Jump to content
Arkivverket

Leilighetsfunn av omstreifere. En videreføring av tema 14191 i gammelt forum!


Tore Johansen

Recommended Posts

Tore Johansen

Jeg har lenge savnet denne tematråden i det gamle forumet og lager derfor en oppfølger i dette nye forumet med gode søkemuligheter.

 

 

http://forum.arkivverket.no/topic/100003-14191-leilighetsfunn-av-omstreifere/page__hl__%20omstrifere

 

Håper denne kan bli like flittig brukt som den gamle.

 

Starter med dåpen til Nils Gudbrand Forselius. Foreldre: Pigen Anne Karoline Guldbrandsdtr. og Ungkar Fredrik Kristian Forselius

 

Kildeinformasjon:

Møre og Romsdal fylke, Kleive i Bolsøy, Ministerialbok nr. 557A04 (1887-1970), Fødte og døpte 1887, side 5.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=39460&idx_id=39460&uid=ny&idx_side=-7

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10051102072008.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10051102072008.jpg"

Link to post
Share on other sites
 • Replies 84
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Tore Johansen

  12

 • Leif Kåre Solberg

  11

 • Bente L. Skjager

  10

 • Sven Borg

  7

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg holder på med skanningen av Polititidende 1886-1916, et ganske omfattende prosjekt  som består av over 10 000 sider Polititidende er landsdekkende og innholder opplysninger om:   Etterlyste An

NORDHORDLAND TINGBOK nr. 17 1678   "Anno 1678 dend 30 July blef Retten betient paa Bergen Bye Ting af Lauritz Mundal Hofuor Isdal Mogens Grødtued Aschild Nebstad Gudmon Aasse Niels Gieruig Lauritz A

Hei, jeg har også registrert noen leilighetsfunn på DIS. Men vil de noen gang bli funnet, jeg spør fordi det er arbeidskrevende å sjekke om den anen man har i fokus og under granskning, tilfeldigvis e

Posted Images

Grete Singstad

NORDHORDLAND TINGBOK nr. 17 1678

 

"Anno 1678 dend 30 July blef Retten betient paa Bergen Bye Ting af Lauritz Mundal Hofuor Isdal Mogens Grødtued Aschild Nebstad Gudmon Aasse Niels Gieruig Lauritz Aase, Neruerende Ko/nglig Ma/jestets Foget Peder Andersen

som lod i Rette føre disse efterschrefne som Nyeligen paa Mundal er blefuen paagrebne,

af huilche fremstod først

 

Lars Torsen som beKiende sig at Vere barnfød i Schaane en mil fra LandsCrone paa fergegaard Derfra drog hand da hand Var Tolf Aar gamel och drog ofuer til Selland (Sjælland) och for der om Kring i 10 eller 12 Aar och bad sig Vnderholding af got folch och imidler tid Var 14 eller 15 andre Personer i selschab med hannem af adschillige Nathioner och brugte de Vndertiden heste bytte och de andre bade sig iligemaade Vnderholding af got folch Saa Reiste hand fra Sellan til Fyn huor hand Reiste igiennem Drog saa fra Fyn och til Christiania med en Skude huor hand gaf sig goduillig i Ko/nglig Ma/jestets Tienniste for en Soldat Vnder Oberste Schiords Regemente huor Vnder hand Tiente i 5 Aar, och derom fremuiste hans pas daterit Aggershuus dend 21 Aug/ustj 1672, Derfra Reiste hand til Bragenes och til Ringe Rige Och til Halleland, om Kring i Aggershus Lehn, och siden den tid tog hand sig strax et Quindfolch som siden stedze hafuer Verit hos hannem och hafuer de aflet til sammen 3 Pige børn som ere her tilstede Dog hafuer hand aldrig med samme quindfolch enten Verit fest eller egte giftt mens samme trende børn hafuer de aflet tilsammen som Vegte (uekte) børn Och siden hand Kom i selschab med hinde, som nu Kand Vere Vndgefer 9 Aar siden, hafuer de farit om Kring i Aggershuus Lehn, och Trøglet dennem Vnderholding af got folch, och Vndertiden brugt Heste bytte, indtil nu forleden Høst, da Reiste hand ofuer Røldal ned i Rydfylche i Suldal, Stafuanger Lehn, och Var den tid iche fleere i selschab end som hand och samme quindfolch och deris børn, siden dend tid hafuer hand med quindfolchet och børnene Reigst omKring I Stafuanger Lehn, i Bergenhus Lehn, och i Romsdalen, indtil nu for unggefer 8 dage siden, Da Kom hand til Olle Stenstøe, och Var der 8 dage førend de andre Kom til hannem, som nu tillige med hannem ere paagribne, sagte at hand och quindfolchet hafuer Altid efter haanden gaaet til Guds bord saa och deris børn faait daab och Christendom huor om hand fremuiste nogle Sedler, och Vndschyldede hand sig, at hand gandsche intet Ont hafde giort eller bedrefuet I andre maader, med Tiufuerj eller andet saadant,

