Jump to content
Arkivverket

Planer for skanning 2015


Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Recommended Posts

Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Arkivverkets ledergruppe har nylig gitt sin tilsutning til følgende planlagte aktiviteter:

 

Riksarkivet skal prioritere

 • Enkelte mye brukte landssviksaker, samt landssviksaker on demand (alt vil ikke nødvednigvis bli publisert åpent)
 • B- og C-pantebøker (sluttføring)
 • Panteregistre i stort format (sluttføring)
 • FT1891 (sluttføring)
 • Storformat kart (sluttføring)
 • Diplomer
 • Fogderegnskap 1712-1718 (sluttføring)
 • Segltegninger
 • Avskrifter av tinglyste dokumenter i statsarkivene (forholdsvis lavt prioritert)
 • On demand og formidlingsprosjekter (for eksempel vårslipp / 2. verdenskrig)
 • Formuesskatten 1789 (delvis prosjektfinansiert)
 • Kjøpmannskopibøker
 • Foto

Statsarkivene skal prioritere

 • Manglende sider i tidligere publisert materiale (primært kirkebøker)
 • Hovedlister for FT1875 (for SAO, SAKO, SAT og SATØ finnes ikke hovedlistene på mikrofilm)
 • Kirkebøker: Ministerialbøker, klokkerbøker og fødselsregistre som helt eller delvis kan gjøres tilgjengelige for brukerne
 • Kirkebøker (2. prioritet): Ministerialbøker, klokkerbøker og fødselsregistre som ikke kan gjøres tilgjengelige for brukerne, men som kan inngå i en lukket løsning til bruk i saksbehandling
 • Ekstrarettsprotokoller fram til ca. 1925
 • Dødsfallsprotokoller fram til 1935, samt registre til dødsfallsprotokoller
 • Skanning knyttet til samarbeidsprosjekter, formidling og saksbehandling prioriteres lokalt etter behov

I tillegg er involvert i prosjekter med skanning av Riksantikvarens sakarkiv og skanning av FT1950 til forskerbruk. Disse prosjektene har høy prioritet og vil ved ressursmangel ha forrang.

Link to post
Share on other sites

Jeg savner noen kilder fra 2014 listen som neppe er særlig omfattende:

 

- Folketellinger og lignende 1815-1865, navneliser (f.eks 1815 tellinga for Christiania)

- Kirkebøker fra dissentere

- Borgerlige vigselsprotokoller

 

Dessuten er Odelsjordebok 1615 nevnt i en annen tråd.

 

Jeg vurderer nytteverdien (i forhold til mengden) av disse for slektsforskere som å være vesentlig høyere enn flere av de kildene som er prioritert.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg savner noen kilder fra 2014 listen som neppe er særlig omfattende:

 

- Folketellinger og lignende 1815-1865, navneliser (f.eks 1815 tellinga for Christiania)

- Kirkebøker fra dissentere

- Borgerlige vigselsprotokoller

 

Dessuten er Odelsjordebok 1615 nevnt i en annen tråd.

 

Jeg vurderer nytteverdien (i forhold til mengden) av disse for slektsforskere som å være vesentlig høyere enn flere av de kildene som er prioritert.

 

Nå er ikke nytteverdi for slektsforskere det eneste som styrer prioriteringene, men når det gjelder de kildetypene du nevner, er FT1815-1855 og odelsjordebøkene fra 1615 (i Danske kansellis skapsaker) for lengst skanna fra mikrofilm. Her er det ressurser til indeksering og publisering det står på, men jeg kan saktens røpe at vi litt senere i år planlegger å markere 200-årsjubileet for FT1815. Når FT1815-1865 figurerte på fjorårets liste, handlet det om eventuelle lister som ikke finnes på mikrofilm. Det har dukket opp et par lister i Statsarkivet i Bergen som er/vil bli skanna. Kirkebøker for dissentere og borgerlige vigselsprotokoller er statsarkivmateriale, og vi tar til etterretning at statsarkivene jevnt over ikke har særlig ressurser til overs til skanning. Derfor er ambisjonsnivået noe senket.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Har det vært vurdert å bruke frivillig arbeidskraft fra ymse slektshistorielag til hjelp med indeksering av skannet materiale?

