Jump to content
Arkivverket

Oppslag i bygdebok Gaular - Anders Simonsen Njøsen, død ca 1751


Recommended Posts

Lars Østensen

Ja, nettopp. Det viser at det er informasjon å hente ut av disse kildene som tydeligvis ikke er benyttet. Jeg har et annet eksempel der ny informasjon dukker opp ved en gjennomgang av kildene. Dette gjelder en Britte Hansdatter som var født på gården Kleppe i Fjaler. Gården hun var bosatt på er komplett umulig å tolke av de kilder der hun er nevnt. I forbindelse med det som fremgår i tingboka er det likevel mulig å identifisere gården:

 

SAB, Sunnfjord Sorenskrivararkiv, F/Fa, 1755-1760, s. 241b-242a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401640810
Møter på tinget i 1760. Forteller om seg selv:
Britte Hansdatter, Ber??? 67 år gammel født og opalt på Kleppe, og kom derfra da hun var 31 år gammel

Gårdsnavnet kan utledes fordi det står Ibid på Barbro Larsdatter som også er innstevnet, og hun var gift og bosatt på Bjerga (i Fjaler).

 

image.png.2154ce9f273bb3b840800b15acc3dc2a.png

 

Via andre kilder vet vi at denne Britte Hansdatter var søster av Ole Hansen Kleppe, og datter av Hans Rasmussen Kleppe og konen Synneve Olsdatter.

 

image.png.3573ceb1f558782a1a66179d1583e630.png

 

For ordens skyld gjengir jeg skiftet slik jeg da tolket navnet på gården denne Britte Hansdatter bodde på i 1758:

 

Anno 1758 den 18 november tillige med lensmanden .... blev paa den gaard Kleppe i ÿttre Dale Skibbreide og Dale sogn efter de 2de ægtefælder navnlig: Jonn Ols: og hans hustru Sigri Olsdatter deres begiær og forlangende og ? holden fra skill? bÿtte og deling over deres l? til ? effecter og eiendeler ? af manden paa den ene teger? den ? ?, og qvinden paa den andre side.. Som er efter følgende:

1. Broderen afgangen Herman Olsens børn:
a) 1 ? f gl: Iwer? Hermandsens børn:
I) Hermand Iwersen
II) Lars Iwersen
III) Mari Iwersdatter
IV) Anne Iwersdatter
V) Aalet Iwersdatter
VI) Orloug Iwersdatter
b) afgl: Madz Hermandsen død og efterladt sig en søn Mads Madsen tiener paa Sunde
c) Datteren afg: Synneve Hermandsdatters efterladte søn Hans Larsen myndig huusmand paa Bertnes?
d) Datteren afg: Siri Hermandsdatter efterladte datter Mari Larsdatter gift med Anders Hansen Fallen?
2. Søsteren Synneve Olsdatter død efterladt sig to børn:
a) Sønnen Ole Hansen Kleppe
b) Britte Hansdatter Biragner (feil navn. Hun bodde på Bjerga i Fjaler)

 

Og fra Fjaler-boka under gården Bjerga:

 

Gamle namneformer:
Bjørgvin. i Biorghuin BK. Bereg 1603. Bjørgen 1626. Biergen
1666, 1723. Bjergene og Bjergen i nyare tid. Dativ: Bjerginne.

 

Så kan man lese om denne Barbro Larsdatter som også er innstevnet samtidig i tingboka hva som fremgår om henne og sammenligne med hva som står under gården Bjerga.

 

Neste spørsmål er om Britte Hansdatter var gift og i tilfelle med hvem?

 

Barbro Larsdatter Bjerga var gift med en slektning av moren til Britte Hansdatter, og kanskje var Britte ugift og har fulgt med på lasset som tjenestejente?

