Gå til innhold
Arkivverket
Oddbjørn Johannessen

Alf Michelsen Ulltveit, Gjerstad (A-A), 1600-tallet

Recommended Posts

Oddbjørn Johannessen

Ifølge bygdesoga for Gjerstad (A-A) er to bønder nevnt på Ulltveit i lensregnskapet 1613-14: Gjeruld og Alv. I OM 1624 eier Olluff Michelsen Ulfftuedt (ant. Alf Ulltveit) 3 1/2 ksk til odel i samme gård (sammen med sine søsken) - dessuten 3 ksk i Lunde, samt en del pantegods (1 1/2 h i Lunde, 1/2 h i Holt-gården Romundstad). Det skal eksistere et skifte etter Alf Ulltveit fra året 1652, der barna er nevnt: Sønnene Anders, Michel, Stian - og døtrene Marte, Ingeborg, Anne, Rannei, Ambør.

 

Er det noen her i forumet som vet mer om Alf Michelsen Ulltveit? Hvilken Michel kan ha vært hans far? Er det kjent hva søsknene het (Gjeruld kan jo muligens ha vært en bror)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

I 1610 er det kun Gierul som er nevnt på Ulltveit (krone- og leilendingsbonde):

 

Ulltveit 1610

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Ja, nå fant jeg faktisk avskriften av et gammelt Agderbrev (datert 17/3 1624) som omhandler Ulltveit i Gjerstad og Lindstøl i Søndeled! Det får jeg da studere nærmere.

 

Ulltveit, Lindstøl 1624

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Ja, nå fant jeg faktisk avskriften av et gammelt Agderbrev (datert 17/3 1624) som omhandler Ulltveit i Gjerstad og Lindstøl i Søndeled! Det får jeg da studere nærmere.

 

Ulltveit, Lindstøl 1624

 

Lenken gikk dessverre ikke direkte til det aktuelle brevet, som befinner seg på s. 214-215 i protokollen.

 

Etter en rask gjennomlesning av brevteksten, ser jeg at det er snakk om en stevning av Alf Ulltveit og Sigrid Lindstøl fra Hallstein Haabbestad og brødrene hans. Saken dreier seg om noen års ubetalt "Lanndtsschyldt och Jullemarck". Det er foreløpig litt uklart for med hvem som skylder hvem denne gjelda, men Hallstein og brødrene hans mener - slik jeg leser teksten - at de på et eller annet vis har gjort Alf og Sigrid en urett, som de nå vil stå til rette for på det første vårtingen på Strengereid.

 

Også Jon Østebø er innkalt til tinget, og han blir bedt om å ta med seg en "Affsegt" mellom Michel Lindstøl, Stian Strengereid og Hallstein Haabbestad (noen datering av denne er ikke nevnt, men den er knyttet til Skarpnes i Øyestad?).

 

Uten at jeg i denne omgang går nærmere inn på de svært interessante personkonstellasjonene her, ser jeg for meg at Alf Ulltveit og Sigrid Lindstøl kan ha vært søsken - og at deres felles far har vært Michel Lindstøl (alternativt at Sigrid har vært Michels enke og Alfs mor).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Stevningen kan selvsagt også tolkes slik at Hallstein Håbbestad og brødrene hans mener Alf Ulltveit og Sigrid Lindstøl har avkrevd dem landskyld med urette. Hallstein & Co innrømmer riktignok en gjeldspost til Alf og Sigrid på 5 daler, men den vil de ikke innfri før "hovedsaken" er avgjort på vårtinget...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Mikkel Lindstøl var med ved kongehyllingen i 1591, og seglet hans bærer initialene MM (Mikkel Mikkelsen??). Kilde: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, NSF 2010.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Fjeldsgård

Jeg antar det er Haabestad Fjære du er inne på, synes å huske i "Fjære Bygdebok: Håbbestad krets" at det er nevnt en sak om dette.

 

Forøvrig er det hyggelig å se at "kildene" "mine" kommer til nytte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg antar det er Haabestad Fjære du er inne på, synes å huske i "Fjære Bygdebok: Håbbestad krets" at det er nevnt en sak om dette.

 

Forøvrig er det hyggelig å se at "kildene" "mine" kommer til nytte.