 

Vi skulle gjerne lagt til rette for "crowdsourcing", men bl.a. fordi programvaren for indeksering bare er tilgjengelig innenfor etatens IT-nettverk, er det ikke gjennomførbart i stor skala. Tollregnskapene fra Generaltollkammeret er indeksert på dugnad av ei gruppe historikere, som etter avtale har fått låne PCer på et gjestekontor i Riksarkivet.

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
Carl Johan Lindberg

Jeg har notert at 1711 samt 1712–1718 års fogderegnskaper er blitt henvist til i andre diskusjoner, men har imidlertid, efter bruk av «Finn kilde»-funksjonen, ikke funnet særlig meget efter 1695. Jeg driver selv med slektsforskning i Nord- og Sør-Trøndelag samt Nordland fylke og der har jeg ikke funnet noe i det hele tatt.

 

Er dette materiale allerede blitt skannet men enda ikke publisert eller leter jeg selv på feil måte?

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Jeg har notert at 1711 samt 1712–1718 års fogderegnskaper er blitt henvist til i andre diskusjoner, men har imidlertid, efter bruk av «Finn kilde»-funksjonen, ikke funnet særlig meget efter 1695. Jeg driver selv med slektsforskning i Nord- og Sør-Trøndelag samt Nordland fylke og der har jeg ikke funnet noe i det hele tatt.

 

Er dette materiale allerede blitt skannet men enda ikke publisert eller leter jeg selv på feil måte?

 

1695-1711 er ferdig skanna og langt på vei indeksert. 1712-1718 er ferdig skanna og langt på vei indeksert for Østlandet. Som følge av indekseringa blir bildene automatisk kopiert til webserveren vår, og de er således tilgjengelige hvis man kjenner URLene. Men vi har ikke publisert, fordi det gjenstår noe supplerende skanning (enkeltsider som er hoppet over etc.). Innplassering av disse enkeltsidene vil forrykke sidelenkene, som dermed ikke vil være permanente, og derfor har vi ventet med publisering.

 

Vi har observert at noen har gjettet seg fram til URLene (det er ikke så vanskelig), men vi benytter enhver anledning til å påpeke at sidelenkene kan bli endret siden. Dessverre har vi foreløpig ikke klart å sette av ressurser til å komme videre med arbeidet som skal til før vi kan publisere.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hvis vi hopper tilbake til første innlegg her: Hvordan er status for 2015-planene nå som åtte måneder av året snart er unnagjort?

 

Riksarkivet skal prioritere

 • Enkelte mye brukte landssviksaker, samt landssviksaker on demand (alt vil ikke nødvendigvis bli publisert åpent): Fullført. 25 saker er plukket ut og skanna, men kun Johan Andreas Lippestads sak er publisert. Selv om landssvikarkivet nå er åpnet for innsyn, er vi i tvil om i hvilken utstrekning vi skal legge saker ut på nett. Den viktigste årsaken til at disse sakene ble skanna, er at vi unngår videre slitasje på papiret ved bruk. Vi har også hatt et par tilfeller av on demand-skanning, der helt spesielle omstendigheter har gjort at brukeren har fått digital tilgang. Vi har ikke kapasitet til å gjøre dette i større utstrekning.
 • B- og C-pantebøker (sluttføring): Ikke påbegynt.
 • Panteregistre i stort format (sluttføring): Fullført (gjelder Oslo byskriverembete).
 • FT1891: Fullført. Indeksering av de siste byene pågår i disse dager.
 • Storformat kart (sluttføring): Pågår.
 • Diplomer: Utsatt.
 • Fogderegnskap 1712-1718 (sluttføring): Fullføres i løpet av august. Publiseringsarbeidet henger dessverre langt etter.
 • Segltegninger: Ikke påbegynt.
 • Avskrifter av tinglyste dokumenter i statsarkivene (forholdsvis lavt prioritert): Utsatt.
 • On demand og forsknings- og formidlingsprosjekter (for eksempel vårslipp / 2. verdenskrig): Fullført utvalgte arkivsaker til vårslippet 2015, tollregnskaper fra Generaltollkammeret (ca. 1/3 publisert) og Londonregisteret. Ex-gratia-arkivet påbegynnes i september.
 • Formuesskatten 1789 (delvis prosjektfinansiert): Fullført, er under arbeid for publisering.
 • Kjøpmannskopibøker: Ikke påbegynt, men vi er à jour med publisering av det som ble skanna i 2014.
 • Foto: Havnedirektoratets glassplatesamling påbegynnes i september.

