Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Futen Johan Hansson Rue (1660-1696) - frå København som fut til Sogn? - kven var han?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg tillet meg å "saksa" frå Gards- og Ættesogeboki for garden Rønnei i Luster som del av Gaupne sokn (band IV):

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Johan Hansson Rue, som visstnok var son av ein dansk løytnant Hans Rue som òg var borgar i København, var truleg f. i København kring 1660 og d. her på Rønnei våren 1696.  Han kom til Luster som fut i Sogn i 1686, og same året gifte han seg med Ingeborg Christophersdotter Munthe frå Flahammar.  Ho var f. kring 1668 og d. på Rønnei 29.11.1743.  Johan Rue fekk 19.10.1686 skøyte hjå svigermori på den delen av bruket som ho då åtte, og kring 1689 kjøpte han òg resten av bruket etter at Hans Ørbech var avliden.  Han og Ingeborg tok over gardsdrifti her frå våren 1687, og Johan dreiv garden attåt futeembetet så lenge som han levde.  Han og Ingeborg fekk ein son i lag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Og so spør eg:

 

* Er det nokon som har forska på oppåhavet til denne Johan Hansson Rue?  Er han danske?

 

* Kven er løytnant Hans Rue i København?

 

Eg takkar so mykje for alle gode tips om denne huslyden!

 

Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Dette har jeg tidligere notert fra Personalhistorisk Tidsskrift 1.rekke 2.bind, side 334-357:

 

"Hans Rue.

 

De fire søskenene Johan, Nils, Christian og Marie Rue var født i Danmark, kom til Norge, hvor de 3 brødre ble av kongen "allernaadigs forundt efterfølgende betieninger": Joan Hansen Rue ble fogd for Indre-Sogns fogderi, Niels Hansen Rue ble sorenskriver for Ytre-Sogns sorenskriveri, og Christian Hansen Rue ble sorenskriver over Sundfjords sorenskriveri. Søsteren Marie Hansdtr Rue døde ugift.

 

I 1670 skrev Christian Rue en indgiven ansøkning til cancelliet i Kjøbenhavn om Sundfjords sorenskriveri, at hans "forældre i mange aar havede været bosatt i Kjøbenhavn og været borgelig pligtskyldig tynge undergiven og at faderen under Kjøbenhavns beleiring havde Lieutenant Charge under borgeriet sammesteds været betroet. Borgerløytnant i Kjøbenhavn. Var også løytnant under kampen mot svenskekongen i 1656.

 

Barn av Hans Rue omfatter:

i. Niels Hansen Rue ble født i 1643 Kjøbenhavn, Danmark. Han døde i 1716 Sogn & Fjordane. Nils Hansen Rue ble den 3 aug. 1668 sorenskriver i Ytre Sogn. Han hadde en hustru ved navn Bugge, som han fikk 3 barn med ( Hans , Christian og Maren). Han ble boende på gården Thue i Leganger prestegjeld til han døde.

ii. Christian Hansen Rue giftet seg med Kristine Bendixdtr Diurhuus, datter av Bendix Diurhuus.

Christian Hansen Rue var sorenskriver i Sundfjord. Han sier i sin ansøkning om Søndfjords sorenskrivereri, dat. Bergen 29.apr. 1670 at han "i nogen tid havde været i tjeneste hos lagmanden i Bergen, og i skrivestuen paa Bergenhus", ble den 13 mai 1670 utnevnt til sorenskriver i Søndfjord, hvor han enda var i 1685.

iii. Marie Hansdtr Rue.

iv. Johan Hansen Rue."

 

Så omtales Johan de la Rue flere steder i gamle dokumenter, og jeg ser at noen tror han kan være Hans' far.

