Gå til innhold
Arkivverket
Lars Østensen

Jacob Hansen Wirtmand (15??- 16??) - Trondheim -Etterslekt?

Recommended Posts

Lars Østensen

I Trondheim før Cicignon, side 217, står:

 

"129. Enchen Thomas Thiterøens. Hennes navn var Mette Jacobsdatter Wirtmand, og det kan ikke være tvil om at dette er hennes far Jacob Hansen Wirtmands gård. I 1626 selger han en eiendom (nr. 59k) ved Brogjeilan og året før var han er av de seks borgere som byens borgermester oppnevnte for å utarbeide forordning om stolesteder, gravplasser osv. ved Domkirken. Hans gård ble dengang tildelt stolestad i Domkirkens 10. stol på mannsiden, en plass som svigersønnen Thomas Pedersen sees å ha arvet noen gang før 1668. Hustruen fikk 1625 stolestad i 10. stol på kvinnesiden, mens datteren Mette Jacobsdatter Wirtmand i 1668 er oppført i 11. Thomas Pedersen eller Thomas Thouterøen var uteliggerborger på Tautra i Romsdalen, derav navnet. Han nevnes i leidingen 1660-62 på denne plass i manntallet. 30. juni 1675 pantsetter Mette Jacobsdatter sl: Thomas Pedersens sin løkke (fotnote 1), 21. juni 1677 stevnes hun for ulovlig ølsalg og 18. april 1679 for pipebrann (fotnote 2). Eiendommen lå på Krambugatas vestside, og svarer til nåværende Dronningens gate nr. 4 eller grunnen like nordenfor."

 

Fotnote 1: Panteb. nr. 1, s 157

Fotnote 2: Byt.

 

Denne Jacob Hansen Wirtmand må ha hatt flere barn enn den mulige datteren Mette vil jeg anta, men hvilke?

 

"

side 282 – Jacob (Jacobsen) Wirtmand

Iflg. NST III s. 76 var han født 12/7 1628 og døde 19/11 1678. Bernhoft s. 239 har ham som død 1/12 1678"

Kilde: http://www.tuxen.info/geistligheten_1536-1700_rettelser.PDF

 

hr. Jakob Jakobssøn Wirthmann (f. 12/7 1628 og d. 19/11 1678):

Han er nok den Jacob Jacobi Wirtmann som ble student fra Trondheim skole den 1. juni 1650. I familieskatten i 1675 var han oppført med kone og en sønn.

Han var trolig en sønn av den Jacob Hansen Wirthman som nevnes i Trondheim i 1626 [berg (1951), s. 217].

 

NST 3, side 76:

"Hr. Sten Mogenssøn Blix, født ca. 1620, immatrikulert ved Kjøbenhavns universitet samtidig med broren 3/6 1640, blev 1654 resid. kapellan til Vefsen paa Helgeland, hvor han døde 1660. Hans portræt hænger i Dolstad kirke og er gjengit i Norsk Kunsthistorie (I s. 399), hvor oplysningene forøvrig maa være mindre korrekte, da det heter at billedet er utført i 1670' aarene av Peter Andersson Li11ie (I). Han var gift med Elisabeth Lauritsdatter, født i Trondhjem 29/ lO 1621, død i Alstahaug i januar 1701, datter av resid. kapellan til Trondhjems Domkirke hr. Laurits Holgerssøn og Birgitte Hansdatter Bemhoft. Hun var, da hun blev gift med hr. Sten, enke efter hans formand i kaldet hr. Anders Sørenssøn (d. 1654).(fotnote 1) og ægtet senere 3. gang hans eftermand hr. Jakob Jakobssøn Wirthmann (f. 12/7 1628 og d. 19/11 1678). ' Hr. Sten synes med Elisabeth bare at ha hat en søn Anders Stenssøn Blix. som døde i to'aarsalderen (sørgevers av Petter Dass) . Det er dog mulig at han har hat flere barn, - kanske av et tidligere ægteskap (se nedenfor)."

 

Jeg mistenker at Jacob Hansen Wirtmand hadde minst en sønn til. 22/4 1645 er det en Baltzer Wirtmand med fødested(?) Trondheim som tar borgerskap i Bergen:

http://digitalarkive...ilnamn=borg1600

 

Jeg antar at det er samme Baltzer som bla. nevnes i tingboka for Sunnhordaland 1655-1656 :

 

"ANNO 1655. Den 9. 8bris Holtes Almindelig Høsteting paa Røseland med Almuen Aff quindheritz schibrede, Neruerende Ko. Ma. Foget Erlig Wel Acht och forstandig Mand Jffuer Knudsen. Sampt Bonde lenss Manden Johanes Røsseland, och Effterschrne. Laug Rettess Mend. Med Andre Got Folch Fleere Da ting søgte, Nemblig,