 

Hendrich Mortesen beKiende, at hand er fød i Curland (provins i Latvia, mellom Østersjøen og Rigabukta) Ved Baaudtz, der drog hand fra da hand Var it lidet barn, i selschab med glasmestere och andre Handuerchsfolch, och Kom til Findland, huor hand Var en lang stund, men Kand iche mindis huor lenge, drog derfra til Kiøbenhafn, huor hand Var i 12 Aar och Arbeidede for Borgerschabet och Kiørde Møg Vd, blef saa giftt i Kiøbenhafn med en pige Kisten Mogensdatter och gaf sig der I hans Ko/nglig Ma/jestets Tienniste for en soldat Vnder Oberste Lytnant Didrich Busch, huor hand Var Soldat i 14 Aar, och for 3 eller 4 Aar siden begaf hand sig af Ko/nglig Ma/jestets Tienniste och Reiste til Aalborg och saa til Sebye i Gylland (Jylland), drog saa derfra med en Skude och til Christiania, och hafde hand der om Kring i Aggershus Lehn byt hester med gott folch, huor med hand noget hafuer fortient, Och Vndertiden hafuer hand Tiget och bedet sig noget til Vnderholding af gott folch, indtil forleden Sommer da begaf hand sig fra Aggershuus Lehn, op at Christian Sand (Kristiansand) och op til Setterdalen (Setesdal), huor hand opholdte sig i Vinter med sin Quinde och 6 børn, som de til sammen hafuer Aflet, siden hafuer hand opholden sig paa Jederen (Jæren) Ved Stauanger, imidler tid døde hans Kone paa Suldals field, tillige med Tuende af deris børn, som frøs der ihiel, och har endnu 4 børn *iJien (igien), huor af dend Eldste er 19 Aar gammel, sagde hand och hans S: (salig) Hustru efter *haænden (haanden) hafuer Verit til *Gudsbørd (Guds bord) och deris børn faait daab och Christendom, men der hafde ingen Verit i selschab med hannem, før end disse Kom til hannem i Stenstøe, som tillige med han, blef paa greben, och Vndschyldede hand sig at hand gandsche intet Ont hafde giort i nogen maade, och frem Viste be/mel/te Hendrich Mortesen tuende Passer som hand sagde sig at til høre,

 

Lourentz Torsen Kom for Retten sagde sig at Vere fød i Hamborg (Hamburg) och er 14 eller 15 aar siden hand Reiste derfra och til Danmarch til Ranners (Randers) ofuer Landet huor hand Var [ ] eller 14 Dage Derfra Reiste hand med Galiot (gallion = seglfartøy) och Kom til Drammen i Norge huor hand lod sig antage i hans Ko/nglig Ma/jestets Tienniste for en Rytter Vnder General *Anditant (adjutant) Christofer Hagedorn huor hand Var i Tiennisten 2 1/2 Aar Tog saa afscheden och siden Reiste hand om Kring I Aggershus Lehn men huor lenge Kunde hand iche erindre Begaf sig saa der fra som hand iche Retter Kunde \mindes/ end at Vere Vngefer 5 Aar siden, och Kom her til Bergenhus Lehn dend Vej fra Valders (Valdres), och imidler tid hand Var i Aggerhus Lehn, brugte hand Heste byte huor med hand noget fortiente och bad sig iblant noget til Vnderholding och lige saa siden den tid Tryglet sin føde och Vnderholding her i Bergenhus Lehn paa atschillige Steder hos gott folch, For/schref/ne Lourentz beKiende at hand hafuer haftt det quindfolch Soffie Hendrichsdatter hos sig i 4 Aar och tog hinde til sig paa Vatterland i Christiania och siden dend tid hafuer hand haft och brugt hinde lige som hun Kunde hafue Verit hans Egtehustru och hafuer de aflet tuende børn tilsammen en dreng och en pige, och døde samme pigebarn for 3 Aar siden i Lehrdal. For/schref/ne Lourentz fremuiiste nu for Retten it Pas som iblant andet formelder at hand med hinde schal Vere Egte giftt, hand sagde ellers at hand och be/mel/te Soffie Hendrichsdatter hafuer gaaet til Gudsbord paa atschillige steder, foregaf och at hans børn hafuer faaet daab och Christendom, foregaf ingen handuerch at hafue Lært

