Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Sersjant og gardbrukar Christian Hansson Schnell i Luster (1691-1758) - huslyden hans i Bergen og andre stader?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne huslyden er omskriven i band I av Gards- og Ættesoga for Luster frå 1984, på ei tid der me korkje hadde Brukarforum eller søkberre nettbaserte databasear.  Etter kvart vert det naudsynt å oppdatera denne biografien,. og eg ville setja stor pris på hjelp:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christian Hansson Schnell, son av kaptein Hans Schnell og Aaseline Corneliusdotter. Faren var kaptein ved det «Iysterske kompani« i ei årrekkje. Christian Schnell var f. kring 1691, ukjend kvar, og vart gravlagd frå Bolstad 18.2.1758. Han gifte seg i Hafslo 29.12.1720 med Anna Maria Johansdotter Bremer frå Marifjøra i Hafslo. Ho var f. i Hafslo kring 1695. Svigermori, Maren Lemvig, åtte i si tid heile dette bruket i Bolstad, men då mannen, Johan Bremer, d. i 1719, gjekk eine helfti over på sonen Jens. Kvar Christian Schnell og huslyden hans budde i tidi fram til 1750, kan me ikkje seia noko sikkert om, men Christian var sersjant ved det «lysterske kompani«, og det kan tenkjast at dei budde ein stad i Dalesokni der offiserane i regelen budde på den tidi. Men sonen Hans fekk 6.11.1739 skøyte på den eine helfti av bruket her på Bolstad av bestemori Maren Lemvig, og 6.7.1750 bygsla Christian Schnell hi helfti av Peder Jensson Lemvig som i 1730 hadde kjøpt ho av Jens Bremer. Han ville nok gjera alvor av tanken om å verta gardbrukar, og 4.12.1750 fekk han skøyte av Peder Lemvig på den andre helfti. Christian Schnell dreiv garden til sonen Jan tok over i 1753. Christian d. i 1758, men enkja vart buande på Bolstad i alle fall til 1765. Då ser det ut til at Anna Maria Bremer, kring 1765 eller noko seinare, flytte til Bergen der to av borni hennar budde, men me har ikkje enno kunna finna noko som kan stadfesta dette.

 

##### (opplysningar om lagnaden til Anna Maria Schnell f. Bremer i Bergen?)

 

Christian og Anna Maria Schnell fekk tre born:

 

1. Hans Henrik Christianson Schnell, f. kring 1722. Han var eigar av halve garden her på Bolstad frå 1739 til 1759, men kom aldri til å bruka noko av han. Derimot flytte Hans Henrik Schnell til Bergen kring 1750, og der gifte han seg første gongen 24.6.1752 med Ellen Tørrisdotter Solem. Ho var truleg f. kring 1730,

 

##### (nøyaktige opplysningar om opphavet hennar og namni til foreldri hennar?)

 

men vart gravlagd i Bergen 19.6.1773, so Hans gifte seg att i Bergen alt 4.11.1773 med Barbara Steen som var f. kring 1745, truleg i Bergen.

 

##### (nøyaktige oppplysningar om opphavet hennar og namni til foreldri hennar?)

 

I 1751 var Hans Schnell sersjant ved det «gloppenske kompani«, og noko seinare vart han løytnant, men 18.3.1756 tok han borgarbrev i Bergen som bakarmeister. Han budde nok fleire stader i Bergen, men lengst var han visstnok på Engen, og der d. han 14.2.1807. Andre kona, Barbara Steen, d. i Bergen 6.5.1813. Så vidt me veit, fekk Hans Scnhell tolv born; to var frå første ekteskapet, medan ti var med siste kona, men me får og veta at berre seks av borni frå siste ekteskapet levde då faren gjekk bort i 1807:

 

a. Hans Christian Hansson Schnell, døypt i Bergen 22.7.1753. Han d. i Bergen 29.1.1801. Hans Christian gifte seg 4.4.1775 med enkja Marchie Mørch, f. Steen som overlevde mannen.

 

##### (nøyaktige opplysingar om opphavet hennar? - dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Han var først bakarmeister, men vart sidan skulehaldar i Bergen.

 

##### (fekk dei born i lag? - kor mange?)

 

b. Tørris Johan Hansson Schnell, døypt i Bergen 10.1.1759. Han levde i 1773, men er elles ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

c. Elen Dorothea Marie Hansdotter Scnhell, døypt i Bergen 25.5.1774, ukjend.

 

##### (lagnaden hennar?)

 

d. Elias Petrus Tuchsen Hansson Schnell, døypt i Bergen 4.4.1776, levde framleis i 1813, men er elles ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

e. Anna Maria Hansdotter Schnell, f. i Bergen 30.11.1777, ukjend.

 

##### (lagnaden hennar?)

 

f. Johan Christopher Hansson Schnell, f. i Bergen 24.5.1780, ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

g. Henrik Christian Hansson Schnell, f. i Bergen 24.5.1780, vart gravlagd i Bergen 28.7.1780

 

h. Henrik Hansson Schnell, f. i Bergen 11.8.1781, ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

i. Hans Hansson Schnell, f. i Bergen 3.5.1783, ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

j. Christen Juel Hansson Schnell, f. i Bergen 21.3.1785, ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

k Ahlert Hysing Hansson Schnell, døypt i Bergen 19.12.1788, ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

l. Dorthea Marie Hansdotter Schnell, f. i Bergen 19.8.1790, ukjend.

