Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Michael Moum

Sivert A. Moltuen (ca.1599-før 1680), Agdenes

Recommended Posts

Michael Moum

Sivert A. Moltuen var f. ca. 1599 og døde mellom 1671 og 1680*.Han var gift med Margrethe Nielsdatter. De hadde følgende kjente barn. Jacob, Niels og Gisken. Datteren Gisken var gift med Christopher Nielsen fra Imstern. Sivert brukte gården Moltuen (1 spand) med Appelvik (1 øre). Eier av gårdene Moltuen og Appelvik var fogden i Nordland Mandrup Pedersen Schønnebøll. Han var også eier av Imstern.

 

*Skattelistene mellom 1671 og 1679 nevner ingen oppsittere med navn.

 

Sivert A. Moltuen overtok gården Moltuen (Molltua) omkring 1644 etter Niels og Claus Moltuen. Niels var antageligvis Margrethe sin far.

 

Koppskatten 1645 nevnes på Moltuen. Sivert med konen Margrethe N.dater og tjenestedrengen Rasmus. Ingen barn nevnes. Husmenn under Moltuen var Marite med tjenestepiken Marite

 

I prestemanntallet 1665 opplyses Sivert å være 66 år med sønnene Jacob (25 år) og Niels (19 år). Sivert har 2 tjenestedrenger Arne (26 år) og Jacob Olsen (76 år). Kun menn er nevnt i denne tellingen.

 

Sivert sitt bumerke fra 1653 har bostavene S og A. Dette tyder på hans farsnavn var Andersen. I skattelistene nevnes Sivert aldri med noe farsnavn.

 

Hvem kan være foreldrene til Sivert?

 

I 1680 sitter enken (Margrethe) som oppsitter på Moltuen og Appelvig (Abelvik). I 1685 har hun overlatt Moltuen til svigersønnen Christopher Nielsen. Hun beholder Appelvik (Abelvik) og bor der i 1685. I 1686 står både enken og Christopher som oppsittere.

 

Winter/Winther

 

Om Sivert A. Moltuen var av slekten Winter er ikke godt å si. Hans dattersønn Sivert tok slektsnavnet Winter. Det kan være en oppkalling etter Sivert, men det kan også ha kommet fra farsiden da en Lauritz Winter er å finne på Imstern fra omkring 1613 til 1631/32. Denne Lauritz Winter hadde tidligere vært prest i Danmark og flyktet til Norge etter en bigamisak. Det finnes også en prest i Finnmark med samme navn i 1563.

 

I denne debatt er Laurits Winter nevnt.

 

http://www.kreativet...enter/Noter.pdf står det følgende om Laurits Winter:

 

I ledingsmanntallene for Fosen nevnes Hr. Laurits Winter i Imsteren fram til lensregnskapet 1632/33. Nå ser det ut til at disse manntallene er svært lite pålitelige, da folk kan være oppført der mange år etter at de er døde. Hr. Laurits Winter i Imsteren er også oppført som yter av sildetiende enkelte år i tiden 1615 til 1628. At han har tittelen Hr. indikerer at han tilhørte geistligheten, men vi kjenner ikke til at det har vært noen prest med navnet Laurits Winter i Ørland. I 1563 fikk en Laurits Vinter tilbake presteembetet til Sørvær (?) i Finnmark etter at han hadde vært fradømt det på grunn av et drap han hadde begått ved våde (NRR I 368). Hvis dette er den Laurits Winter som opptrer i Imsteren, måtte han være en svært gammel mann i 1620-årene, og i beste fall i 90-årene da Hans Hansen Husby ble myrdet. Noe bevis for at Hr. Laurits Winter i Imsteren er identisk med den Laurits Winter som var med på mordet på Hans Hansen, har vi ikke funnet.

