Jump to content
Arkivverket
Lars.O.Wangensteen

Bøter for brennevinsalg 1800-tallet. Var det strengt?

Recommended Posts

Lars.O.Wangensteen

Jeg fant en liste over bøtelagte personer som hadde drevet brennevinsalg i Hadeland og Land fogderi 1829-1863 http://wangensteen.net/diverse/brennevin.pdf

 

Er det noen som vet bøte-nivået på den tiden?

 

Jeg finner ingen digitaliserte tingbøker for perioden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håkon Moen

I følge Romsdals Sogelag Årsskrift 1999 sonet  en mannlig fange ved Molde Districtsfængsel i 1865 en bot på 10 speciedaler for ulovlig brennevinssalg med 5 dagers fengsel på vann og brød.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Her er en sak fra 1837 På Nesodden:

 

Aar 1831 den 5te August blev Politieret nedsat

i Aas Thingstue til Sags Betjening mod Svend Borgersen Blylaget.

Retten betjent af Sorenskriveren og undtertegnede Vidner.

Hvor da !  Constitueret Foged Heyerdahl lod fremlegge

Amtets Ordre, Klage med Bilage og Politierets-Stevningen dat. 9de f. Md.

forsynet med Berammelses og Forkyndelses Paategninger.

Derefter begjæredes, forinden videre avanceres, den befalede

Forligsprøve anstillet om Indstevnte mindelig vil erlægge

den forvirkede Boed for første Gangs Overtrædelse af loven

af 4de August 1827, thi hvis dette antages, bortfalder natur-

ligviis al Vidneførsel i denne Sag.  Lensmand Røer

var tilstæde.  Indstevnte Svend Borgersen Blylaget var

personlig tilstæde, og foreviiste en Copie af den hans

Formand Niels Christiansen under 17de November 1804 med-

deelte Kongelige Bevilling til ved Stedet Blylaget at holde

et Gjæstgiverie. Denne Bevilling viiser vel at intet

Gjæstgiverie for Bøigdens Folk eller Kroehold maa holdes,

men enhver som kjender noget til Gjæstgiverier paa Landet,

vil nok kunde oplyse hvor svare vanskeligt det er at holde

sig inden de Skranker en saadan Bevilling paabyder,

da det næsten er en aldeeles Umuelighed at undgaae at

overlade Bøigdens Folk Brændeviin, eftersom Disse oftest

ere ligesaa nødtrængende til en Dram som en Rejsende,

og Komparenten er sig selv bevidst ikke at have handlet

af Egennytte eller for at tilvende sig nogen Fordeel som kun

lidet vilde gavne ham, naar han skulde udsættes for at

drages til Ansvar hver Gang efter Brændeviinsloven;

hertil kommer: at Blylaget ligger saaledes situeret at

ingen Andre end Baadførere og Bøigdens Folk

ved deres Kjørseler egentlig kan benytte Gjæstgiveriet,

og med Hensyn hertil vil det indsees at Sammes – nemlig Gjæstgiveriet –

kuns kan antages etableret for saadanne Rejsende.  Dersom

Komparenten ikke skal lade disse Slags Rejsende erholde til Nød-

tørft Øl og Brændeviin, samt fornøden Spise, da kan natur-

ligviis det heele Privilegium ikke være ham til mindste Nytte,

men langt meere skadelig, hvorfor han ogsaa seer sig nødsaget

til at frasige sig samme, saafremt, hvorom han dog gjør

sig underdanigst Haab, et forandret Privilegium naadigst

vorder ham forundt, hvorom han vil indgaae med un-

derdanigst Ansøgning.  Imidlertid, da Komparenten ik-

ke drister sig til at benægte at have solgt Brændeviin

til Bøigdens Folk, saa fandt han, med Hensyn til Brænde-

viinslovens strænge Bestemmelser, sig nu i den Nødven-

dighed at underkaste sig den deri for første Gang bestemte

Mulkt – 10 Spd - , og Udredelsen af de paa denne Sag med-

gaaede Omkostninger efter Regninger, hvoriblandt Actors

Sallarium 4 Spd, Skyds og Diet, og haabede han at Udsættelse med

Mulkten og Omkostningerne, forundes ham til Aarets Ud-

gang. -  Dette Forliig, som antaget og frivilligen ind-

gaaet, gives herved Domskraft, at fuldbyrdes under

Adfærd efter Loven til den bestemte Tid ved Aarets Udgang

uden videre Forkyndelse.  Forliget underskrives af

Svend Blylaget.

    Ellefsen.     Svend Borgersen Blylaget     J. [Nordby]

                          holdt i Pennen.                 Andreas Olsen

                                                                 med iholdt Pen

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0005), 1826-1833, f. 347b, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40247/358/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Sitat fra en annen sak i 1827:

 

...Hvorda! Som Actor Kammerraad Lyng mødte Lensmand Nordbye og bemærkede

til Indstevnte Christopher Sørbyes Indlæg der er Spørgsmaal om Indstevnte har solgt

Brændeviin; dette er med Vidner bevist omendskjønt Salget er skeet til forskiellige

Tider som ikke giør Beviiset mindre om at Factum er begaaet, hvilket har paadraget

ham Bod af 25 spdr ...

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0005), 1826-1833, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 4634

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40247/78/

Edited by Espen Tjernshaugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Mange takk for interessante innlegg. Da var det nok forskjellige forhold som var bestemmende for botens størrelse.

 

Jeg ser at i Land så var det noen som hadde blitt bøtelagt flere ganger, så jeg skal forsøke å finne en sak i tingboka om dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom Larsen.

Lars Ove

 

Hvis du sender en mail til meg så har jeg en liste fra Hønefoss fengsel 1868-1870 hvis det kan være aktuelt.

lars77tsen@gmail.com 

 

Tom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Litt mer fra Nesodden:

 

En sak fra 1826 mot Ole Peter Christensen Kirkeviken med start på fol. 19a og fortsetts på 21b, 24 og 27b. Bot 25 spd. og saksomkostninger.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0005), 1826-1833, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 4634

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40247/28/

 

En sak fra 1846 mot Kirstine Johannesen Nesoddtangen med start på fol. 142b med fortsettelse på 153b. Bot 20 spd. og saksomkostninger.

 

Kildeinformasjon: Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Merknader: Protokoll nr. 4637. Se anmerkninger til tingbok 49a.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/40250/150/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.