Gå til innhold
Arkivverket
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nytt skanna materiale: 1814-relaterte arkiver (oppd. 25/6)

Recommended Posts

Kristian Hunskaar (Arkivverket)

I forbindelse med 1814-jubileet digitaliserer Riksarkivet forskjellige arkiver og utdrag av arkiver som kan relateres til 1814. Vi har ei egen side for 1814-relatert materiale. Nytt i dag (6. mars) er:

 • Et utdrag av arkivet Departementene i 1814.
 • Resten av serien Norges historie i det 19. århundre i Andreas Fayes privatarkiv.
 • Utdrag av privatarkivene Koren og Sibbern-slekten.

Mer vil komme!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erling t endresen

Hei.

 

Jeg legger ved avskrift av et brev jeg fant i en "yngre" Copibog for Egersunds sognekald som dekker årene 1868-1894.  Brevet må være tatt vare på grunnet den spesielle hendelsen det var skrevet i forbindelse med.

 

Brevet er nok sendt til presten Petter Ludvig Lund (opplyst v/ Daland Folkemuseum) i Egersund, fra biskop Sørensen i Kristiansand.  Biskopen har notert et par linjer før brevet fra Regentskabet i Norge, deretter en personlig instruks til presten.  Legg merke til at biskopen anmoder presten om å innkalle anneks-folket via budstikke!

 

 

Nedenstaaende   fra   Regentskabet   mig   i   Gaar   indløbne   med  Ordre   directe   at   omsende   samme   til   samtlige   Præster:

 

 

«Den  bedste  Begyndelse  til  Alting  er,  at  begynde  med  Gud.   Fra ham  kommer  Velsignelse,  naar  vi  gjøre,  hvad  Ret  er.

Norges Folk bør samles i Guds Templer, og der, gjennem Religionslærerens Mund, erfare, at Hans Majestæt Kong F r e d e r i k    d e n  S j e t t e har løst Folket af sin Troskabs-Eed, ved at overdrage sine Rettigheder til Sveriges Konge, men at det Norske Folk, gjengivet Folkenes oprindelige Ret, til selv at bestemme deres Regjerings-Forfatning, nu, ved Samdrægtighed, kan hævde sin Selvstændighed; saa og, at Jeg, Norges Thrones Odelsbaarne, kaldet ved Nationens tillidsfulde Ønske, har lovet at forblive blant dette troe Folk, for, som deres Regent, at værne om Statens Sikkerhed, Orden og Rolighed.

 

Naar efter en kort, men kraftfuld, Indlednings-Tale, Kong F r e d e r i k  d e n S j e t t e s aabne Brev af 18de Januar 1814, og velagde Mit aabne Brev af 19de Februar, med Kundgjørelse ere oplæste, skal Folket opfordres til at aflægge følgende høitidelige Eed: «Sværge I, at hævde Norges Selvstændighed, og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreland?» hvilket med opløftede Fingre besvares med: «Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord»!

 

Dernæst skal Præsten oplæse den af Biskoppen ham meddelte anbefalede Bøn, og nedbede Himmelens Velsignelse over det Norske Folk; thi denne høitidelige Handling skal foretages til Guds Ære, og Dagen, paa hvilken den iverksættes, skal ansees som en Bededag i hele Riget; hvis Aarsag en passende Prædiken holdes efter Edens Aflæggelse over Texten: Davids Psalme 62, 8-9.

