Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Nils Thueson Bahr, presteson frå Vang i Valdres, busett på Sjøtun i Hafslo frå kring 1677, forsvinn 1692 - lagnaden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Nils Thueson Bahr, son av sokneprest Thue Ankerson Bahr i Vang i Valdres og kona Margretha Christophersdotter, prestedotter frå Vågå, var truleg fødd i Vang kring 1650(?) men kom kring 1677 til Sjøtun i Hafslo for å ta over garden etter ei moster Karen Christophersdotter Glad.  Men Nils fekk store økonomiske problem og laut flytta frå garden.  Han forsvann i 1692, og ingen synest vita kvar det vart av han.

 

Er det noon i Brukarforum som kan hjelpa meg løysa dette problemet?  Kvar vart det av Nils Thueson Bahr?  Og, hadde han familie - kone og born?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Her står det litt om faren hans - Thue Ankersen:

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarVI&sideid=279&storleik=

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarVI&sideid=281&storleik=

 

I mellom disse to sidene er det også notert følgende om sønnen Nils:

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=geisthamarVI&sideid=280&storleik=

 

Jeg synes det står at Nils hadde sak med Dorthe? sl(?) Hr. Jørgen Grels(?) efterl 1685 (Stavanger? 1685). Det var kanskje denne saken som var årsaken til hans økonomiske problemer?

 

Det stemte at det var Jørgen Grell: 

http://old.genealogi.no/kilder/biografier/vang_i_valdres/lund/GrellPDF.pdf

 

Grethe  

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Fra boken "Han Far"

 

6) Nils Thuesen. Meget tyder på at han var den yngste. Ordtaket om at prestesønner
er de verste synes å passe på ham. Etter nådensåret fikk farens etterfølger Grell store
vansker med å få ut sØnnene Nils og Erik. På tinget 29.11.1680 ble lest opp: " Jørgen
GrelIs klagemål over Nils og Erik Thues sØnner, som forholder ham husene og inventarium
til Vang prestegård nu, over halvannet år siden presten døde". Disse selvrådige
karene nyttet også Øvre Kattevøl etter farens bortgang. Vi vet ikke noe nærmere om
hvordan saken endte.
Nils begynte skolegang på Bragernes i 1663. Den 24.2.1681 giftet han seg på
Strømsø i Drammen med salig Mads Bjørns datter Anne Cathrine Bjørn, "hiemme i
Niels Brandtis huus", etter stattholderens tillatelse. Men så skjedde uventede ting, som
åpnet store muligheter for Nils. Hans moster Karen Christophersdatter Glad var gift i
Hafslo prestegjeld i Indre Sogn, med futen Simen Nilsen i hans annet ekteskap. De
bodde på gården og handelsstedet Sjøtun i Solvorn. Simen døde barnløs i 1654, og testamenterte
halve formuen til kongen, resten til enken, som nå ville finne en arving.
Først kom søstersønnen, prestesønnen Bernt Mule fra Lom. Han forsvant etter uheldige
pengesaker. Så fikk hun søstersønnen Nils til Solvorn i 1677, kort før hun dØde.
Han arvet både Sjøtun og gården Fet i Hafslo. Nils bosatte seg på Sjøtun som bruker
og handelsmann. Hans lykke syntes å være gjort, men enden på visa ble at han "ikke
var til å berge verken økonomisk eller moralsk" . For å betale gjeld lånte han penger av
handelsmannen T. Nagel, som hadde svingt seg opp til å bli en av de største jordegodseierne
i Sogn. Han eide 30-40 vanlige gårdsbruk i Sogn. Gjelden til Nagel steg etter
hvert til 700-800 rdl, så Nils etterhånden måtte avhende sine eiendommer.
Men ikke nok med det. Prestesønnen på Sjøtun ble i 1684 stevnet av stedets rike og
mektige sokneprest Jens Ørbech. Nils og to andre hadde møtt fram i kirken og ville
tvinge hr. Jens til å vie Paul Baten, enda det ikke var lyst for ham. Hr. Jens ville først
prØve ham i katekismen. Det endte med at Nils og co. måtte 'staa aabenbar skrifte i
Hafslo kirke og der gjøre avbikt for menigheten'. Gården Fet ble først solgt til kreditoren
Nagel i 1685 for ca. 500 rdl. Da skrives slektsnavnet Barre.
Igjen kom han i konflikt med loven. Han ble i 1690 ilagt bøter på hele 129 rd for å
ha slått ihjel en onnekar med en staur, i en strid om slåtteretten til noen eiendommer.
14.4.1692 solgte han en part i Sjøtun til sin nevØ, Aastes sønn Søfren. Da han på ny ble
stevnet for retten for gjeld til presten Schanke, reiste han fra Sogn for godt. Det ble
sagt i Indre Sogn at "Nils er reist til Bragernes for at søge redning hos sine venner".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

På Bokhylla.no finnes boka "Han far: prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres" av Kjell Tærud Lund (1997). Her står det et lengre kapittel om Thue Ankersen og det står også biografier om barna hans. Dumt du ikke har tilgang til boka, Lars...!

 

Det står her at Thue Ankersens ettefølger Grell fikk store vanskeligheter med får Nils og broren Erik ut av prestegården. Det var sak på tinget i 1680, men man vet ikke hvordan saken endte. 