 

Hilsen Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

«Fogden Johan Hansen Rue ægtede Ingebor Munthe, en Datter af Foged Christopher Giertsen Munthe forhen Foged over Indre-Sogn; med denne Kone avlede hand 1 Søn ved Navn Hans; nogen Tiid derefter døde hand; ...»
Johan Rue blev Foged her [indre Sogn] 1680 og døde i Embedet c. 1691. (H. Munthe, Stamtavle over Familien Munthe. Contratryk. Kra. 1871, s. 49).

 

«Hans Johansen Rue blev Birke Foged over Svanøe Birk og Constitueret Foged over Sund og Nordfiords Fogderie; kom udj Ægteskab med Jomfrue Maren Barch den 10de Maj 1717. udj dette Ægteskab blev avlet 2 Søn(er) og 1 Datter, navnlig: Adam, Jaen og Ingebor Rue; efter 3½ Aar, 17 Uger og 3 Dagers oplevet Ægteskab døde denne hands Kone Maren Barch, som var en Datter af Byefogden i Christiania: Adam Barch og Marta Peders Datter Leth; hun var fød 1692 den 31te Martii (= 1693) og døde den 27de December 1720.»

 

«Efter dennes Død fik hand igien til Hustrue : i Aaret 1722 : Maren Seehuus, en Datter af Magister Hr. Hans Seehuus Provst over Dalernes Provstie og Sognepræst til Hellands Præstegield i Xstiansands Stift; med denne Kone avlede hand 4 Børn neml: Hans, Gerhard, Maren Barch og Mette Christine Rue. Efter 6 aars Ægteskab fradøde hand denne sin anden Hustrue Maren Seehuus, der atter indgik nyt Ægteskab med Søren Michaelsen, ...»

 

Han [Hans Johansen Rue] var i 1701 12 Aar gl. og var da i Huset hos sin Farbroder Niels Hansen Rue, Sorenskriver i Yttre Sogns Sorenskriveri. [Folketæl. 1701, Bergens Stift].


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

- Kapitel III A

 

Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889

 

Hans Daniel Lind (1847-1924)

 

A.

 

Skibsofficerer,

 

tagne i Tjeneste før Aaret 1588.

 

53. (1570)-(89). Johan de la Rue fik 1570 Skibsbestilling ad Vestersøen paa "Galejen"; 1571 midt i Maj var han atter i Vestersøen med Fransk Galej at besøge Admiralen H. Gyldenstjærne under Norge, eller hvor han kunde forfare, at Flaaden var. 1576 var J. d. l. R. atter Galejkaptejn, og 1577 i Feb. fik han Proviant til Galejen Jakob. Det vides ogsaa, at han 25. Avg. 1589 fulgte Admiral P. Munk med Lille Fortun paa den skotske Rejse. - Han havde erhvervet sig Ejendomsret til sin Bolig i Kongensgade tæt ved Volden 1).

 

1) Tegn. o. a. L. XI, 63. 299. (Garde, Efterr. I, 62). Prov. Regn. 1576-77. Sj. Reg. 13, 100. N. Rigsr. I, 684. Kbh. Dipl. II, 368. 384.

------------------

 

Kjøbenhavns Diplomatarium

 

Bind: II

Side: 384

Nummer: 471

 

471.

 

2 April 1578.

 

Skibskaptejn Johan de la Rue faar Skøde paa et Hus i Kongensgade ved Volden.

 

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att wij aff wor synderlig gunst och naade haffue wnt, skiøtt och giffuet och nu med thette wort obne breff wnde, skiøde och giffue os elskelige Johan Delarw, wor skibs cappiten, och hans echte liffs arffuinge thet wort och kronens hus och grund wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn wdj Kongens gade wid Wolden liggendis emellom thet hus, Hans Kock wdj bode, och thet hus, mester Dauit organist ibode, som hand nu sielff wdj boer, och strecker seg wdj breden wd till allgaden aff øster och j wester xxiij alne och wdj breden bag paa jorden paa thend syndre ende op till Wingaardtz haffue aff øster och j wester xxviij alne j quarter och wdj lengden fran algaden aff synder och wdj nør xxxj alne ij quarter ij fingerspret(!), huilcket hus, grund och eygendom osv. Actum Kiøpnehaffn thend ij aprilis aar etc. mdlxxviij.

