Gå til innhold
Arkivverket
Oddbjørn Johannessen

En ukjent Elling i Aust-Agder på slutten av 1500-tallet

Recommended Posts

Oddbjørn Johannessen

I "Erik Munks Breve 1591", publisert av Sophus Jenssen i Aust-Agder-Arv nr. 21/1956 finner vi et brev som begynner slik (s. 11-12):

 

"Jon Ormsen, Knud Brecke, Helle Floestadt og Adtzer Feruigh, deres Bekjendelse Brev paa Papir skrevet, at de  paa Barboe hørte og saa Hande bandt derpaa, det Halkjel Langen, Brønilld Torp og Amond Dall Ellingssønner, Brødre, samted Reer Møglebustadt, Knud Skieffuestadt of Aage Gullichsen paa deres hustruers Wegne, forn. Ellingssønners systre, og paa en Søsters Vegne ved Navn Astri, som er alle syv Arvinger til Langen, at de samtligen velberedte og med deres Frenders Samtykke pantsatte Erik Munck hele Westergaarden Langen, som ligger udi Molandssogn udi Strengereid Skibrede, for 1 hundrede gamble Daler med slig Skjell Ord og Wilkaar..." osv. 

Act. Barbo 27. Aug. 1581.

 

Det vi altså her får opplyst, er - slik jeg leser teksten - at en søskenflokk på 7 pantsetter "Westergaarden" Longum i Austre Moland til Erik Munk.  "Westergaarden" Longum må, dersom vi konfererer med andre tilgjengelige kilder, være ensbetydende med Ytre Longum - altså den delen av Longum som ligger nærmest Langsæ/Barbu.

 

Disse 7 søsknene er:

1. Halkjell Longum (Austre Moland)

2. Brynjulv Torp (Holt)

3. Amund (Aanund) Dal (Flosta)

4. NN Ellingsdatter g.m. Reier Myklebustad (i Holt - eller muligens Vegusdal?)

5. NN Ellingsdatter g.m. Knut Skjævestad (Austre Moland)

6. NN Ellingsdatter g.m. Aage Gullichsen

7. Astrid Ellingsdatter (ant. ugift)

 

Deres felles far er altså en Elling.  Hvilken Elling? Og hvilken gård hørte han hjemme på?

 

Noen av søsknene kan vi gjenfinne i skattemanntallet fra 1610:

- Hallckill yttre Langom skatter da 1/2 rdl som ødegårdsmann

- Annond Dal skatter 1 rdl som krone- og leilendingsbonde

- Bjørn (Brynjulvsen) Torp skatter 1 rdl som krone- og leilendingsbonde

 

Går vi så til OM 1624, vil vi se at Ytre Longum der glimrer med sitt fravær.  Dette blir forklart i Weierholts bygdebok for Austre Moland med at gården ikke gikk tilbake til de opprinnelige eierne etter Erik Munks fall.  Halkjell må derfor i 1610 ha bbodd på et bruk (en ødegård) under Ytre Longum - ikke på selve gården.  I 1638 ble den overdratt til Christoffer Gjøe i forbindelse med et makeskifte.  Så var den krongods, inntil den rundt 150 ble overdratt til Barbu Jernverk.

 

Dal i Flosta er i 1624 overtatt av Aanund/Amund Dals sønn, Lauridtz Annondzenn Dall og hans fire brødre (2 huder), mens Torp i Holt er delt mellom Brynjulv Torps to sønner, Bjørn (5 gsk) og Asmund (1 h 1 gsk) Brynnillssønner.  En datter av Asmund (som etter alt å dømme het Ingeborg) ble gift med Leidulv Auensen Dypvåg (fra Espeland på Vegårshei).

 

Et problem:  Det finnes også et annet EM-brev, der Brynjulv Torp har fått et annet patronym.  Det følger etter det forrige i Sophus Jenssens presentasjon, men er eldre.  Det er datert Barbo 15. Nov. 1576 - og starter slik:

 

"Brynild Bjørnsen fra Torp og Halkjeld Ellingsen paa Langum deres Skjødebrev paa Pergament til Erik Munk lydende at de med deres hustruers, medarff. og Frenders Wideskab, Raad og Samtykke haver solgt og afhendt til forn. Erik Munk fra dennem 1 hud skyld i Yttre Langum som ligger udi Strengereids Skibrede i Molands Sogn og derfor ere saa om forn.  Huds Skyld forligt, at Brynild og Halkjeld have udlagt forn. Erik Munk derfor et stykke Mark og Skov som kaldes Gladschouffen...." osv. (her følger en detaljert beskrivelse av grensene).