Ko/nglig Ma/jestets Foget Peder Andersen Protesterede at burde indføris bemelt Lourentz Tores/en egen beKiendelse at hand siger her for Retten at j hr: *Absolahn (Absalon) i Nordfiord hans Prestegield er drengebarnet Christnet af hr: Hans och heder det Isach men pigebarnet er Christnet i Leerdal. Vndschyldede sig at hand ellers intet ont hafde giort

 

Anne Lauritzdatter Kom for Retten och beKiende at hun er fød i Curland (provins i Latvia) huor fra hun Reiste da hun Var it barn med sine foreldre och hid til Eidsuold Kaaber Verch Ved Christiania huor de Var et Aars tid indtil de døde, siden hafuer hun tiget Sig Vnderholding i Christiania och der om Kring at hun for 9 aar siden blef antagen i Christiania af denne Lars Torsen for hans Kone dog er de huerchen fest eller Egtegiftt til sammen och imidler tid hafuer de aflet til sammen trende pigebørn det første blef fød i EenBogen (Enebakk?) Ved Christiania och Christnet der samme steds af hr: Anders och heder barnet Kisten det andet er fød Ved Laueruigen (Larvik) och der Christnet Margrette, det Tredie er fød i Rumsdalen (Romsdal) och heder Mahlehne huor det er Christnet af hr: Hindrich

 

Soffia Hendrichsdatter beKiende at hun er fød i Slagelse i Selland (Sjælland) Der Reiste hun fra med sin Fader och Moder da hun Var it barn och Kom til Seby och siden til Høring, Reiste saa derfra med it Skib och Kom til Oster Risøe i Norge Siden hafuer hun fult hindis foreldre och gaaet om Kring med dennem her i Landet och Teget (tigget) men Faderen er død for 2 eller 3 aar siden och hindis moder døde paa Suldals eller Huchelj field (Haukelifjell) nu i Vinter Men for 4 aar siden er hun Kommen i selschab med for/schref/ne Lourentz Torsen och siden dend tid hafuer hun Reist omKring med hannem i Aggershus Lehn Stauanger Lehn och Bergenhus Lehn och imidler tid hafuer de haft omgiengelse med hinanden som Egtefolch men de ere hVerchen fest eller Egtegiftt til sammen och hafuer de aflet til sammen it drengebarn som er Christnet i Glopen (Gloppen) i Nordfiord sagde at hun hafuer paa atschillige steder gaaet til Alters. Siden sagde hun at hun hafuer aflet et pigebarn som døde i Leerdal

Fogden begierede at hand motte meddeelis *Vdtog (Udtag) af huis (det som) Pasarit er;

 

 

A/nn/o 1678, d/end 1 Aug/ustj Blef Retten atter igien i for/schref/ne Sag betient paa Bergen Byeting af Lauridz Mundal Lensmand Askild Nebstad, Mogens Grøetved, Gudmund Aase, Lauridz Aase, Haawor Jisdal, og Niels Giervig, Laugrettismend j Allenfit Skibr/ed, Hans Jordal Lensmand, Halsteen Rødland, Anbiørn Jordal, Johans Eichaas, Halsteen Blindem, Mogens Eichaas, Byrge Selwig, Laugrettismend i Arne Skibred, Nerwerende Ko/nglig Ma/jestets Foget Peder Andersen,