 

De tilstedeværende Øvrigheds-Personer og Embedsmænd, samt 12 af Menighedens agtværdigste Mænd, skulle, tilligemed Præsten, underskrive et Vidnesbyrd om, at N.N. Menigheds Indvaanere have med Fædrelandssind aflagt denne Eed.  Dette indsendes in duplo gjennem Biskoppen, for at bevares i Rigets Arkiv.  Tillige underskrives en Adresse til Mig, Norges Regent, af de samme Personer, hvilken nedlægges i min Haand; thi denne skal efter foregaaende, og samme Dag i Kirken efter Gudstjenesten, foretaget Valg af tvende blant Menighedens bosatte Civile, geistlige eller militaire Embedsmænd, Brugseiere, Jorddrotter eller Gaardbrugere af over 25 Aars alder, indeholde Fuldmagt for tvende af Menighedens, som ovenfor sagt, dertil valgte Mænd, at overbringe samme, og, paa Folkets Vegne, at møde og stemme ved den berammede Forsamling af Nationens udvalgte Mænd.  Disse tvende Mænd, hvoraf den ene skal være af Bondestanden, begive sig, inden den af Amtet nærmere bestemte Tid, til det Sted midt i Amtet, som tillige af Amtmanden benævnes, for, samlede med de øvrige Menigheders Afsendte, at vælge tre af Amtets meest oplyste Mænd at møde i Eidsvold, for, saaledes som Mit aabne Brev af 19de Februar fastsætter, at bestemme, og, paa Nationens Vegne, at antage Kongeriget Norges Regjeringsform.  Disse trende Udvalgte skulle medbringe deres egen Menigheds og samtlige Amtets øvrige Menigheders Adresser, og overlevere dem i Regentens Haand, som Fuldmagt for deres eget Valg, og til Bevaring i Rigets Arkiv.

 

I Byerne skal ligeleses hver Menighed vælge tvende blant deres bosatte Civile, geistlige eller militaire Embetsmænd og Borgere over 25 Aars Alder, og disse valgte Mænd fra Byens forskjellige Menigheder, igjen een udvalgt Mand til Forsamlingen, i Anledning af Regjeringsformens Bestemmelse; af Stiftsstederne: Christiania, Christiansand og Trondhjem udvælges tvende, og af Bergen fire, og i de Byer, hvor der kun er een Menighed, kan Valget, som alltid skeer ved Stemmefleerhed blant de Stemmeberettigede, strax foretages paa den ene Borger, som Byen haver at deputere, og som, ligemed hvad der for Menighederne paa Landet er bestemt, har at overbringe Adressen til Regenten, hvilken også bør indeholde de af Byerne Udvalgtes Fuldmagt.

 

De fornødne Exemplarer af Mit aabne Brev af 19de Februar, og af Kundgjørelsen til Folket, tilstilles Deres Høiærværdighed, som haver at omsende dem directe til samtlige Præster, med Befaling til Enhver, ved Bekjendtgjørelse fra Prædikestolen en Søn- eller Hverkendag, strax efter Modtagelsen, at tilsige samtlige, efter det ovenanførte, stemmeberet-tigede Indvaanere, næste Fredag til høitidelig Bededags Holdelse i Guds Huus.

 

Jeg stoler ved denne, som ved alle Leiligheder, paa Præsteskabets gavnlige Indflydelse paa Almuen, til at opflamme dens varme Følelse for Fædrelandets den gode Sag.

 

Regentskabet i Norge, Christiania den 19 Februar 1814.»

 

 