 

##### (lagnaden hennar?)

 

2. Jan Christianson Schnell (1725‑1762), fekk bruket her på Bolstad etter foreldri.

 

3. Dominicus Christianson Schnell, f. kring 1728, gifte seg i Luster 27.10.1758 med Inga Pedersdotter frå ein plass under Flahammar. Ho var f. kring 1730. Det ser ut til at dei budde eit ar eller kanskje to i Luster, truleg på Bolstad. Men kring 1760 flytte Dominicus og Inga Schnell til Bergen. Dei busette seg på Korskirkealmenningen i Bergen der Dominicus var vektar, men dei vart sidan buande i Nedre Fjellsmug der Dominicus Schnell d. 8.3.1798. Inga levde framleis i 1801, men me kan ikkje sjå kva tid ho gjekk bort.

 

##### (dødsfallet hennar?)

 

Dei fekk sju born i lag, men ho hadde og ei dotter frå før som me lyt nemna:

 

a. Gunnhild Larsdotter, døypt i Luster 16.4.1752. Faren hennar var husmann Lars Jacobson på Sva under Høyeim (1723‑1785). Truleg for Gunnhild med mori og stefaren til Bergen, men me veit enno ikkje noko meir om ho.

 

##### (lagnaden hennar?)

 

b. Christian Dominicusson Schnell, døypt i Luster 25.11.1758. Han vart med foreldri til Bergen og d. der etter 1801.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

Han gifte seg første gongen i Bergen 25.5.1783 med Anna Thomasdotter som visst var f. kring 1753.

 

##### (opphavet hennar? - fødsli hennar?)

 

Men ho d. på barselseng og vart gravlagd alt 16.9.1783. Christian gifte seg att i Bergen 4.11.1787 med Anna Susanne Pedersdotter Lehn som var f. kring 1761.

 

##### (opphavet hennar? - fødsli hennar?)

 

Christian var bakarsvein og sidan kornmålar. Han budde og i Nedre Fjellsmug i Bergen og hadde minst sju born; av dei var eitt frå første ekteskapet.

 

##### (sjekka talet på born?)

 

c. Kirsten Dominicusdotter Schnell, døypt i Bergen 2.9.1761. Ho d. i Bergen 26.5.1811. Kirsten, og kalla Kirstine, gifte seg i Bergen 20.7.1794 med enkjemann Hartvig Pedersen som var f. kring 1739.

 

##### (opphavet hans? - fødsli hans?)

 

Han var skoflikkar og d. i Bergen 14.3.1808. Dei budde i Moldesmuget i Bergen, men var truleg barnlause.

 

##### (sjekka om dei var barnlause?)

 

d. Johan Peter Dominicusson Schnell, f. i Bergen 8.4.1764, ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

e. Tørris Johan Dominicusson Schnell, f. i Bergen 22.6.1766, og ukjend.

 

##### (lagnaden hans?)

 

f. Hans Henrik Dominicusson Schnell, f. i Bergen 12.4.1768, vart gravlagd i Bergen 13.9.1771.

 

g. Anna Maria Dominicusdotter Schnell, f. i Bergen 18.3.1771. Ho vart gravlagd i Bergen 29.8.1771.

 

h. Hans Henrik Dominicusson Schnell, f. i Bergen 1.12.1773. Han var dagleiar og vart gravlagd i Bergen 5.8.1800. Han var ugift og budde i Landaassmuget.

 

Jan Christianson Schnell, son av føregåande, var f. kring 1725 og d. på Bolstad kring 1762. Han gifte seg 3.7.1753 med Gjertrud Eriksdotter frå Bolstad (bnr. 8). Ho var f. kring 1725 og vart gravlagd frå Bolstad 19.10.1800. Jan Schnell dreiv det til å verta korporal i det militære, men bestemte seg så for å verta gardbrukar. 23.10.1753 skreiv han ut kårbrev til foreldri, så det må vera på den tidi han tok over bruket endå om me ikkje kan finna noka tinglesi skøyte eller bygsel. Broren Hans åtte halve bruket, 1/2 laup smør, men denne parten selde han 10.5.1759 til løytnant Jacob Lemvig som straks, 22.10.1759, selde vidare til Jan Christianson. Kva tid Jan fekk hand om helfti som faren hadde hatt, veit me ikkje, men truleg var det ved skiftet etter faren som d. i 1758. Jan vart den første på dette bruket som sjølv åtte heile garden sin. Men den gleda varte ikkje lenge, for han gjekk bort alt i 1762. Men enkja vart buande her ei tid (sjå nedanfor). Gjertrud og Jan Schnell på Bolstad fekk seks born, men Gjertrud hadde og eitt frå før:

 

1. Erik Simonson (1747‑før 1757). Faren var husmann Simon Rasmusson på Utheim under Sørheim (1716 1761).

 

2. Christian Janson Schnell (1754‑før 1800). Han levde framleis i 1776, men d. barnlaus.

 

##### (dødsfallet hans? - Bergen?)

 

3. Maren Jansdotter (1755‑1825), vart buande her på garden all sin dag og d. ugift.

 

4. Erik Janson (1757‑1757).

 

5. Knut Janson (1758 1769).

 

6. Asbjørn Janson Schnell, f. kring 1760, Asbjørn Schnell flytte til Bergen kring 1780 og vart gift første gongen i Bergen 21.3.1790 med Ingeborg Delff som var f. kring 1765.

 

##### (opphavet hennar? - fødsli hennar? - namn på foreldri?)

 

Men ho d. alt 23.11.1796, så Asbjørn gifte seg att i Bergen 6.11.1797 med Else Margretha Staman som var f. kring 1760. Asbjørn Schnell vart bakarmeister og budde i Store Markeveien i Bergen der han d. 22.12.1806. Kona levde framleis i 1813, men me veit ikkje kva tid ho d.