 

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • Replies 60
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Lars Østensen

  36

 • Torbjørn Igelkjøn

  19

 • Svenn Ruskedal

  5

 • Inge Nygård

  1

Top Posters In This Topic

Popular Posts

# 15 og 16 Du skal ikke tro alt som står i bygdeboka, men i 1728 var det skifte etter Peder Knudsen Yndestad. Hans arvinger var både helsøsken og halvsøsken. Blant hans halvsøsken finner man Anders, A

Ja, nettopp. Det viser at det er informasjon å hente ut av disse kildene som tydeligvis ikke er benyttet. Jeg har et annet eksempel der ny informasjon dukker opp ved en gjennomgang av kildene. Dette g

Og tilsvarende fra Gaularsoga:     Gir 0 mening.......

Posted Images

Lars Østensen

Glemte en ting som må tas med i forhold til disse folkene på Kleppe i Fjaler og det som står i Fjaler-boka. Det er nok ikke samme Hans som opptrer i manntall 1666 som er der i 1701. Hans Rasmussen var fra Hestad i Gaular, og har nok giftet seg med datter til Ole Hermansen Kleppe.

 

Anno 1688 den 15de May holtis skifte paa Hesta effter S: Rasmus Olsen, i mellom hans effterlefende børn, nafnlig Peder Wig, Hans Kleppe og Anna Og Brite Rasmus sønner og døttre paa den ene og den S: mands qvinde Dorite Pedersdatter paa den andre side. Hvor da boets midler efter lovlig registreing og wurdering sig ? till penge 59 Rdr 4 pf 10 sk

 

Manntal 1701 for Nordre Bergenhus amt
    Namn     Alder     Stilling     Opphaldstad     Gard     Sokn     Prestegjeld
1498     Hans Rasmusen     50     o         Kleppe     Dahle     Holmedahls
1499     Rasmu Hansen*     8     s         Kleppe     Dahle     Holmedahls
1500     Hemand Hansen*     5     s         Kleppe     Dahle     Holmedahls
1501     Olle Hansen*     1     s         Kleppe     Dahle     Holmedahls
1502     Olle Hermandsen     70     o         Kleppe     Dahle     Holmedahls

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
På 3.8.2019 den 19.37, Lars Østensen skrev:

Jeg lurer på om det kan være en liten feilantagelse ute å går i Gaular-boka når det gjelder første kona til Anders Simonsen Njøsen.

 

Gaular, bind 6b, side 647:

 

ca. 1695 til 1700
Lars Olsson f.kr. 1638.


1700 til 1729
Åmund Andersson f.kr. 1670.

 

"Bruket vart delt i åra 1732-1736 mellom den forrige brukaren og den nye. Anders Simonsson som synlegvis er svigerson til Åmund Andersson. dreiv då ein halvpart før han i 1736 overtok heile bruket."

 

SAB, Sunnfjord Sorenskrivararkiv, F/Fa, 1748-1751, s. 165b-166a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401640168


I tingboka stevner Ole Olsen Kårstad Anders Simonsen Njøsen i forbindelse med arven hans datter Martha Larsdatter har krav på. Dette bestrides av Anders Simonsen Njøsen som forteller at dette var lagt ut som arv på hans loddseddel. Det er jo helt åpenbart at Ole Olsen Kårstad ikke er far til denne Larsdatteren, så tydeligvis er han gift med en enke etter en Lars.

 

Dette får meg igjen til å tro at Anders Simonsen må ha vært gift med en Larsdatter i sitt første giftemål. Det er også påfallende at Anders Simonsen har en sønn døpt nettopp Lars.

 

Kan det tenkes at Ole Olsen Kårstad var gift med enken etter de 2 brukerne på Njøsen,  Lars Olsen og Åmund Andersen eller er det en annen logisk forklaring til disse opplysningene i tingboka?

 

Åmund Andersen Njøsen hadde en søster Åse som var gift i Bjørvik:

 

image.png.de3c49f589350c885a2a2ca54120c0d4.png

 

SAB, Sunnfjord Sorenskrivararkiv, F/Fa, 1712-1714, s. 42b-43a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401630436


Her møter Åmund Njøsen på tinget på vegne av sin søster Åse Bjørvigen for noen ukvemsord som skal ha blitt sagt for 4 år siden....

