Jump to content
Arkivverket
Cathrin Jegersberg

Lystrup i Holt A-A og Elverum

Recommended Posts

Cathrin Jegersberg

Jeg tillater meg å spørre forumets medlemmer om det er bevist at Salve Olufsen Lunde var gift med Marine Lauritsdatter Lystrup og at de hadde
en datter Anne, gift med Ivar Strømmesen Haug i Elverum.

 

Temaet har vært oppe tidligere, Var Marine Lauritsdtr. Lystrup gift med Salve Olufssøn Lunde i Holt (A-A), men jeg ønsker å ta opp denne tråden igjen.

Når det gjelder Salve Olufsen Lunde, så sendte Adelus Lauritsdatter Lystrup (Søgne), brev til sin svoger i Holt.
Så langt kan alt se ut til å stemme, men var det virkelig en datter av Salve Olufsen, som ble gift i Elverum?

 

Elverum bygdebok B 1: Bjølset og Hagen side 277 (OBS. Norsk IP) nevner dette slektskapet

 

I Sv. Svensens HOLT - EN BYGDEBOK (1940) er også Lunde-gårdene omtalt, men der er ikke Salves kone direkte navngitt, men det blir opplyst at 'på hustruens vegne eide han 1/2 hud i Barland i Sannikedal'.

Jeg har intet ønske om å føre inn forfedre som kanskje ikke stemmer, men dette er av stor interesse for meg, grunnet et mulig slektskap
mellom mine foreldre.

På forhånd takk.

Edited by Cathrin Jegersberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cathrin Jegersberg

Jeg løfter denne saken opp igjen, med håp om respons.

 

Jeg har har prøvd å lete igjennom det som er tilgjengelig av kilder, for å se om det finnes noe skriftelig bevis vedr. Salve Olufsen Lunde og Marine Lauritsdatter Lystrup sin eventuelle datter på Elverum.

 

I den forbindelse, så kom jeg over tingbøkene vedr. Otter Hough och Knud Houg et Consortes, Anlangende denn Arff J Nedenes Lehnn.

Sak nr. 109 i tingboka SOLØR 1649-50 (nr. 3) OBS det funger ikke med lenken.

 

1 Denn optagne Sagh Jmellom Otter Hough och Knud Houg et Consortes, Anlangende denn Arff J Nedenes Lehnn bemeltte Knud haugs fader haffr wdgiffuen Sinn fuldmagt till Jffr Houg At Aname,
Møtte bemeltte Otter, item Aff de paa steffnte møtte Knud Houg Som er en broder till den arffuen Oppeber
Møtte och Olle Amundsøn Lømou, och Hanns medArffuinger Som berette deris fader,
s.110 Samme fuldmagt Jche Att haffue beseigled der om førde prou,
Knud houg och hanns medArffuinger er tilfunnden till bemeltte, Otter Houg At Erlege och Contentere Alt huis forschreffne Jffuer Haffuer Oppebaaren, effter Hans faders Wdgiffne Fuldmagt, effterdj de derris fader Arffuedt haffr: huilchet J domen skall bliffue specificerit Huor witt en broder lod och en Søster lod paaløber
Proffuenne bleff aff Olle Lomou et Consortes førtt som er Jettuold Biølset och hogenn Biølsett proffued Jetuold at Jffuer Waar hoes hanom, och haffde Fuldmagten med sigh och Wille hafft hanom till Att beseigle som hand, Jche wille, effter som Amund Lomou det Jche wille beseigle,
Gundbiør Biølsets Sønn Hogen proffued hindis ord Att forschreffne Jffr waar hoes hanns fader, som waar hindis Mannd och Wille hafft hanom till At beseigle, som hannd och Jche wille,

 

 

Kan det være denne arven, som gir indikasjoner på slektskapet i Holt Aust-Agder?

 

Ikke le da dere, siden jeg kan være fullstendig ute på viddene her! :blush:

Edited by Cathrin Jegersberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cathrin Jegersberg

Etter mange dager og timer med leting i Tingbøkene, så har jeg funnet noe mer, men jeg trenger bistand. post-424-0-41130000-1396786371.gif

 

Brevet skal være datert 22 august 1629 i Søndeled og Oluff Holte er nevnt.

 

Sak nr. 51 i tingboka SOLØR 1649-50.txt

 

Håper på kommentarer vedrørende saken.