 

Sæl. Registre XI. 364.

-----------------

 

Kjøbenhavns Diplomatarium

 

Bind: II

Side: 368-369

Nummer: 444

 

444.

 

3 Maj 1576.

 

Skøde paa et Hus i Kongensgade ved Volden.

 

Wij Frederich thend anden etc. giøre alle witterligt, att wij aff wor synderlige gunst och naade haffue wndt, skiøt och giffuett och nu med thette wortt obne breff wnde, skiøde och giffue os elskelige Johan de la Ru, wor schibs capitein, och hans echte liffsarffuinge thett wortt och kronens hus och grund wdj wor kiøbsted Kiøpnehaffn vdj Kongens gade wed Wolden liggendis emellom thet hus Hans Kock vdj bode och thet hus mester Dauid orgenist nu boer wdj, som hand nu selff wdj boer, och strecker sig vdj bredenn till wolden xij faugne och vdi lengdenn thil gaden vj faugne. Huilcked forskrefne hus och grand osv. Actum Frederichsborg 3 maij anno 76.

 

Sæl. Registre XI. 217.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Ein sein, men minst like hjarteleg takk til Arnfrid og Anita for innlegg om dette emnet!

 

Eg er sein med svaret mitt, og hovudorsaki er denne:  Eg sit att med eit inntryk av at Rue-ætti krev ganska so omfattande studier i Danmark og danse arkiv for å komma vidare.  Me manglar framleis ein klar "definisjon" av foreldri til dei tre brørne som vart futar i ulike delar av Sogn og Fjordane, og ingen av fødslene har vel enno vore finne i danske kyrkebøker...?i

 

Gode tips til korleis ein kan komma vidare, vert mottekne med stor takksemd!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

«Fogden Johan Hansen Rue ægtede Ingebor Munthe, en Datter af Foged Christopher Giertsen Munthe forhen Foged over Indre-Sogn; med denne Kone avlede hand 1 Søn ved Navn Hans; nogen Tiid derefter døde hand; ...»

Johan Rue blev Foged her [indre Sogn] 1680 og døde i Embedet c. 1691. (H. Munthe, Stamtavle over Familien Munthe. Contratryk. Kra. 1871, s. 49).

 

 

I #1 nevnes det at Johan Hanssøn Rue skal være født c1660.  Jeg tror han må ha vært født mye tidligere både sett hen til brødrenes alder og at en neppe blir foged 20 år gammel.  c1650 passer bedre.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Ein sein, men minst like hjarteleg takk til Arnfrid og Anita for innlegg om dette emnet!

 

Eg er sein med svaret mitt, og hovudorsaki er denne:  Eg sit att med eit inntryk av at Rue-ætti krev ganska so omfattande studier i Danmark og danse arkiv for å komma vidare.  Me manglar framleis ein klar "definisjon" av foreldri til dei tre brørne som vart futar i ulike delar av Sogn og Fjordane, og ingen av fødslene har vel enno vore finne i danske kyrkebøker...?i

 

Gode tips til korleis ein kan komma vidare, vert mottekne med stor takksemd!

 

KB for København går langt tilbake, Holmen fra 1617 for fødte http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger#

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Leif og Arnfrid for nye interessante innlegg!

 

Eg er samd med deg, Leif, i at Johan Hansson Rue må vera eldre enn eg har gått utifrå, menuansett er det underleg at korkje FamilySearch eller andre danske kjelder synest ha opplysningar om desse Rue-brørne!

 

Om ein søker på FamilySearch, kjem det ikkje opp ein einaste Rue fødsel i Danmark midt på 1600-talet.  Derimot er det mange som ikkje har ættenamn.  Kanskje Johan og søskeni hans gøymer seg attom nokon av dei?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.