Statsarkivene skal prioritere

 • Manglende sider i tidligere publisert materiale (primært kirkebøker): Fullført for SAO. Riksarkivet skal ferdigstille bestilling til de øvrige statsarkivene.
 • Hovedlister for FT1875 (for SAO, SAKO, SAT og SATØ finnes ikke hovedlistene på mikrofilm): Ikke påbegynt (Riksarkivet skal utarbeide bestilling til statsarkivene).
 • Kirkebøker: Ministerialbøker, klokkerbøker og fødselsregistre som helt eller delvis kan gjøres tilgjengelige for brukerne: Pågår i varierende grad i statsarkivene.
 • Kirkebøker (2. prioritet): Ministerialbøker, klokkerbøker og fødselsregistre som ikke kan gjøres tilgjengelige for brukerne, men som kan inngå i en lukket løsning til bruk i saksbehandling: Pågår i liten grad (primært sikkerhetsskanning av svært skadde protokoller).
 • Ekstrarettsprotokoller fram til ca. 1925: Pågår i varierende grad i statsarkivene.
 • Dødsfallsprotokoller fram til 1935, samt registre til dødsfallsprotokoller: Pågår i varierende grad i statsarkivene.
 • Skanning knyttet til samarbeidsprosjekter, formidling og saksbehandling prioriteres lokalt etter behov: Vi vil trekke fram SAS' skanning av petroleumsarkiver.

Dessverre henger vi i en del sammenhenger langt etter med publiseringsarbeidet, da det ofte kreves en del bearbeiding før publisering. Vi bruker for tida mindre ressurser enn ellers til dette, da det i langsiktig perspektiv er viktigere for oss å prioritere de nye visningsprogrammene og metadata til disse, samt annen programvare som vil kunne effektivisere digitaliseringsvirksomheten.

Link to post
Share on other sites
 • 5 months later...
Johan I. Borgos

 

Riksarkivet skal prioritere

 • Fogderegnskap 1712-1718 (sluttføring)

 

Er dette materialet ferdigskanna? Jeg kan ikke se det i kildemenyene, i hvert fall ikke for fogderiene i Nord-Norge.

Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Har Riksarkivet planer om å skanne fogderegnskapet for byene? Disse er sterkt savnet.

 

Har helt oversett at Kristian Hunskaar har svart meg i en annen tråd:

 

Byregnskaper for Trondheim er serie Rs i arkivet Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper.

 

Skanning av byregnskapene ligger foreløpig ikke i noen planer. I løpet av 2016 skal Arkivverket legge en mer langsiktig plan, og jeg ser ikke bort fra at byregnskapene da kan komme i betraktning. Det eneste fra byregnskapene som er skanna, er enkelte esker med ekstraskatten 1762, herunder én eske for Trondheim.

 

Da får vi håpe at byregnskapene blir prioritert, for her finne mye spennende og interessant.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Er dette materialet ferdigskanna? Jeg kan ikke se det i kildemenyene, i hvert fall ikke for fogderiene i Nord-Norge.