 

 

 

 

Edited by Cathrin Jegersberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Her er det mye som trenger å nøstes opp Cathrin, men jeg kan kanskje hjelpe litt med persongalleriet. Halstein Holte var gift med Guri Halvorsdatter, datter av Halvor Holte og Torborg Torjusdatter. Skiftet etter Halvor og Torborg ble holdt den 3/7-1632, men de var begge døde en tid før dette. Boet inneholdt 5 huder i Holte, 0,5 hud i Sandager, 7 geiteskinn i Lunde i Holt, og 1 hud i Øvre Flosta - alt til fordeling på 1 sønn og 4 døtre. Sønnen Oluff fikk sin arv i Holte, og svigersønnen Gunder, gift med Ingeborg, arvet Øvre Flosta, mens resten skulle deles i "søsterlodder". Fordelingen kunne imidlertid ikke ordnes fordi Iver Holtes barn ikke hadde lovlig verge ved skiftet. Halvor var lensmann i 1616, og er nevnt som lagrettemann i 1618. Han var også medeier i Sandåker sag. (Så her har vi alså en eierdel i Lunde).

 

Torjus Brokeland var lensmann i Gjerstad. Han var lagrettemann i 1623, og eide 3,5 hud i Brokeland, og 0,5 hud i Rennestøl, begge deler odelsgods. I tillegg hadde han kjøpt 7 kalveskinn i Kveim, og 3 kalveskinn i Ausland. Som pantegods hadde han 2 huder i Apland, 1 hud i Åsbø, 0,5 hud i Vårset, 0,5 hud i Hegeland, 0,5 hud i Onstad i Treungen, 10 kalveskinn i Houm, 1,5 hud i Nærstad på Vegårsheia, 1 hud i Råmundstad i Holt, 1 hud i Sandager, og 1 hud i Løeden. Torjus er nevnt blant krone- og leilendingsbønder i 1629-30, og han eide da 6 huder i Brokeland, mens Helge Brokeland var husmann.

 

Hvordan dette kan lede til en tilknytning videre er imildertid ikke godt å se..

Edited by Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cathrin Jegersberg

Mange takk Helge, for din redegjørelse over slektene i Aust-Agder.

 

Da kan kanskje saken i Solør tyde på at det dreier seg om noe pantegods!!!

 

Litt på siden av saken jeg har tatt opp, men du nevner Halstein Holte og i den forbindelse, så var det en annen sak i Solør, som en Halstein var involvert.

 

Sak nr. 245 i tingboka SOLØR 1651-53 (nr. 4)
Knud Houg et Consortes Citerit effterschreffne prou Jmellom Otter hough och dennom! Otter møtte saadant At paahørre!
Thore biølset wed æd proffued At hans formand Tore Kieldsøn biølset offr 20 Aar siden lonte 50 dler aff sin broder J Nenes lehn:
Och gaff bemeltte Torre Kieldsøns broder Halstenn, Jffr houg fuldmagt igien same penge paa hans weigne At Jndfodre!

 

Vel, når det gjelder hvordan bygdebok forfatterne har funnet navnet Anne Salvesdatter og koblet henne opp til Lystrup, er det visst vanskelig å finne en avklaring på.

 

Noen ekspert er jeg langt i fra på de gamle slekter og dokumenter, så her famler jeg i blinde, med håp om at noe skal dukke opp.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Holte Rosenkilde

Den første jeg kjenner til som koblet Marine Lauritzdatter Lystrup til Salve Olsen Lunde var Thomle. Det skjedde så langt tilbake som de gang Slektshistorisk Tidsskrift var felles for Danmark og Norge, en gang i 1880- eller 1890-årene. Jeg har dessverre ikke notert hvilket nummer det var (de er ikke direkte slektninger), men han mente i alle fall å ha sannsynliggjort, om ikke direkte bevist ekteskapet mellom de to. Jeg har et vagt minne om at han også var inne på forbindelsen mot Elverum, men det kan hende jeg husker feil der. Det burde være mulig å finne noen referanser i den artikkelen.

 

Adskillig nærmere vår tid hadde Oddbjørn Johannesen en diskusjon om paret i det gamle Digitalarkivet. Hvis den diskusjonen fortsatt lar seg spore opp, burde det være flere spor å finne der.

 

Mvh

Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Jeg famler også i blinde, Cathrin, men visst fantes det Kieldsen og Kieldsdøtre med tilknytning til Gjerstad. Ingeborg Grundesdatter, datter av Grunde Torkelsen Gliddi i Holt, var gift med en Nils Kjeldsen på Rød i Gjerstad på 1650-tallet. Det interessante er imidlertid at hennes bror Ole Grundesen f. ca. 1650, var gift med en Kjeldsdatter. Ole var bosatt på Holte i Gjerstad i 1697. Oles kone skal ha vært datter av Kjell Rød Gjerstad, og de skal senere ha flyttet til gården Bardal i Sannidal. Kanskje det er noen Gjerstadeksperter der ute som kan tilføre noe her ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Thomles artikkel som Per nevner er kanskje "Lidt mere om Familien Lystrup" sto i Personalhistorisk Tidsskrift , Fjerde Række, VI. Bind . København 1904, og hele artikkelen er her:

 

Lidt mere om Familien Lystrup (delvis søkbar)

Edited by Lars.O.Wangensteen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Holte Rosenkilde

Det er riktig artikkel Lars har funnet.