 

##### (dødsfallet hennar?)

 

Asbjørn Schnell fekk seks born, fire frå første og to frå siste ekteskapet:

 

a. Jan Henrik Asbjørnson Schnell, f. i Bergen 22.12.1790, d. ugift 24.2.1813.

 

b. Helcke Cathrine Asbjørnsdotter Schnell, f. i Bergen 8.7.1793. Ho d. ugift på garden Augvaldsnes(?) 16.6.1844.

 

##### (yrke, bustad og dødsfallet hennar?)

 

c. Gjertrud Marie Asbjørnsdotter Schnell, f. i Bergen 9.11.1794, d. kort etter.

 

##### (dødsfallet hennar?)

 

d. Gjertrud Marie Asbjørnsdotter Schnell, f. i Bergen 4.2.1796. Ho gifte seg i Bergen 31.3.1822 med John Ehlertsen Fredrikson Ryland, son av skipper Fredrik Ryland og Anna B. f. Ehlertsen. John var f. i Bergen 12.3.1792. Han var styrmann, og dei budde i Bergen. Gjertrud var i 1844 einaste overlevande av borni til Asbjørn Schnell, men me veit ikkje meir om ho.

 

##### (lagnadane til dette parfolket? - fekk dei born i lag?)

 

e. Petter Staman Asbjørnson Schnell, f. i Bergen 29.12.1798, skal ha vore sjømann, men d. på ei sjøreise frå Bergen til Trieste i Italia før 1843, ugift.

 

##### (dødsfallet hans?)

 

f. Herman Didrik Asbjørnson Schnell, f. i Bergen 13.12.1800. Han d. og ugift og barnlaus før 1843.

 

##### (lagnaden hans?)

 

7. Erik Janson (1761‑1820), vart husmann i Bolstadmoen 8 under Bolstad.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Russøy

Kan "enkja Marchie Mørch, f. Steen" vere den same som Marekie, f. ca. 1737, datter av Jan Benjamen Steen og Maria Thorsdtr.

Skifte etter Jan Benjamen Steen i 1739.

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=248&storleik=
 
Mora gifte seg opp igjen, og døydde i 1744.

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=344&storleik=

Skifte etter broren Daniel i 1747

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=443&storleik=

mvh Egil

Endret av Egil Russøy - Førde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Hva i post #1 er basert på fakta (primærkilder) og hva er basert på antakelser og sekundærkilder? Hva har du allerede av primærkilder sånn av vi andre slipper å lete dem opp igjen?
 

men vart gravlagd i Bergen 19.6.1773, so Hans gifte seg att i Bergen alt 4.11.1773 med Barbara Steen som var f. kring 1745, truleg i Bergen.
 

 

Jeg kan ikke skjønne at hun kan være andre enn denne i 1750:

 

D. 1. Jan: confirm daaben over Lieut: Steens Dr. Barbra Schnel

 

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Hamre, Ministerialbok nr. A 5 (1732-1750), Ekteviede 1746, side 263.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11465&idx_id=11465&uid=ny&idx_side=-152
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070507680446.jpg

 

Med andre ord, hun må med rimelig sannsynlighet være født i 1749.

 

 

Løytnant Steen er neppe noen andre enn Johan Christopher Steen som i 1750 kjøpte Bru(de)knappen:

 

2. Lieutnant Steens udgivne Pante Obligation til Warnes Hossevinchel paa Capital 400 rdr dat: 8 Maij 1750 vid: fol:

 

3. Publiceret saavel det af Jacob Jensen Forbech udgivne Skiøde til Lieutnant Steen paa Giest giveriet Brudeknappen dat: 8 Maij 1750 som og den Obligation udgivet af bem/el/te Lieutn: Steen til Warner Hossevin[kel]

Se forøvrig 1748, Forbech hadde ikke hatt stedet lenge:
4. Lieutnant Christopher Rafns udgivne Skiøde til Jacob Førbech paa Giestgiver Stædet Brudeknappen med tilhørende pertinentier som og Gaarden Brataugle i Radøe Skibb/reede skyldende 1 p/un/d 21 Mark Smør 2 ½ Mæle Malt dat: 8 Maij 1748 vid: fol: 365.

 

Tingbok: Nordhordaland nr 42: 1748-1753 - Avskrift

http://digitalarkivet.uib.no/sab/tgbnhl42_50.htm

 

 

Johan Christopher Steen var gift med Dorothea maria Tuchsen Steen, det fremgår av hennes mors skifte 15. Feb, 1754, Bergen:

 

Den avdøde Barbro Snell, sal. Johan Friderich Tuchsens, arvinger 2 sønner, 5 døtre:

 

1. Elias Petrus, myndig, nærværende, boende her i byen
2. Johan Frederich, capellan til Holmedahls pr.gj i Sundfjord
3. Asseline gift m. Johan Henrich Eggerking, nærværende
4. Dorthe Maria gift m. lieutenant Steen, boende i Brueknappen nordenfor byen, fraværende
5. Hanne Elisabeth gift m. Carl Prom
6. Barbroe gift m. Jacob Forbeen, begge her i byen
7. Anne Dorothea ugift 21 aar

 

Sollieds samlinger: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=566&storleik=

 

 

Johan Christopher Steen giftet seg med Dorothea Tuxen 31. Januar 1746, Korskirken Bergen: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/hending/hv00000000296410

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Litt mer kilder om Johan Christopher Steen:

 

Ekstraskatten 1764: betaler rangsskatt, Capitaine Lieutenant Steen

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Nordhordland og Voss fogderi, Ekstraskatt 3303 (RA/EA-4092/R51/L3303), 1762-1772, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47401/103/

 

Ekstraskatten 1766: svarer for rangsskatt, Capitain Steen som Primier Lieutenant... Neste periode, sept 1767-aug 1768 ser det ut til at Gerhard Christian Ravn er på Brudeknappen. Han skal betale fra 1. mai 1767.

