Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Marius Holm Enerud

Skyldsætningsforretning 1849

Recommended Posts

Marius Holm Enerud

Hei,

 

Jeg trenger hjelp til å tyde en tekst fra en skyldsettningsforretning fra 1849.

Tenkte å forsøke meg på å tyde litt selv men må innrømme at jeg ikke har funnet tid (eller vært tålmodig nok) enda.

 

Teksten står her (begynner nederst på venstre side og følger deretter hele høyre side):

http://www.arkivverk...y&idx_side=-285

 

 

 

mvh

Marius H Enerud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Her er et forsøk på sparket, Marius. De fleste forkortelser er skrevet helt ut. Som vanlig er det noen usikre momenter, de kan du jo se på som påskenøtter:)

 

01, No 25 Skyldsætningsforretning paa Aas. Aar 1849 den 12 November vare vi Undertegnede tilstede paa

02, Gaarden Aas, gammel Matrikulnommer 45, nyt 82 i Ullensagers Thinglaug, for som udnæv-

03, te Laugrettesmænd, at udføre en Delings- og Skyldsætnings-Forretning over den 1/4 Part af bemelte Gaard, som

04, forhen har været brugt af Leilendingen Christian Halvorsen og er hjemlet Lensmand Bøhn og Proprietair

05, Schau ved skjøde af 20 April, thinglyst 20 Juli 1841, hvilken Gaardpart, som havde gammel Skyld 16 3/8 Lispund tunge, er anført under

06, Løbenommer 161a ved den nye Matrikulering og har nu ny Skyld af 3 Daler 1 Skilling. Lensmand Bøhn og Proprietair Schau

07, vare tilstede, Sidstnevnte ved Christian Halvorsen Aas, fremlagde den af Fogden udferdigede Opnævnelse

08, til Laugrettet og Anmærkede at de havde delt fornævnte Gaardpart i 2 lige Dele mellem sig efter Deles-

09, merker, som de forbeholdt sig under Befaringen at paavise. Saa mødte ogsaa Torger Gulbrandsen Aas og an-

10, mældte, at han af Proprietair Schau havde tilhandlet sig Velbemeldtes Part af fornævnte Gaard, paa Plad-

11, sen Ikkornrud nær, og at han saaledes ogsaa ved nærværende Forretning ønsker Skylden bestemt særskilt

12, ansat paa den af ham kjøbte Part og og bemelte Plads, som Schau har tilbage. Befaring blev derefter foretaget,

13, hvorved det erfaredes at de 3de forskjellige Parter skulle bestaae i følgende Parter, Skovparter og Indheg-

14, ninger, nemlig: A, Lensmand Bøhns Part bestaaer af: Den nedre Deel af Askejordet kaldet, saaledes som

15, samme er afdeelt ved Gjærde; Vogstadbraatejordet kaldet, som tillige indbefatter Eidsbraaten, den søn-

16, dre Deel af Fæhaugen efter Delegjærdet, og desuden af Udmarken et Stykke Skov, der er begrændset af Vei-

17, en som fører til Bratfos og hen til Skolemesterstuen mod Øst, af Veien som fører fra bemelte Skolemester-

18, stuen til Fladbysæterløkkene mod Syd og Sydvest, af Gulbrand Aas`s Skov, Skindfældholtet kaldet, mod Nordvest-

19, fra Delet gaaer efter et Myrdrag fra en korset Furu i et lidet Dalføre sidstnævnte Vei ned til Bratfosbek-

20, ken og endelig af Bratfosløkken mod Nordost, samt møder et Stykke Skov af det saakaldte Skindfældholt, der Vest

21, og Nordvest er begrændset af Gaarden Fladebyes Udmark og Fladbysæterløkkerne, mod Nordost afdelt ved korsede Træ-

22, er fra Schaus eller nu Torger Gulbrandsens Aas`s Part af samme Skov, ligesom samme mod Øst og Syd er begrændset

23, af Gulbrand Torgersen Aas`s Udmark, fra hvilken det er afdeelt deele ved en Vei og deele ved korsede Træer.