 

"Kildene dine" er en gullgruve, Kristian! Jo, det er Haabestad i Fjære det er snakk om. Hallstein Haabestad var imidlertid fra Voie i Austre Moland, sønn til Oluf Olufsen Voie og Aase Hallstensdatter. At han etter hvert havnet på Haabestad i Fjære, skyldes nok den omstendighet at farens 2. kone, Anne Eivindsdatter, som enke giftet seg med Gjerulv Olufsen - som var fra Haabestad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Fjeldsgård

Jens Ulltveit Moe?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jens Ulltveit Moe?

 

Det er samme Ulltveit-navnet, ja. Han har røtter i Gjerstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Fjeldsgård

Kan han ha peiling?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Kan han ha peiling?

 

Det vet jeg ikke - men kanskje har Olav Ulltveit-Moe det, som i mange år har vært aktiv i Gjerstad historielag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå vært i kontakt med Olav Ulltveit-Moe, men heller ikke han kjente Alf Michelsen Ulltveits opphav. Han nevnte imidlertid at Torolf Kveim (Gjerstadsoga) hadde ment at han muligens var kommet fra Nissedal. I så fall kunne Alf Felle (Treungen) være en mulig opphavs-kandidat. Han levde tidlig på 1500-tallet - og skal, ifølge Søndeledboka, ha hatt etterkommere på Østre Røyseland og Husås.

 

Jeg kan foreløpig ikke se noe som skulle tilsi at en slik hypotese stemmer, men den kan selvsagt heller ikke utelukkes. Den nærmeste mulige forbindelsen jeg finner i så måte, er at Gunlek Andersen Østre Røyseland i 1624 (Odelsmanntallet) hadde 1 huds pant i Ulltveit. Det hadde for øvrig også tingskriveren i Strengereid skipreide, Nils Lauritsen (underpant).

 

Når det gjelder Alf Michelsen Ulltveits eget gods i 1624, så eide han en odelspart på 3 1/2 gsk "med sinne medsødschinne i samme gaard". I tillegg hadde han et geiteskinns odel i Gjerstad-gården Lunde (samt 1 1/2 huds pantegods samme sted). Pantegods hadde han dessuten i Holt-gården Rommundstad (1/2 h) og Søndeled-gården Ausland (1/2 h).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg tar med litt mer fra OM 1624 vedr. noen av de personene som samme år var involvert i den omtalte landskyld-saken:

 

Jon Stiansen Østebø eier i huds kjøpegods i Søndeled.gården Østebø. Han var ikke nødvendigvis derfra. Han er videre nevnt med et halvt geiteskinns odel i Lindstøl og et pantegods på hele 3 h i Nautenes. Det var altså denne Jon Stiansen som skulle ta med seg den tidligere inngåtte "avsikten" mellom Michel Lindstøl, Stian Strengereid og Hallstein Håbbestad.

 

Hallstein Håbbestad er ikke oppgitt med noe gods i Håbbestad, men eide odelsgods i Fjære-gårdene Tørvolt (1 h) og Bjørnetrø (5 ksk), samt i Voie i Austre Moland, der han var født (1/2 h). Det som er mest interessant i denne sammenheng, er at han også er oppført med 1 huds odel ("med sinne medeigere") i Søndeled ("Sønnderleff i Sønderleff sogenn").

 

Sigrid Lindstøl var (jf. Søndeledboka) trolig gift med Sivert Lindstøl, som er nevnt som husmann på L. i 1610. Sigrid nevnt som skattebetaler der i 1626.

 

--------------

Ellers er muligens Stian-navnet her interessant. Uten at jeg skal presse noen vidtgående tolkning ut av det, er altså Stian Strengereid en av dem som (sammen med Michel Lindstøl og Hallstein Håbbestad) har inngått den "avsikten" som Jon Stiansen Østebø skulle ta med seg på tinget våren 1624. Og Alf Michelsen Ulltveit hadde sønnene Anders, Michel og Stian.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Ifølge Knut Tørdal: Gårdar og plassar på Vegårshei (2010) ble det holdt skifte etter Alf Ulltveit 2. januar 1652. Kilden oppgis ikke, men kanskje innholdet i skiftet er kjent fra et senere dokument (f.eks. Tingboka for Nedenes)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Alf Michelsen Ulltveit hadde altså sønnene Anders, Michel og Stian (nevnt i aldersrekkefølge). Sønn nr. 2 er oppkalt etter farfaren. Det er vel da sannsynlig at sønn nr. 1 er oppkalt etter morfaren - og at Alfs kone dermed har vært ei Andersdatter (Ulltveit?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

En litt annen vinkling - med utgangspunkt i det odelsgodset Alv Michelsen Ulltveit (Olluff Mickelsenn Wlfftuedt) er oppført med i 1624 (3 1/2 ksk i Ulltveit og 3 ksk i Lunde, begge i Gjerstad). Jeg velger så å følge disse to gårdene i perioden 1610-1647.