 

Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Nordhordland og Voss fogderi, Ekstraskatt 3303 (RA/EA-4092/R51/L3303), 1762-1772, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Ekstraskatt 1762-1772, se også kat. nr. 1145/51.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47401/157/

 

Om Johan Christopher Steen hadde flyttet vekk fra stedet før 1. mai 1767 eller om han var død, har jeg ingen kilder om.

 

 

Litt mer kilder om Dorothea Maria Tuchsen:

 

Begravelse Lindås, 8. Mar, 1760: Frue Dorothea Maria Tuchsen 32 aar. .. holdte Jeg Parentation over Hr. Capitain Steens Frue Dorothea Maria Tuchsen..

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/hending/hg00000000806100

 

Ut fra det jeg har skrevet nå, så er det høyst sannsynlig henne som døpes i Korskirken i Bergen 13. august 1727.

far styrmand Johan Frideric Tuchsen, mor Barbra Snell: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/hending/hd00000001114215

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Ja, i tillegg om Johan Christopher Steen, så skal han ifølge Millitærbiografien til Ovenstad være sønn av Hans Otto Steen, født 1679 i Trondheim.

http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.htmlside 437

 

Hans Otto Steen skal igjen være sønn av Poul Steen, Skipsmåler, senere Ammunisjon,- og Materialforvalter i Trondheim. Angivelig "Død plutselig, før 15/3 1693. - Gift. - Efterlot seg to sønner og 1 datter." skriver Ovenstad på side 438 i ovennevnte bok.

 

Disse opplysningene har jeg ikke sjekket opp mot andre kilder, men det bør jo absolutt gjøres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Russøy

Dersom dette er den same Marche Steen som gifta seg med Hans Christian i 1775, så har ho vore uheldig med dei to føreste mennene sine. Begge ser ut til å ha døydd før barna blei fødde. (høvesvis 1765 og 1772)

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=19&filnamn=dp12011668&gardpostnr=12579&personpostnr=36051&merk=36051#ovre

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=24&filnamn=dp12011668&gardpostnr=13322&personpostnr=38278&merk=38278#ovre

Hennar giftemål med Christopher i 1770

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=31&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=10298&merk=10298#ovre

mvh Egil

Endret av Egil Russøy - Førde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche
Grethe Flood

b. Christian Dominicusson Schnell, døypt i Luster 25.11.1758. Han vart med foreldri til Bergen og d. der etter 1801.


 


##### (dato og stad for dødsfallet hans?)


 


Han gifte seg første gongen i Bergen 25.5.1783 med Anna Thomasdotter som visst var f. kring 1753.


 


##### (opphavet hennar? - fødsli hennar?)


 


Men ho d. på barselseng og vart gravlagd alt 16.9.1783. Christian gifte seg att i Bergen 4.11.1787 med Anna Susanne Pedersdotter Lehn som var f. kring 1761.


 


##### (opphavet hennar? - fødsli hennar?)


 


Christian var bakarsvein og sidan kornmålar. Han budde og i Nedre Fjellsmug i Bergen og hadde minst sju born; av dei var eitt frå første ekteskapet.


 


##### (sjekka talet på born?)


 

Her Christian og kone nr. 2 i f.t. 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390015530

 

Dominicus Schnel, 1787


 

Peter Andreas, 1790 


 

Anna Susanna, 1793


 

Inger Dorthea, 1795


 

Kristine Marie, 1798


 

Christian, 1800 


 

I Undersøkelseskommisjonen ser det ut som sønnene til kormåleren går i lære, er i tjeneste og hjemme hos sin mor:

 


 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk for mange kjempeflotyte innlegg om denne huslyden frå Egil, Jørgen, Carsten og Grethe!  Eg er imponert!

 

Som eg nemnde i innleiingi mi, vart dette manusriptet skrive på 1980-talet, og den gongen hadde eg ikkje på langt nær dei kjeldene tiol rådvelde som sidan er komne fram i ljoset!  Men eg hadde tross alt gått relativt grundig gjennom kyrkjebøkene for Bergen og følte eg hadde bra med opplysningar!  Lite kunne eg viota at ætti forgreina seg til Molde eller at Barbara Steen var fødd i Hamre!  Dei oppgjevne fødselsåri var dels baserte på oppgjevne aldrer ved dødsfallet eller i ulike folketeljingar.  Det burde elles gå so nokolunde fram av manuskriptet kva som for meir enn 30 år sidan var originalkjelder og kva som ikkje var det...

 

Etter dei mange fine opplysningane som no er komne til, og ogso ein par detaljar eg sjøv har grave fram, har eg no "produsert" ein oppdatert versjon av manuskriptet mitt, som ser slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Christian Hansson Schnell, son av kaptein Hans Schnell og Aaseline Corneliusdotter. Faren var kaptein ved det «Iysterske kompani« i ei årrekkje. Christian Schnell var f. kring 1691, ukjend kvar, og vart gravlagd frå Bolstad 18.2.1758. Han gifte seg i Hafslo 29.12.1720 med Anna Maria Johansdotter Bremer frå Marifjøra i Hafslo. Ho var f. i Hafslo kring 1695. Svigermori, Maren Lemvig, åtte i si tid heile dette bruket i Bolstad, men då mannen, Johan Bremer, d. i 1719, gjekk eine helfti over på sonen Jens. Kvar Christian Schnell og huslyden hans budde i tidi fram til 1750, kan me ikkje seia noko sikkert om, men Christian var sersjant ved det «lysterske kompani«, og det kan tenkjast at dei budde ein stad i Dalesokni der offiserane i regelen budde på den tidi. Men sonen Hans fekk 6.11.1739 skøyte på den eine helfti av bruket her på Bolstad av bestemori Maren Lemvig, og 6.7.1750 bygsla Christian Schnell hi helfti av Peder Jensson Lemvig som i 1730 hadde kjøpt ho av Jens Bremer. Han ville nok gjera alvor av tanken om å verta gardbrukar, og 4.12.1750 fekk han skøyte av Peder Lemvig på den andre helfti. Christian Schnell dreiv garden til sonen Jan tok over i 1753. Christian d. i 1758, men enkja vart buande på Bolstad i alle fall til 1765.