24, Dette Skovstykke indbefatter tillige en indhegnet Løkke, nu kaldet Andersløkken. Til denne Deel hører vide-

25, re Pladsen Hestebraaten, saaledes som den nu er indhegnet, Pladsen Bratfos, forsaavidt den hører til fornævnte 1/4 Part

26, af Gaarden Aas samt endelig Pladsen Sollien, saaledes som den nu findes indhegnet. B; Den af Proprietair Schau

27, til Gulbrand Aas solgte Part bestaaer i Følgende: Den øvre Deel af Askejordet kaldet tilligemed

28, de deri liggende Fjeldhage kaldet, Ødegaarden kaldet, saaledes som de nu er indhegnet, samt Sanden, ligele-

29, des efter Indhegning, den nordre deel af Fæhagen, og videre af Udmark et Stykke af Skindfældholtet, som

30, mod Nordvest er begrændset af Gaarden Fladbyes Mark, mod Nord af Bratfosløkken, mod Sydøst af Gulbrand Aas`s Ud-

31, mark og mod Sydvest af Lensmand Bøhns Ditto, paa de 2de sidste kanter ved mærkede Træer afdelt fra de

32, tilstødende Skovparter. Endelig 2de Skovstykker paa Moen, hvoraf det ene følger Bratfosbækken eller Ikkornrud-

33, løkken lige fra Pladsen Ikkornrud til Holmsmark ved Gystadbro, hvor det ender i en Spids, begrændset

34, mod Nord af den Vei, som fører fra bemelte Broe til Ikkornrud, hvor det ender mod Løkkene, og det andet er om-

35, ringet af 2de Veie, som fører fra Pladsen Andersens Løkke til Pladsen Bjørnsæter, hvoraf den ene støder lige

36, paa Pladsen Bjørnsæter og den anden til bemelte Pladses Løkkes vestre kant, og C Schaus igjenhørende Part bestaar

37, alene i Pladsen Ikkornrud saaledes som den nu er indhegnet i 2de Løkker samt i en ny indhegnet Løkke i Nær-

38, heden af Bratfosløkken og paa nordre kant af Bratfosbækken, og til hvilken Plads er forbeholdt Havneret

39, i Torger Gulbrandsens Udmark, til de Kræature, som kunne fødes paa Pladsen, samt fornøden Brende for

40, Pladsens nuværende Beboer, Thorer Pedersen, saalænge han og Hustru lever. Eieren af de øvrige Parter af Gaarden

41, Aas vare, efter Tilkaldelse, tilstede forsaavidt deres Skovparter støder til de foran beskrevne og erkjendte Rig-

42, tigheden af de udviste Delelinier. Efter den saaledes passerede Deling og nu skede Befaring skjønnede

43, vi at den under Litra A beskrevne Part maa blive at ansee for 5/10 Dele af den hele forannevnte Fjerdepart

44, af Gaarden Aas, den under Litra B beskrevne Part for 4/10 Dele og den under Litra C beskrevne for 1/10 Dele og

45, at den hele Skyld, 3 Daler 1 Skilling, i forhold dertil vil blive at dele, dog saaledes at Brøkskillingen maa

46, lægges paa den under Litra B nævnte Part. Som følge heraf vil enhver af de foran beskrevne Parter blive

47, at ansette i Skyld saaledes: Lensmand Bøhns Part for 1 Daler 60 Skilling, 2 Torger Gulbrandsen

48, Aas`s [deler] 25 Skilling og 3 Proprietair Schau 36 Skilling. Derefter blev Forretningen, hvormed den fremlagde Opnævnel-

49, se følger, sluttet og underskrevet. C. Algeim. J. Hertzenberg. Sigvart Stokkestad. Nicolai H. Furuset mpP.

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Her har du gjort ein kjempejobb, Espen! :)

 

Linje 12: ..den af ham...

 

Linje 33: Brøkskillingen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Mange takk for gode innspill, Gunnar. De har blitt redigert inn nå :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Litt meir:

 

 

Stadnamnet i linje 14 og 27 ser ut til å vere Askejordet.

 

Om det er feilskriving eller ei, stadnamnet i linje 32/23 ser ut til å vere Ikkornrudrudløkken

 

Linje 33: ...hvor det ender i en Spids...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Glimrende innspill igjen, Gunnar. Den ekstra "rud`en" i Ikkornrudløkken valgte jeg å ikke ta med. Slike feil som dette samt overstrykinger skal man vel helst ta med i avskrift, men jeg velger som oftest å la være (om det da ikke er noe som kan ha verdi for historien i teksten). Ordet "Spids" var det som voldte meg størst hodebry, utrolig bra at du tok den :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Tusen takk igjen, Espen og Gunnar, for uvurderlig hjelp!!!

Veldig gøy å lese om bygda mi slik den fremsto i gamle dager.

 

Mvh

Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Vedr linje 27:

Her har vel forfatteren skrevet feil navn?

Burde vel vært Torger Gulbrandsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Vedr linje 27:

Her har vel forfatteren skrevet feil navn?

Burde vel vært Torger Gulbrandsen?

 

Jeg stusset også over det, men synes det blir feil å rette det i avskriften - i hvert fall uten å kjenne til mer om personene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.