Da Komb for Retten En quindes person Ved Nafn Wibecke Hendrichsdatter, som siges sig at Vere for/schref/ne til stede Verende Hendrich Mortensens datter, og at Vere føed Ved Aalborg i Julland (Jylland), og nu eftter Faderens beretning sagde at Vere 19 Aar gammel, og bekiende baade Faderen og hun at hun altid hafver farit om kring at trygle og betle med Moderen, Vndskylte sig, ey at hun aldrig hafver brugt Letferdighed eller haft med Mandz person at bestille, Iligemaade frembstod Nu for Retten, Lauridz Thoersen og det Qvindfolch Anne Lauridzdatter, Sambt Lorentz Toersen og det Qvindfolch Sophi Hendrichsdatter, saauelsom for/schref/ne Hendrich Mortensen,

Og blef dennem tilspurt efttersom de self Villigenn for Retten hafver bekiendt, Nemblig Lauridz Toersen og Anne Lauridzdatter, Lourendz Toersen og Sophie Hendrichsdatter, at de eftter deris for Indførte bekiendelse, hafver j saa lang tid om Reigst i it syndigt og it letferdig lefnit med hin anden, om de derfor, hafde Vdstanden skriftt eller Kierkens desiplin, eller nogen bøder derfor til hans Ko/nglig Ma/jestet betalt, Huortil de alle fire suarede Ney,

Lauridz Thoersen blef tilspurt, hvem der hafde foranderit og Raderit de 2de aars tall, i hr: Obr/ist (oberst) Schiordtz Pas som hand for Retten hafver bragt, hertilstede, huortil hand suarede, at hand det hafde ladet det giøre i Aggershuus lehn paa Ringerige formedelst Passet Var noged gammel, og derfor blef han/nem berett, at hand schulle hafve Nye Pas at Reigse med, Men Lauretz Toersen sagde sig iche at Vide, at Det Aars Tall 7 i hans Pas at Vere forandrit

 

Fogden satte j Rette og begierede Domb huad forsch/ref/ne personer, formedelst deris Løsgengerj og Letferdigt lefnit, burde at lide, eftter Recessen og Kongl/ig Forordning

Da blef for Retten afsagt, Eftterdj at Lauridz Toersen hafuer sielf friwillig for Retten bekient, at hand som en ledig Genger der Ved Helbred er, hafver i 9 Aars tid om Reigst i Aggershus lehn, Bergenhus lehn, Stafanger lehn og j Romsdahlen og med hans løs gengerj og Trøglerj Werit fattige folch til besuering, og hand saa lenge haft hos sig Nerwerende qvindfolch Anne Lauridzdatter, og Imidler tid med hinde lefuit it Letferdigt og Syndig lefnit, og med hinde Auflet trende V-Egte børn, som her tilstede er, Endog hand aldrig med hinde hafver Werit fest eller j Egteschab, som hans og bemelte Qvindfolchis her for indførte fri willige bekiendelser det Videre Vduiiser, Derfor bør hand Vdj Jern att arbeide J fire Aars tid paa Bremmerholm eller anden stedz, huor det til hans Kongl/ig Ma/jestets Thienniste behøfvis kand, eftter høi loflig Ihuekommelse C4: (Christian 4) Recess Pag/ina 294 og sig aldrig, siden her i Norges Rige at lade finde,

For/schref/ne Qvindfolch Anne Lauridzdatter Anlangende som Iligemaade Ved Helbred er, Der hafver i 9 Aars tid lefvet i Løsachtighed og Horrerj med for/schref/ne Lauridz Torsen og med hannem auflet trende V-Echte børn, og hun lige saa i saa lang tid som en Løs Genger og Arbeidsfør, Verit fattige folch til besvering med hindes omløben og Thrøglerj, Thj bør hun derfor eftter høist bemelte Recess pag/ina 192 (292?) at Straffis til Kagen, og saa at forføye sig til Curland huorfra hun beretter at Vere Kommen,