Anna Marie Schnell flytte kring 1765 som enkje til Bergen der ho vart gravlagd 24.3.1767.

Christian og Anna Maria Schnell fekk tre born i lag:

 1. Hans Henrik, kjend som Henrik Christianson Schnell, f. kring 1722. Han var eigar av halve garden her på Bolstad frå 1739 til 1759, men kom aldri til å bruka noko av han.

For alt kring 1750 flytte Henrik Schnell til Bergen, og der gifte han seg første gongen 24.6.1752 med Ellen Tørrisdotter Solem. Ho var truleg f. kring 1730,

 

##### (detaljar kring opphavet og fødsli hennar?)

 

men vart gravlagd i Bergen 19.6.1773.  So gifte Henrik seg 4.11.1773 att i Bergen med Barbara Schnel Johansdotter Steen frå Bruknappen i Hamre.  Ho var dotter av løytnant og gjestgjevar Johan Christopher Hansson Steen på Bruknappen, opphavleg frå

 

##### (kvar var Johan Christopher Streen oppvaksen?)

 

og kona Dortha Marie Johansdotter Tuchsen frå Bergen og vart døypt i Hamre 29.12.1749.  I 1751 var Henrik Schnell sersjant ved det «gloppenske kompani«, og noko seinare vart han løytnant, men 18.3.1756 tok han borgarbrev i Bergen som bakarmeister.  Han budde nok fleire stader i Bergen, men lengst var han på Engen, og der d. han 14.2.1807.  Andre kona Barbara d. i Bergen 6.5.1813.  Me kjenner til tolv born etter Henrik Schnell, to frå første ekteskapet og ti frå det andre:

 

##### (berre seks av borni frå andre ekteskapet levde i 1807!)

 

a. Hans Christian Henrikson Schnell, døypt i Bergen 22.7.1753, d. i Bergen 29.1.1801.  Hans Christian gifte seg i Bergen 4.4.1775 med enkja Marchie Jansdotter f. Steen, døypt i Bergen 4.12.1737.  Ho hadde vore gift to gonger før, først med Ingebrigt Larsson Bye og sidan med Christopher Michael Mørch.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1801!)

 

     Hans var først bakarmeister, men vart sidan skulehaldar i Bergen.  Han og Marchie fekk to born i lag, men Marchie hadde òg tre born frå før, eitt frå første ekteskapet og to frå det andre.

 

     ##### (born:

            * Henrik Peter Schnell, døypt Bergen 12.11.1775

            * Elen Schnell, f. Bergen 9.2.1781, d. ugift i Bergen 25.9.1809

 

b. Tørris Johan Henrikson Schnell, døypt i Bergen 10.1.1759, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Tørris gifte seg i Bergen 11.8.1793 med Kirstine Malene, kljend som Stine Christiansdotter Watlov frå Bergen, døypt i Bergen 22.5.1744.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Tørris Schnell var hattemakarmeister, og han og Stine budde i

 

     ##### (Bergen?)

 

     Dei var barnlause.

c. Elen Dorothea Marie Henriksdotter Schnell, døypt i Bergen 25.5.1774, ukjend.

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

d. Elias Petrus Tuchsen Henrikson Schnell, døypt i Bergen 4.4.1776, levde framleis i 1813, men er elles ukjend.

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

e. Anna Maria Henriksdotter Schnell, f. i Bergen 30.11.1777, ukjend.

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

f. Johan Christopher Henrikson Schnell, f. i Bergen 24.5.1780, d. i Molde 11.4.1819.  Johan gifte seg i Molde 20.5.1806 med Karen

 

     ##### (farsnamnet hennar?)

 

     Solberg frå

 

     ##### (opphav og fødsel?)

 

     Ho d. i Molde 13.4.1822.  Johan var bakar, og han og Karen budde i Molde. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – ingen?)

 

g. Henrik Christian Henrikson Schnell, f. i Bergen 24.5.1780, vart gravlagd i Bergen 28.7.1780

h. Henrik Henrikson Schnell, f. i Bergen 11.8.1781, ukjend.

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

i. Hans Henrikson Schnell, f. i Bergen 3.5.1783, vart gravlagd i Bergen 22.5.1802.

j. Christen Juel Henrikson Schnell, f. i Bergen 21.3.1785, d. i Bergen 17.11.1832.  Christen var bakarsvein og budde i Bergen, ugift.

k Ahlert Hysing Henrikson Schnell, døypt i Bergen 19.12.1788, miste livet ved eit ulukkeshende på sjøen nær Veblungsnes i Grytten 11.10.1830.  Han gifte seg i Molde 12.11.1818 med Elen J.

 

     ##### (fullt namn?)

 

     Grøn frå

 

     ##### (opphav etc.?)

 

     Ahlert var handelsmann, og han og Elen budde i Molde. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.