 

Nielss Nattesta, Jacob Bielland, Tomas ibm., <Aschild Fische>, Olle Semb, Jacob Sunde, Hans Asch, Hans Toffte, Loduig Sanduig, Joen Museland, Halsten Schorpen, Anders Bringedall, Torgier Hielmeland,

 

For Retten præssenterit Erlig och Gudfrychtig Matronæ Elsse Erichsdatter S. Hr. Pouel Mates Effterleffuersche med Hend tiltagen Fuld Mechtig Erlig och Wel Acht Mand Baltzer Wirtman, Borger udj Bergen, som Fremlagde Woriss Gundstig Welb. och Kiere Hr. Slodzherriss Vdstede Citation Offuer Kirstj Jffuers Dater paa Kierland och Hendess Søn Samson Laurss ibm. Anlangende bette. Elsse Erichs Dattrs Datter Anne Pouelssdatter, som bette. Kirstj Kierland schall haffue taget Fra hendes Moderss Gaard Jmod Elsse Erichsdatters Willie och Minde, i Den Meening at hun och Forn. Samson schulle Komme i Echteschab til Tillsammen, Huilchet Elsse Erichs Datter Formeener meget W-tilbørligen at Were giort, Med Formeening At de der For Bør lide Straff som Wed bør, effter Steffninges Widere Wit løfftig Jndhold,...."

Kilde: http://digitalarkive.../da/SHL5TGB.htm

 

Jeg gjetter at en mulig sønn eller sønnesønn av denne Baltzer Wirtmand kan være den Søren Baltzersen Wirtmand det er skifte etter i Bergen i 1710:

http://da2.uib.no/cg...=1124&storleik=

 

En annen mulig sønn av Baltzer kan være den prokurator Jacob Wirtmand som nevnes her:

 

"Bergen domkapittelsprotokoll 5 (1675-1685).

 

Die 24 Avgustj præsentibs. Clariss: Dn.Mag: Ambrosio Hardenbech. Mag: Johanne Daberg. Mag. Jano Hoffman. Mag. Clavdio Nicolai. Mag. Samuel Johannis. Dn. Jano Jonæ blef forkyndet og oplest Forordningen om Rostienisten og Rytterhold i Norge Sub dato Aggershuus den 9.Avgustj 1675. Blef der hos oplest medfølgende Commissariorum Missive af den Kongl: General aaaaaaaaakrigs Commissariat paa Aggershuus d.= 14.Avg: 1675.

 

Die 3 Septembr: præsentib: Clariss: Dn.Capitularibus blef hans Kongl: May. Forordning om Bede-dagene publicerit dat: paa Københafns Slott d. 27 Julij An. 1675.

 

Die 22 Sept: Præsentib: Clariss: Dn.Mag: Ambrosio Hardenb: Mg: Hans Daberg. Mag: Jano Hoffman. Mag: Samuele Johannis møtte i Retten Lisebet Thomsen Som for nogen skyld og gield hafve Citerit Hr.Olle Anderssøn i menig at Jndfrie sin Udgiffne obligation. Hr.Olle Møtte iche, men hans Fuldmegtig Morten Pedersøn Kipper. Citationen blef i Retten lagt og oplest. Hr Olles Obligation blef i Retten lagt og oplest. Noch bleff Hr.Olle Andersøns Jndleg oplest og paategnet. For Uden Jndlagde Morten Pedersøn en af Hr Thomæ Qvitants paa fire Td. sild af dato d. 17 Sept: An. 71. Eisebet Vedgich at hafve bekommet af Hr olle 9 RDr effter Brandani qvitants, som i Retten blef lagt, lest og paategnet. Blef optagen, Jndtil Rigtighed paa begge sider, om Fordring paa den ene og Riktig betalning paa den anden siden, blifver igien i Retten lagt, da skal Nogen Endelighed her udj ske: J midler tid adVaris Hr Olle Andersøn at hand skaffer nogen riktighed om hvis hands Testim: er Jndløst Førre og den skyld hos Capit: Magnus. Jtem naar de 16 Rdr blef betalt til Sl: Hr: Thomas Gilbertzøn: Og hvis Hr Olle iche strax Jndskicher nogen Riktighed her forre. Og Jon Crommetj skal foraarsagis Videre omkostning her paa at giøre, da Vil det tilkomme Hr Olle saadan omkostning at betale, Jmidlertid blifuer Stefning Ved magt staaende.