Hendrich Morttensen Anbelangende der og som en Løs Genger hafver om Reigst her j Landet og Tryglet sig og sin Hustrue og børn Vnderholding, Endog hand Ved helbred er, og i saa maade Verit fattige folch til besvering j dend sted hand sin egen sambt Hustrue og børns føde og Vnderholding Vel paa anden maade kunde hafve forhverfvit, Da bør hand derfor Straffis udj Jern paa Itt Aars tid, huor det til hans Kongl/ig May/este/ts Tienneste behøfvis kand og hand siden at forføye sig til Curland, huorfra hand beretter at Vere kommen,

Lourendz Toersen Angaaende som sammeledis befindes en frisch person at Vere, Der hafver i femb Aars tid, som en ledig Genger om Reigst paa adtskillige steder i Aggershuus lehn og Bergenhus lehn og Tryglet sig Vnderholding, fattige folch til besvering og Imidlertid j fire Aars tid, haft hos sig dette nu Nerwerende qvindfolch Ved nafn Sophie Hendrichsdatter og med hinde i saa lang tid øfvet og bedrefvit sin letferdigheed og Legemlige om giengelse, Endog hand iche med hinde er fest eller Echte giftt og Imidlertid auflet med hinde tvende V-Egte børn, Hvilchet bemelte Qvindfolck og nu self lige som hand for Retten fri willig hafver bekiendt, som af deris for indførte bekiendelse, Videre Kand sees, Men tvert imod denne deris bekiendelser hafver hand j Rette bragt, Itt Pas som formelder At de ere Echtefolch, Huor Vnder er trøgt itt Zignett og schrefvit Nafn Jonas Rasmusen, sammis Indhold fra gaar de self, saauit Løyen agtig at Vere, Derfor bør hand Iligemaade eftter Recessen i Jern at Arbeide udj trey Aars tid, huor det til hans Kongl/ig May/este/ts Tienneste behøfvis kand, og siden at forføye sig til Hamborg, huorfra hand siger sig at Vere kommen, For/schref/ne qvindfolch Sophie Hendrichsdatter der Iligemaade er Vng og Sterck, og sig udj lettferdighed og Horrerj sambt løsgengerj udj saa lang tid hafver øfvet, og med for/schref/ne Lourendz Toersen auflet tvende W-Egte børn, Thj bør hun derfor at Straffis i HalsJernit j trende Dage, Sex timer hver Dag, og saa at forføye sig till Slagelse, som hun siger at Vere kommen fra,

De schrifttlige beuiiser, som dise folch hafver \huor eftter/ og saauit de ellers beretter paa adtskillige steder her j landet at Vere tilsted Christj Legeme og Blodz Deelagtighed Dett Remitteris til Dend Geistlige Øfrighed att Exammineris, tillige omb deris børns Daab,"

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Fredrik Fredriksen Moen, sønnesønn av ”Fant-Karl”, Karl Johansen Rosenberg, død på Røros 1888

 

 

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros i Røros, Ministerialbok nr. 681A11 (1879-1890), Døde og begravede 1888, side 193.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-184

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...60522020264.jpg

 

 

Dette ifølge denne siden:

http://fylkesbiblioteket.ntfk.no/gogd.aspx?id=5792

Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Mina Kristine Johannesdtr. døpt i Vang, Oppland 28-03-1886

 

Kildeinformasjon:

Oppland fylke, Vang, Klokkerbok nr. 2 (1814-1889), Fødte og døpte 1886, side 143.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9397&idx_id=9397&uid=ny&idx_side=-143

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070621010144.jpg

Link to post
Share on other sites
erling t endresen

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16292&idx_id=16292&uid=ny&idx_side=-74

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070919620314.jpg

Den i fra Byen udstødte og på Landet omvankende saakaldte Neseløs-Christian.... døde 60 år gammel

 

Malvik i Strinda, 23.06.1808

Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Hansine Amalie Birgitte Hanstr. Foreldre: Hans Berntsen, Omstreifer, Enke (Omstreiferske) Maren Kristine Hansdatter

 

Kildeinformasjon:

Østfold fylke, Sarpsborg, Ministerialbok nr. 1 (1859-1868), Fødte og døpte 1868, side 135.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=424&idx_id=424&uid=ny&idx_side=-140

