Jump to content
Arkivverket

Tyding av tekst


Recommended Posts

Torleif Mørk

Hei. Jeg trenger hjelp. En nabo har tatt opp en sak fra en gammel utskiftning og mener han har noen rettigheter. Jeg skjønner ikke hva som står og trenger hjelp. Er det noen som oversetter/tyder slike dokumenter og evt hva koster dette? http://www.arkivverk...y&idx_side=-590 Begynner under sidestempel 587 og slutter midt på siden stemplet 588. Mvh Torleif

Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei, et forsøk - men det er ikke ettersjekket eller korrekturlest så se på det som en kladd.

 

Maanedsthinget for Urskaug og Høland 9 Januar 1885.

No 13 Udskiftning. Udskrift af Udskiftningsforretning af Gaarden Mørk vestre i Urskaug.

Aar 1883 den 21de April sattes ifølge Rekvisition af Ole Olsen Mørk som Eier af

et Brug, Matr No 57, Løbe No 107a I, 108 a I Mørk vestre i Blakjer, Urskaugs Thing-

lag, offentlig Udskiftningsret i Rekvirentens Hus paa nævnte Gaard. Retten

betjentes af Udskiftningsformand Kielland i Forening med de af Fogden opnævn-

te, edsvorne Mænd Gaardbrugerne Hans Christiansen Kjølstad og Hans Carl Bernsen

Kvævli. Tilstede vare foruden Rekvirenten Ole O. Heldaas, der er Eier af det andet Brug

i Mørk vestre Løbe No 108b 1 - b 2 - b 4. Skylden opgaves for det første Brugs vedkom-

mende at være (rev.) 3 Daler 3 Ort 16 Skilling og for det andet rev: 1 Daler 2 Ort 8 Sk.

Endvidere vare følgende Naboer tilstede: For N. O. Young Brugsfuldmægtig H. Stamsaas

for C. Haneborg Brugsfuldmægtig Jødahl, for Anne Olsen Teien Broderen Hans

Olsen Teien og endelig Holm Holmsen fra Moe. Hvorda det oplystes at N. O. Youngs

Eiendom Mellemmørk støder til Mørk vestre saavel i Indmark som i Udmark.

Haneborgs Eiendom Jødahl lille støder til i Indmarken, ligesaa Anne Olsens

Brug Teigen. Holm Holmsens Eiendom bestaar i Skov, der i sin Tid er

kjøbt fra Mørk vestre, og det støder til begge Brug i samme Gaard, mest med

Skov, men ogsaa for en Del imod dyrket Mark. Rekvisitionen, forsynet med

Berammelse og Paategning af Varsels vedtagelse oplæstes saalydende:

Hr. Udskiftningsformand Kielland! Undertegnede der er Eier af et Brug i Mørk

vestre i Blakjer Urskaugs Thinglag. MatrNo 57, begjærer herved offentlig Ud-

skiftning afholdt paa nævnte Gaard. Brugene ere: LøbeNo 107 a I, 108 a I

af Skyld urev. 4 Daler 23 Skill. rev. 3 Daler 3 Ort 16 Skillling. Eier Ole Olsen.-

Løbe No 108 b I. b 2. b 4 af Skyld urev. 1 Daler 3 Ort 7 Skilling rev. 1 Daler 2 Ort

[8] Skill. Eier Ole O. Heldaas. Tilstødende Naboer ere: Mellemmørk, Grosserer

N. O. Young, Jødahl, Christian Haneborg. Teigen: Anne Olsdatter. Heldaas

Ole Olsen.- Aarsagen, hvorfor jeg begjærer Udskiftning er den, at vore Ind-

marker ligge i Teigeblanding. p. t. Huseby 9 April 1883. O. O. Mørk.

Berammelse. I Henhold til ovenstaaende Rekvisition vil offentlig

Udskiftningsforretning blive afholdt paa Gaarden Mørk, Matr No og Løbe

No som overfor, Lørdagen den 21 April førstkommende Kl. 12 Middag.

Huseby 9 April 1883, Hjalmar Kielland. For Berammelsen 2 - to Kroner.

Hjalmar Kielland. Undertegnede vedtage Varsel til ovenberammede

Forretning. O. Helaas. Anne Olsen Teien. for N. O. Young H. Stamsaas.

og for C. Haneborg. J. Jødahl. Videre oplæstes Fogdens Opnævnelse af

Udskiftningsmæns saal.

Det bemærkes, at Ole O. Heldaas foruden sit Brug i Mørk tillige eier

Gaarden Heldaas, der i Indmarken støder til Rekvirentens Indmark.