 

Det står at Nils begynte skolegang på Bragernes i 1663. 24.02.1681 giftet han seg på Strømsø i Drammen med salig Mads Bjørns datter Anne Cathrine Bjørn, hjemme i "Niels Brandtis huus", etter stattholderens tillatelse. Så skjedde det uventede ting, som åpnet nye muligheter for Nils. Det var dette med mosteren Karen Christophersdatter Glad og gården og handelsstedet Sjøtun i Solvorn.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg har skannet boken for mange år siden etter tillatelse fra forfatteren

 

Hvis Lars sender meg en epost skal han få hele kapittelet som omhandler karen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Jeg har skannet boken for mange år siden etter tillatelse fra forfatteren

 

Hvis Lars sender meg en epost skal han få hele kapittelet som omhandler karen

 

Det som slår meg, er det ikke kan ha vært lett å være gift med denne karen som kronisk syntes å havne i bråk. Men kildene er vel tause om Anne Cathrine, og vi vet vel ikke om Nils hadde barn og når og hvor kona hans døde.

 

Jeg ser for øvrig av det søkbare skifteregisteret for Drammen i DA, at det er skifte der etter en Pitter Biørn i 1691: http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000023894

 

Faren til Anne Cathrine, Mads Bjørn, var vel død da hun giftet seg i 1681. Jeg lurer på om det da er ham jeg finner her: http://www.genealogi.no/content/tollere-gjennom-300-%C3%A5r-1563-1886-b

 

Biørn, Mathias. Tilsatt av Knip som undervisitør i Larvik i 1650. Toller i Svinesund og Sponviken 19. april 1653. Deltok i krigen 1659-60 som admiral over skjærbåtene og kongelig majestets krigsadjutant. Fortsatt toller i Svinesund og Sponviken, bekreftet 19. april 1661 og 2. august 1670. Efterfølger utnevnt 12. mars 1673. Fikk 1674 en kongelig forretning å utføre og kalles da «forrige toller». Død 21. sept. 1676.

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

I mars 1656 fikk toller Mathias Bjørn brev på 400 rdl i årlig lønn (Norske Rigs-Registranter, bind 11, side 486):

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg11&sideid=245&innhaldid=2&storleik=

 

Eller er denne Mathias en helt annen en faren til Anne Cathrine??? Finner nemlig dette på en slektsside: http://home.online.no/~stsamuel/slekt/Biorn.htm

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Angående slekten Bjørn, så er det vel heller sorenskriver Mads Bjørn (Hof, Vestfold) det siktes til. Sjekk uansett;

 

  • Halbo, Sverre M. "Slekten Bjørn fra Strømsø i 1600- og 1700-årene." NST 11 (1948): 371-376.

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe, Lars W. og Are for kjempespennande og nyttige innlegg!  Eg står nett på farten og treng litt tid for å studera innleggi nøyare, men kjem attende.  I mellomtidi til Lars W:  E-posten min er lars.e.oyane@sdsl.no.  Eg tek med glede imot informasjonen som du nemner i innlegg #5 over!

 

Nok ein gong: Hjarteleg takk for hjelpi!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

So har eg då fått sett litt nærare på dei opplysningane som er komne i dette emnet, og eg har med store blå auge lese spennande soge frå Vang i Valdres.  Hjarteleg takk, Lars W., for at du sende meg dei skanna boksidene!

 

Etter dette sit eg att med fleirte spørsmål, men om det let seg gjera svara på nokon av dei, det veit eg ikkje.  Nokre av spørsmåli gjeld ætti GLAD, men for ikkje å "spre" denne saki altfor mykje her, vil eg ta GLAD-spørsmåli opp som eige tema.

 

* Det står ein stad at Nils Thueson byrja i skulen i 1663.  Eg går ut ifrå at det meinest den "vidaregåande skulen" eller "latinskulen", og då må han vel vera so kring 13 år gamal?  Kan me gissa på at Nils var fødd kring 1650?

 

* Når det gjeld kona Anna Cathrine Madsdotter Bjørn, forstår eg det slik av innlegget til Are at ho vel er dotter av sorenskrivar Mads Bjørn med bustad i Hof i Vestfold.  Denne artikkelen i NST XI har eg ikkje tilgjengeleg, og eg lurer på om nokon kan hjelpa meg med opplysningar derifrå om Anna Cathrine?  Fulle namn på foreldri hennar, nøyaktig bustad, og dessutan dato og stad for fødsli til Anna Cathrine?

 

* Kanskje inneheld sistnemnde artikkel òg opplysningar om LAGNADEN til Nils Thueson og Anna Cathrine etter dei flytte frå Hafslo kring 1692 og, rimelegvis, attende til Bragernes?

 

* Grethe kunne ovanfor ikkje finna opplysningar om BORN etter Nils og Anna Cathrine.  Var dei barnlause?

 

Eg vil forresten endra stavemåten av namnet frå BAHR til BARE, som ser ut til å vera meir "korrekt"

 

Eg takkar på ny so mykje for hjelpi med denne spennande huslyden og vonar på fleire detaljar...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Har du disse kongebrevene ?

 

image.png.cdd839ab0ac38632fdb75a617fba9f31.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.