 

Die 6 Octobr. Præsentib. Mag: Ambrosio Hardenbech. Mag.Joh: Daberg. Mag. Ottho Joh: Mag: Clavdio Nicolai. Mag: Samuele Johannis møtte i Retten Velfornemme Mand Aarent Tynnesøn med sin Procuratore Jacob Wirtman, som hafve ladet i Rette Kalde Ved lovlig Udstedde Rigens Citation. Mag: Christopher Pedersøn Sogneprest til Borgens gield paa Sundmør, som iche effter trende Gangers paaraaben møtte. Citationen blef i Retten lagt, lest og paategnet.

 

Blef afsagt:

 

Effterdj Jngen paa Mag: Christophers Vegne hafuer mødt i Retten, oc ey heller self personligen mødt til at tilkiende give sin prætension mod udstedde Citation, har Vi der udj iche noget endeligt kunde kende: Men sagen opsatt til den 12.Novembr. baade for de tilstundene Faste oc bede- Dage, saa og for den lange Vey og Reysen her imellom, J midler tid Giffuis Mag. Christopher Pedersøn dette at Vide, hvor effter hand kand Vide sig at Retten, og Citation derhos at bestaa Jndtil Videre.

 

Die 2.Novembr: Præsentib. Rev.et Class: Episcopo Dn.D.Nicolao Randulf, Mag: Johanne Daberg. Mag.Clavdio Bleking. Mag: Samuele Johannis, Dn. Jano Jonæ blef hans Kongl.May: Naadigste bref andlangende skolens pengers dispensation dat. Københafns Slott d.9 Junij 1675. Fremdelis oplest hans høygratl. Excell: Hr: Statholders Andordning om Rytter holden dat: Aggershuus d.4 Octob: 75.

 

5.

 

Die 12 Novembr: Præsentibus hans Excell: Cancellarij Befuldmegtiget Peder Hansøn Raadman, Episcopo D: Nicolao Enevoldj Randulf, Mag.Johanne Daberg. Mag. Clavdio Bleking. Mag. Samuel Johannis, møtte igien for Retten Jacob Wirtman paa sin Principals Veyne Aarent Tynnesøn begierende effter forrige afskeed endelighed udj Sagen. Hans Gram ædsoerne Procuratot møtte i lige maade paa Mag. Christoffer Pedersøns Veyne for regiffuende at det onde veyrligt hafve hindret hans bud til Bergen, som nu var kommen og effter Fuldmagt.at skulle suare til sagen paa Mag: Christophers Veyne. Jacob Wirtman Jndlagde Aarent Tynnesøns Jndleg som effter begiering blef oplest oc paategnet. End fremlagde Jacob Wirtman en Vidimered Missive til Peder Jansøn Under tvende stefne læseris hand. Mere blef Jndlagt en Missive fra Mag.Christoffer til Jacob Wirtmand, som blef oplest. Noch er fremlagt en skrifftlig begiering af Jacob Wirtmand til Hr.Olle Glad, med suard der paa etc. oplest og paategnet. Noch blef et sex Mends Verk Jndlagt og der af oplest husenis taxt paa Sveinørn Henrichdotters Arfvinger Udlagt hos Jens Pedersøn. Hans Gram Jndlagde Mag.Christoffers Jndleg, som og blef oplest oc paategnet.

 

Er det noen som har forsket på disse Wirtmandene?

 

I pantebok 2c for Trondheim by 1720-1733 finner jeg følgende Wirtmand personer nevnt:

 

AVKALL 14. 2.1724 Trondhjem Pantebok 4, 140b

TIL :T1:Enken :F1:Birgitha :P1:Abrahamsdatter :T3:avg. :F2:Baltzer :E2:Wirtmand FRA :T1:avdødes svoger og bror :F1:Steffen :P1:Jonsen :T3:og :F2:Anna Maria :P2:Jacobsdatter :E2:Wirtmand.

Andre Impliserte:

:T1:Vitner: :F1:Peder :E1:Nideross :T4:og :F2:Hans :E2:Tostrup.

Dok nr: 472 Registrert av: H. J. Jensen

 

FORLIK 11.12.1725 Trondhjem Pantebok 4, 229a

MELLOM :T2:enken :F1:Berete :T3:salig :F2:Baltzer :E2:Wirtmans :T5:og :T1:hennes nabo :F1:Stephen :P1:Olsen EFTER :T1:"een passeret Raadstue domb afsagt dend 24 Septembr 1725 hvor ved bemelte :T2:Stephen Olsen er tilfunden at Erstatte Enken Wirtmans for tilføyede Skade, paa :T3:hindes Grund med hans huusers fornermelse og draabefald". :T4:Partene ble forlikt om følgende: "Først at Stephen Olsen ind Røkker det gamle :T5:Cammer og baghuus og Setter det i lige linie tre fierendeel allen inden for :T6:Hans Nye bygte Huuse Nov paa dend Væstre side lige fra Søer ad nord till Søen, :T1:i Een been og Rett linie, Saaledes at Enken ikke blifver ved hans draabefald :T2:her efter dags videre fornermet, hvilket Skal skie til førkommende <sic> Ste :T3:Hans Dag aar 1726: u: friebare lige saa Har da

Enken derimod afstaaet efter :T4:Stephen Olsens forlangende, for ikke at Hand shulle aarsages at Rifve sine :T5:nye bygt Stue huus, Som Staar trei fieren deel allen paa Enkens Grund fra :T6:øster till Wester af Gaden, fra Sør till Nord ligesom det nu staar af begreb :T1:otte og Een Hallf allen, Som Stephen Olsen niuder till Eiendomb u: :T2:paatalt af Enken og hindes arfvinger".