 

Min interesse i sin tid skyldtes nettopp Ole Grundesen som kom fra Rød til Barland. Det hadde oppstått en tradisjon (et rykte) om at Ole slektet tilbake til Lystrupene. Jeg var skeptisk, siden Ole bare var leilending på Barland. Og ganske riktig, jeg kom så vidt jeg husker til at det var et fjernere slektskap mellom Oles mor og Salve Lunde. Så dersom hypotesen om giftemålet mellom Salve og Marine holder, kan Ole ha hørt om Barland. Men noe mer kan det ikke ha vært.

 

Mvh

Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Nå er det vel det å si at Barland ikke tilhørte Lysrup-slekten på Ole Grundesens tid, men det å være leilending er dog mer enn "å ha hørt om".. Så det synes litt tidlig å avvise noen slektsrelasjoner både til Ole, og til Kieldsenslekten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cathrin Jegersberg

Jeg må først få takke alle som bruker av sin tid på min forespørsel.

 

Takk Lars Ove for lenken.

 

Helge:

Jeg beklager at jeg er så lite innsatt i slektene fra Aust-Agder, men jeg prøver å henge med her, så godt det lar seg gjøre.

Når det gjelder Kieldsen, så tyder saken i Solør på at det kan være noe slektskap her.

 

Forøvrig så er saken datert:

16-09-1652.

 

Per:

 

Så dersom hypotesen om giftemålet mellom Salve og Marine holder

 

Jeg synes hypotesen mellom Salve og Marine virker ganske troverdig med tanke på odel i Barland og brev fra søsteren Adeluds til sin svoger i Holt.

 

Avskrift funnet http://home.online.no/~kjendal/1624ut.html

1624 Odelsjordbok for Nedenes, utdrag, alle bønder som eier noe i Bratsberg
Salffue Olluffsenn Lunde,  - eiger till oedell i samme gaard 2 h 1 gsk.  - panndtet i forne. gaar 1 ½ h 1 gsk.  - I Semonndstad i Omblj i Raabiugdelagitt til oedell 1 ½ ksk.  - Paa hanns huestrues wegnne, til oedell i Barlannd i   Sannickedall i Bradtzbergh leenn ½ h.

Thomle : Lidt mere og Familien Lystrup

 

'Søsteren Marine var ugift i 1596, men det er muligt, at ogsaa hun senere kan være gift vesterpaa. Thi i Capitelsbogen blev der fremlagt et Brev fra Adeluds hvori hun siger, at hun vil skrive til sin 'Svoger', der er en af de bedste Mænd i Holt, for at han skal virke for valget af Hr. Søren Knudssøn til Sogneprest der. Muligens menes dog her ved Svoger Svigersøn. Men det synes dog som om Marine eller i alle Fald en Datter af Laurits Lystrup til Barland maa have været gift i Holt Prestegjeld. Thi i et Odesmandtal 1624 opføres Salve Olufssøn Lunde i Holt 'paa hans Hustrues Wegne' at eie med Odel i Barland i Sannikedal i Bratsberg 1/2 Hud. At dette maa være en datter af laurits Lystrup er vistnok derfor sandsynligt'.

 

Elverum bygdebok side 278-279:

 

"Etter en dom for mordanklager, ble Otter den 4 juli 1663 dømt til drøye bøter.
Han måtte avhende godset i Holt."

 

Otter, skal ha vært gift med Birthe Ivarsdatter Østerhaug, datter av Anne Salvesdatter Lunde

 

Mitt problem er å få bevist at Salve Oluffsøn og Marine Lauritsdatter Lystrup hadde en datter, Anne i Elverum på gården Østerhaug.

 

Igjen mange takk for deres interesse og inspill.

Saken har vært belyst flere ganger, men jeg setter stor pris på deres inspill.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Det som forundrer meg litt Cathrin, er at du skriver Østerhaug i Elverum, mens det i tidligere debatter har vært henvist til Vesterhaug, men det kan selvfølgelig være en feilskrift. For muligens å kunne komme litt nærmere dette gjengir jeg et par notater, som jeg ikke har kildereferanse til for øyeblikket:

 

Anne Salvesdatter skal ha vært gift med Ivar Strømmesen på Vesterhaug. Haug-gårdene er beliggende like ved Glomma, syd for Elverum. Ivar var sønn av Strømme Olsen Vesterhaug, og sønnesønn av Ola Haug, som brukte hele Vesterhaug omkring 1580. Gården skal ha blitt brent ned av svenskene i 1567. Ola hadde flere barn, og ble stamfar til flere slekter på Østlandet.