            * Hendrikke Barbara, f. i Molde 16.3.1819

            * Emanuel Jansen, f. i Molde 20.7.1823)

 

l. Dorthea Marie Henriksdotter Schnell, f. i Bergen 19.8.1790, ukjend.

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

2. Jan Christianson Schnell (1725‑1762), fekk bruket her på Bolstad etter foreldri.

3. Dominicus Christianson Schnell, f. kring 1728, gifte seg i Luster 27.10.1758 med Inga Pedersdotter frå ein plass under Flahammar. Ho var f. kring 1730.  Det ser ut til at dei budde eit år eller kanskje to i Luster, truleg på Bolstad.

Men kring 1760 flytte Dominicus og Inga Schnell til Bergen.  Dei busette seg på Korskirkealmenningen der Dominicus var vektar, men dei flytte sidan til Nedre Fjellsmug der Dominicus Schnell d. 8.3.1798.  Inga vart gravlagd frå sjukehuset i Bergen 1.4.1802.  Dei fekk sju born i lag, men ho hadde òg ei dotter frå før:

a. Gunnhild Larsdotter, døypt i Luster 16.4.1752. Faren hennar var husmann Lars Jacobson på Sva under Høyeim (1723‑1785). Truleg for Gunnhild med mori og stefaren til Bergen, men me veit enno ikkje noko meir om ho.

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

b. Christian Dominicusson Schnell, døypt i Luster 25.11.1758, flytte med foreldri til Bergen og d. der etter 1801.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Han gifte seg første gongen i Bergen 25.5.1783 med Anna Thomasdotter som visst var f. kring 1753.  

 

     ##### (opplysningar om opphavet og fødsli hennar?)

 

     Men ho d. på barselseng og vart gravlagd i Bergen alt 16.9.1783.  Christian gifte seg att i Bergen 4.11.1787 med Anna Susanne Pedersdotter Lehn som var f. kring 1761.

 

     ##### (opplysningar om opphavet og fødsli hennar?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Christian var bakarsvein og sidan kornmålar.  Han budde òg i Nedre Fjellsmug i Bergen og hadde minst sju born; av dei var eitt frå første ekteskapet.

 

     ##### (sjekka talet på born?)

 

c. Kirsten Dominicusdotter Schnell, døypt i Bergen 2.9.1761, d. i Bergen 26.5.1811.  Kirsten, og kalla Kirstine, gifte seg i Bergen 20.7.1794 med enkjemannen Hartvig Pedersen som var f. kring 1739.

 

     ##### (opplysningar om opphavet og fødsli hans?)

 

     Hartvig var skoflikkar og d. i Bergen 14.3.1808.  Dei budde i Moldesmuget i Bergen, men var truleg barnlause.

 

     ##### (sjekka om barnlause?)

 

d. Johan Peter Dominicusson Schnell, f. i Bergen 8.4.1764, ukjend.

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

e. Tørris Johan Dominicusson Schnell, f. i Bergen 22.6.1766, òg ukjend.

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

f. Hans Henrik Dominicusson Schnell, f. i Bergen 12.4.1768, vart gravlagd i Bergen 13.9.1771.

g. Anna Maria Dominicusdotter Schnell, f. i Bergen 18.3.1771, vart gravlagd i Bergen 29.8.1771.

h. Hans Henrik Dominicusson Schnell, f. i Bergen 1.12.1773, vart gravlagd i Bergen 5.8.1800.  Hans var dagarbeidar og budde i Landaassmuget i Bergen, ugift.

 

Jan Christianson Schnell, son av føregåande, var f. kring 1725 og d. på Bolstad kring 1762. Han gifte seg 3.7.1753 med Gjertrud Eriksdotter frå Bolstad (bnr. 8). Ho var f. kring 1725 og vart gravlagd frå Bolstad 19.10.1800. Jan Schnell dreiv det til å verta korporal i det militære, men bestemte seg så for å verta gardbrukar. 23.10.1753 skreiv han ut kårbrev til foreldri, så det må vera på den tidi han tok over bruket endå om me ikkje kan finna noka tinglesi skøyte eller bygsel. Broren Hans åtte halve bruket, 1/2 laup smør, men denne parten selde han 10.5.1759 til løytnant Jacob Lemvig som straks, 22.10.1759, selde vidare til Jan Christianson. Kva tid Jan fekk hand om helfti som faren hadde hatt, veit me ikkje, men truleg var det ved skiftet etter faren som d. i 1758. Jan vart den første på dette bruket som sjølv åtte heile garden sin. Men den gleda varte ikkje lenge, for han gjekk bort alt i 1762. Men enkja vart buande her ei tid (sjå nedanfor). Gjertrud og Jan Schnell på Bolstad fekk seks born i lag, men Gjertrud hadde òg eitt frå før:

 1. Erik Simonson (1747‑før 1757). Faren var husmann Simon Rasmusson på Utheim under Sørheim (1716 1761).

 2. Christian Janson Schnell (1754‑før 1800). Han levde framleis i 1776, men d. barnlaus.

 

     ##### (flytte kan henda til Bergen? – lagnaden hans?)

 

 3. Maren Jansdotter (1755‑1825), vart buande her på garden all sin dag og d. ugift.

 4. Erik Janson (1757‑1757).

 5. Knut Janson (1758 1769).

 6. Asbjørn Janson Schnell, f. kring 1760,

Asbjørn Schnell flytte til Bergen kring 1780 og vart gift første gongen i Bergen 21.3.1790 med Ingeborg Delff som var f. kring 1765.

 

##### (detaljar kring opphavet hennar?)

 

Men ho d. alt 23.11.1796, så Asbjørn gifte seg att i Bergen 6.11.1797 med Else Margretha Staman som var f. kring 1760.