 

Mvh Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Sivert Christophersen Winter (dattersønn til Sivert A. Moltuen), hans farfar var Niels Lauritsen (Winter) og således et oldebarn til Hr Laurits Winter på Imstern. Niels sitt farsnavn er oppgitt i regnskap for tiendesild av Bjugn og Stjørna 1634-35

 

Finner også i samme regnskap en Siuffuer (Sivert) Andersen. Jeg klarer ikke å lese hvor han var bosatt. Det står øverst høyre side http://arkivverket.n...ad/rk/17631/10/ Noen som klarer å tolke hva som er Sivert sitt bosted?

 

Niels på Moltuen hadde Bentsen som farsnavn.

Edited by Michael Moum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Ole Sollie

Sivert (for å bruke trådstarters skrivemåte) har også satt spor etter seg ut over det lokale. Det jeg bringer inn i tråden bidrar vel ikke direkte til å kaste lys over hans opphav, men setter mannen inn i en større ramme.

 

De dansk-norske kongene følte behov for stadfesting av verdigheten, og lot seg og etterkommere hylle. I perioden 1648 – 1661 er det 3 hyllinger i Oslo:

1648; Kong Fredrik III

1656: Prins Kristian

1661: Kong Fredrik III

Kilde er: Aktstykker til de norske stændermøders historie, utgitt i perioden 1910 – 1984, 3 bind hver delt i 2 hefter.

 

Det mest vanlige var at lagrettemennene i hvert prestegjeld kom sammen og valgte 1 -2 utsendinger som skulle møte på almuens vegne.

 

For Ørland prestegjeld er det disse oppnevningene:

24.juli 1648 (bdn. 2, 1.hefte, side 115: ”(...) afferdiget nerverende Siffver Arnssen Moltun”. Blant de 12 lagrettemennene som stod for valget var Nils Moltun. Dokumentet er beseglet av de 12, men utgiver opplyser at underskriftene ser ut til å være ført med sorenskriverens hånd.

 

18.april 1656 (bdn 2, 2.hefte, side 496) ”(…) for Siffuer Moltuen og Niels Oxewold”

 

17.april 1661: (bdn 3, 1.hefte, side 230) ”(…) for Siffuer Moltuen og Jens Lauridsen Wahll”

 

Enevolds- og arveregjeringsakten vart skrevet under 7.august 1661; i listen finner vi: ”Sigfrit Arnesen Moltun” Det synes som at navn er skrevet under ett, ut fra at det er anmerket særskilt om det er egenhendig underskrift. Etter skrivemåten kunne en spekulere i om listefører var sterkere i tysk enn i norsk, i hvert fall sleit han sikkert med navnebruken for vår mann. Jeg gjetter at han sjøl kalte seg Sjul, i vår tid helst normalisert til Sjurd. Han har, som resten, beseglet dokumentet.

 

Oppnevningene tyder på stor tillit og anseelse lokalt. I andre prestegjeld er det sjelden at det er slike gjengangere, men Sivert deltok hver gang. I tillegg må vi tru at han stod seg så pass at han både kunne tåle eget fravær og utgifter med både reise og opphold i Oslo. Jeg er ikke kjent med at det var noen lokal spleising på kostnader, helst måtte de utsendte dekke spasen sjøl. Karene på Oksvoll og Val gjorde det en gang hver, Sivert 3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Michael: Winther / Vinter er en "hard nøtt" å knekke...

 

Kan nevne noen andre personer med dette navnet som kan ha hatt en tilknytning til Midt-Norge (NordMøre):

 

I OER, nevnes en Nils Vinter som sto i erkebiskop Olav Engelbregtssøns tjeneste.