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320040976.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060320040976.jpg"

Link to post
Share on other sites
Bjørn A Løkken

Amund Olsen Barlind sin hustru Olea Arnesdatter Barlind født i Solør februar 1766

 

post-535-0-88246100-1353584067_thumb.jpg

 

Olea Arnesdatter “ indlægges “ på gardene nordre Gjone , Mo , hele Sundby og Mangelsrød 7 november 1860 som forrige år . 8 november 1861 som forrige år . 5 november 1862 som forrige år . Svendby . Tillegg av B onnegolt ( ? ) 11 november 1863 . nr. 18 Olea Barlien som tidligere . Etter den tid kan Olea vært et annet sted . Hun dukker opp igjen 10 oktober 1867 nr. A 20 Olea Barlien på nordre Gjone , hele Sundby og hele Kvelle ( død 8 januar 1868 ).

 

 

Folketelling for Hedrum i Vestfold 1865

 

http://digitalarkive...sokpostnr=21#a0

 

Olea Arnesdatter's dødsfall i kirkeboka for Hedrum i Vestfold

 

Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 7 (1857-1868), Døde og begravede 1868, side 311.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1244&idx_id=1244&uid=ny&idx_side=-327

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...51024060852.jpg

 

Litt om " bevegelsene " til Olea og Amund ( ref. Arnvid Lillehammer )

 

Kartlegging av omstreifer tilværelsen :

Hvis man tar barnefødslene og eventuelle reisepass så kan man til en viss grad kartlegge en del av livet til Amund og Olea da med tanke på omstreifer virksomheten deres .

31.07.1803: Andebu i Vestfold (sønnen Karl Magnus født)

21.08.1803: Andebu i Vestfold (Olea inngangskone)

06.02.1806: Karlstad i Sverige (fikk reisepass , og kom inn over grensa gjennom Fredrikshald (Halden)

11.09.1808: Eidanger i Telemark (datteren Anne Maria døpt)

14.11.1808: Andebu i Vestfold (datteren Anne Maria gravlagt , da benevnt som Ellen Marie )

10.02.1810: Skien i Telemark ( fikk innvilget reise pass )

26.07.1810: Garden Haugland i Mykland i Øst Agder (sønnen Jan født)

03.08.1810: Åmli i Aust-Agder (sønnen Jan døpt)

02.01.1816: Hedrum i Vestfold (datteren Maren Andrea født)

07.01.1816: Hedrum i Vestfold (datteren Maren Andrea døpt)

27.09.1818: Hedrum i Vestfold (sønnen Petter født)

30.09.1818: Hedrum i Vestfold (sønnen Petter døpt)

14.09.1819: Hedrum i Vestfold (sønnen Petter død)

18.09.1819: Hedrum i Vestfold (sønnen Petter gravlagt)

Men det finnes et reisepass til Olea fra langt senere , da hun ville ut på reise sammen med sønnen Jan Amundsen Barlin :

18.08.1843: Larvik fogderi i Vestfold , fikk pass til Drammen . I dette reisepasset er Olea Arnesdatter beskrevet som : lita , med blå øyne , og med en skade i det venstre øyet .

22.08.1843: Porsgrunn

26.08.1843: Porsgrunn , reise passet levert inn i Drammen

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Kirkebok for Ulstein født 01.07.1918 døpt 07.07.1918 Karl Gustav sønn av omstreifeinde kobber og blikkenslager Fredrik Alexandersen Støleggen (Fjørstad) og Mina Kristine Johansdtr. (Hellebæk) Se post nr.17.

 

Møre og Romsdal fylke, Ulstein i Ulstein, Ministerialbok nr. 509A04 (1883-1922), Fødte og døpte 1918, side 135.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2657&idx_id=2657&uid=ny&idx_side=-140

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...50418030522.jpg

 

 

Samme foreldrepar fikk datteren Mina født 17.09.1924 og døpt 24.12. samme år i Ørsta. Se post nr.26.