 

##### (detaljar kring opphavet hennar?)

 

Asbjørn Schnell vart bakarmeister og budde i Store Markeveien i Bergen der han d. 22.12.1806.  Else d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

Asbjørn Schnell fekk seks born, fire frå første ekteskapet og to frå det andre:

a. Jan Henrik Asbjørnson Schnell, f. i Bergen 22.12.1790, var sjømann, men d. ugift 24.2.1813.

b. Helcke Cathrine Asbjørnsdotter Schnell, f. i Bergen 8.7.1793. Ho d. ugift på garden Augvaldsnes(?) 16.6.1844.

 

     ##### (detaljar kring lagnad og dødsfall?)

 

c. Gjertrud Marie Asbjørnsdotter Schnell, f. i Bergen 9.11.1794, d. kort etter.

 

     ##### (dødsfallet hennar?)

 

d. Gjertrud Marie Asbjørnsdotter Schnell, f. i Bergen 4.2.1796, d. som enkje og legdelem i Bergen 17.5.1868.  Ho gifte seg i Bergen 31.3.1822 med John Ehlertsen Fredrikson Ryland frå Bergen, f. i Bergen 12.3.1792.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1865!)

 

     John Ryland var styrmann, og han og Gjertrud budde i Bergen.  

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – to fødde i Bergen:

            * Fredrik Johan Ryland, f. i Bergen 4.1.1823

            * Asbjørn Ryland, f. i Bergen 22.3.1825

 

e. Petter Staman Asbjørnson Schnell, f. i Bergen 29.12.1798, skal ha vore sjømann, men d. på ein sjøreise frå Bergen til Trieste i Italia før 1843, ugift.

 

     ##### (detaljar kring dette dødsfallet?)

 

f. Herman Didrik Asbjørnson Schnell, f. i Bergen 13.12.1800. Han d. ugift og barnlaus før 1843.

 

     ##### (dødsfallet hans?)

 

 7. Erik Janson (1761‑1820), vart husmann i Bolstadmoen 8 under Bolstad.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar nok ein gong so mykje for all hjelp til å komplettera denne biografien!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Ein forseinka, men like hjarteleg takk til Egil for siste innlegget frå 2015!

 

Eg har i dag teke for meg å oppgradera manuskriptet mitt for denne huslyden og har finne MANGE nye opplysningar, men framleis er det diverre ein del «hòl» som eg vonar at eg kan få litt hjelp til å finna ut av!?  Påfallande er det at fleire born av utflyttarane frå Luster ser ut til å vera flytte frå Bergen, og fleire av ektemakane er flytte til Bergen frå andre stadar.

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #26 på neste side!

 

Eg vil gjerne på ny få takka for framifrå bistand til å komplettera denne utfordrande biografien!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Fra dødsfall i Bergen 1765-1850:

 

Ryland, John Ellertsen, styrm. døde paa en sjøreise herfra til Nordland med kapt. Schwartz i febr. 1827, 35 aar. 2 ufor. b. E.: Gjertine, f. Schnel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Er det Asbjørn Schnells datter som som døde i december 1795 ?

 

SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1776-1821, s. 19
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070306660511

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er skifte etter Johan Christopher Schnell i Molde i 1819:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000762652

https://media.digitalarkivet.no/view/24632/254

 

Og her er skifteforretning 1820 - enken Karen Schnell, født Solberg:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000762757

https://media.digitalarkivet.no/view/24633/45

 

Jeg kan ikke umiddelbart se av skiftet etter Johan Christopher Schnell at det var barn i ekteskapet. . 

 

Møre og Romsdal fylke, Molde, Reknes hospital i Bolsøy, Ministerialbok nr. 558A02 (1818-1843), Døde og begravede 1822, Side 188-189
https://media.digitalarkivet.no/view/16056/85

 

Møre og Romsdal fylke, Molde, Reknes hospital i Bolsøy, Klokkerbok nr. 558C01 (1818-1868), Døde og begravede 1822-1823, Side 188-189
https://media.digitalarkivet.no/view/16494/96

 

Karen Schnell var 56 år da hun døde i 1822. Det skulle bety at hun var født i 1766. I folketellingen 1801 finner jeg en Karen Solberg, født (beregnet) 1767, hos kjøpmann Neumann i Kristiansund: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058427004356

 

I et skifte i Drammen i 1794 etter Erich Erichsen Solberg går det fram at han har en datter Karen Erichsdatter Solberg, som er hos Daniel B. Neumann i Kristiansund!

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000021530

 

Her er dåpen til Karen Eriksdatter Solberg i Bragernes i 1767:

https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000005545733

 

Kan dette være damen, Lars?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

Kirsten Dominicusdotter Schnell, døypt i Bergen 2.9.1761, d. i Bergen 26.5.1811.  Kirsten, og kalla Kirstine, gifte seg i Bergen 20.7.1794 med enkjemannen Hartvig Pedersen, opphavleg frå Bergen, døypt i Bergen 24.10.1745.  Han d. i Bergen 14.3.1808.  Hartvig gifte seg første gongen i Haus 26.6.1785 med Martha Eriksdotter frå Sædalen i Haus, døypt i Haus

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

     Ho vart gravlagd i Bergen 2.2.1793. 