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse

Andre Impliserte:

:T1:Vitner: Messr. :F1:Lauritz :P1:Ottesen, :F2:Mons :P2:Monsen :E2:Lindenberg, :F1:Christen :E1:Mesler :T4:og :F2:Peder :E2:Nideross.

Dok nr: 743 Registrert av: H. J. Jensen

 

OBLIGASJON 1.10.1728 Trondhjem Pantebok 4, 289a

TIL :F1:Hans :P1:Andersen :E1:Falch, :T3:"choor degn til Domb Kierken", FRA :F1:Berethe :T3:salig :F2:Baltzer :E2:Wirtmans PÅ :T1:75rd 1ort 8s

MED :T1:pant i "min iboende gaard og grund".

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse

Tidligere referanse®:

:T1:Samme eiendom er også pantsatt til :F1:Jonas :E1:Angell :T3:for 200rd.

Andre Impliserte:

:T1:Vitne: :F1:C. :E1:Borch.

Dok nr: 1010 Registrert av: H. J. Jensen

 

Hvem disse personene er har jeg ingen ide om, og heller ikke hvem deres foreldre var og hvordan de eventuelt var innebyrdes beslektet. Noen som er interessert og kan bidra her?

Endret av Lars Østensen - SKI

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Lassen:

A1 Jacob Wirtmann i Tønsberg 1688. Gift .... 16... med Lucie.

A2. Anne Marie Wirtmann døpt Tønsberg 1689 fastelavenssøndag. (10/2). Nederst v.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8201&idx_id=8201&uid=ny&idx_side=-7

 

 

Maren Steensdatter "Wirthmann" gift på Sør-Herø 1716 24/8 med Hieronymus Ulriksen Brüghman, som er født i Næsne 1686 24?/12.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 2 Takker! Det gir jo mulighet til å nøste videre på disse som er nevnt i panteboka for Trondheim. Sannsynligheten for at det er samme Jacob Wirtmand som får en datter med samme navn, Anna Maria, i Tønsberg bør være stor.

 

# 3 Hieronymus Ulriksen Brügmann på Nippelberget i Nesna var gift 2 ganger. 1. med Maren Maria Steensdatter Wirthmann og 2. med Magdalene Sophia Brun. Første kona var datter av Steen Jacobsen Wirthmann og Dorthea Nielsdtr Arctander. Steen var sønn av Jacob (Jacobsen?) Wirtmand og Elisabeth Lauritsdatter (Arctander?).

 

"Dei annalistiske uppteikningane, som serleg gjev slektshistoriske upplysningar, er frå Lars Holgersen's seinare liv, då han var prest på Inderøya, i Aukra og i Trondheim. Elisabeth Larsdatter, som sidan hadde boka i sitt eige, har skrive på innsida av bindet, mot titelbladet:

Denne min salige og hæderlige | faders her Lars Holgersens |

stamme baag, skal bliffue | udi min forvaring den stund | gud unnder

mig liffued | men efter minne dage haffuer | jeg testamentered min

kiere | og eniste søn hæderlig her | Sthen Wirttmand den | Dett ieg

med egen haand bekrefter | Elisabeth S,lige her | Jacob Wirttmands"

 

Sthen Wirthmann's uppteikningar (I Lars Holgersens bok):

 

Anno = 1697. d: 20. Decembris. ) (fotnote 6) , hora . 10. pomerici . in

prædiô Pastorali Alstahoug non sine summo parturientis Matris

dolere in lucem editus est filiolus. Cui mox seqventibus ipsis (fotnote 7)

Calendis Ianuar: 1698. Veræ Viti per Baptismum inserto inditurn

est nomen Iacobus. Testes baptismi fuere seqventes. Sr Petrus

Christophori Broch in Herrrøe. Dn. Petrus Dassius. Pastor loci

primarius. Sr Iacobus Rosenwinge. Mater grandæva Elisabetha

vidua Dn. Jac: Wirthmanni. Anna Margareta Broch. uxor Dni

Petri Angels. (!) in Hellisviig. Da Deus ut fiat sapiens, probus

atqve beatus!

