Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Slekten på Ve i Flå, Buskerud, tidlig 1600-tall. Hva er riktig?

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Ole Kolbjørnsen Ve var bruker fra 1616-1637, da han døde. Han hadde en bror, Christoffer Kolbjørnsen, som ble bruker på Gren i Krødsherad. Begge hadde opprinnelig gods i begge gårder, som de makeskiftet, går det frem av diverse sider på nettet. Hvem som opprinnelig har skrevet dette ned, vet jeg ikke, men mange ser ut til å ha skrevet av hverandre, inklusive tastefeil...

 

Disse brødrenes foreldre er oppgitt å ha vært Kolbjørn Christoffersen Ve og Kjersti Guttormsdatter. Men kildene for dette mangler helt, det jeg kan se.

 

Enda mer mistenksom blir jeg når jeg ser at Kolbjørn Ves foreldre er oppgitt å være Christoffer Hassel i Modum og Guri Olsdtr. Gren i Sigdal. Hva i all verden er kildegrunnlaget for dette? Christoffer Hassel skulle ha levd omkring 1591, og Guri skulle ha dødd mellom 1602 og 1618. Når de samme har fått et antatt fødselsår på hhv. 1510 og 1520 som angivelige foreldre til Kolbjørn Ve, virker forbindelsen heller usannsynlig på meg, hvis ikke noen kan vise til primærkilder (de antatte fødselsårene kan jo tross alt være misvisende).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Det står en artikkel om slekten på Hassel i Modum i "Gjallarhorn" nr. 4, desember 1989 (tidsskrift for Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud). Der står det at Kristoffer (Kolbjørnsen) Hassel var gift med Guri Olsdatter Gren. Videre at det ble holdt skifte etter Guri Olsdatter 23. mai 1618 hos hennes datter på Fossen på Eiker. Fire barn nevnes: Tore Kristoffersen Hassel, Guro Kristoffersdatter gift med Truls (eller Ole), Brynhild Kristoffersdatter gift med Tore Gulbrandsen Fossen på Eiker, og Kolbjørn Kirstoffersen Ve i Flå.

 

Det oppgis ingen klider i denne artikkelen, annet enn dette skiftet 23. mail 1618. Det oppgis ikke hvor originalen befinner seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Takk skal du ha!

 

Det er dårlig med forfatterangivelse også, dessuten har man tydeligvis ikke bestemt seg for om Hassel er på Modum eller i Eiker!

 

Men stevningen av 1602 og skiftet av 23/5 1618, som nevnes i artikkelen, er neppe tatt ut av luften. Enten er de vel referert i et tingnotat, eller skiftet befinner seg kanskje i Riksarkivet, i original eller avskrift.

 

Det gir ellers adskillig mer mening med tanke på etterslekten, at Guri Olsdatter i 1602 skulle ha bodd på Gren i Krødsherad og ikke på Gren i Sigdal.

 

Ellers kan antagelig aldersangivelsen på Kolbjørn Christoffersen Ve og Christoffer Kolbjørnsen justeres med rundt 20 år. Det betyr at Christoffer Hassel og Guri Olsdatter kanskje helst var født omkr. hhv. 1535 og 1540.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Når det er skrevet at Christoffer Hassel sist var nevnt i 1591, er det vel antatt at han var identisk med den Christoffer Kolbjørnsen som var en av allmuens representanter fra Modum til kongehyllingen det året.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

I gårdshistorien for Krødsherad I s. 172 er det referert til stevningen mot Guri Olsdatter på Gren i 1602, og i fotnoten lenger bak i boka er det referanse til Ra diplom 16. mars 1602.