 

Brynjulf Ellingsen eller Brynjulf Bjørnsen?  Det er åpenbart snakk om samme mann, som altså i brevet fra 1580 uttrykkelig sies å være en Ellingsen - bror til de øvrige 6.  I den lokalhistoriske litteraturen ser det ut til at bare brevet fra 1576 er lest (f.eks. Holtsbboka og Austre Moland-boka, der patronymet Bjørnsen er brukt).  Vi kan vel her tenke oss flere mulige tolkninger:

1. Brynjulfs patronym var Ellingsen (feilskrift/feil avskrift i brevet fra 1576).

2. Brynjulf var halvbror til de øvrige (annen far; men merkelig at han da skulle presenteres på linje med dem i brevet fra 1580).

3. Brynjulf var gift med en Ellingsdatter (men da burde han vel i brevet fra 1580 vært nevnt sammen med Reier Myklebustad, Knut Skjævestad og Aage Gullichsen).

 

Og så:  Hvem var Elling, og hvilken gård hørte han hjemme på?

 

Det finnes nok et EM-brev som kan være relevant, datert 16. januar 1580 (s. 20-21).  Det beskriver en nokså komplisert tildragelse knyttet til Havstad, der "4 mand vidner, at de paa Barbo den 16. Januar 1580 hørte 3 Mand ved Navn Knud Skeffuestadt, Amond Dahl og Halkjel Langom bekjende for dem og sagde, at den Tid Niels Thingstagg (Tingsaker) fik Haffstadt (Havstad) og en tredje Part i Theden (må være Tvede i A. Moland) fra Gundulv Ackquog (Åkvåg), da boede forn. Knuds Fader Thollukff Gundersen paa Thueden.  Thi tog forn. Niels Thingsagger Hafstadt fra Songe Folk, som havde havt det i Leige nogen Aar og bygde forn. Tholluff Gundersen forn. Hafstad og brugte det til Skovbo indtil Elling i Dal leigde det af forn. Niels Thingsagger og brugte det siden til Skovbo under Dahl, aa leigde Povel Grimenes, som aatte Niels Thingsaggers Daatter, Amond Ellingsen forn. Haffstad, at han satte der først Hus paa efter det havde lenge ligget øde og indtil den Tid havde det været til Leige til bruge til Skovsbo under Songe og andre og da Amond boede paa Haffstadt, skattet Niels Amondsen til Songe aff Føre Holmen op i Songe Niben og fra Songe Niben op i Stenuigfjeld".

 

Det er noe både i språk og kronologi i denne teksten som jeg ikke får helt tak på, men kan den "Elling i Dal" som er omtalt, være de 7 søsknenes far?  Og er Dal her i så fall Dal i Flosta?

 

Alle synspunkter blir mottatt med velvilje og entusiasme!

 

 

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Hvem er Nils Tingsaker ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Hvem er Nils Tingsaker ?

 

Det vet jeg ikke.  Jeg har bare funnet ham omtalt i dette ene Erik Munk-brevet.  Vi får der opplyst at han hadde ei datter som ble gift med en Povel Grimenes, men jeg vet ikke hvem han heller var. Bjørn Brynjulvsen Torp hadde for øvrig 1 1/2 huds pantegods i Grimenes i Vestre Moland i 1624.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Holte Rosenkilde

Det fremgår av en av de to Tingsaker-dommene i Domboka fra 1636 at Anders Auesøya var barnebarn til Anders Tingsakers kone. Kronologisk sett er det derfor mulig at Nils var hennes første mann og morfar til Anders Auesøya. Tingsaker var på den tiden i adelseie, og det er ikke umulig at eierne har hentet forvalter til gården fra området øst for Arendal. Men noe belegg for at dette er den riktige NIls har jeg ikke.

 

Mvh

Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Interessant innspill, Per.  Det slår meg ellers når jeg leser noen av disse Munk-brevene fra siste halvdel av 1500-tallet at det må ha vært en relativt stor geografisk mobilitet.  Det skyldes muligens bl.a. at folketallet fremdeles var relativt lavt langs kysten - og, selvsagt, at de viktigste ferdselsveiene var til vanns.  Det er jo ikke all verdens avstand sjøveien mellom Dypvåg/Flosta og Tromøy/Songe (ei heller eller mellom Tromøysund og Tingsakerfjorden).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Jeg oppdaget forresten nok et relevant Erik Munk-brev, datert Barbo 27. august 1581, der Halldkielld Ellingsen og hans hustru Asni Amondsdatter pantsetter gården Assæv i Øyestad til Erik Munk.  Her blir Halkjell Longums patronym nok en gang bekreftet, og vi får også vite navnet på kona hans.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Nytt relevant Munk-brev oppdaget!  Det er datert "Orebeck"(!), vor Frues Dag Nativitatis Anno 1574 - og det lyder i sin helhet slik:

 

"Brønulf Bjørnsen, Halkjel Ellingsen, Amond Ellingsen og Knud Tellefsen paa hans Hustru Anne Ellingsdatters Vegne, deres brev paa Pergament, at de have solgt og afhendet al deres Rette og Odelsgang som de have havt til Haffstads liggende i Thromesogn og til Erik Munk og hans Arvinger med Luttum og Lundum".