 

A(nn)o 96. mens. Iulio. Solenni nuptiarum ritu, legitimo (fotnote 2) junge-

batur mihi matrimonio thori socia dulciss. Dorothea Nicolai f.

faxit Deus, ut cedat feliciter!

 

Anno = 1696. d. 22. octobr. 21(?) (fotnote 4) hor. 3. pomerid: in Weffsen-

sium Moe lætâ seqvioris sexûs me prole parentem fecit conjux

mea dulcissima. Cui proxim(a) Dom : 20 p. Trinit. (fotnote 5) per baptis-

mum CHRisto initiatæ nomen inditum est Maren. Apud Sacrum

fontem fide jubebant seqventes: Dn. Iacobus Angell. Vice Past.

in Weffsen. Monsr Hans Ionssen Birgitta Alex: Gytthii uxor.

Iuditha Castani fil. Angell. Margarita Erici fil : Bye: Ps. 138. 8.

Ne rogo summe tuum desere factor opus!

 

Maria Wirthmann, filia mihi ut unica ita dilectissima, nata

in WefSensium Dolstad, ut supr(a) copulata in Herrøe = 1716 (fotnote 1)

Den. 24. Augusti : demortua in Nippelberg. 1725. Den: 27. Martij.

humata in Næsne- anni ejusdem Den. 15. April. 5. relictis sibi,

masculini sexûs, orphanis. Cujus piis manibus parentavit Rev. Dn.

Erasmus Racklovius, text : ex Psal: 73. versus, 24. 25, 26

 

Samme fra kirkeboka:

Kildetekst: 25 Augusti udi ?der-Herröe Kirke Blev Ægte-Viet =1716

Monsieür Hieronomús Úlrichson Brÿgman

Mademoiselle Maren Steensdatter Wirthman

bliver bonfaste paa Nippelbærg i Ranens fierding

 

Se NST2 side 180-195

Endret av Lars Østensen - SKI

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Siden Hieronimus Ulriksen Brugmann født 24,121686 og holdt til på Neppelberg i Nesna i Nordland er halvbror av en av mine formødre, har jeg noe på han og hans familie. Han var født 24.12.1686, og døpt 09.01.1687

Han døde på i 1758, og ble gravlagt på Sandnes kirkegård Dom.Oculi som var 3.søndag i faste 1758. Han ble trolovet i Herøy 30.06.1716 med Maren Stensdatter Whirtmann, og de ble gift i Herøy kirke

25.08.1716, og det er da oppgitt at de skulle bosette seg på Neppelberg i Nesna prestegjeld(tilhører i dag Leirfjord). Maren var født 22.10.1696, og hun døde 27.03.1725, og det var skifte på henne 05.03.1726

ifølge skifteprotokoll for Helgeland 1725-1727 på Digitalarkivet. Deres barn:

1)Petter Ulrik Brugmann født ca 1717, og han ble trolovet i Herøy 29.03.1738 med Kirsten Joensdatter Skaga. Deres barn Maria Petersdatter Brugmann og Else Maria Petersdatter Brugmann, som begge ble døpt i

Herøy 01.01.1741

2)Sten Whirtman Hieronimussen Brugmann døpt i Nesna kirke allehelgensdag 01.11.1718, og på han har jeg ikke mer

3)Andreas Hieronimussen Brugmann døpt i Nesna kirke palmesøndag 1720

4)Homfred Hieronimussen Brugmann døpt Dom.17.p.trinit(05.10)1721 i Nesna kirke. Han ble gift Dom.1.p.epiphan(08.01)1747 med Caren Adriane Klæboe. De ble forlovet 08.10.1746 på Sandnes, og

giftermålet var i Sandnes kirke. Barn:

-Maren Whirtmann Brygmann døpt Dom 18.p.trinit(09.10)1746. Ikke notert kirke, men er funnet i ministralbok for Alstahaug 1737-1767.

-Elisabet Maria Whirtmann døpt 15.09.1748, og var 21 år ved farens skifte ca 1769("Skifter fra

5)Johan Hieronimussen Brugmann døpt 08.08.1723 i Nesna kirke. Han ble trolovet første gang Dom.6.p.trinit.1747 med Marit Christensdatter, og jeg har 3 barn:

-Maren Sophia Johansdatter Brugmann døpt i Herøy kirke Dom.13.p.trinit(31.08)1749

-Andreas Johansen Brugmann døpt i Herøy kirke 1.søndag i advent(03.12).1752

Johan ble gift 2 med Maren Hermandsdatter Bugge. Hun skulle være døpt i Brønnøy kirke 2.søndag i advent 1716 ifølge informasjon jeg har fått, men jeg har notert at jeg ikke fant dåpen i kirkeboka.