 

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Lars Østensen
På 16.7.2019 den 14.13, Lars Østensen skrev:

Og i tillegg en datter gift med Torstein Larsen Foss.....

 

SAB, Sunnfjord Sorenskrivararkiv - II Tinglysing, Bb: Pantebok nr. II.B.6a, 1742-1769, s. 138
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808181211
Vi underskrevne tilstår og hermed for alle vitterliggjør, at have solgt skiødet og afhendet saasom vi og hermed selger skiøder og aldeles afhender fra os og våre arvinger til vores kjære broder og svoger den velagte dannemand Niels Olsen Qvame der udi gaarden Qvame arvelig tilfaldene arve lodder, følgelig skiftebrevets formeldt af dato 18 mai 1754 saasom jeg Mads Olsen Sæle selger 12 pund(?) smørs leie, jeg Lars Andersen Njøsen paa min hustrus veigne 6 ?, Jeg Tosten Larsen Foss, i ligemaade paa min hustrus veigne 9 ? og jeg Johanna Olsdatter paa egne veigne, ligesaa 9 ?. Tilsammen 1 pund 12 mark smørs leye. Desuden er kiøberen i samme gaard arvelig tilfalden 18 marks giør saa til haabe gaards partens fra skyld ??? 6 mark smørs leye. Og saa mere bemelte kiøber Nils Olsen os hver for sine lodder etter accord følgelig haver betalt - ??? for hver mark smørs leye, som giør den summa 36 Rdr.......

 

Er denne datteren til Ole Nilsen Kvamme som var gift med Torstein Larsen Foss mulig å spore i kildene?

Hvilken gård Foss kan det være snakk om? Er det gård nr. 70, Foss i Gaular (se bind 5, side 297)?

 

Skiftebrevet datert 18. mai 1754 må ha vært etter kona til Ole Nilsen Kvamme, og hun het i såfall Marte Olsdatter.

 

SAB, Sunnfjord Sorenskrivararkiv, F/Fa, 1742-1760, s. 177b-178a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401660906
Skiftebrev eftter Marte Olsdatter Qvame forrettet den 18 mai 1754
Skiftebrev eftter Giertru Nilsdatter Næss d: 26 juli 1753
Nils Olsen Qvames skiøde dat: 9 aug 1754

 

Gitt at det er parten som Ole Nilsen Kvamme kjøpte på offentlig auksjon i 1727 som deles mellom disse arvingen kan ikke jeg forstå annet enn at det må ha vært kona til Ole Nilsen det er arveskifte etter i 1754, og det var altså hans sønn som overtok bruket jmf.:

 

image.png.643895b2ef937a6e8c2b24ed46d4895e.png

 

Ole Nilsen Kvamme døde trolig i 1760:

 

År     1760
Kyrkje     
Død dato     0.0.1760
Gravlagd dato     0.0.0
Førenamn     Ole
Etternamn     
Bustad     Kvamme
Yrke     
Gift     
Fødd     1683

 

Og når det gjelder brukerhistoria på Kvamme bruk 1 må jeg med respekt å melde si at jeg ikke tror en døyt på det som står der jmf.:

 

image.png.30503047c90fa4193062a13b6b4225cd.png

 

Dette henger ikke på greip......

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 9 months later...
Torbjørn Igelkjøn
På 20.8.2019 den 13.59, Lars Østensen skrev:

Ole Nilsen Kvamme døde trolig i 1760:

 

År     1760
Kyrkje     
Død dato     0.0.1760
Gravlagd dato     0.0.0
Førenamn     Ole
Etternamn     
Bustad     Kvamme
Yrke     
Gift     
Fødd     1683

 

Denne personen kan utelukkast.

 

Oppføringa i Excel-fila frå "gamle" Digitalarkivet ser slik ut:

94742 g   1760 m 0   0 0 1760 0 0 0   Ole   Kvamme         1683 0             1441 Kyrkjebok, gravlagde 1441 9 0 m ole   kvamme   -1   09.02.2000 11:13

 

Kommune nr. 1441 er Selje. Gaular er kommune nr. 1430.