 

For ordens skyld, her er vielsen i 1785: https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000000665868

 

Ved dødsfallet til Marthe (Marie) i 1793 opplyses det at hun var 53 år gammel, det gir fødselsåret 1740:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000443451

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. A 9 (1776-1821), Døde og begravede 1793, Side 54-55
https://media.digitalarkivet.no/view/8639/42447/29

 

Kan dette være dåpen til Marthe?

https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000001121923

Hordaland fylke, Haus, Gjerstad, Bruvik, Mjelde, Stamnes i Haus, Ministerialbok nr. A 5 (1733-1747), Fødte og døpte 1741, Side 125
https://media.digitalarkivet.no/view/11476/126

 

Anna, 1743

https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000001122450

 

Brita, 1745

https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000001122919

 

Borni, 1748

https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000001123551

 

Borni, 1751

https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000001124246

 

Nils, 1753 - NB! Moren heter Anna:

https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000001125041

 

Barbro, 1756 - mor er Marita Tomasdatter:

https://digitalarkivet.no/view/267/pg00000000147422

 

Erik Nilsen Sædalen og Marita/Martha Thomasdatter giftet seg 24.05.1741 i Samnanger: 

https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000001303606

 

Kanskje det er Erik Nilsen som dør her i 1798, 85 år gammel:

https://digitalarkivet.no/view/267/pg00000000147422

 

En enkemann Erik Nilsen Sædalen gifter seg i 1770: 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000464759

 

og i 1781:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000465261

 

Og det ser ut som han blir far i 1783

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001133045

 

Men disse to siste ekteskapene må sjekkes opp! 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
På 23.1.2015 den 21.46, Lars E. Øyane skrev:

a. Hans Christian Hansson Schnell, døypt i Bergen 22.7.1753. Han d. i Bergen 29.1.1801. Hans Christian gifte seg 4.4.1775 med enkja Marchie Mørch, f. Steen som overlevde mannen.

##### (nøyaktige opplysingar om opphavet hennar? - dato og stad for dødsfallet hennar?)

Han var først bakarmeister, men vart sidan skulehaldar i Bergen.


 

Jeg ser at Hans Christian Schnell var fadder flere ganger på 1770-tallet. Her er for ordens skyld giftermålet i Nykirken i Bergen i 1775:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000200644

 

Henrich Petter, 1775

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005625457

 

Dødfødt pigebarn i 1777:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001133045

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009168299

 

Elen, 1781 - moren kalles da Marche Hacksen: 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009169568

Elen døde i 1809:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000195395

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Elisabeth Haugros

k Ahlert Hysing Henrikson Schnell, døypt i Bergen 19.12.1788, miste livet ved eit ulukkeshende på sjøen nær Veblungsnes i Grytten 11.10.1830.  Han gifte seg i Molde 12.11.1818 med Elen J. 

 

--------------------

En sønn, Eilert Hyssing Schnell, f. 1821. Gifter seg i 1846 i Molde:

Se nr. 9:

https://media.digitalarkivet.no/view/2275/209

 

Dåpen, nr. 11.

https://media.digitalarkivet.no/view/16056/12

 

Hans Christian, f. 1827, Vågøy, foreldrene var gaardmandsfolk på Helset:

https://media.digitalarkivet.no/view/16067/56

 

Vielsen til Hans Christian, i 1856:

https://media.digitalarkivet.no/view/16067/56

 

Endret av Randi Elisabeth Haugros

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Her er vel Marche Mørchs ekteskap i 1770:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000430207

 

Peder, 1771

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009160100

 

Christine Michaeline, 1772 - faren er omtalt som "sal.".

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009160493

 

Konfirmasjonen til Christopher Michael Mørk i 1767:

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000283689

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Ved giftermålet til Marche i 1770, står det vel madame og "afg. Eydes". Har hun vært gift enda en gang tidligere??

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
3 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Asbjørn Schnell flytte til Bergen kring 1780 og vart gift første gongen i Bergen 21.3.1790 med Ingeborg Henriksdotter Delfs frå Bergen.  Ho var dotter av vevarmeistar Henrik

##### (farsnamnet?)

Delfs i Bergen, opphavleg ffrå

##### (opphavet hans?)

og kona Helche

##### (farsnamnet?)

Würgers frå

##### (opphavet hennar?)

 

Henrik Delfs/Detlfs fra Neumünster fikk borgerskap som vever 22.11.1763

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bergensbbok&sideid=22&storleik=150

 

Helche Würgers og Henrik Delfs (Telfs) gifter seg i 1764

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000992011

 

Anna Catharina, 1764

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005893866

 

Ingeborg, 1766

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005896313

 

Jan Henrich, 1768

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005899049

 

Aalche, 1769

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005899049

 

Osle, 1770

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005902081

 

Henrich, 1772

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005904013

 

En Helchie Würgers gifter seg i Bergen i 1753:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000990783

 

Margaretha, 1753

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006052679

 

Gerdt Wurgers, 1758 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005885419

 

 

 

Endret av Grethe Flood

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

???

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000742148

 

Jan Sundberg døde i 1763

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000737425

 

Da kan det antakelig stemme at Helche var gift første gang med Johan (Jan) Sundberg. 

 

Jeg finner to mestervevere Würgers blant Bergens borgere på 1720- og 30-tallet:

 

Giert 1722: https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000021463

Albreth, 1733: https://www.digitalarkivet.no/view/37/pc00000000021910

 

Begge er født i Altona. Helche Würgers hadde en sønn Gjert Würgers Sundberg, født 1758, så kanskje mestervever Gjert Würgers er i slekt med Helche....? 

 

Finner disse barna av Gjert Würgers:

 

Gert Würgers, 1723

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006012666

 

Gierdt Würgers, 1727

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005951059

 

Giert, 1734

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006112017

 

Agnette, 1735

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006114193

 

Gert Würgers giftet seg i 1721 med Margaretha Kraager:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001008434

 

Datteren til Helche Würgers fra første ekteskap het Margaretha, født 1753. Men hittil har jeg ikke funnet noen dåp for Helche i Bergen. 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.