 

Møre og Romsdal fylke, Ørsta i Ørsta, Ministerialbok nr. 513A07 (1919-1929), Fødte og døpte 1924, side 42.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=43865&idx_id=43865&uid=ny&idx_side=-44

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10051107081045.jpg

Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Fredrik Aleksandersen Støleggen døpt 23-04-1886

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Dale i Fjaler, Klokkerbok nr. C 2 (1879-1893), Fødte og døpte 1886, side 34b-35a.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8837&idx_id=8837&uid=ny&idx_side=-36

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10081106281037.jpg

Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Elias Vilhelmsen f. 11-08-1877, døpt 19-08-1877 i Drangedal, Telemark.

 

Foreldre Vilhelm Eliassen Braaten og Maria Fredriksdtr. Ristvedt fra Eker, omstreifere.

 

Kildeinformasjon:

Telemark fylke, Drangedal i Drangedal, Ministerialbok nr. 9 /1 (1872-1884), Fødte og døpte 1877, side 34.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5948&idx_id=5948&uid=ny&idx_side=-37

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061108320088.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061108320088.jpg"

 

Elias konfirmert i Lomen, Vestre Slidre, Oppland 28-05-1893

 

Kildeinformasjon:

Oppland fylke, Lomen i Vestre Slidre, Ministerialbok nr. 5 (1881-1912), Konfirmerte 1893-1894, side 63.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4078&idx_id=4078&uid=ny&idx_side=-57

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090058.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090058.jpg"

 

Mina Fredrikke Lauritsdtr. f. 27-07-1882, døpt 06-08-1882 Haus,Hordaland

 

Foreldre: laurits Fredriksen og Maria Fredriksdtr., begge fra Bamble

 

Kildeinformasjon:

Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 19I (1878-1886), Fødte og døpte 1882, side 83.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7013&idx_id=7013&uid=ny&idx_side=-88

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061229640361.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061229640361.jpg"

 

Mina Fredrikke Konfirmert i Lomen, Vestre Slidre, Oppland 13-06-1897

 

Kildeinformasjon:

Oppland fylke, Lomen i Vestre Slidre, Ministerialbok nr. 5 (1881-1912), Konfirmerte 1897, side 66.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4078&idx_id=4078&uid=ny&idx_side=-60

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090061.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090061.jpg"

 

Johan Wilhelmsen Palm konfirmert 05-06-1887 Lomen, Vestre Slidre, Oppland

 

Kildeinformasjon:

Oppland fylke, Lomen i Vestre Slidre, Ministerialbok nr. 5 (1881-1912), Konfirmerte 1888, side 60.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4078&idx_id=4078&uid=ny&idx_side=-54

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090055.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090055.jpg"

 

Vilhelm Vilhelmsen Palm konfirmert 1889, Vestre Slidre

 

Kildeinformasjon:

Oppland fylke, Lomen i Vestre Slidre, Ministerialbok nr. 5 (1881-1912), Konfirmerte 1889-1890, side 61.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4078&idx_id=4078&uid=ny&idx_side=-55

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090056.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060425090056.jpg"

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Her er dåpen til Birthe Henrica (Berite) Nicolaidtr. i Kinn 28.07.1772. Foreldre Nicolai Henrichsen og Martha Reinholdtdtr.

 

http://www.arkivverk...y&idx_side=-377

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70510610454.jpg

 

 

Og her er partneren/ektemannen Jacob Børresens dåp 18.11.1770 i Hedrum, Vestfold med far Børge (Børre) Christiansen. Se midterste rybrikk venstre side, barn nr 3 fra toppen.

 

http://www.arkivverk...ny&idx_side=-99

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...70427630501.jpg

 

Og om det har interesse så ble Nicolai Henrichsen og Martha Reinholdtsdtr. viet i Bolsøy 05.01.1772. Se litt nedenfor midten på venste side. Trolovet på slutten av 1771.

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-7

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070911620545.jpg

Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Lars Jacobsen døpt 16-03-1884, Kornstad i Kvernes, Møre og Romsdal

 

Foreldre: Ungk. omstrifende kobberslager Jakob Nikolaysen Elvetun og Pige, omstreifende Pernille Larsdtr. Steitin

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Kornstad i Kvernes, Ministerialbok nr. 568A12 /2 (1878-1884), Fødte og døpte 1884, side 122.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16992&idx_id=16992&uid=ny&idx_side=-23

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070309660123.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070309660123.jpg"

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Tore Johansen

Adolfine Marie Fredriksdtr. Bodin f. 01-02-1900 i Krisiania. Anmeldt til dåp i Råholt, Eidsvoll men foreldrene møtte ikke opp til avtalt dato.