tilstiller herved Deres Velærværdighed i overensstemmende med hvilket De, naar forekommende høitidelighed neste Søndag efter dettes Modtagelse er bekjendtgjort af Prædikestolen, paa den derefter følgende Søndag at afholde en Høitidelig Bededag, hvorda, efter en kort men kraftfuld Indledningstale, kong Fredrik den 6tes aabne Brev af 18 Januar 1814 oplæses, derefter Prinds-Regentens aabne Brev af 19de Febr. tilligemed hosførede Kundgjørelse hvorpaa Menigheden opfordres til at afsige Eden saaledes som den her med bestemte Ord er forfattet:  Denne sluttes med en Bøn, som herhos følger, hvorpaa der Prædikes over Davids 62. Psalme 8de og 9de Vers.  Naar denne er afholdt, oplæses Kundgjørelse om Freden med Storbritanien, samt Norges forhold til fremmede Magter, hvilken sluttes med en Bøn, hvor det algode Forsyn takkes for freden, som Nationen med Fortrøstning til den Allerhøiestes Bistand tør haabe vedligeholdt.  Efter Gudstjenesten foretages Valget, ligesom og Edens Attestation af de tilstedeværende Øvrigheds Personer og Embedsmænd, samt 12 af Menighedens agtværdigste Lemmer, hvilken sidste in duplo tilsændes mig; - Addressen derimod,  som indeholder Fuldmagten, hvortil jeg anseer det ufornødent at føie til:   fortient Taknemmeligheds Yttringer til Prinds-Regenten, overleverer Denne Selv av vedkommende Valgte.  Med Hensyn til Tidens Korthed vil det blive umueligt at faae denne Høitidelighed holdt saavel i Hoved- som Annexkirken; - jeg skulde derfor raade, at saavel Hovedsognets som Annexernes Menigheder blive betimeligen med Budstikke indkaldte til Hovedkirken næste Fredag efter den foregaaende Bekjendtgjørelse som forhen meldt om Søndagen hvorda hele Præstegiældets Almue, det Voxne Mandkiøn nemlig, thi Børn bør ikke medtages, forsamlet aflagde Eden, og derefter foretog Valget af 2de Mænd af hvert Sogn, hvilke vælges af det Sogn, hvor de høre hjemme.

 

Christiansand, den 28 Febr 1814.  ---   C. Sørensen

 

 

 

 

Avskrift Egersund 04.03.2014 v/  Erling T. Endresen, originalen ved IKA Rogaland

Endret av erling t endresen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Bra tiltak, men synd med alle transkripsjonfeila...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

I forbindelse med 1814-jubileet digitaliserer Riksarkivet forskjellige arkiver og utdrag av arkiver som kan relateres til 1814. Vi har ei egen side for 1814-relatert materiale. Nytt i dag (6. mars) er:

 • Et utdrag av arkivet Departementene i 1814.
 • Resten av serien Norges historie i det 19. århundre i Andreas Fayes privatarkiv.
 • Utdrag av privatarkivene Koren og Sibbern-slekten.

Mer vil komme!

 

Nytt i dag (12. mars):

 • Utvalgte serier fra arkivet Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor.
 • Utvalgte serier fra arkivet Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor.
 • Christian Frederiks dagbok fra 1814 (trykt).
 • 62 protokoller med regjeringsinnstillinger fra perioden 1814-1833 fra arkivet Statsrådavdelingen i Stockholm.
 • "Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m." 1814-1814 fra arkivet Statsrådssekretariatet.
 • Seks nye arkivstykker fra arkivet Manuskriptsamlingen.
 • Noen nye arkivstykker i kategoriene Eidsvollsmenns privatarkiver, Øvrige privatarkiver og Øvrige arkiver.

Vi har fremdeles mer på lager, men dette vil nok være vårens største enkeltoppdatering (46 897 bilder).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

I Historiske samlinger 2 på Nasjonalbiblioteket finnes flere artikler om 1814 http://www.nb.no/nbsok/nb/1e466687e6461c6210f2be53d4e54086;jsessionid=62FE3067D0094801A73DF179B7F2C4D2.nbdigital2?index=0#3  se innholdsfortegnelsen i vedl. bilder.  Permanent lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006113001013

 

En rekke brev fra 1815 og den nærmeste tiden i Historiske samlinger 1 http://www.nb.no/nbsok/nb/48a4c3ffb51a8daae2691ff9ff176657?index=0#3  se bilde av innholdsfortegnelsen (1814c).  En  rask titt i materialet viser ganske frisk omtale av stridigheter med den svenske regenten etter 1814.  Permanent lenke: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006112300046

 