Samtlige ovenanførte Naboer oplyste, at Grændserne imellem deres

Brug og Gaarden Mørk vestre vare uomtvistede og tydeligt betegnede

og de antage ikke, at nogen Regulering af samme tiltrængtes. Man

befor Indmarkerne og Husmandspladsene. Det viste sig at samtli-

ge Huse paa Løbe No 108 b 1, b 2, b 4 vare nedrevne med Undtagelse af

en Ladebygning, og det var Eierens Agt, saasnart det af Hensyn til

Udskiftningen lod sig gjøre, at bygge de fornødne Huse paa Bruget.

Dettes Hovedteig laa umiddelbart op til Rekvirentens Vaaningshus og

var paa Vest og Østsiden begrændset af dennes Jorder. Langs sidstnævntes

Side dannede imidlertid Hovedveien til Gaarden Skille mellem

Brugene. Langs Gaardens Vestkant laa Brugene dele omhinanden

at der krævedes stort Gjærdehold, og det samme var Tilfældet ved Hus-

mandspladsene. Udskiftningsretten var enig om, at her i henhold

til Lovens § 2 Bogstav b. tiltrængtes Udskiftning, men kunde ikke

for Tiden afgjøre i hvilken Udstrækning samme burde finde

sted. Man afgav enstemmig saadant skjøn. Den forlangte Udskift-

ning bliver at fremme og Kart i fornøden Udstrækning at op-

tage. Da ingen for Tiden havde videre at bemærke udsattes

Forretningen paa ubestemt Tid. Skjønsmændene og begge Parter

vedtoge dog først Underhaands-Meddelelse fra Formanden om

Forretningens Fortsættelse med 4 Dages Frist som lovligt

Varsel. Hjalmar Kielland. H. Kjølstad. H. C. Berntsen.

[587b]

Maanedsthinget for Urskaug og Høland 9 Januar 1885.

Aar 1884 den 2dre Oktober fortsattes Udskiftningen af Gaarden Mørk i Blakjer

af undertegnede Udskiftningsmænd i Rekvirenten O. O. Mørks Bopæl paa

Aastedet. De 2 Lodeiere O. Mørk og O. Heldaas fremmødte efter ved-

taget Varsel. Formanden fremlagde og oplæste Berammelse af Forretnin-

gens Fortsættelse, hvilket Dokument herved akteres:

Berammelse. Udskiftningen af Gaardeen Mørk vestre i Blakjer berammes

herved fortsat paa Aastedet i Ole Olsens Bopæl den 2den dennes. Mørk den

1ste Oktober 1884. Jonas Frost Udskiftningsformand. hvorfor 2 - to - Kroner.