 

Ein finn att innførsla tredje nedst på høgre side:

Sogn og Fjordane fylke, Selje (Hove), Vågsøy i Selje, Ministerialbok nr. A 5 (1760-1782), Kronologisk liste 1760, Side 8
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070515630506

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
På 23.5.2020 den 22.39, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Denne personen kan utelukkast.

 

Oppføringa i Excel-fila frå "gamle" Digitalarkivet ser slik ut:

94742 g   1760 m 0   0 0 1760 0 0 0   Ole   Kvamme         1683 0             1441 Kyrkjebok, gravlagde 1441 9 0 m ole   kvamme   -1   09.02.2000 11:13

 

Kommune nr. 1441 er Selje. Gaular er kommune nr. 1430.

 

Ein finn att innførsla tredje nedst på høgre side:

Sogn og Fjordane fylke, Selje (Hove), Vågsøy i Selje, Ministerialbok nr. A 5 (1760-1782), Kronologisk liste 1760, Side 8
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070515630506

 

Det stemmer nok ja. Han var i hvert fall i livet i 1750 jmf. skiftet etter Ole Pedersen Kvamme. Han kan være død før skiftet etter kona som ble holdt 18 mai 1754.

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Han var vel i live også i 1753, jf. innlegg #17. Dei har vel truleg døydd omtrent på same tid.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
6 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Han var vel i live også i 1753, jf. innlegg #17. Dei har vel truleg døydd omtrent på same tid.

 

Ja, det har du helt rett i. Glemte den kilden i farten. Bygdebok for Gaular, bind 6b, side 549/550, opererer med en brukertid fra 1712-1754 om vi ekskluderer denne Halvor Hansson som tydeligvis skatter for ett år i denne perioden, og som jeg gjetter på er en feil i skattelistene eller en feiltolkning av de som har skrevet boka. Bygdeboka opererer med 2 forskjellige Ola Nilsson i denne perioden, men det er beviselig feil.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

I tingboka for Svanebirket er det i 1721 ført lister over kven som hadde bygsel på gardane i 1720. Om desse listene er komplette/feilfrie veit eg ikkje, men dette er uansett ei interessant kjelde. Om nokon med betre leseferdigheiter enn meg kunne transkribere desse listene ville det ha vore nyttig. Her kan ein lese noko ovanfor midten på høgre side at Ole Nilsson Kvamme skal ha fått bygsel på 2 pd. 6 m. 13/3 1712.

Sogn og Fjordane fylke, Svanøy birk i Sunnfjord, Tingbok nr. Aa 25 (1717-1721), Rettsprotokollside, Side 119b-120a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401660703
Eg antar at dette er kjelda for opplysninga om at han skal ha vore brukar frå 1712.

 

I 1723 var Ole, Peder og Simon brukarar av til saman 3 laupar i Kvamme.

Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord og Nordfjord, Matrikkel nr. 147 (1723-1723), Protokollside, Side 259
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma20090819650826
 

I 1727 fekk Ole Nilsson Kvamme kongeskøyte på 2 pd. 6 m. i Kvamme:

Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord, Pantebok nr. II.B.1 (1727-1731), Pantebokside, Side 98
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070808170100
 

Om det er den same Ole Nilsson som er nemnd fram til 1753 kan ein vel kanskje ikkje vite heilt sikkert, men det er vel iallefall ikkje noko som tyder på det motsette.

 

 

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Han kjøpte 2 pund 6 mark i sin beboede gård Kvamme i 1727 så han bodde (bygslet) der på det tidspunkt. Det er all grunn til å tro at det er samme mann som fikk bygselen allerede i 1712, og det er definitivt hans gård som arves i 1754 noe som forteller at vi har med samme mann å gjøre hele veien også i 1750 og 1753. Her er kildene entydige.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.