 

Skanning av fogderegnskapene t.o.m. 1718 er fullført, men publiseringsarbeidet gjenstår. Det vil bli prioritert i første halvår 2016.

 

Det ser ikke ut til at vi kommer til å skanne mer i 2016.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Det ser ikke ut til at vi kommer til å skanne mer i 2016.

 

Hva er det du sier nå, Kristian. Kommer ikke RA eller noen av SA'ene til å skanne noen kilder i løpet av 2016?

 

Denne tråden handler om planer for skanning 2015, kan du gi oss en status på hvor mye av det som var planlagt og nevnt i første post ble fullført, hvor mye gjenstår og og hvor mye vil bli kuttet ut.

 

20. august 2015 kommer en status, kan du følge denne statusen opp pr dags dato?

 

Planer for 2016 ang. skanning?

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hva er det du sier nå, Kristian. Kommer ikke RA eller noen av SA'ene til å skanne noen kilder i løpet av 2016?

 

Det var et svar til Borgos' spørsmål om skanning av fogderegnskaper. Skanning av fogderegnskaper vil ikke bli prioritert i 2016.

 

20. august 2015 kommer en status, kan du følge denne statusen opp pr dags dato?

 

Planer for 2016 ang. skanning?

 

Status for 2015 kan jeg komme tilbake til, forhåpentlig på fredag.

 

Prioriteringer for 2016 er ennå ikke vedtatt av etatsledelsen. Prioriteringene måtte legges på nytt som følge av at omorganiseringa av Arkivverket ble stanset. Vedtak blir trolig fattet i løpet av første halvdel av mars.

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Riksarkivet skulle prioritere:

 • Enkelte mye brukte landssviksaker, samt landssviksaker on demand (alt vil ikke nødvendigvis bli publisert åpent): Fullført med ca. 55 000 bilder. 25 saker ble plukket ut og skanna, og så langt er det valgt å publisere tre saker. Selv om landssvikarkivet nå er åpnet for innsyn, er vi i tvil om i hvilken utstrekning vi skal legge saker ut på nett. Den viktigste årsaken til at disse sakene ble skanna, er at vi unngår videre slitasje på papiret ved bruk.
 • B- og C-pantebøker (sluttføring): Utført med ca. 48 000 bilder for Statsarkivet i Kristiansand, men det er ennå uskanna B- og C-pantebøker i enkelte statsarkiv.
 • Panteregistre i stort format (sluttføring): Fullført med ca. 6 000 bilder (Oslo byskriverembete).
 • FT1891: Fullført med ca. 860 000 bilder.
 • Storformat kart (sluttføring): Delvis utført.
 • Diplomer: Utsatt.
 • Fogderegnskap 1712-1718 (sluttføring): Fullført med ca. 67 000 bilder.
 • Segltegninger: Utsatt.
 • Avskrifter av tinglyste dokumenter i statsarkivene (forholdsvis lavt prioritert): Utsatt.
 • On demand og forsknings- og formidlingsprosjekter (for eksempel vårslipp / 2. verdenskrig): Fullført bl.a. utvalgte arkivsaker til vårslippet 2015, tollregnskaper fra Generaltollkammeret (ca. 1/3 publisert), Londonregisteret og Ex-gratia-arkivet, samt en rekke mindre tiltak.
 • Formuesskatten 1789 (delvis prosjektfinansiert): Fullført med ca. 25 000 bilder.
 • Kjøpmannskopibøker: Fullført med ca. 16 000 bilder.
 • Foto: Havnedirektoratets glassplatesamling ble påbegynt i september.