 

Kildeinformasjon:

Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Ministerialbok nr. 4 (1891-1900), Fødte og døpte 1900, side 177.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2921&idx_id=2921&uid=ny&idx_side=-186

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050624010606.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050624010606.jpg"

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
Tore Johansen

Olaf Sigvard Sivertsen Vang f. 04-08-1896 i strinda, døpt 14-08-1896 i Melhus

 

Kildeinformasjon:

Sør-Trøndelag fylke, Melhus i Melhus, Ministerialbok nr. 691A17 (1887-1908), Fødte og døpte 1896, side 56.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2780&idx_id=2780&uid=ny&idx_side=-60

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050406030236.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050406030236.jpg"

 

Død 19-06-1901 i tTondhjem

 

Kildeinformasjon:

Sør-Trøndelag fylke, Ila i Trondheim, Ministerialbok nr. 603A06 (1896-1932), Døde og begravede 1901, side 331.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2724&idx_id=2724&uid=ny&idx_side=-332

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050408050759.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050408050759.jpg"

 

Bernt Johannes Sivertsen vang f. 19-08-1898 i Malvik (fant ikke dåpen). Død 13-02-1902 i Trondhjem

Kildeinformasjon:

Sør-Trøndelag fylke, Ila i Trondheim, Ministerialbok nr. 603A06 (1896-1932), Døde og begravede 1902, side 333.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2724&idx_id=2724&uid=ny&idx_side=-334

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050408050761.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050408050761.jpg"

Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Aleksander Magnus Frdriksen og Anne Gjertine Berntsdtr. Vang viet i Veøy 02-09-1866

 

Kildeinformasjon:

Møre og Romsdal fylke, Veøy, Ministerialbok nr. 547A05 (1846-1877), Ekteviede 1867, side 297.

Permanent sidelenke:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6472&idx_id=6472&uid=ny&idx_side=-262

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070327650080.jpgHYPERLINK "http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070327650080.jpg"

Link to post
Share on other sites
Lars Steinar Hansen

Andreas Oliver, f. 21/7, d. 13/8 1885 i Stangvik. Foreldre: Kobberslager ungk. Andreas Edvard Landmark og pige Elen Maria Olsdatter. Omstreifere.

 

Kilde: Ministerialbok for Stangvik 1879-1902 fol. 41 nr. 18.

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=59808&idx_id=59808&uid=ny&idx_side=-46

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb10051207310047.jpg

Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Anne Christiansdtr. døpt -1-10-1812 i Rødenes

 

Foreldre Christian Hansen, Vævskjeb. og Berte Olsdtr.

 

Dette må vel høyst sannsynlig være Hakebro.

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rødenes, Ministerialbok nr. I 3 (1777-1814), Fødte og døpte 1812, side 76.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7470&idx_id=7470&uid=ny&idx_side=-77

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061018040197.jpg

 

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=111945&highlight=

Link to post
Share on other sites

Maria Knudsdatter, hustru til Hans Olsen Hakebro, død 27.4.1820 Rødenes.

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7472&idx_id=7472&uid=ny&idx_side=-105

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061018040669.jpg

 

Her står det at hun er 78 år gammel, og bør da være født ca. 1742 og ikke 1746 som det står noen steder.

Link to post
Share on other sites

Datter til Ole Christiansen Hakebro og Olea Olsdatter, Laura Mathilde, f. 9.1.1861 Eidsberg.

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=359&idx_id=359&uid=ny&idx_side=-82

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060404030547.jpg

 

Familien finnes i FT 1865

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037994006541

Link to post
Share on other sites

Ole Christiansen Jovalbraaten (Hakebro) og Olea Olsdatter med barna innflyttet til Eidsberg.

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=360&idx_id=360&uid=ny&idx_side=-122

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060404030829.jpg

 

På neste side er også Christian Christiansen (Kjelsen) og Lisa Svendsdatter med barn. De skal også til samme gård som Ole Christiansen.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.