 

Her kalles altså Brynjulv Torp for Bjørnsen, mens søsknene kalles Ellingsen/Ellingsdatter.  Dette synes jeg avklarer en del.  Brynjulf er kun i det ene brevet inkludert blant Ellingssønnene, men presenteres konsekvent (indirekte og direkte) som deres bror også når han omtales som Bjørnsen.  Det kan vel ikke bety annet enn at Brynjulv var halvbror til de øvrige, og at når de opptrer i fellesskap, er det deres morsarv det er snakk om.

 

Kanskje er den ukjente Elling nettopp den Elling på Dal (Flosta) som er nevnt i et av brevene - og kona må (antakelig i et 1. ekteskap, siden Brynjulf stadig nevnes først) også ha vært gift med en Bjørn.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oddbjørn Johannessen

Revidert oppsett:

 

* NNdatter (Longum? Havstad?) g.m. 1) Bjørn

 

Barn:

1. Brynjulv Bjørnsen Torp g.m. NN

 

* NNdatter (Longum? Havstad?) g.m. 2) Elling (i Dal?)

 

Barn:

2. Halkjell Ellingsen Ytre Longum g.m. Asni (Åsne?) Amondsdatter

3. Amund Ellingsen Dal g.m. NN

4. Anne Ellingsdatter g.m. Knud Tellevsen Skjævestad (sønn til Tellev Gundersen) 

5. NN Ellingsdatter g.m. Reier Myklebustad

6. NN Ellingsdatter g.m. Aage Gullichsen

7. Astri Ellingsdatter.  Ugift.

Endret av Oddbjørn Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Det fremgår av en av de to Tingsaker-dommene i Domboka fra 1636 at Anders Auesøya var barnebarn til Anders Tingsakers kone. Kronologisk sett er det derfor mulig at Nils var hennes første mann og morfar til Anders Auesøya. Tingsaker var på den tiden i adelseie, og det er ikke umulig at eierne har hentet forvalter til gården fra området øst for Arendal. Men noe belegg for at dette er den riktige NIls har jeg ikke.

 

Mvh

Per

 

Da er altså Anders Tingsaker en faktisk person. Vi har en annen sak hvor Anders Tingstad inngår, antatt å være Anders Tingstveit. Er det noen formening om det ?

 

Anders Herlovsen (ca. 1485-1570) var lagrettemann sammen med sin nevø Stian Gundersen i Bringsvær den 18/7-1558, hvor han forklarte seg om hvorfor almuen i Nedenes ikke hadde bygd ferdig et skip som var lovet Peder Huitfeldt (Dipl. Norvegicum XXII brev 490). Han er da kalt Anders "Tingstad", men det er utvilsomt samme person, selv om Anders Tingstveit ikke var noen ungdom lenger på den tiden ?

 

(Unnskyld sidesporet, Oddbjørn)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Det vet jeg ikke.  Jeg har bare funnet ham omtalt i dette ene Erik Munk-brevet.  Vi får der opplyst at han hadde ei datter som ble gift med en Povel Grimenes, men jeg vet ikke hvem han heller var. Bjørn Brynjulvsen Torp hadde for øvrig 1 1/2 huds pantegods i Grimenes i Vestre Moland i 1624.

Bjørn Brynjulvsen hadde også 1,5 hud i Henneseid i Drangedal "på sin qvindes vegne", mens broren Aasmund hadde 4 kalveskinn I Arnevik på sin kvinnes vegne. Begge kvinner ukjente så vidt jeg vet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Holte Rosenkilde

Jeg er kjent med at det pågår arbeid med å plassere Anders Tingsaker. Sporene peker så langt mot Vestre Moland og/eller mot Birkenes, så vidt jeg vet, men vi får avvente det pågående arbeidet. Mitt poeng var at forbindelsen mellom Nils og Anders Tingsaker trolig var indirekte (f. eks. gift med samme dame, eller forvaltere av Tingsaker etter hverandre), så det er risikabelt å slutte seg til noe om Nils på grunnlag av opplysninger om Anders.

 

Mvh

Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.