Han nevnes på side 95 og 119, med sveinelønn for 1536 og 1537. Han er dessuten en av de som skulle bli ved Steinvikholmen i 1537:

(D.N.12, nr.571)

http://www.dokpro.ui...b=11027&s=n

 

Denne NIls Vinter kan være identisk med den Nils Vintersom nevnes i NLR VI (1548-1567), side 174, under "Kronens sacker aff Norzmordz leenn", der han måtte bøte 2 lodd sølv for "abudzffald"

 

En Nils Vinter deltar eller ved riksmøtet i Bud i 1533 (D.N.22, nr. 246), men hvorvidt dette er samme mann, har vi ikke grunnlag for å si noe om. Noen Vinter personer har åpenbart hatt tilknytning til Bergen: En Jørgen Vinter sitter som rådmann i Bergen -1531-1535-

 

D.N.22, nr. 165 (1531)

 

D.N.22, nr,.173 (1531)

 

D.N.22, nr. 179 (1531)

 

D.N.22, nr. 227 (1533)

 

D.N.22, nr. 229 (1533)

 

D.N.22, nr. 240 (1533)

 

D.N.22, nr. 249 (1533)

 

D.N.22, nr. 280 (1535)

 

Når det gjelder den presten Laurits Vinter fra 1563 som du omtaler ovenfor (NRR I, side368), så kan han være identisk med den prest Laurits Vinter som var ordinert til Jemtland i 1564, men som ble "deportert" til Sverige under krigen 1563-70

(L. Daae: Krigen Nordenfjelds 1564 (1872) ), side 20/21:

 

"...jeg forskikker til Stokholm en jydeprest ved navn Hr. Laurits Vinter, hvilken Evert Bild havde forordineret til Prest udi JEmtland. Den samme Prets havde ladet sig fornemme udi nogle sine Breve, hvad han haver udi sit falske Jydehjerte, saa at han er en stor indbunden Skalk. At jeg ikke flere jyder herfra og til Sverige haver forskikket, er Aarsagen, at jeg dennem ikke vil bemøde den lange Vi over Fjeldene, med lader dennem her en Part gaa til Hængeby og en Part til Bøddelsværd og ellers gjør Lod og Krud sit Bedste...."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Hei! dette var veldig nyttig informasjon fra dere begge :) Tusen takk :)

 

Grunnen til jeg valgte å bruker Sivert (Siffuer) var at det lå mest opp mot det som er skrevet mest i skattelistene. I prestemanntallet 1666 er det skrevet Siur, mens i 1665 er det skrevet Siwerdt.

 

Det var fint å få det riktige patronymikon på Sivert/Sjur/Sjul. Jeg finner en Siffuer ArensenThroeluig i regnskap for tiendesild av Bjugn og Stjørna 1639-40. Jeg er usikker det er "min" Sivert. og at bostedet Throeluig er rett tolket. Da jeg ikke finner et sted i Fosen med dette navnet.

 

 

Mellom 1665 og 1666 forsvinner sønnene Jacob og Niels. Noen som vet hva som skjedde med dem? 1666 manntallet er ikke komplett da flere gårder er utelatt bl.a. Imsteren.

 

På Moldtun fantes det 2 Niels samtidig. Som nevnt tidligere het en Niels Bentsen (1640) og en som hadde patronymikon Michelsen. En av disse var nok husmann på Moldtun.

 

I 1995 ble gården Moldtun overført fra Agdenes til Snillfjord kommune. Det finnes ingen bygdebok for Agdenes eller Snillfjord.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Michael Moum

Winther

 

Først gang man treffer på navnet Winther i Agdenes eller Ørland som da lå under var i 1613. Hr Laurits Winther og Mons Winther I 1614 nevnes drengen Esten Winter som får fulllønn. Jeg finner ikke Mons eller Esten senere i skattelistene etter 1614.

 

Laurits nevnes også som Lars i skattelistene. Siste gangen han nevnes er i jordeboken 1632-33 og som leilending var i 1622. Sønnen Niels overtok som leilending.

 

Da Christopher Nielsen (Winther) sin død 1692 satt han med Imsteren, Abelvik (Appelvig) og Moldtun. Christopher kan ha avgått med døden i 1689 da det var skatterestanse d.å. Christopher var sønn til Niels Lauritsen (Winther).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.