Her kan være flere barn av de 5 sønnene til Hieronimus Ulriksen Brugmann og kona Maren Stensdatter Whirtmann, men jeg har bare notert de jeg tilfeldigvis kom over i slektsprogrammet(er jo Hieronimus

sin halvsøster Anna som er min direkte formor)

 

Mine kilder er: "Om slægten Brugmann" som er en bok av Emelie Bernhoft, Ministralbok for Nesna 1704-1737, Ministralbok for Alstahaug(Herøy sogn)1714-1737, Ministralbok for Alstahaug 1737-1767, og ministralbok for Alstahaug 1741-1768

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Ser at Lassen og Delgobe ikke var enige om kona til Hieronimus Ulriksen Brugmann, men her er iallefall trolovelsen i Herøy kirke(nederst til høyre):

 

Nordland fylke, Herøy i Alstahaug, Ministerialbok nr. 834A01 (1714-1737), Kronologisk liste 1716, uten sidenr.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16566&idx_id=16566&uid=ny&idx_side=-18

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071015610316.jpg

 

Og her er vielsen, hvor det fortelles at de skulle bosette seg på Neppelberg i Raens fjerding(gikk den gang under Nesna prestegjeld, men altså Leirfjord i dag):

 

Nordland fylke, Herøy i Alstahaug, Ministerialbok nr. 834A01 (1714-1737), Kronologisk liste 1716, uten sidenr.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16566&idx_id=16566&uid=ny&idx_side=-20

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071015610318.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Så har jeg noe på Maren Stensdatter Whirtmanns foreldre ser jeg, og her. er kilden boka "Petter Dass, mennesket, makten og mytene" av Kåre Hansen. Han skulle være født 17.10.1661, og er også ved manntallet 1701 oppgitt

å være 40 år. Han var da oppsitter på kappelangården Baadvigen. Han elev i 4.klasse ved katedralskolen i Trondheim, og studerte der til 1679. Mot slutten av 1679 ble han immatrikulert ved universitetet i København. I 1685-

1688 var han huslærer for Petter Dass sine 2 sønner, og ble senere huslærer hos Laurits Falch på Fosen i Namdalen. I 1692 overtok han som huskapellan i Alstahaug. Han ble innviet til prest 19.08.1692, og seremonien

foregikk i katedralkirken i Trondheim. Henviser videre til Kåre Hansens bok. Han ble gift i juli 1697 med Dorthea Nilsdatter Archander, Hennes foreldre var Nils Petersen Archander og Anne Petersdatter Falch, De ble gift

i 1676, og han døde på Tjøtta 01.08.1709(opplysninger fra annen slektsforsker)

 

Sten Whirtmann og kona hadde disse barna:

1)Maren Steensdatter(se over her)

2)NN døpt 20.12.1697. Dette skal være etter Sten Whirtmanns egne opptegnelser og er nevnt i boka "Petter Dass, mennesket, makten og mytene", men kan ikke se at barnet har fått noe navn i den boka

3)Jacob Steensen Whirtmann som var 4 år ved manntallet 1701(kan jo godt være den samme som nr.2 her), og han føres da sammen med faren

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Jeg har jo veldig mye informasjon om Hieronimus Ulriksen Brugmann, og kan ta med noe her: Ifølge faren Ulrik Hieronimussen Brugmanns nedtegnelse i en gammel familiebibel ble han født rett etter midnatt 24.12.1686

I 1703 ble han sendt til Trondhjem, hvor han var i tjeneste hos sin fetter Alexander Humpredson Brugmann. Han hadde opphold blant annet i Amsterdam, Irland og Orkenøyene før han dro nordover igjen. Han kom til

Neppelberg våren 1715, og overtok der etter sin far. Ved matrikkelen 1723 var han oppsitter på Neppelberg(matrikkelen 1723 for Helgeland på mikrofilm uten nummer). For mer informasjon om han, vil jeg foreslå

boka "Om slegen Brugmann" av Emelie Bernhoft.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 5,6,7,8 Takker! Når det gjelder etterslekten så setter jeg en strek i dette søket når vi kommer til Steen Jacobsen Wirtmands barn eller så blir det for omfattende. Simon Ellefsen har jo en god del når det gjelder etterslekten til Jacob (Jacobsen?) Wirtmand, og dette er den delen som det finns en god del sekundærkilder på. Se:

 

http://www.nose.dk/Norge/bernhoft.html

http://nose.dk/Norge/arctander3.html

http://nose.dk/Norge/brughmann.html

http://nose.dk/Norge/groenklaeboe.html

 

Jeg føler at det området er godt dekket, men de tidligere ledd før Jacob (Jacobsen?) Wirtmand, og eventuelle søsken av ham og deres etterkommere kan jeg ikke se at det finns noen sekundærkilder på, og de personer som jeg nevner i innledningen kan ikke plasseres i Jacob (Jacobsen?) Wirtmand sin etterslekt så langt jeg vet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Jeg antar at Baltzer Wirtmand, og muligens deler av hans etterslekt kan være nevnt i:

 

Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905 : biografiske oplysninger.