 

Ulltveit 3h 1 gsk

 

1610 - Gjeruld (krone- og leilendingsbonde)

 

1613-14 - Gjeruld og Alf

 

1624 - Olluff (Alf) Michelsen Ulltveit 3 1/2 ksk (odel, sammen med sine søsken); Gunlek Andersen Østre Røyseland i Søndeled 1 h (pant); Nils Lauridsen, tingskriver i Strengereid skipsreide 1 h (underpant).

 

1647 - Alf Ulltveit 2h; Bjørn og Gjeruld Ulltveit (på egne og søskens vegne) 2h; prestegods 3 ksk.

 

 

Lunde 6 1/2 h

 

1610 - Thord Lunde (krone- og leilendingsbonde)

 

1624 - Olluff Mickelsenn Wlfftuedt (Alf Ulltveit) 3 ksk (odel) og 1 1/2 h (pant); Sivert Olufsen Brokeland 1/2 h (pant); Wllffue (Ulf) Sigridsnes, Åmli (og medarvinger) 1 h (odel); Torvild Moland, Vegårshei 1 h (odel?); Torbjørn Våje, Vegårshei 1 h (pant).

 

1647 - Alf Ulltveit 3 h; Ulf Sigridsnes' arvinger 1 h; Torvild Selås 1 h; krongods 1 h; prestegods 1/2 h.

 

------------------

 

Når det gjelder Lunde, ser vi at representanter for "Ljøstad-slekta" på Vegårshei er inne med eierparter både i 1624 og 1647. Det samme er Ulf Sigridsnes i Åmli (og etter hvert arvingene hans).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Mikkel Lindstøl var med ved kongehyllingen i 1591, og seglet hans bærer initialene MM (Mikkel Mikkelsen??). Kilde: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, NSF 2010.

 

Ifølge bygdebøkene for Søndeled (bind III) var Mikkel Lindstøls patronymikon Madsen. Navnet hans er altså kjent fra kongehyllingen i 1591 - samt fra et jordskiftebrev fra 1603, som han beseglet sammen med 5 andre bønder fra Søndeled. I 1610 ser det ut til at Lindstøl er delt i tre bruk - og oppsitterne heter Gunleik, Alv og Sivert. Hvorvidt noen av disse er sønner av Mikkel Madsen, er uklart. Søndeledboka slår fast at Gunleik i hvert fall ikke var det (men heller sønn til Oluf Knudsen Skjeldsø). At Sivert kan ha vært Mikkels sønn, er imidlertid ikke usannsynlig. Det er i det minste flere faktorer som peker mot at han var Sigrid Lindstøls mann. Og hva så med Alv? Han er nevnt som Alv Lindstøl så seint som i 1747. Spørsmålet dukker opp igjen: Kan han ha vært identisk med Alv Michelsen Ulltveit - som riktignok er oppført som Alf Ulltveit i 1747? Kan samme person være ført "dobbelt" fordi han skattet av to gårder (en i Søndeled og en i Gjerstad)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Tja - jeg ser nå at også i Rosstjeneste-manntallet for Nedenes 1646-47 er Alf Lindstøell og Alf Ultuedt oppført som to forskjelige personer, så da var de nok det. De kan imidlertid godt ha vært slektninger. Fornavnet til Alf Ulltveit virker imidlertid noe "ustabilt". I OM 1624 kalles han altså Olluff. Det kalles han også i koppskattmanntallet 1645 ("Olluff och Hanns quinnde, och Hinndis Moder").

 

I 1624 satt Alf/Olluff Michelsen Ulltveit også med 1/2 huds pantegods i Holt-gården Romundstad. I 1647-47 sitter en Michell Romundstad med 1 ksk i samme gård. Han er også der i 1645 (koppskatten), i 1661, 1664 (56 år) og 1666 (60 år). Holtsboka kaller ham Olsen (og antar vel at han er sønn til den Oluff Romundstad som er nevnt i 1610 og 1624). Dypvågboka er imidlertid ikke sikker på patronymet hans. Spørsmålet er så om han faktisk kan ha vært sønn til Alf Michelsen Ulltveit (som jo hadde en sønn Michel ved skiftet i 1652)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.