Statsarkivene skulle prioritere:

 • Manglende sider i tidligere publisert materiale (primært kirkebøker): Fullført for SAO. Utsatt til 2016 for øvrige statsarkiv, da vi i 2015 likevel ikke var klare å til å publisere bildene (vil kunne skje i de nye visningsprogrammene når de gamle visningsprogrammene er tatt ut av tjeneste).
 • Hovedlister for FT1875 (for SAO, SAKO, SAT og SATØ finnes ikke hovedlistene på mikrofilm): Fullført for SAO. SAKO hadde ikke kapasitet. For SAT og SATØ vurderer vi å klare oss med maskinskrevne registre som allerede er skanna fra mikrofilm.
 • Kirkebøker: Ministerialbøker, klokkerbøker og fødselsregistre som helt eller delvis kan gjøres tilgjengelige for brukerne: Utført i varierende grad.
 • Kirkebøker (2. prioritet): Ministerialbøker, klokkerbøker og fødselsregistre som ikke kan gjøres tilgjengelige for brukerne, men som kan inngå i en lukket løsning til bruk i saksbehandling: Utført i begrenset grad (primært sikkerhetsskanning av svært skadde protokoller).
 • Ekstrarettsprotokoller fram til ca. 1925: Utført i varierende grad.
 • Dødsfallsprotokoller fram til 1935, samt registre til dødsfallsprotokoller: Utført i varierende grad.
 • Skanning knyttet til samarbeidsprosjekter, formidling og saksbehandling prioriteres lokalt etter behov: Vi vil trekke fram SAS' skanning av petroleumsarkiver.

Som tidligere erkjent, har vi et stort etterslep på publisering av mye av det skanna materialet. Mye ressurser går for tida til arbeidet med de nye visningsprogrammene og overføring av skanna materiale til disse, men vi har ellers gjort et par personalmessige grep fra nyttår, som vi håper kan føre til noe høyere publiseringstempo for en del kildetyper.

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Kva er B- og C-pantebøker?

 

I nyere tid er de ulike typene tinglyste dokumenter ordnet i forskjellige serier (A og B, noen ganger også C etc.). A-pantebøkene inneholder typisk dokumenter av varig betydning, så som skylddelingsforreninger, målebrev, skjøter etc., mens B- og C-pantebøker typisk inneholder dokumenter av tidsbegrenset betydning, så som pantobligasjoner etc.

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
Tore Kristiansen

Kristian, du skrev tidligere at publiseringa av fogderegnskapene 1712-1718 vil skje i første halvdel av 2016.

Er det fortsatt plana, eller har noe skjedd som har forrykket det?

Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Kristian, du skrev tidligere at publiseringa av fogderegnskapene 1712-1718 vil skje i første halvdel av 2016.

Er det fortsatt plana, eller har noe skjedd som har forrykket det?

 

Publiseringsarbeidet ble i praksis lagt på is i april, da vi samlet alle ressurser om overgangen til ny visning av kirkebøker, og nå i mai har det også blitt mye arbeid utenom direkte publisering. Fogderegnskapene er i ferd med å nå toppen av prioriteringslista, og vi kommer i alle fall i gang før sommerferien.

Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Får vi en julegave helt på slutten av 2016, eller blir publiseringa av fogderegnskapene fram til 1718 forskjøvet i tid?

 

Det ligger godt og vel 250 000 bilder til publisering denne uka, men fogderegnskapene er dessverre ikke med denne gangen, heller.

 

Øverst på den langsiktige prioriteringslista for publisering står FT1875 og fogderegnskapene, samt noen mindre saker, bl.a. FT1825-1855. Vi har fått tatt noe av dette i høst, men det kommer stadig inn nye publiseringsoppgaver som får forrang. Det kan være nyskanna kirkebøker og liknende, som vi nok mener er viktigere enn fogderegnskapene, det kan være arkivmateriale som skal tilgjengeliggjøres for intern saksbehandling, og det kan være arkivmateriale som skal tilgjengeliggjøres for forskere, etc. Som tidligere nevnt, hender det også stadig at vi må legge publiseringsarbeidet helt til side, til fordel for andre arbeidsoppgaver.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.