 

Deres datter Berte Ivarsdatter skal ha vært gift med Otter Bjørnsen på Mellomhaug. Otter var sønn til Bjørn Tøråsen Våler. I 1640 bygde Otter "Haugstua", som idag står på Glåmdalsmuseet i Elverum. I 1663 var han mistenkt for å ha drept Nils Løken, som skulle ha fridd til hans datter. Løken ble funnet drivende i Glomma med knust hode, og Otter måtte betale en anseelig bot for sin ugjerning.

Edited by Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cathrin Jegersberg

Dette med gårdsnavnene har forvirret meg mye Helge, da jeg ser alle bruker Vesterhaug.

 

Etter å ha lest:

Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler av Finne-Grønn, side 344

så har jeg bevist endret fra Vesterhaug til Østerhaug.

 

Strømme Olsen gaardbruker på Østerhaug

Iver Strømmesen, død før 1640 på Østerhaug

 

Tingmøte Anno 1652 denn 16 September
Sak nr. 245 i tingboka SOLØR 1651-53 (nr. 4)

 

Otter Østerhougs quinde Birette Jffersdater

 

Om jeg har valgt riktig gårdsnavn er jeg usikker på, men Tingmøte avgjorde saken med navnevalg.

 

Setter pris på og bli korrigert, da det er dette jeg lærer av.

 

Jeg legger ved bildet av boken, da du ikke befinner deg i Norge

post-424-0-37092200-1396962963_thumb.jpg

Edited by Cathrin Jegersberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Håper noen Elverum-eksperter kan bekrefte gårdsnavnet !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Holte Rosenkilde

Nils Kjeldsen Rød var gift med Ingeborg Grundesdatter Gliddi, søster til Ole Grundesen. På den siden utelukker jeg et nærmere slektskap til Salve Olsen enn enten søskenbarn eller tremenninger (jeg husker ikke eksakt, det er lenge siden jeg gravde i denne materien). Kjell Rød (fc 1624) har jeg ikke noe patronym på, og kan derfor ikke kategorisk avvise en forbindelse tilbake til Barland uten å finne igjen materialet fra den gangen. Men jeg finner en slik forbindelse veldig lite sannsynlig, Rød var bare et underbruk under Holte i Gjerstad, og jeg tror selv en falitt adelsmann ville kvie seg for å flytte dit.

 

Mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Håper du finner materialet en dag, Per. Det kan jo finnes en tilknytning til en slektsgren på Elverum. Ellers hadde jo salige Tore Vigerust mange kommentarer til Thomles artikkel om Lystrup-slekta, ikke minst avviste han at den Stoffsdatter som nevnes skulle være identisk med den Staffensdatter hun er koblet sammen med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Kjel (Larsen) Rød under Holte i Gjerstad, født ca. 1624 (40 år i 1666). I 1654 måtte han bøte 9 riksdaler fordi han besov sin festemø før ekteskapet. I 1661 står det at Kjel og hans søsken eier 1 hud 1 1/2 skinn (da Rød medregnet). Det sies jo at Rød skal ha gått ut som et søsterlodd.

 

Barn:

Lars Kjeldsen, født ca. 1657 (9 år i 1666)

 

Nils Kjeldsen. Gift med Ingeborg Grundesdatter Gliddi.

 

Guri Kjeldsdatter. Nevnt 1722.

 

Tjøstel Kjeldsen, født ca. 1665 (1 1/2 år i 1666)

 

En datter, gift med Oluf Grundesen Gliddi i Holt.

 

Her har jeg et dokument som jeg aldri har funnet. Det står i Gjerstadboka, dog ant. noe forvridd i navna. Den 2. november 1707 overdro Osuf Brundesen på Barland i Sannidal, Hans, Erik og Endre Brundesen, samt søstrene Magnhild og Guri, boende på Åre i Sannidal, Lars Andersen på hustrus vegne (Tyri Hansdatter Holte) Mo i Gjerstad og Halstein Hansen Østerholt til vores kjære "svoger" Nils Karlsen (Kjelsen) vores i Holte med Åsland utlagte arvelodd tredefire riksdaler.

 

Betegnelsen svoger her er ikke i alle tilfeller en riktig svoger, men en slektning. Hvor i alle dager kan dette dokumentet befinne seg. Jeg har lett, men kan ikke finne det. Kan noen hjelpe her, så finner man kanskje gåten på Kjeller og Grunder i Agder.

 

Mvh. Torbjørn.

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.