 

Når det gjelder Tore Christoffersen, som angivelig skulle ha bodd på Hassel i 1618, er ikke dette nevnt under Hassel i Modum-bøkene, i hvert fall, men det er jo ganske mye som ikke står der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har privat fått tilsendt kopi av RA-diplomet fra Gren i 1602, og det er transkribert av undertegnede. Enkelte ord er delt på en pussig måte og skrevet inn i det neste ordet i originalen:

 

"Stormegtige høyvor neførste och herre, her Christiann denn fierde danmarckeß Norgeß wendeß och gotteß Konning s thillforordnede Stat holder wdj Norge och høffuidz mannd paa Aggers huusß Jegh Jørgenn friiß thill Kræstrup helse deg Gurj Oels dattehr verendeß wdj huuse paa Grenn i Krøßherredt medt Gud Viid att for meg haffuer beret Jonn Thrudelßønn Hospithalß fouget i Oslo, Huorledes hannd haffuer thillthalle thill deg for enn gaard Kaldes Grytland som du och dine foreldre haffuer brugt, och samme gaard Vnderlagt till enn ders[!] gaarde wed naffnn Wee, liggendes i flaa sogenn i hallingdall, Vdenn louff och minde, Huilcke gaard hand meenehr medt ald rette at ligge thill Hospithalet wdj Osloe, Och de her wdindenn(?) at stannde hannom der fore thill rette, som hand siger och deg selff ydermeere berette Kand, Thj bedt r ieg deg paa Kong: Mayttz: minn allernaadigte: herris weigne biuder och befaller attu[!] retter deg epther der om atmøde paa Wee Rette Steffnestue S: Halduordz dag som ehr denn 15 May først komendes Vnder vj [6] w uillige mend som lenßmanden sammestedz schall eden paa begge sider thillneffne(?) Huilcke schall thillforplicht were at dømme der om emellom huis ret ehr, Och det giffue fraa dennom beschreffuet wnder deris Zignet Saa fremmt de der fore icke wille thilltales och straffes som Vedbør, Sammeledes biuder och befaler ieg deg Oluff Helge ßenn paa Linne lienn attu[!] møder thill samme tid och steedt ocg wed dit helgenns eed epther lougenn proffue och bekiende om ret deele steenehr Huor dj staar, emellom och Grydland, Och Huor Huus thoffthenne ehr war, desligeste biuder och befaller ieg eder Thruels greenn, Thorer fiskomb paastrande Thor Christofferßenn paa Haßell paa egehr, Østenn Hielmenn(?) i flaa Sogenn attj[!] och møde r thill samme thid och sted, om i haffuer der Noget at sige, Thage udes(?) med deg huis de (du?) deg her medt forsuare will, Och da at lide och Vndgielde epthr Norges loug, Thj lader det ingenlunde Vnder Ds faldsmaall A c t u m Aggershuus denn 16 Martj

Anno 1602"

 

Senest 1612 nevnes en Knut på Gren. Gårdshistorien for Krødsherad hevder at han var odelsmann her, men det har jeg ikke sett noe tegn til, derimot nevnes i jordebok 1616/1617 Tord Fiskum på Eiker som den som rådde bygselen over Gren. Denne Tord Fiskum må være den samme som Thorer fiskomb i diplomet fra 1602, og kan vel også ha vært identisk med den Tore Gulbrandsen som Brynhild Christoffersdatter skal ha vært gift med. Noen gård "Fossen", der de skal ha bodd, kjennes ikke på Eiker så vidt jeg vet. Det finnes riktignok en gård Fossum i Haug, som skrives "Fossenn" i 1661, men spørsmålet er om ikke dette "Fossen" kan ha vært en feillesning for Fiskum?

 

I diplomet fra 1602 får vi elles bekreftet eksistensen av Thor Christofferßenn paa Haßell paa egehr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Senest 1612 nevnes en Knut på Gren. Gårdshistorien for Krødsherad hevder at han var odelsmann her, men det har jeg ikke sett noe tegn til, derimot nevnes i jordebok 1616/1617 Tord Fiskum på Eiker som den som rådde bygselen over Gren.

 

Det eneste Knut Gren eide i 1615, var 1/2 pd. i Sandaker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.