Forfatter: Finne-Grønn, S.H.

 

Her ligger kun ute et bind digitalisert, og det dekker ikke aktuelt tidsrom: http://www.nb.no/nbsok/nb/533eca940a6b15ff36642c47b11fae05?index=1#0

 

Er det noen der ute som kan gjøre oppslag i Finne-Grønn med tanke på Baltzer Wirtmand og hans eventuelle sønn Jacob Wirtmand, og referere det som måtte stå der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Jeg trodde Simon Ellefsens hjemmeside var nedlagt, og har ikke funnet den igjen når jeg trengte den de siste årene. Synd du ikke kunne bruke det jeg skrev om etterslekt til Maren Stensdatter Whirtmann og ektemannen Hieronimus Ulriksen da

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 7 og 11 Jeg ser at primærkilde for mange av opplysningene om Steen Wirtmand er det han selv har skrevet i Lars Holgersens bok. Eksempelvis:

 

Dies mihi natalis den 17. octobris: 1661.

A(nn)o 1675. Scholæ Cathedr. Nidrosiens. alumnus factus 4tæ classis.

 

Se: NST 2, side 193

 

Jeg er egentlig ute etter opplysninger som kan tilføre noe nytt i forhold til det som allerede finns fra før av om Wirtmand i sekundærkildene, og da særlig de tidligere ledd.

Endret av Lars Østensen - SKI

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Jeg har dessverre ikke tilgang til disse kildene, og det jeg har av NST starter på 1996 da jeg ble medlem. Vet de skal være søkbare ett eller annet sted på internett da

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Jeg har nok ikke mye å tilføre om de tidligste ledd, men finner Steen Wirthmani Brygman omtalt i Bergen som gullsmed rundt 1740. Det opplyses at han gikk i lære hos Jacob Michelsen Steen på 1730-tallet. Vi vet jo fra Trondheim at det var ofte nære relasjoner i de ulike laugene, kan det kanskje tenkes at det var noe slikt i Bergen også og at det kan spores noe tilbake?

 

Omtale side 24:

Meddelelser om bergenske Guldsmede: fra Midten af det 16de Aarhundrede til Laugets Ophævelse 1869

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031108240

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 14 Han er fra den kjente delen.....

 

Nordland fylke, Nesna, Ministerialbok nr. 838A01 (1704-1737), Kronologisk liste 1718, side 111

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071024610582.jpg

 

Alle Hellgens Dag og ....

 

Døbt Hieronimi Brughmannds barn

nafngivet Sthen Wirthmann

Faddere: Sr Peder Glad, Susanna Borchm:

Michel Soura (Michel Pedersen Klæboe), Malena Storch, Christen Soura (Christen Pedersen Klæboe)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Ja #15 jeg tenkte nå mest på sporing tilbake, jfr den Steen han gikk i lære hos, om han f.eks kunne vært oppkalt etter, osv...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 16 Hans opphav er godt kjent. Han var sønn av Maren Maria Steensdatter Wirthmann som er omtalt tidligere her, og likedan hennes foreldre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Ole Sollie

Olai Ovenstad: Militærbiografier, bnd II, side 577 nevner en:

 

Wirtmann, Søfren Baltzersen. Regt.sekr. ved Bergenh.nasj.inf.regt 31/1 1682. Fradømt sin stilling 5/3 1686

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Ole Sollie

#18

 

jeg ser nå at dette var gammel informasjon som er drlftet på gammel tråd:

[#65279] Hvem var foreldrene til Søren Baltzersen Wirtman f. ca. 1653 og hans koner

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 18/19 Takker! Det var i alle fall nytt for meg. Legger like godt inn en link direkte til det omtalte tema: http://forum.arkivverket.no/topic/150649-65279-hvem-var-foreldrene-til-soeren-baltzersen-wirtman-f-ca-1653-og-hans-koner/

 

Noen konklusjon om opphav kan jeg ikke se at man kom til.....

 

Jeg lurer på om ikke en mulig nøkkel kan ligge her:

 

Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905 : biografiske oplysninger.

Forfatter: Finne-Grønn, S.H.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

http://www.nb.no/nbsok/nb/621f06310f861e6139d9a5c57857ff2b;jsessionid=253DC01BDE72F7EA2E1314F6CC7361F1.nbdigital2?index=0#33

 

Her angis av Hans Olsen Breyer at hans mor døde 21 jun 1683, og hun er ved datterens dåp benevnt Anna Hansd. Wirthmann. Hvor passer hun inn?

