her).

 

http://da.digitalark...01036708040955/

 

Samstundes trur eg at dette gjev oss den _endelege_ løysinga på kven ho er, denne mystiske "Pedersen-dama" som dukkar opp i skiftet etter Marie Pedersen i juli 1902: Det er sjølvsagt farsystera hennar, Trine Pedersen. Eg las diverre først dette førenamnet som Turi - seinare som fru(e), men fekk det ikkje heilt til å stemma.

 

Men det skal sjølvsagt vera Trine Pedersen (Kvam). Og dét høver jo midt i blinken -.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Terje for nye innlegg om dei foreldrelause borni frå Bergen.

 

Eg tykte nok heller ikkje det stod "Fru" Pedersen i dødsmeldingi, og når du seier "Trine" Pedersen, so er det tydeleg at det er rett! Då kan me altso vera trygge på at det er "riktig" Marie sitt dødsfall som er funne...!

 

Etter dette sit me att med spørsmålet om lagnaden til Harald August Pedersen, og eg har "slept opp for" forslag om kvar ein skal leita... Kan han ha skift namn då han kom fram til Amerika, nettopp for ikkje å verta attfunnen? Ein bror av mi eigi bestemor hadde verva seg til første verdskrigen lenge før Amerika kom med i krigen, men då det vart alvor, gjekk han "under jordi" med nytt namn. Han dukka rett nok opp att fleire år etter krigen var over, men då med det opphavlege namnet sitt...

 

Med venleg helsing,

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Har ikkje noko å leggja til utover at dei to fetrane, Harald August Kristenson Pedersen og Peder Teodor Andreas Pederson Larsen, utvandra saman og difor mest truleg hadde same målet/ endestasjonen i USA. Så om ein ikkje finn den eine karen så bør ein kan hende heller leita etter den andre?

Namna deira vart heilt sikkert amerikaniserte 'over there' til høvesvis Harry, Harold, Augie, Gus, Augustus og Peter, Pete, Theodore, Theo, Ted, Andrew, Andy etc..

 

Kan elles nemna at den sjuklege/ lamme søstra til den nemnte Peder T. A. P. Larsen, Laura Sofie (Larsen) Seljebotten døydde i Bergen den 16. august 1914. Kanskje eit evt. skifte etter henne kan gje eit hint ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Har ikkje noko å leggja til utover at dei to fetrane, Harald August Kristenson Pedersen og Peder Teodor Andreas Pederson Larsen, utvandra saman og difor mest truleg hadde same målet/ endestasjonen i USA. Så om ein ikkje finn den eine karen så bør ein kan hende heller leita etter den andre?

Namna deira vart heilt sikkert amerikaniserte 'over there' til høvesvis Harry, Harold, Augie, Gus, Augustus og Peter, Pete, Theodore, Theo, Ted, Andrew, Andy etc..

 

Kan elles nemna at den sjuklege/ lamme søstra til den nemnte Peder T. A. P. Pedersen, Laura Sofie (Larsen) Seljebotten døydde i Bergen den 16. august 1914. Kanskje eit evt. skifte etter henne kan gje eit hint ?

 

'Ug tjenestepike' Laura Seljebotten er avliden den 16. august 1914 i Bergen, og vert gravlagt av Stiftelsespresten den 22. august. Dødsårsaka er epilepsi.

Ho er då pasient ved 'det komm. pleiehjem i Bergen'.

 

http://www.arkivverk...uid=134448&js=j

 

I og med at Laura er uten eigne livsarvingar, så er nok den attlevande mora i Bergen og bror hennar i USA næraste arvingar. Peder T. A. P. Larsen si adresse i Amerika vil då mest truleg vera oppgjeven i skifteattesten. Og i så fall kan det jo hende at du får eit verdfullt spor å følgja i jakta på Harald August Pedersen ?

Edited by Terje Hatvik - Os i Hordaland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Fann ein ut noko meir her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje Hatvik

Løftar opp att denne her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Heisan, nok eit tema som eg har oversett på grunn av manglande merking frå den gongen emnet vart starta.  Men no vart eg merksam på det!