Frost. Varsel vedtages: O. Heldaas. O. O. Mørk. Efterat den foran-

dring var foretagen i den f. t. udførte Bonitering af Fællesskabet, skred

Udskiftningsretten til Deling af samme. Tilfølge denne Deling erholdt

O. O. Mørk sin Indmark, Havnehage Husmandspladse sammen-

hængende i en eneste Teig. O. Heldaas erholdt foruden sin Indmarks-

teig tillige en Husmandsplads, der er beliggende i vestre Ende af Gaar-

den, modstødende den fælleds Udmark og for en Del hans egen Skov-

teig. Den nye Grændselinie imellem O. Heldaas`s Indmark paa østre

og O. Mørks Indmark paa vestre side gaar i ret Linie fra Gjærdet

ved Tunet, circa 13 Meter fra O. Mørks Stuebygning i omtrent nord

nordvestlig Retning over Veststujordet, Anderskjærringpina og Trygvol-

den til Mørkaaen. Den nye Grændselinie for Heldaas`s Husmandsplads

Dalen, paa sammes nordøstre Side gaar i omtrent nordvestlig Retning

i ret Linie fra en mærket Gran i Gjærdet mod Udmarken nedover

forbi Kjonen paa dens nordøstre Side til Mørkaaen. Begge Linier ere

afsatte paa Kartet og paa Marken betegnede med nedrammede Pæle.-

Pladsen Dalens Grændser mod Udmarken ere ligeledes afsatte paa Kar-

tet og paa Marken angivne ved Pæle. Ved denne Forretning forrykkedes

de oprindelige Grændser for Pladsen Dalen. O. Heldaas som Opsidder og

Gunerius Amundsen som Husmand bleve enige om selv at ordne

Forholdet sig imellem saa at Udskiftningsretten kunde undlade at

beregne Jorderstatning for det fra Pladsen bortskiftede Land.-

Grændsen imellem Mørks og Gaarden Heldaasens Indmarker udgjøres

for Eftertiden af Mørkaaen ifølge vedtagelse saavel af O. Mørk som O. Held-

aas der er Eier foruden af et Brug i vestre Mørk tillige af Gaarden

Heldaasen, Matr No 57, Løbe No 108 b 5, 107 a 2 og 108 a 2 af urevideret

Skyld 1 Ort 3 Skilling, rev. 1 Ort 2 Skilling. Da imidlertid endel

af vestre Mørks Indmark, der dels har tilligget O. Heldaas, dels ved

Udskiftningen er ham tillagt sammesteds, agtes tillagt Gaarden Held-

aas fandt Udskiftningsretten det at være fornødent ved Delings-

og Skyldsætningsforretning at fraskille O. Heldaas`s Brug i Mørk

samme.- Udskiftningsretten ansatte enstemmig denne omhandlede Land-

strækning at udgjøre 1/80 af O. Heldaas`s Brug Løbe No 108 b I af skyld urev. 1 Da-

ler 1 Ort 13 Skilling rev. 1 Daler 19 Skill. hvorefter denne fradrages 2 Skill.

urev. og 2 Skill rev. Skyld. L No 108 b I erholder saaledes urev. Skyld 1 Daler 1

Ort [11] Skill. og rev. 1 Daler 17 Skill. medens O. Heldaas`s fraskilte Brug

paa vestre Sode af Mørkaaen, der gives Løbe No 108 b 6 erholder urev.

Skyld 2 Skill. og rev. Skyld 2 skill. Brøkskillingen paalagdes nemlig

Løbe No 108 b 6. Enhver af Brugene gjærder i Indmarken Halvt mod

Halvt og overtager hver for sig vedkommende Gjærdebyrde mod til-

stødende Nabogaarde. Ole Mørk holder Gjærde imellem sin Indmark

og den fælleds Udmark. O. Heldaas holder Gjærde imellem sin Husmands-

plads og Indmark paa den ene og den fælles Udmark paa den an-

den Side. Den Gjærdebyrde som Holmsen har paataget sig ved Mørkaaen

kommer brugene tilgode, eftersom den vedkommer deres respektive

Indmarker sammestedse.- O. Heldaasen tar Buvei fra sin Jord

opefter Kjøreveien og over O. Mørks Tun og videre efter Kjøreveien til

Udmarken. I Tilfælde han benytter nogen Del af Kjøreveien paa Nord-

siden af Tunet til Buvei, holder han selv fornødent Gjærde paa Veiens

Østside op til Tunet dog uden at stænge O. Mørks Færdsel til sit Østjor-

de. O. Mørk har Ret til at omlægge Buveien til at gaa rundt Hal-

vardsrudjordet, naar han skaffer hensigtsmæssig og god Fremkomst

[588a]

for Driften sammesteds. Kjøreveien fra Jødahlsmærket til Pladsen Dalen

og til Gjeitbroen er fælles for Brugerne. O. Mørk og O. Heldaas vedligeholde

i Fælleskab Veien fra Lille Jødahlsmærket til Gjeitbroen samt denne, først-

nævnte med 3/4, sidstnævnte med 1/4. Brugerne tage hver deres Gjærder. Ladebyg-

ningen paa den gamle Tomt kan O. Heldaas lade staa til 1887. Han begjæ-

rer ingen Hjælp hos Ole Mørk til Flytningen af samme. O. Heldaas tager sit

Vand i Aasbrønden og har ret til at tage Ledning igjennem O. Mørks Hjem-

jord fra samme til sin Gaard paa bekvemmeste Sted efter O. Mørks

Anvisning. De bestemte Gjærder skulle være færdige inden 1ste September

næste Aar, og de nye Skifter tages i Brug 1ste April 1885, hvis Paaanke ik-

ke sker. O. Heldaas bad tilført, at han, forsaavidt nærværende Forretning ikke

bliver paaanket eller ved Overudskiftning væsentlig forandret, fra næste Aar

overtager at udrede de Gaarden Heldaas paahvilende Skatter og Afgifter

samt Veiarbeide, hvilke tidligere have været erlagte af Mørk vestres

Gaardeiere. Det bemærkes, at Opnævnelsen ikke er bleven undertegnede

Formand oversendt af Kielland.-

 

(Resten er formalia angående utgiftspostene til denne forretningen og fordelingen av disse, dette har jeg utelatt).

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.