 

Delgobe har henne, men uten noen konkret angivelse av opphav:

Kildeinformasjon: Delgobe, Charles Antoine - samling, Dokumenter 42 (SAO/PAO-0038/D/Da/L0042), 0-, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Vilain-Wulf, Wulff

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43538/379/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sa20110504640379.jpg

 

Trondheim før Cicignon, side 210:

 

"120. Erich i Breiergrd. Han må være den Erich skredder i Oluf Breers gård eller Erich Pedersen i Brergård, som 1635-36 og 1640-41 betalte tiendesild. Gården er derfor vistnok den som kalles Breidisgården; Oluf Bredis gård hadde både 1625 og 1668 stolesteder i Domkirken. 1645 nevnes Erich Breyer blant borgere og hanverksfolk, og manntallet for ledingen 1660-62 oppfører Erik i Breergården i en rekkefølge, som viser at han dengang bodde her. Han var visstnok blitt eier ved å ekte Olufs enke, 22. juni 1672 kvitterer nemlig Jon Christophersen smed (nr. 431 a) for mottagelsen av sin hustru Karen Erichsdatters morsarv (fotnote 1), og det fremgår at hun var søster av herr Hans Brejer, sogneprest til Aukra i Romsdal, f. 1625, som omtales i Ove Malling, Store og gode Handlinger, for sin innsats som jordbruker. Det heter i kvitteringen at gården var verdt 200 rdlr., og herav hadde herr Hans for lenge siden fått 60 rdlr. etter forrige skiftebrev, vistnok ved faren Oluf Brejers død. Resten 140 rdlr. deles først mellom vår far Erich Brejer på den ene side med 70 rdlr. og på den annen side herr Hans og søsteren Karen Erichsdatter. Skattemanntallet for 1679 synes å vise at Jacob Hansen da eide gården, som ved reguleringen gikk bort i den nye Kjøpmannsgate (fornote 2). Både denne og den foregående gård (nr. 119) lå visstnok langs sydsiden av Brejerveita mellom Krambugata og elven."

 

Fotnote 1: 1. Panteb. nr. 1, s. 83

Fotnote 2: Kom. Akt.

 

For meg ser det ut som om Anna Hansdatter Wirthmann (mor til Hans Olsen Breyer) var søster til Jacob Hansen Wirthmann.

Endret av Lars Østensen - SKI

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 3, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328660240.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20229&uid=ny&idx_side=-239

Lusia Sigfredsdatter sl: Jacob Wirtmans schiøde til Steen Nielsen (Meedelfart)
...sambt med min kiere søn Balzer Wirtmans.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

7/3 1765 blir det betalt 2 dal. j. for Jacob Wirtmans begravelse i Trondheim

Skifte:
SAT, Byfogden i Trondheim, 1765-1771, s. 44b-45a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090204360047
Sølv merket H:N:M:S:A:P:D:F
Sølv merket H:J:W:D:N:D
I skiftet fremgår at Jacob Wirtmand hadde en søstersønn guldsmed Steen Wirtman i Bergen (brev til).
Innstevnet var også søstersønnen Peter Ulric Brughman boende på Sannes Gaard paa Helgeland.

Arvingene var:
1. Søstersøn Steen Wirtman Brugman borger, guld og sølvsmed i Bergen, fuldmyndig
2. Peter Ulrick Brughman, den avdødes søstersøn, boende på Sannes.... på Helgeland, fuldmyndig..... var nærværende
3. Den afdødes søstersøn Homfred Brughman boende på Biørns gaard på Helgeland, fuldmyndig
4. Johan Brughman boende på Schage gård på Helgeland, fuldmyndig av alder, og er den avdødes søstersøn

 

Han var med andre ord sønn av Steen Jacobsen Wirtman/Dorthea Nielsdatter Arctander

SAT, Helgeland prosti*, 1728-1753, s. 88b-89a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090206360601
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Ole Sollie

#23

God morgen Lars,

Jeg ville være tilbakeholden med å tillegge Dorthea (gift med Steen Jacobsen Wirtman) etternavnet Arctander. Hun selv, og faren Lars Holgersen brukte det oss bekjent aldri, og det er heller ikke funnet i Lars sin etterslekt. Det nærmeste vi kommer navnebærere er en bevist brorsønn av Lars, og en sannsynlig. EC Tønder, som tok seg bryet med å sette opp en egen sammenstilling av etterslekta til Lars synes jeg å huske satte opp overskrift Holgersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

# 24 Nå tror jeg du blander kortene litt Per Ole.

Lauritz Holgersen var Steen Jacobsen Wirtmands morfar - ikke hans svigerfar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.