 

Hjarteleg takk til Terje for å henta det fram att.  Eg har ikkje funne fleire opplysningar om lagnaden til Harald, men eg meiner eg har funne litt på søskenbarnet, Peder Theodor Andreas!  Eg trur han er identisk med denne personen som kjem fram i "draft records" for første verdskrigen:

 

Peter T. Larsen, Norwegian alien, born Dec. 5, 1884, single miner, res. 1918 at El Centro, Imperial Co., CA, nearest relative: Andre Ide of Minneapolis, MN

(http://interactive.ancestry.com/6482/005240914_03132/20464553?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.com%2fcgi-bin%2fsse.dll%3findiv%3d1%26db%3dWW1draft%26rank%3d1%26new%3d1%26MSAV%3d1%26msT%3d1%26gss%3dangs-d%26gsfn%3dPeter%26msbdy%3d1884%26msbdy_x%3d1%26msbdm_x%3d1%26msbdd_x%3d1%26dbOnly%3d_F0006EAE%257c_F0006EAE_x%26uidh%3d008%26msbdd%3d5%26msbdm%3d12%26pcat%3d39%26fh%3d18%26h%3d20464553%26recoff%3d%26ml_rpos%3d19&ssrc=&backlabel=ReturnRecord)

 

Eg ser ikkje noko meir til denne Peter T. Larsen, og når det gjeld den næraste slektningen hans, er nok namnet Andrew Eide, ein av fleire med dette namnet som på den tidi budde i Minneapolis, MN!  Kanskje ein onkel?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg står framleis like "fast" når det gjeld lagnaden til Harald August Pedersen (fødd i Bergen 23.10.1882) etter utvandringi til Amerika i 1904 i lag med fetteren Peter T. Larsen og ønskjer i kveld å henta fram att dette emnet med von om at ein eller annan kanskje kan komma med ein "glup" idé?

 

Kanskje nokon kan finna passasjerlista som syner ankomsten til Amerika i 1904?  Eller Ellis Island?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Kari for direkte e-mail med passasjerlista for Hamburg frå 29.4.1904 der mellom anna personen er medkomen:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Name:    Harald Pedersen
Departure Date:    30 Apr 1904
Birth Date:    abt 1883
Age:    21
Gender:    männlich (Male)
Marital Status:    ledig (Single)
Residence:    Bergen
Ethnicity/Nationality:    Norwegen (Norwegian)
Occupation:    Elektriker
Ship Name:    Patricia
Shipping Clerk:    Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft)
Shipping line:    Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft)
Ship Type:    Dampfschiff
Accommodation:    Zwischendeck
Ship Flag:    Deutschland
Port of Departure:    Hamburg
Port of Arrival:    Boulogne; Plymouth; New York

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

I originalen kjem det fram at både Harald og fetteren då reiste til ONKELEN Andrew Eide på 604 20th Avenue, Minneapolis, MN, og FT1905 for Hennepin Co., MN syner denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

EIDE, Andrew G.  52  Nor  Nor  Nor  carpenter

EIDE, Eliz.  53  Nor  Nor  Nor  wife

EIDE, John C.  18  MN  Nor  Nor  clerk hard ware

EIDE, Emil R.  17  MN  Nor  Nor  com. laborer

EIDE, Henry C.  14  MN  Nor  Nor

EIDE, Arthur B.  12  MN  Nor  Nor

EIDE, George V.  10  MN  Nor  Nor

EIDE, Joseph T.  8  MN  Nor  Nor

PETERSON, Harrold  22  Nor  Nor  Nor  telephone co NW

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

So då veit me at Harald i alle fall kom fram til Minneapolis,. MN, g lisdta er utfyllt 10.6.1905, altsp ETTER  AT permisjonen til Harald gjekk ut!

 

Skal me gissa på at han aldri fór attende til Noreg?  Men kvart det i so fall av han?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.