 

post-639-0-60054000-1394899571_thumb.jpg

post-639-0-98176800-1394899590_thumb.jpg

post-639-0-86828800-1394899995_thumb.jpg

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Salicath

Et eksempel på at en var mere frimodig i sine ytringer i den tid ser man i "Sandfærdig beretning om Danmarks forbrydelser mot Kongeriget Norge" av Nicolai Wergeland. http://www.nb.no/nbsok/nb/bb29e049e4dd3f62249fa77c322736d3?index=2#0

- og omtalt flere  ganger i brevene i foran i nevnte Historiske samlinger 1

 

"Affordret Bevis for at Sandfærdig beretning om Danmarks forbrydelser mot Kongeriget Norge fortjener enhver Normands uvilje og forakt" av professor Hersleb, nå på Nasjonalbiblioteket  http://www.nb.no/nbsok/nb/e155d98a1865fe086135bcff6a2fe9a5?index=88#0

 

Det finnes også flere andre tilsvar som f.eks. denne http://www.nb.no/nbsok/nb/fa28c48c6ecd2e94f50ac83234ebb7b9?index=1#3

 

Christian Magnus Falsens innlegg: http://www.nb.no/nbsok/nb/bbc6fafceb3ae6ac42a8694193c5f4e0?index=6#0

 

Nicolai Wergeland gir seg ikke og her slår han tilbake i "Tilintetgjørelse af alle fiendtlige Anfald paa det af Sandheden selv Befæstede Skrift - Beretning om Danmarks politiske Forhold imod Kongeriget Norge osv." http://www.nb.no/nbsok/nb/b9f51ddf98f78157668a3b4fa5d302e4?index=8#0

 

Disse bøker går også inn på forhold omkring 1814.  Beklageligvis i gotisk skrift, men det behersker vel de fleste her på forumet.

 

-------------------

 

Av en helt annen karakter, Biografiske Efterretninger om Eidsvolds-representanter og Storthingsmænd i tidsrummet 1814-1845.  http://www.nb.no/nbsok/nb/77216228661d0f972741c27fd629c8d7?index=3#0

Jeg har ikke sett denne omtalt før, men kan ha oversett den.  Alle Eidsvoldsmenn med biografiske opplysninger mm.

 

Denne er meget interessant og lettere tilgjengelig da den ikke er i gotisk skrift; Bernt A. Nissen: 1814 http://www.nb.no/nbsok/nb/dee36079a73df15c805af266af4923c3?index=0#0Anbefales!

Endret av Leif Salicath

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nytt i dag (26. mars):


 • Regninger fra Riksforsamlingens deputerede
 • Utkast til formannskapslovgivingen

Begge deler finnes under øvrige arkiver.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Noen leste kanskje VG i forrige uke, om den britiske spionen Charles Gordon, som rapporterte om begivenhetene og stemningene i Sverige og Norge i 1814. Hans rapporter finnes i National Archives i England, som har vært vennlige og skanne rapportene, slik at vi kan publisere dem i Digitalarkivet.

 

Se Digitalarkivets side med skanna 1814-arkiver.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Nytt i dag (12. mars):

 • Utvalgte serier fra arkivet Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor.
 • Utvalgte serier fra arkivet Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor.
 • Christian Frederiks dagbok fra 1814 (trykt).
 • 62 protokoller med regjeringsinnstillinger fra perioden 1814-1833 fra arkivet Statsrådavdelingen i Stockholm.
 • "Love, Anordninger, Kundgjørelser, Plakater m.m." 1814-1814 fra arkivet Statsrådssekretariatet.
 • Seks nye arkivstykker fra arkivet Manuskriptsamlingen.
 • Noen nye arkivstykker i kategoriene Eidsvollsmenns privatarkiver, Øvrige privatarkiver og Øvrige arkiver.

Vi har fremdeles mer på lager, men dette vil nok være vårens største enkeltoppdatering (46 897 bilder).

 

Nytt i kveld (25. juni):

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.